Zawiasy jednoosiowe przeznaczone są do rozłącznego lub nierozłącznego połączenia skrzydeł okien i drzwi z ościeżnicami. Zadaniem zawias jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnego, zgodnego z funkcją okna lub drzwi, działania skrzydeł zawieszonych na ościeżnicy.

Zagadnienie klasyfikacji i wymagań zawias jednoosiowych ujęte są w zharmonizowanej normie europejskiej, wprowadzonej do katalogu Polskich Norm jako PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.

 

Rodzaje zawias jednoosiowych
Wspomniana powyżej norma obejmuje jednoosiowe zawiasy rozłączne i nierozłączne.

 

Zawiasa*) rozłączna – jednoosiowe złącze obrotowe z przegubem jedynie dwuczęściowym, którego oś obrotu znajduje się do 30 mm od krawędzi elementu ruchomego, mocujące skrzydło z boku lub od góry. Jest to więc wyrób mający skrzydełka dające się rozłączyć np. przez podniesienie jednego skrzydełka.

Do zawias rozłącznych zaliczamy zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe, określone w normie PN-B-94050-1:1991 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział oraz zawiasy pasowe.

*) Termin „zawiasa” (w rodz. żeńskim, odmiennie niż w gramatyce języka polskiego) występuje w przywoływanych w artykule normach, dlatego zdecydowaliśmy się zachować go w całości artykułu. 

 

Zawiasa nierozłączna – jednoosiowe złącze obrotowe z przegubem więcej niż dwuczęściowym, z czopem stałym lub dającym się wyjąć, którego oś obrotu znajduje się do 30 mm od krawędzi elementu ruchomego, mocujące skrzydło z boku lub od góry.

Jest to więc wyrób, którego skrzydełka nie dają się w ogóle rozłączyć lub do ich rozłączenia konieczne jest wyjęcie czopa.

Do zawias nierozłącznych zalicza się objęte wyżej wymienioną normą krajową zawiasy czopowe trój- i więcej skrzydełkowe oraz zawiasy splatane, określone w normie PN-B-94055:1962 Okucia budowlane. Zawiasy splatane.

Norma PN-EN 1935:2005 nie ma zastosowania do zawias posiadających mechanizmy sprężynowe wspomagające zamykanie drzwi.

W zakresie normy podano również, że nie ma ograniczeń co do materiałów lub stosowanych metod produkcji pod warunkiem, że zawiasy odpowiadają wymaganiom właściwym dla ich zastosowania.

 

Przykładowe zawiasy jednoosiowe
Najczęściej stosowanymi w rozwieranych drzwiach drewnianych zawiasami jednoosiowymi rozłącznymi są zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe, z ramionami walcowymi (wg rys. 1) lub płaskimi (rys. 2). Zawiasy składają się ze skrzydełka łożyskowego oraz skrzydełka czopowego, przy czym czop może być stały lub wyjmowany.

 

Rys. 1. Zawiasa czopowa dwuskrzydełkowa z ramionami walcowymi

 

Rys. 2. Zawiasa czopowa dwuskrzydełkowa z ramionami płaskimi

 

Rys. 3. Zawiasa czopowa trójskrzydełkowa z ramionami walcowymi

 

Rys. 4. Zawiasa splatana

 

Stosowane są także zawiasy jednoosiowe nierozłączne, do których zaliczamy zawiasy czopowe trój- i więcej skrzydełkowe (trójskrzydełkowe przedstawiono na rys. 4) mające ramiona skrzydełek walcowe lub płaskie oraz zawiasy splatane, przedstawione na rys. 5. Zawiasy tego typu mają głównie czop wyjmowany.

 

Drzwi o konstrukcji wykonywanej z kształtowników aluminiowych lub tworzywowych wymagają zastosowania zawias jednoosiowych czopowych ze specjalnymi kształtami skrzydełek. Przykład takiej zawiasy, stosowanej w drzwiach aluminiowych przedstawiono na rys. 5 i 6.

