Tablica 3

Systemy Oceny Zgodności: SZYBY ZESPOLONE IZOLACYJNE, jako wyroby pojedyncze

Tablica 4

Systemy Oceny Zgodności: SZYBY ZESPOLONE IZOLACYJNE, jako zestaw ze spoiwem konstrukcyjnym

 

Krajowa Deklaracja Zgodności Deklaracja zgodności nr......

1. Producent wyrobu budowlanego: (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu:(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: (zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: (dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer Certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

.............................................          .....................................................................
(miejsce i data wystawienia)        (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.