Czytaj także -

Aktualne wydanie

2019 02 ss okladka

20181120-V3B-BANNER-160x600-PL-BUDMAEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 2018 banner

konferencja 12 kwietnia 2018 1a

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 RODO

  

 lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

baner euroasia pancere550x120

 

 

Wytyczne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym okuć do szkła hartowanego
Data dodania: 10.10.17

Regulacje związane z dopuszczeniem wyrobów budowlanych na rynek ujęte zostały przede wszystkim w Rozporządzeniu UE nr 305/2011 (CPR), zgodnie 
z którym podstawę tej procedury stanowią normy zharmonizowane przewidziane dla określonych grup produktów. Do tej kwestii odnoszą się również ustawa 
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 25.06.2015 r., oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13.04.2016 r.


Norma zharmonizowana (hEn) to rodzaj specyfikacji technicznej, na bazie której weryfikuje się właściwości użytkowe wyrobu budowlanego. Dokument ten, podobnie jak europejski dokument oceny (EAD), określa kryteria oraz metody stanowiące podstawę badań, które odbywają się w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki produktu. Normy te opracowywane są na podstawie mandatów udzielonych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

 

20170933 CDA Polska

Fot. CDA Polska


W przypadku okuć do szkła szczególne znaczenie ma mandat 101 dotyczący drzwi, okien, żaluzji, bram i ich okuć budowlanych, a także 122 odnoszący się do wyrobów i okryć do okien dachowych, świetlików i wyrobów pomocniczych, co oznacza także okucia do daszków szklanych. Ponadto w 2017 roku wydany został także mandat na normę określającą wymogi, jakim podlegają balustrady, również szklane. Niemniej w przypadku okuć budowlanych, w tym okuć do szkła hartowanego, obecnie funkcjonuje już kilka norm definiujących wybrane grupy wyrobów. Wykaz wybranych przedstawia poniższa tabela.

 

NORMA

GRUPA PRODUKTÓW

EN 12209:2003

Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami - Wymagania i metody badań

EN 14846:2008

Okucia budowlane - Zamki - Zamki i zaczepy elektromechaniczne - Wymagania i metody badań

EN 179:2008

Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i metody badań

EN 1935:2002

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań

EN 1154:1996

Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania - Wymagania i metody badań

EN 1125:2008

Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i metody badań

 

Wymagania i metody badań

W przypadku okuć, które nie zostały ujęte w powyższym wykazie i które nie są wyrobem kwalifikującym się pod definicję produktu regionalnego, ani jednostkowego dopuszczenia do obrotu, konieczne jest uzyskanie krajowej lub europejskiej oceny technicznej. Posiadanie jednego z tych dokumentów, skutkujących odpowiednio oznaczeniem w postaci znaku budowlanego B lub znaku CE, jest obligatoryjne. Obowiązek uzyskania stosownych certyfikatów spoczywa zarówno na producentach okuć, jak i dystrybutorach sprowadzających je z krajów spoza UE. – W porównaniu do innych grup produktów, dla rynku okuć funkcjonuje wyjątkowo niewiele norm oraz dokumentów EAD – komentuje Joanna Kamuda, pełnomocnik Zarządu CDA Polska ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.


– Dlatego produkty takie jak systemy przesuwne, składano – przesuwne, składano – harmonijkowe, okucia punktowe oraz wiele innych wymagają każdorazowo przeprowadzenia procesu weryfikacji właściwości użytkowych. Jest to procedura nie tylko kosztowna, ale również bardziej czasochłonna – dodaje.


Wymagania dotyczące jednostek ds. oceny technicznej
Z funkcjonowaniem normy zharmonizowanej wiąże się konieczność powołania jednostki oceniającej, do której kompetencji należy m.in. analiza rynku, określenie kryteriów technicznych i metody oceny, ustalenie określonej zakładowej kontroli produkcji, a także sama ocena wyrobu. Zakres zadań jednostki, a także stawiane jej wymagania, określa Załącznik nr. 4 do Rozporządzenia 305/2011 (CPR). W założeniu jednostka oceny technicznej (JOT) powinna zostać ustanowiona zgodnie z krajowymi regulacjami i posiadać osobowość prawną. Ponadto cechować powinny ją m.in. profesjonalizm i umiejętność dokonania rzetelnej oceny, szczegółowa znajomość przepisów prawa, norm hEn, metod badań oraz zagrożeń związanych z procesem budowlanym. Co więcej, JOT powinna dysponować nie tylko wiedzą, ale również środkami i wyposażeniem niezbędnym do dokonania oceny właściwości użytkowych wyrobów. Aby JOT funkcjonowała legalnie, musi zdobyć stosowne akredytacje

