LiSEC SS Konfig 480x120

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Certyfikacja polskich okien zgodnie z wymogami niemieckiego rynku budowlanego
Data dodania: 06.03.09

Sposób wprowadzania polskich produktów budowlanych na rynek niemiecki jest ściśle uregulowany. Producent okien, który chce, aby jego wyroby znalazły zastosowanie w niemieckich (lub innych krajów UE) domach, nie musi ubiegać się w tym celu o uzyskanie specjalnego certyfikatu jakości.

Konieczna jest jednak jednorazowa
aprobata techniczna okna, która wydawana
jest przez wyznaczone jednostki
Pomiaru, Kontroli i Certyfikacji (PÜZ), autoryzowane
do tego celu przez Niemiecki
Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Testują
one techniczne właściwości okna:
izolację cieplną i akustyczną, współczynnik
infiltracji powietrza oraz szczelność
i odporność na działanie czynników atmosferycznych
– wiatru i deszczu. Stosowana
w czasie aprobaty technicznej
skala jest jednakowa we wszystkich jednostkach
Pomiaru, Kontroli i Certyfikacji
i odnosi się do wszystkich podlegających
kontroli produktów, niezależnie
czy są one pochodzenia krajowego czy
zagranicznego. Wytyczne stanowią tutaj
obowiązujące normy europejskie (EN).
Polskie produkty budowlane, wykonane
zgodnie z parametrami technicznymi
spełniającymi normy unijne, są dopuszczone
do użytku we wszystkich 25
krajach członkowskich Unii. Jeśli jeden
z wyznaczonych instytutów aprobaty
technicznej potwierdził zgodność właściwości
technicznych okna z obowiązującymi
minimalnymi parametrami, jego
producent może wytwarzać ten produkt
już we własnej kompetencji i wprowadzać
go na rynek. Niemieckie prawo budowlane
nie przewiduje również żadnej kolejnej
zewnętrznej kontroli produkcji.
Oczekuje się, że po uzyskaniu aprobaty
technicznej producent zapewni wymaganą
jakość z poczucia odpowiedzialności.
Te wytyczne dla aprobaty technicznej
odnoszą się tylko do okien wykonanych
przemysłowo lub na szczególne zlecenia
przy zastosowaniu produkowanych
przez przemysł wyrobów standardowych
(np. profile). Koszty aprobaty technicznej
w Niemczech są uzależnione od długości
okresu przeprowadzania pomiaru, asortymentu
produktu, typu okna i liczby testowanych
elementów – i oscylują w granicach
pomiędzy 5000 i 10 000 euro.
W przypadku całkowicie oryginalnych
egzemplarzy, przeznaczonych np. do prywatnych
domów lub kościołów, nie ma
konieczności uzyskania aprobaty technicznej.
Okno musi jednak spełniać wymogi
prawne obejmujące cały budynek,
dotyczące jego izolacji akustycznej lub
zużycia energii.
Dowolny wybór jednostki
certyfikacyjnej
Kontroli nie podlega trwałość wyrobu.
Formalnie nie są stawiane żadne
minimalne wymagania odnośnie przenikalności
ciepła przez okna. Jednak
szkło termoizolacyjne czy też termicznie
izolowane ramy z warstwą izolacyjną
w profilu należą dziś do standardowych
rozwiązań. Toteż jeśli ktoś oferuje dziś
okna o przenikalności cieplnej U powyżej
1,7 W/m2K, nie znajdzie z pewnością na
rynku odbiorców.
Wybór jednostki aprobaty technicznej
leży w wyłącznej gestii producenta
okien. W berlińskiej centrali Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej można
kupić listę wszystkich niemieckich jednostek
udzielających aprobat technicznych.
Fachowej informacji odnośnie ośrodków
uprawnionych do aprobaty technicznej
okien udziela Referat Produktów Przeciwpożarowych
i Izolacji Akustycznej.
Obecnie Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej współpracuje również z dużą
liczbą zagranicznych instytutów aprobaty
technicznej - między innymi z polskim
Instytutem Techniki Budowlanej (ITB)
w Warszawie. Również tutaj producenci
okien mogą otrzymać świadectwo aprobaty
technicznej obowiązujące także na
terenie Niemiec. Po jej uzyskaniu produkty
otrzymują znak „Ü”, poświadczający
ich przydatność do stosowania na
niemieckim rynku. Symbol „Ü” dla okien
będzie zastąpiony prawdopodobnie w
ciągu najbliższego roku (najpóźniej do
dwóch lat) znakiem „CE”, obowiązującym
na obszarze całej UE. W następstwie
tego wystarczy jedynie spełnienie wymogów
stawianych wobec norm okiennych
– EN 14351 – w jednym z krajów unijnych,
aby móc wystawiać na sprzedaż
swoje produkty na rynkach wszystkich
państw członkowskich UE.
Certyfikacja polskich produktów według
wymogów niemieckiego rynku jest także
tematem seminarium w ramach Dnia Polski
na targach BAUFACH i INNBAU, które
odbędą się w dniach 1-4 lutego 2006
w Lipsku. Polscy producenci zaprezentują
się na wspólnych stoiskach wystawowych.
Organizatorzy Targów Lipskich przygotowują
tę imprezę we współpracy z Polsko-
Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową,
Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa
oraz z Polskim Związkiem Producentów,
Dostawców i Dystrybutorów
„Polskie Okna i Drzwi”.
Źródło: Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa

 

więcej informacji: Świat Szkla 10/2005

 

 

 

01 chik
01 chik