Balustrady służą do ochrony przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń osób stojących lub poruszających się na schodach, w pobliżu krawędzi zmian poziomu podłogi albo nagłych uskoków. Przeznaczone są do zabezpieczania balkonów, loggii, tarasów, korytarzy, klatek schodowych, portfenetrów lub krużganków oraz pochylni budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

 

Zagadnienia formalne

Jednym z często stosowanych rodzajów balustrad są przeszklone balustrady pełne tzn. posiadające wypełnienie w postaci tafli szkła bezpiecznego lub płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA). Przykładowe balustrady balkonowe przedstawiono na rys. 1 i 2, natomiast balustrady schodowe z różnym sposobem mocowania wypełnienia przedstawiono na rys. 3 i 4.

 

 Rys. 1. Przykład balustrady balkonowej prostej

 

Rys. 2. Przykład balustrady balkonowej łukowej

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z zawartą w niej definicją, wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych.

 

Tej definicji odpowiadają balustrady, będące przedmiotem niniejszej publikacji.

Jednak ustawa zawiera wymóg oznakowania CE lub znakiem budowlanym wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych, co można dokonać po ocenie zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną. Na balustrady nie ma jednak norm krajowych lub europejskich oraz wytycznych do europejskiej aprobaty technicznej. Wynika to z faktu, że dokumenty takie wydawane są na podstawie mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Wykaz tych mandatów wraz z ich zakresem przedmiotowym zamieszczony jest w obwieszczeniu ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. i nie obejmują one balustrad.

 

 

 Rys. 3. Przykład balustrady schodowej z wypełnieniem mocowanym za pomocą łączników punktowych

 

Rys. 4. Przykład balustrady schodowej z wypełnieniem mocowanym za pomocą uchwytów

 

Zgodnie więc z obecnie obowiązującymi przepisami, nie jest wymagane znakowanie znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE balustrad, gdyż nie podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby takie powinny być wprowadzane do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W ustawie podano, że produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

 

Dla wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej udziela dobrowolny dokument – Rekomendację Techniczna ITB. Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami w niej zawartymi, w celu przedstawienia odbiorcom.

 

Wymagania ogólne

Do wymagań ogólnych zaliczamy wymagania obligatoryjne, wynikające głównie z rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych dokumentów techniczno-prawnych.

 

Wspomniane warunki techniczne określają szereg wymagań dotyczących balustrad, z których zdaniem autora najistotniejsze przedstawiono poniżej.

- Balustrada zabezpieczająca dojścia i przejścia do budynków od strony otwartej, powinna mieć wysokość 1,1 m i poprzeczkę umieszczoną w połowie jej wysokości.

- Żaden z elementów balustrady przy schodach, balkonach, loggiach itp. nie powinien mieć ostrych zakończeń, które stanowiłyby potencjalne zagrożenie przypadkowym skaleczeniem.

- Konstrukcja balustrad powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. W załączniku nr 1 rozporządzenia wskazano, że jest to norma PN-B-02003:1982, dotycząca obciążenia budowli. Dodano również, że zakres powołania normy dotyczy jej punktu 3.6, który określa wielkości obciążenia poziomego skupionego lub liniowego, w zależności od miejsca zastosowania balustrad.

- Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. W związku z tym, wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w poniższej tabeli.

- Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki – w przypadku gdyby doszło jednak do jego stłuczenia.

- Balustrady zainstalowane w budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.

- Balustrady oddzielające różne poziomy w budynkach użyteczności publicznej (hale sportowe, teatry, kina itp.) powinny zapewniać bezpieczeństwo także w przypadku wybuchu paniki. Dopuszczone jest obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią poziomą wymiar co najmniej 1,2 m.

- W loggiach budynków o wysokości powyżej 25 m nad terenem powinny być instalowane balustrady pełne.

 

 

 

Wymagania odnoszące się do balustrad, zwanymi również barierkami, montowanymi łącznie ze schodami prefabrykowanymi (wytwarzane w przemysłowej produkcji seryjnej), określone są także w Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 008 na zestawy schodów prefabrykowanych. Podkreślić należy, że nie można korzystać z tych wytycznych jako podstawy formalnej do opracowania „samodzielnej” Aprobaty Technicznej, gdyż zarówno w nich, jak i Mandacie EOTA nr 12 zawarto stwierdzenie, że ETAG nr 008 dotyczy tylko zestawów schodów a nie pojedynczych elementów w nie wchodzących, jakimi są balustrady.

 

Określone w ww. wytycznych wymagania odnoszące się do balustrad, dotyczą ich odporności na uderzenia ciałami twardym i miękkim.

 

 

 Rys. 5. mocowanie słupka nośnego balustrady do podłoża za pomocą łącznika wklejanego

 

Rys. 6. mocowanie słupka nośnego balustrady do podłoża za pomocą łącznika rozporowego

 

Wymagania w zakresie wytrzymałości

W związku z faktem, że w odniesieniu do balustrad nie istnieją Polskie i Europejskie Normy oraz Wytyczne do Europejskich Aprobat, to oprócz już wymienionych w publikacji „wymagań ogólnych”, można wyspecyfikować jeszcze wymagania, które są zawarte w Rekomendacjach Technicznych ITB i w udzielonych na podstawie „starych przepisów” Aprobatach Technicznych. Ustalone w oparciu o te dokumenty wymagania, dotyczące głównie wytrzymałości przeszklonych balustrad, przedstawiono poniżej.

 

1. Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne siłą ciągłą, działającą prostopadle do płaszczyzny balustrady

Obciążenie przyłożone do poręczy balustrady, wartości zależnej od poziomu wytrzymałości określonej wg normy PN-B-02003:1982:

- p = 1,0 kN/m – balustrady instalowane w budynkach mieszkalnych, przedszkolach, domach wypoczynkowych, sanatoriach, szpitalach oraz w innych budynkach i pomieszczeniach, jeżeli nie ma specjalnych wymagań,

- p = 1,5 kN/m – na trybunach sportowych i innych,

nie powinno powodować uszkodzeń, a dopuszczalne odkształcenia trwałe mierzone na wysokości przyłożenia sił, nie powinny przekraczać 5 mm.

 

2. Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne siłami skupionymi, działającymi w płaszczyźnie balustrady, skierowanymi pionowo w dół lub w górę

Obciążenie poręczy balustrady dwoma siłami wartości P = 0,5 kN każda, skierowanymi pionowo w dół lub w górę, przyłożonymi w odległości 150 mm od środka odległości pomiędzy dwoma słupkami balustrady, nie powinno spowodować uszkodzeń, a dopuszczalne odkształcenie trwałe poręczy nie powinno przekraczać 2 mm.

 

3. Wytrzymałość wypełnienia balustrady na obciążenie statyczne siłą skupioną, działającą w płaszczyźnie balustrady

Obciążenie wypełnienia pełnego balustrady siłą o wartości 1 kN skierowaną pionowo w dół, nie powinno powodować uszkodzeń wypełnienia ani jego wysunięcia z elementów mocujących.

 

4. Odporność balustrady na uderzenie ciałem twardym

Wypełnienie balustrady, poddane jednorazowemu uderzeniu stalowej kuli o masie 0,5 kg, spadającej swobodnie z wysokości 1 m, nie powinno ulec wyłamaniu z zastosowanego mocowania. Nie mogą również wystąpić przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypełnieniem jest szkło, jego zbicie nie może spowodować powstania niebezpieczeństwa zranienia.

 

5. Odporność balustrady na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciałem miękkim i ciężkim, energią 200 J – w okolicy najmniej odpornego miejsca wypełnienia, powinna pozostać w nienaruszonej pozycji pionowej, bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustrady w podłożu. Wypełnienie nie powinno zostać wyrwane z elementów mocujących, nie powinno nastąpić przebicie otworu, a w przypadku gdy wypełnieniem jest szkło, jego zbicie nie może spowodować niebezpieczeństwa zranienia.

 

 

Rys. 7. mocowanie słupka balustrady z zastosowaniem stopy i łącznika rozporowego

 

Zasady mocowania

Mocowanie balustrad

Uwarunkowania wymiarowe miejsca zabudowy balustrad oraz możliwości ich mocowania mają decydujący wpływ na przyjęty sposób łączenia balustrad z podłożem. Producenci zalecają stosowanie łączników (kotew) rozporowych, przy czym w ostatnim czasie preferowane są łączniki wklejane. Nośność zastosowanych łączników powinna być dostosowana do typu i wielkości balustrady, a ich długość powinna uwzględniać grubość podłoża.

 

Podłoże, do którego przytwierdzane są słupki nośne balustrad, powinno posiadać wytrzymałość odpowiednią do danego typu łącznika. Jest to przeważnie niespękany beton zwykły, klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003 prawidłowo zagęszczony, bez znaczących pustek. Słupki balustrady powinny być tak usytuowane, aby były zachowane minimalne odległości osadzenia łączników od krawędzi podłoża. Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu a ich parametry montażowe podane są w Aprobatach Technicznych lub informacjach producenta.

 

Poszczególne elementy balustrad powinny być połączone w sposób uniemożliwiający demontaż ich części przez osoby nieupoważnione. Szczególnie stopy do mocowania słupków nośnych powinny być trwale połączone z podłożem, a czoła śrub mocujących powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez nakrętki kołpakowe.

 

Przykłady mocowania słupków nośnych balustrad do podłoża za pomocą łączników wklejanych i rozporowych przedstawiono na rys. 5 i 6. Sposób mocowania słupka z zastosowaniem stopy i łącznika rozporowego pokazano na rys. 7.

 

Rys. 8. Przykład mocowania szyby w ramie balustrady

 

Mocowanie wypełnień balustrad

Przedmiotem publikacji są balustrady z wypełnieniami w postaci szkła lub przeźroczystego tworzywa sztucznego. Tafle szkła lub płyty tworzywa instalowane są w ramach lub bezpośrednio do konstrukcji nośnej balustrady.

 

W odniesieniu do balustrad, najczęściej stosownym wypełnieniem jest szkło, które zgodnie z wymaganiem zawartym w „warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki” powinno mieć podwyższoną wytrzymałość na uderzenia i rozbijać się na drobne nieostre odłamki. Tym wymaganiom odpowiada termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe objęte normą PN-EN 12150-1:2002 lub bezpieczne warstwowe zgodne z normą PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005.

 

Tafla szkła może być umieszczona w ramie, którą przykręca się do słupków nośnych balustrady. Rama powinna być wyposażona w stosowną uszczelkę. Zaleca się aby ramy wypełnień były usytuowane po stronie dostępnej dla użytkownika. Przykład mocowania szyby w ramie balustrady przedstawiono na rys. 9.

 

Tafle szkła mogą być także mocowane bezpośrednio do słupków balustrad, przy pomocy uchwytów zaciskowych. Wypełnienie jest usytuowane wtedy głównie w płaszczyźnie słupków i poręczy balustrady. Przykłady balustrad z zastosowaniem uchwytów zaciskowych przedstawiono na rys. 1, 2 i 4, a sam uchwyt na rys. 9.

 

Występują także rozwiązania konstrukcyjne z wypełnieniem w postaci tafli szklanej, usytuowanej na zewnątrz balustrady i mocowanej do słupków nośnych za pomocą łączników punktowych. Przykład takiej balustrady przedstawiono na rys. 3.

 

Zakres i warunki stosowania

Zgodnie z przedstawioną już definicją, balustrady stosowane są zasadniczo do zabezpieczenia przed możliwością upadku w pustą przestrzeń, występującą w sąsiedztwie balkonów, tarasów, klatek schodowych itp. części budynków.

 

Obligatoryjny zakres i warunki stosowania tego typu wyrobów, wynikające z przepisów prawa, głównie z rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., podano w części publikacji dotyczącej wymagań. Podstawowym warunkiem, określającym zakres stosowania balustrad jest wytrzymałość na obciążenia statyczne działające prostopadle do jej płaszczyzny.

 

Balustrady, które zgodnie z deklaracją producenta (potwierdzoną badaniami), charakteryzują się poziomem wytrzymałości określonym wg normy PN-B-02003:1982:

- o minimalnej wielkości p = 1,0 kN/m, mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, które są niedostępne dla zgromadzeń publicznych i nie podlegają specjalnym wymaganiom,

- o minimalnej wielkości p = 1,5 kN/m, mogą być stosowane w budynkach i innych obiektach (np. stadionach) przeznaczonych na zgromadzenia publiczne jak zebrania, wystawy, widowiska, działalność handlowa i sportowa oraz na drogach transportowych.

 

Warunkiem określającym zakres stosowania balustrad jest także ich stopień zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przyjmuje się, że balustrady wykonane ze stali węglowych, instalowane wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych lub nieogrzewanych, gdzie istnieją warunki atmosferyczne zaliczane zgodnie z normą PN-EN 12500:2002 dotyczącej ochrony materiałów metalowych przed korozją do kategorii korozyjności C1 i C2, powinny być pokryte powłoką cynkową o masie nie niższej niż 50 g/m2 (grubość 7 µm) oraz powłoką lakieru proszkowego o minimalnej grubości 30 µm.

 

W przypadku stosowania takich balustrad na zewnątrz budynków w średnio zanieczyszczonej atmosferze czyli w kategorii korozyjności C3, nałożona masa powłoki cynku nie powinna być niższa niż 140 g/m2 (grubość 20 µm). Przy wyższej kategorii korozyjności atmosfery (C4 i C5) stosować należy powłoki cynkowe o odpowiednio większej masie cynku. Warstwę nawierzchniową powinien tworzyć lakier proszkowy o grubości nie niższej niż 50 µm.

 

Balustrady wykonywane ze stali odpornej na korozję nie wymagają żadnego dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast balustrady wykonywane ze stopów aluminium, powinny być dodatkowo pokrywane powłokami anodowymi lub lakierowane proszkowo.

 

Zabudowę balustrad należy realizować na podstawie opracowanej dla danego obiektu dokumentacji technicznej, która powinna uwzględniać podane już wymagania w zakresie wymiarów, wytrzymałości i mocowania. Przy opracowywaniu konstrukcji balustrady należy m.in. brać pod uwagę:

- kąt pochylenia schodów i pochylni,

- materiał, z jakiego wykonane jest podłoże (strop) przewidziane do mocowania,

- konieczność wyeliminowania otworów umożliwiających wypadnięcie lub uwięzienie dziecka oraz poprzeczek pozwalających na wspinanie powyżej 250 mm,

- równoległość położenia balustrady i podłoża (stropu),

- właściwą średnicę poręczy balustrady, która z punktu widzenia cech antropometrycznych wynosi 40 mm, przy czym z uzasadnionych powodów można stosować większą średnicę.

 

inż. Zbigniew Czajka

Zakład Aprobat Technicznych, ITB

 

Literatura

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. nr 32, poz. 571)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 + późniejsze zmiany)

Aprobaty Techniczne i Rekomendacje Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej

Aprobaty Techniczne Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PEWB „Metalplast”

Katalogi wyrobów firm: GLASS PARTNERS, HORIZ AL, REYNAERS ALUMINIUM, DECORA, POLBUD, NIERTECH i SKAŁA

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 008 Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne terminologicznie. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje i opis

PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

 

patrz też:

 

- Balustrady szklane zgodne z DIN 18008. Weryfikacja za pomocą symulacji MES  ,  Harald Krewinkel, Świat Szkła 04/2013

- Bariery ochronne ze szkła Obliczenia zamiast badań? , Benno Eierle, Harald Krewinkel, Świat Szkła 01/2013

- Raport na temat balustrad ze szkła Część 3 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 11/2012

- Raport na temat balustrad ze szkła Część 2 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 05/2012

- Raport na temat balustrad ze szkła Część 1 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 05/2012

Dobór szkła na balustrady wg przepisów polskich i niemieckich , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 05/2012

- Systemy mocujące balustrady i ich zalety , Bernhard Feigl, Świat Szkła 3/2009 

 

 

inne artykuły tego autora:

Zawiasy jednoosiowe. Klasyfikacja i wymagania, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2011

Rodzaje i klasyfikacja zamków , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 11/2010  

Metalowe ościeżnice rozwieranych drzwi wewnętrznych. Badania i ocena , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 9/2010  

Przeszklone balustrady - wymagania, mocowanie, stosowanie , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 5/2010 

Elementy mocujące ościeżnice okien, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2010  

Drzwi wewnętrzne. Badania i zakładowa kontrola produkcji, Zbigniew Czajka, Świat Szkła  11/2009

Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena zgodności cz. 2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła  10/2009 

Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena zgodności cz. 1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła nr 7-8/2009

Właściwości techniczno-użytkowe przeszklonych ścian działowych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła  9/2009

Wymagania i badania automatycznych napędów , Zbigniew Czajka , Świat Szkła 4/2009   

Łączniki do punktowego mocowania szkła Cz. 3, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 3/2009 

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji Cz. 2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2009   

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji Cz. 1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2008

Wymagania związane z bezpieczeństwem drzwi z automatycznym napędem. Część 2 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2009

Wymagania związane z bezpieczeństwem drzwi z automatycznym napędem. Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2008

Bezpieczeństwo automatycznych drzwi obrotowych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2008

Specjalistyczne wymagania i ocena zgodności okuć do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 7-8/2008 

Okucia do drzwi i ścianek działowych całoszklanych. Część 2 ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 5/2008

Okucia do drzwi i ścianek działowych całoszklanych. Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2008  

Wymagania i klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych Część 2 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2008  

Wymagania i klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2007

Zamykacze drzwiowe – wymogi związane z wprowadzeniem do obrotu ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 9/2007 

Wymagania i badania niezbędne do oznakowania CE okien według zharmonizowanej normy europejskiej EN 14351-1. Część 2,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2007

Wymagania i badania niezbędne do oznakowania CE okien według zharmonizowanej normy europejskiej EN 14351-1. Część 1,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 5/2007

Ocena zgodności okien i drzwi zewnętrznych bez właściwości dotyczących ognioodporności i/lub dymoszczelności Część 2,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 3/2007

Ocena zgodności okien i drzwi zewnętrznych bez właściwości dotyczących ognioodporności i/lub dymoszczelności. Część 1,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2007

Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja drzwi zewnętrznych,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2007

Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja okien, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2006 

Okna i drzwi bez właściwości związanych z odpornością ogniową, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 9/2006

Napędy do drzwi automatycznych - wymagania zawarte w przepisach i normach,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2006


Markizy pionowe i fasadowe oraz osłony przeciwsłoneczne, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2006

Przepisy dotyczące okien, drzwi i bram a "Warunki technicznie..." , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2006

Zasady wprowadzania do obrotu automatycznych napędów i drzwi z napędem ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2005

Zagadnienia dotyczące normalizacji żaluzji i zasłon,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 11/2005

Daszki nad drzwiami wejściowymi , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2005

Odporność na włamanie okien a tymczasowe normy europejskie ENV (prenormy) , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 9/2005

Drzwi z napędem automatycznym - wymagania w świetle norm, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 7-8/2005

Żaluzje i zasłony przeciwsłoneczne,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2005

 


 

więcej informacji: Świat Szkła 5/2010

 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 

 

Najnowsze wydanie

Najnowsze

Pfr
Koronawirus
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.