 

Polskie Normy, a okucia do szkła hartowanego
Normy zharmonizowane są dokumentami nadrzędnymi, co oznacza, że wszystkie krajowe specyfikacje muszą pozostać z nimi zgodne. Ponadto, w chwili opublikowania normy hEn dla wyrobu, dla którego Komitet Europejski nie wydał wcześniej mandatu, krajowe dokumenty normalizacyjne przestają obowiązywać. Organem odpowiedzialnym za ich opracowywanie jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Do jego podstawowych zadań należy m.in. organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem oraz rozpowszechnianiem Polskich Norm (PN) i innych dokumentów normalizacyjnych, a także ich zatwierdzanie i wycofywanie. Co jednak kluczowe, stosowanie PN było obowiązkowe do 31 grudnia 1993 roku – do tego momentu pełniły rolę przepisów, a nieprzestrzeganie ich postanowień uznawane było za naruszenie prawa. – Mimo że obecnie przestrzeganie postanowień PN jest dobrowolne, należy mieć na uwadze, że choć w przypadku okuć brakuje norm zharmonizowanych, to są one objęte obowiązkiem posiadania znaku budowlanego B lub znaku CE. Z tego powodu Polskie Normy stanowią cenną wskazówkę odnośnie właściwości wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek – komentuje pełnomocnik CDA Polska. - Na ich podstawie możliwe jest określenie cech produktów, które warunkują ich bezpieczne użytkowanie – podsumowuje Kamuda. Przykłady Polskich Norm dotyczących okuć do szkła hartowanego przedstawia poniższa tabela.

 


NORMA

GRUPA PRODUKTÓW

ZAKRES

PN-EN 1906:2012

Okucia budowlane -- Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami -- Wymagania i metody badań

Określono metody badań i wymagania dotyczące trzpieni obrotowych i elementów mocujących, operacyjnych momentów obrotowych, dopuszczalnego luzu swobodnego oraz bezpieczeństwa, a także swobodnego ruchu kątowego i niewspółosiowości, trwałości wytrzymałości statycznej i odporności na korozję, dla klamek i gałek drzwiowych ze wspomaganiem sprężyny, lub bez wspomagania, płytek naciskowych itp. uruchamiających zapadki, w kombinacji z tarczami drzwiowymi lub rozetkami. Uwzględniono wyłącznie klamki i gałki przeznaczone do uruchamiania zamków i innych urządzeń. Określono cztery kategorie użytkowania według częstotliwości i innych warunków użytkowania

PN-EN 1527:2013-05

Okucia budowlane – Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych – Wymagania i metody badań

Określono wymagania dotyczące wszystkich głównych części składowych drzwi przesuwnych i drzwi składanych dwuskrzydłowych i wieloskrzydłowych, z wyłączeniem drzwi i skrzydeł. Objęte normą badania cykliczne, badania na obciążenie statyczne, badania tarcia początkowego i odporności na korozję dotyczą wyłącznie okuć i bieżni. Uwzględniono mechanizmy drzwiowe do wszystkich drzwi przesuwnych i drzwi składanych, przeznaczonych do użytku przemysłowego i mieszkaniowego. Nie uwzględniono drzwi przesuwnych narożnikowych i lekkich drzwi przesuwnych toczących się dołem

PN-EN 1670:2008

Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań;

Określono wymagania, klasyfikację i metody badań odporności na korozję okuć budowlanych łącznie z towarzyszącymi metalowymi elementami mocującymi, przeznaczonych do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Podano metodę klasyfikacji odporności na korozję okuć budowlanych opartą na ich osiągach w badaniu w obojętnej mgle solnej według ISO 9227

 

 

Co daje przestrzeganie norm?
Funkcjonowanie norm prowadzi nie tylko do ustandaryzowanie rynku. Jednoznaczne i powszechne kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego pozwalają na realne porównanie produktów na podstawie ich parametrów i zastosowanie tych, które najlepiej odpowiadają założeniom projektu. Normalizacja ułatwia także porozumiewanie się z pomocą odgórnie zdefiniowanych oznaczeń, zapewnia określoną jakość tak wyrobów, jak i procesów oraz usług.

 

Prowadzi również do racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych. A z punktu widzenia klienta, stanowi potwierdzenie, że producent zadbał nie tylko o poprawne wykonanie wyrobu, ale również bezpieczeństwo jego użytkowników.

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik