SimplaFaktor to nowoczesne narzędzie, które zostało przygotowane przez fachowców z notyfikowanego laboratorium, posługujących się na co dzień normami oraz przepisami dotyczącymi okien i drzwi zewnętrznych. 

 

To wyjątkowa platforma internetowa, opracowana po to, aby wspomagać pracę producentów okien i ich dystrybutorów. SimplaFaktor działa online, użytkownicy mają do niej dostęp po zalogowaniu się na swoje konto.

 

2019 11 48 1

 

 

Narzędzia dostępne w SimplaFaktor przeznaczone są dla różnego odbiorcy:
- dla producenta: Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien;
- dla producenta: Kalkulator do obliczania izolacyjności akustycznej okien, z uwzględnieniem korekty na montaż, dla okien z nawiewnikami;
- dla producenta i dystrybutora: Generator zestawień obliczeń przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej dla wielu pozycji zapisanych w jednym dokumencie;
- dla producenta oraz dystrybutora: generator Deklaracji Właściwości Użytkowych zapewniający zgodność z przepisami i zasadami przenoszenia wyników wg normy wyrobu;
- dla producenta: Elektroniczny formularz do Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

2019 11 48 2

 

Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien (okna stałe, otwierane, przesuwne poziomo i pionowo)
Do tej pory, aby producent mógł wykonać obliczenia przenikalności cieplnej okien, musiał zlecić wykonanie takich obliczeń do laboratorium notyfikowanego.

 

Do obliczania współczynnika U okien potrzebne są dane wejściowe, takie jak: współczynniki Uf przenikalności ciepłej ramy dla złożeń występujących w wyrobie, liniowe współczynniki Ψ przenikalności cieplnej dla międzyszybowych ramek dystansowych, współczynniki Ug przenikalności cieplnej szyb zespolonych, czy też współczynniki Up dla wypełnień nieprzeziernych.

 

Największym problemem w wyliczeniach współczynnika Uw jest zbyta mała ilość danych wejściowych lub ich nieprawidłowe zastosowanie. Bardzo częstym i powszechnym błędem jest zastosowanie tylko i wyłącznie współczynnika Uf, wyliczonego dla złożenia ościeżnica- skrzydło i zastosowanie go, jako jednej uniwersalnej wartości, np. w oknie wieloskrzydłowym dla innych pozostałych złożeń. Inną powszechną nieprawidłowością jest wykorzystanie współczynnika Uf wyliczonego np. dla przekroju z szybą 48 mm i użycie go do obliczeń współczynnika Uw dla okna z szybą 24 mm.

 

Wykorzystanie liniowego współczynnika Ψ dla ramki międzyszybowej o ulepszonych właściwościach cieplnych, np. z szybą bezpieczną, lub o różnych grubościach tafli szkła i nie zastosowanie odpowiedniej korekty zgodnie z normą PN--EN ISO 10077-2. Czy też, obliczenie współczynnika Uw dla okna jednoskrzydłowego i deklarowanie tej wartości na inne typy okien, np. na okna dwuskrzydłowe itp.

 

Jeśli producent nie będzie dysponował odpowiednią ilością i odpowiednimi współczynnikami Uf przenikalności cieplnej ram, w takiej sytuacji Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykona takie obliczenia nieodpłatnie i uzupełni bazę danych wejściowych dla konkretnego użytkownika.

 

2019 11 48 3

 


Kalkulator do oceny izolacyjności akustycznej okien stałych, otwieranych oraz okien przesuwnych
Kalkulator działa zgodnie z normą PN-EN 14351- 1+A2:2016 Załącznik B. Obliczenia izolacyjności akustycznej można wykonać na podstawie danych wejściowych, wykorzystując bazę danych z właściwościami szyb zespolonych, która dodatkowo jest filtrowana wg producenta szyb.

 

Jeśli w bazie SimplaFakotr jest niedostępna na daną chwilę wymagana konstrukcja szyby lub wymagany producent szyb, użytkownik powinien to zgłosić do administratora platformy. Po uzupełnieniu bazy nasz pracownik poinformuje użytkownika o aktualizacji bazy danych.

 

Jeśli użytkownik dysponuje własnymi badaniami izolacyjności akustycznej, które zostały wykonane np. dla wymiaru referencyjnego, może wykorzystać kalkulator do interpolacji dla innych większych powierzchni okien.

 

Kalkulator został dodatkowo wyposażony w niezbędne algorytmy do wykonywania obliczeń izolacyjności akustycznej okien z uwzględnieniem:
- korekty przewidzianej na montaż (uwzględnienie przenoszenia bocznego, wynik R’),
- nawiewnika otwartego lub zamkniętego na podstawie wyboru konkretnego modelu z dostępnej bazy nawiewników znajdującej w platformie SimplaFaktor.

 

Kalkulator w zależności od wyboru użytkownika uwzględni w końcowym wyniku izolacyjności akustycznej: okno otwierane lub przesuwne, korektę ze względu na powierzchnię, korektę ze względu na montaż, zamontowany nawiewnik otwarty lub zamknięty.

 

2019 11 48 4

 


Generator i konfiguracje do zestawień
Generator Zestawień i Konfiguracje Do Zestawień to narzędzia łączące w sobie funkcje kalkulatora do obliczania izolacyjności akustycznej oraz kalkulatora do obliczania przenikalności cieplnej. Konfigurator do zestawień w czterech prostych krokach przeprowadzi użytkownika przez wybór odpowiednich opcji, a końcowy wynik pracy zostanie zapisany w bazie Generatora Zestawień.

Za pomocą Generatora, użytkownik w prosty i szybki sposób może przygotować sobie wiele konfiguracji okien i zapisać to później, jako jeden dokument z wieloma pozycjami okien. Czytelna i przejrzysta forma dokumentu zawiera podstawowe informacje o wyro-


bie (typ, wymiar, system, szyba, ramka dystansowa, nawiewnik) oraz, co bardzo ważne, prawidłowo wyliczone współczynniki przenikalności cieplnej i wskaźniki izolacyjności akustycznej okien wraz z wybranymi nawiewnikami. Zapisany plik PDF z zestawieniem można wysłać klientowi, będąc na budowie lub z innego dowolnego miejsca z dostępem do sieci Internet.

 


Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych
Generator DWU tworzy Deklaracje zgodnie z rozporządzeniem (CPR) Nr 305/2011 na podstawie bazy wyników badań wstępnych typu (ITT) w systemie kaskadowania, własnych badań, lub własnych indywidualnych właściwości, wpisanych ręcznie.

 

Generator sprawdzi, czy dla określonego typu okna, dla którego ma być wystawiona deklaracja, będą przyporządkowane odpowiednie klasy lub poziomy w przypadku, gdy użytkownik tworzy Deklaracje wykorzystując bazę badań ITT. Przy generowaniu deklaracji, automatycznie dołączana jest również etykieta z informacjami towarzyszącymi oznakowaniu znakiem CE oraz Karta Techniczna wyrobu z pozostałymi nieobowiązkowymi właściwościami (np. odporność na włamanie, siły operacyjne, wytrzymałość mechaniczna).


Wszystkie wystawione Deklaracje są zapisywane na serwerze użytkownika i są zawsze dostępne do pobrania w postaci pliku PDF.

 

Elektroniczny formularz do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji
Elektroniczny formularz umożliwia prowadzenie inspekcji dla dowolnego działu technologicznego lub dla wszystkich działów, krok po kroku. Użytkownik ma również możliwość późniejszej edycji zapisów wyników z przeprowadzanych kontroli i generowanie raportów z przeprowadzonych kontroli. Zakładowa kontrola produkcji w zakresie kontroli obszaru produkcji jest często pomijana wśród producentów, ze względu na brak odpowiednich formularzy. Przy wykorzystaniu narzędzi SimplaFaktor, cały proces kontroli użytkownik może przeprowadzić na produkcji, za pomocą smartfonu lub tabletu i ewentualnie dokończyć oraz kontynuować swoje zadania z kontroli na komputerze stacjonarnym.

 

SimplaFaktor – źródła danych wejściowych wykorzystane w odstępnych kalkulatorach:
- współczynniki Ug, dane źródłowe od producentów szyb zespolonych;
- współczynniki Ψ, dane źródłowe norm PN-EN ISO 10077-1 i PN-EN ISO 10077-2 oraz baza Bundesverband Flachglas;
- współczynniki Uf, dane źródłowe od producenta okien lub systemodawcy pod warunkiem, że zostały obliczone w laboratoriach notyfikowanych i będą przydatne do obliczania współczynnika Uw dla różnych typów wyrobów z różnymi grubościami i budowami szyb zespolonych;
- wskaźniki izolacyjności akustycznej szyb zespolonych – dane źródłowe od producentów szyb;
- wskaźniki izolacyjności akustycznej nawiewników – dane źródłowe od producentów nawiewników.

 

Kalkulatory do obliczania współczynnika Uw i izolacyjności akustycznej zostały opracowane i zwalidowane przez pracowników Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Algorytmy wykorzystywane w obliczeniach działają zgodnie z odpowiednimi normami i uwzględniają wszystkie jej aspekty i korekty, które powinny być zastosowane w odpowiednich sytuacjach.

 

Deklarowanie przez producenta niepoprawnych właściwości użytkowych to wprowadzanie klienta w błąd, które surowo jest karane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Aby prawidłowo i świadomie wykonywać poprawne obliczenia współczynnika Uw oraz izolacyjności akustycznej, wystawiać prawidłowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, zachęcamy do korzystania z platformy SimplFaktor.pl.

 

SimplaFaktor jest nieustannie rozwijana i reaguje na potrzeby użytkowników. Aktualnie trwają prace nad kalkulatorem do wyliczania współczynnika Ud dla drzwi zewnętrznych o różnych konstrukcjach i typach (stalowe, drewniane, aluminiowe pvc, z wypełnieniem przeziernym i nieprzeziernym, z naświetlami itp.) oraz nad dodatkowym narzędziem dla Generatora zestawień. Narzędzie to umożliwi dodanie w Generatorze do zestawienia dla całej stolarki tabeli z obliczoną średnią współczynników Uw, średnią powierzchnię oraz średnie współczynniki g i Lt, co jest często wymagane dla danej inwestycji w Skandynawii i coraz częściej w Niemczech.

 

Korzyści
Kalkulatory oraz pozostałe narzędzia dostępne w SimplaFaktor są bardzo intuicyjne i szybkie w swoim działaniu. Wykonie niezbędnych obliczeń dla średnio doświadczonego użytkownika zajmuje około 20 sekund. Ponieważ jest to platforma działająca on-line, dostęp do niej jest możliwy za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu.

 

Oznacza to, że w każdej niemal sytuacji można wykonać niezbędne obliczenia:
- w biurze przy ofertowaniu,
- na produkcji w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji,
- na budowie lub u klienta, celem sprawdzenia oczekiwań inwestora i wymogów zawartych w przepisach,
- przy sporządzaniu Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wszystkie wyniki obliczeń zapisywane są w bazie użytkownika i dostępne zawsze w formie raportów elektronicznych do wygenerowania jako dokument PDF:
- raport w wersji krótkiej, zawierający podstawowe informacje dotyczące wykonanych obliczeń,
- raport w wersji pełnej, zawierający wszystkie potrzebne informacje wymagane przez odpowiednie normy.

 

Dla uwiarygodnienia wykonanych obliczeń przez użytkownika, raport pełny dostępny jest również w wersji do autoryzacji przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej. Kopia raportu wysyłana jest automatycznie przez platformę do laboratorium, raport zostaje tam sprawdzony oraz podsiany elektronicznie przez Kierownika Laboratorium i odesłany z powrotem do użytkownika. 


https://simplafaktor.pl

 

Wykorzystane dokumenty źródłowe:
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia.
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
- PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.
- PN-EN ISO 10077-2:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
- PN-EN ISO 10077-1:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.
- ift Guideline WA-08/3 – Thermally improved spacer Part 1.

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 11/2019
 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.