Newsletter

Login FormCzytaj także -

Aktualne wydanie

Okladka SS-12-2017

20170725-edgetech-banner-160x600-polonaisEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

 budma750x200

  swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Charakterystyka energetyczna okien
Data dodania: 27.03.08

Podstawową regulacją dotyczącą budownictwa w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC).

 

Ustanowione w niej szóste wymaganie podstawowe, dotyczące oszczędności energii i ochrony cieplnej w budynkach określa, że powinny być one zaprojektowane i wykonane tak, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii niezbędnej do ich użytkowania z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.

 

Wartość energii rzeczywiście zużywanej lub określonej w odniesieniu do projektowych warunków użytkowania budynku, w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej określa jego charakterystykę energetyczną.

 

Wymaganie jej obowiązkowej certyfikacji wprowadza w krajach Unii Europejskiej dyrektywa 2002/91/WE, z dnia 16 grudnia 2002 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której postanowienia wchodzą w życie w Polsce od stycznia 2009 r. [1]. 

 

 

Wprowadzenie
     Ocena przydatności wyrobu budowlanego z uwagi na wymagania energetyczne może w związku z ww. dyrektywami dotyczyć:
- tzw. zamierzonego stosowania w budownictwie (dyrektywa 89/106/EEC),
- zastosowania w budynku o określonym projektowanym poziomie lub klasie charakterystyki energetycznej (dyrektywa 2002/91/EC).


     Dobór wyrobów z uwagi na projektowaną efektywność energetyczną budynku jest zagadnieniem, które wymaga:
- interpretacji deklarowanych wartości cech wyrobu, polegającej nie tylko na sprawdzeniu spełnienia krajowych wymagań odniesionych do wyrobów, ale również na dokonaniu oceny jego jakości energetycznej, np. opartej na bilansie zysków i strat ciepła w przewidywanych warunkach eksploatacyjnych,
- przeprowadzenia klasyfikacji jakości energetycznej wyrobu budowlanego w odniesieniu do przyjętego kryterium energooszczędności w celu oceny przydatności w budynkach o polepszonej charakterystyce energetycznej,
- uwzględnienia sposobu wbudowania wyrobu budowlanego i aspektów aplikacyjnych.Ocena jakości energetycznej okien
     Po wprowadzeniu certyfikacji energetycznej budynków należy spodziewać się wzrostu znaczenia jakości wyrobów budowlanych w zakresie cech mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.

 

W odniesieniu do okien są to następujące cechy:
- współczynnik przenikania ciepła,
- przepuszczalność powietrza,
- całkowita przepuszczalność promieniowania słonecznego oraz przepuszczalność światła widzialnego zastosowanego w oknie oszklenia.     Norma PN-EN 14351-1:2006 [2] harmonizująca w ramach systemu oznakowania CE, zasady oceny przydatności okien i drzwi do stosowania w budownictwie na terenie UE, przewiduje określanie wartości ww. cech oraz deklarowanie odpowiednio ich poziomów lub klas. Podejmowana przez uczestników procesu budowlanego decyzja o zastosowaniu wyrobu w budynku jest uwarunkowana sprawdzeniem, czy zadeklarowane wartości lub klasy cech okna spełniają wymagania określone w krajowych przepisach budowlanych. W Polsce są one podane w rozporządzeniu, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3] i ujmują dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła i współczynnika infiltracji powierza.


     Szczegółowe dane dotyczące cech okien związanych z jakością energetyczną budynku zamieszczono w tablicy 1.

 

 


    W budynkach mieszkalnych w Polsce około 70% energii zużywa się na ogrzewanie pomieszczeń. W modelach obliczeniowych sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, stanowiącego tzw. „małą” charakterystykę energetyczną budynku, jako parametry obliczeniowe występują dwie z ww. cech okien: współczynniki przenikania ciepła i współczynniki przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego (np. wg normy [4]).


     Przykładowo, na rys. 1 zamieszczono obliczone zgodnie z normą [4] wartości udziałów procentowych strat ciepła przez przenikanie i wentylację, w projektowych warunkach eksploatacji, wznoszonego budynku wielorodzinnego w Warszawie. Na rys. 2 przedstawiono zależność wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania tego budynku (wyrażonego w kWh/m2·a), od przyjętej do obliczeń średniej ważonej wartości współczynnika przenikania ciepła okien (w budynku zastosowano okna o różnych wymiarach, z ramami aluminiowymi i drewnianymi).


     W analizach jakości energetycznej okien dotyczących sezonu ogrzewania (bez chłodzenia latem) stosuje się umowny, charakteryzujący bilans zysków i strat ciepła w odniesieniu do okna równoważny współczynnik przenikania ciepła Ueq [5, 6] lub sezonowy wskaźnik bilansu ciepła odniesiony do powierzchni okna [7, 8, 9, 10].


     Na wynik bilansu ciepła okna zastosowanego w konkretnym budynku mają wpływ:
- wartości cech tego wyrobu,
- udział powierzchni oszklenia liczonej w świetle ram okna, zastosowanie ewentualnych elementów zacieniających,
- ekspozycja okna względem kierunków geograficznych, kąt usytuowania, ewentualne zacienienie powodowane przez sąsiednie obiekty,
- lokalne warunki klimatyczne,
- wewnętrzne warunki eksploatacji.

 

 

 
 

    

Wartość bilansu zysków słonecznych i strat ciepła przez przenikanie można określić wg wzoru:

Q = η’ · Qs - α · H                 (1)

w którym:


η’ – uogólniony współczynnik słonecznych zysków ciepła (uwzględniający współczynnik wykorzystania zysków, efektywną przepuszczalność promieniowania słonecznego oszklenia w oknie);
Qs, As – obliczeniowa wartość nasłonecznienia, w kWh/m2 i umowna powierzchnia, do której ma zastosowanie wartość Qs, (z uwzględnieniem zacienienia), w m2.
α – współczynnik wynikający z liczby „stopniogodzin” okresu obliczeniowego (sezonu ogrzewania), w Kh;
H – współczynnik strat ciepła przez przenikanie, w W/K;

 

     Wartości α oraz Qs określa się na podstawie danych klimatycznych, np. podanych w normie [4], w odniesieniu do stacji klimatycznych w Polsce. W tablicy 2 podano wybrane wartości α, przy założeniu obliczeniowej wartości temperatury powietrza wewnętrznego, równej 20oC. Uśrednione wartości promieniowania zamieszczono w tablicy 3.


     Określenie obliczeniowych wartości zysków słonecznych jest bardzo złożone, z uwagi na zmienność w czasie warunków nasłonecznienia i konieczność uwzględnienia wpływu współczynnika ich wykorzystania w budynku.

Charakterystyki wartości wskaźnika słonecznych zysków ciepła przez okno, użytecznych do ogrzewania pomieszczenia w warunkach sezonu ogrzewania w Polsce, podaje L. Laskowski [5].


     Przykładowe obliczenia wartości bilansu wg wzoru (1), przy przyjęciu różnych wartości współczynników U i g i przeciętnej wartości współczynnika α przedstawiono na rys. 3, 4, 5.
     Na podstawie dostępnej literatury, zestawiono w tablicy 4 równania stosowane do oceny jakości energetycznej okien.
     W ocenie jakości energetycznej okien stosuje się klasyfikację. Przykłady [7, 8] zamieszczono w tablicy 5.

 

 
 
 
 

Podsumowanie – przykłady dobrowolnej certyfikacji energetycznej okien
     Ocena jakości energetycznej okien (podobnie jak i innych wyrobów) może znacznie ułatwiać ich dobór z uwagi na zamierzoną efektywność energetyczną budynku.

 

     Dobrowolna certyfikacja (odniesiona do uśrednionych krajowych warunków klimatycznych) jest aktualnie wprowadzana w Wielkiej Brytanii (rys. 6 [7]), Danii [8], Finlandii (rys. 7 [9]). W odniesieniu do wyrobów budowlanych jest prowadzony europejski projekt [11]. Propozycje w odniesieniu do polskich warunków podano w 10 pozycji bibliograficznej.

 

dr inż. Robert Geryło
Instytut Techniki Budowlanej
 


Literatura
[1] Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
[2] PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowych i/lub dymoszczelności
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami
[4] PN-B 02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

[5] Laskowski L. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
[6] The right U-values for windows, doors and curtain walls, Verband der Fenster und Fassaden Hersteller E.V, Guidance Sheet ES.01, 2002
[7] BFRC Guidance Note „Getting Windows BFRC Approved, www.bfrc.org, marzec 2007
[8] Ruder og vinduers energimoessige egenskaber. Kompendium 1: „Grundloeggende energimoessige egenskaber“, BYG.DTU, Denmarks Tekniske Universitet, 2003

 

 

 

 


[9] www.greenlabelspurchase.net/Window–label.html ; www.motiva.fi
 [10] Geryło R. Opracowanie kryteriów udzielania rekomendacji technicznych na wybrane wyroby budowlane, Biblioteka ITB, Warszawa, 2007
[11] Green Initiative for energy efficient eco-products in the construction industry, 2006-2007

 

więcej informacji: Świat Szkla 3/2008 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik