lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

baner euroasia pancere550x120

 

 

Nowy dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Data dodania: 29.01.18

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego z dniem 1 stycznia 2018 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

 

 

2018 01 12 2

 

 

Dr inż. Paweł Pichniarczyk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Swoją drogę zawodową od 1995 roku związał z krakowskim Oddziałem Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu (obecnie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych).

 

Początkowo jako pracownik naukowy Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej, następnie od 2001 roku jako kierownik, a od 2004 roku Zastępca Dyrektora ds. naukowo-badawczych ówczesnego Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych. Po zmianach organizacyjnych Instytutu w 2007 roku, wybrany na Z-cę Dyrektora Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, a od kwietnia 2017 roku nominowany na stanowisko Dyrektora krakowskiego Oddziału. Od 2001 roku jako członek kadry zarządzającej bierze czynny udział w rozwoju Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych nadzoruje badania materiałów budowlanych w zakresie Jednostki Notyfikowanej Unii Europejskiej nr 1487, notyfikacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr E 20/F oraz akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczego, posiadającego certyfikat nr AB 054 w zakresie materiałów budowlanych i szkła. Zainicjował i nadzoruje działalność Instytutu jako Jednostki Oceny Technicznej, która została upoważniona do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (EOT) dla wyrobów budowlanych.

 

Jest autorem i współautorem ponad 90 prac naukowo- badawczych, ok. 20 tematów wdrożeniowych oraz kilkunastu grantów i projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w tym: LIFE + Environment Policy and Governance, Funduszy Europejskich, programów NCBiR, NCN oraz MNiSW.

 

Posiada ponad 80 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 25 zostało opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Jest współtwórcą kilku wynalazków, które zostały zgłoszone do ochrony patentowej i znalazły zastosowanie w przemyśle. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową.

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 01/2018