 

Zawiasy te mocowane są w tzw. eurorowkach kształtowników za pomocą kostki mocującej oraz wkrętów mocujących i blokującego. Przedstawione na rysunkach zawiasy umożliwiają skokową regulację usytuowania skrzydła w stosunku do ościeżnicy.

 

Rys. 5. Zawiasa czopowa dwuskrzydełkowa WALA WW

 

Rys. 6. Zamocowanie zawiasy WALA WW w drzwiach aluminiowych z kształtowników z przekładką termiczną

 

Klasyfikacja
Norma PN-EN 1935:2005 przedstawia ośmioliczbowy system kodowy, według którego klasyfikuje się zawiasy jednoosiowe. Poniżej przedstawiono poszczególne liczby i związane z nimi określenia oraz klasy.

 

Pierwsza liczba – kategoria użytkowania
Norma wyróżnia cztery kategorie użytkowania:

 

Kategoria 1 – Lekkie warunki eksploatacji.
Obejmuje zawiasy przeznaczone do stosowania do drzwi i okien w budownictwie mieszkaniowym lub w innych obszarach mieszkalnych i budynkach, gdzie występuje niska częstotliwość użytkowania, użytkownikami są osoby z wysoką motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami i oknami oraz zachodzi małe prawdopodobieństwo występowania wypadków lub niewłaściwego użytkowania.

Jako przykład wskazano lokalizację domową lub inną, taką jak biuro i rejony, gdzie nie ma dostępu dla ogółu (czyli osób postronnych).

 

Kategoria 2 – Umiarkowane warunki eksploatacji.
Dotyczy zawias przeznaczonych do stosowania do drzwi w budownictwie mieszkaniowym lub w innych obszarach mieszkalnych oraz w innych budynkach, gdzie występuje średnia częstotliwość użytkowania, użytkownikami są osoby z pewną motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami, ale gdzie istnieje jakaś możliwość występowania wypadków lub nieprawidłowego użytkowani.

W tej kategorii przykładem jest lokalizacja domowa lub inna, taka jak biuro i rejony, gdzie może istnieć ograniczony dostęp dla ogółu.

 

Kategoria 3 – Ciężkie warunki eksploatacji.
Obejmuje zawiasy przeznaczone do stosowania do drzwi w budynkach, gdzie występuje wysoka częstotliwość użytkowania przez publiczność lub innych ludzi z małą motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami oraz duża możliwość występowania wypadków lub niewłaściwego użytkowania.

Jako przykład wskazano budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, biblioteki i szpitale.

 

Kategoria 4 – Bardzo ciężkie warunki eksploatacji.
Dotyczy zawias przeznaczonych do stosowania do drzwi, które są narażone na częste, gwałtowne użytkowanie.

Obejmuje zawiasy w klasach 12, 13 i 14 (wg tablicy 1), przy czym jako przykład podaje się zawiasy w klasie 12, dla których prawdopodobne jest rozmyślne , niewłaściwe użytkowanie.

Z kolei klasy 13 i 14 oznaczają zwiększoną odporność na potencjalnie uporczywy gwałtowny atak.

 

Druga liczba – trwałość
Norma przewiduje trzy klasy odnoszące się do ilości cykli wykonanych w trakcie badań zawiasów osadzonych na elementach próbnych o określonej masie (zgodnie z tablicą 1).

Dla zawias przeznaczonych do stosowania wyłącznie w oknach, przewiduje się:
- klasę 3 – 10 000 cykli,
- klasa 4 – 25 000 cykli,

a dla zawias przeznaczonych do stosowania w drzwiach, przewiduje się:
- klasę 4 – 25 000 cykli,
- klasę 7 – 200 000 cykli.

 

Trzecia liczba – masa drzwi próbnych
Klasyfikacja tej pozycji kodu zawias wyróżnia osiem klas od 0 do 7, dotyczącej masy drzwi próbnych w zakresie od 10 do 160 kg. Szczegółowych zakres podany jest w tablicy 1 niniejszej publikacji.

 

Czwarta liczba – przydatności do zastosowania w drzwiach stanowiących przegrody ogniowe/dymowe 

Dla zawias produkowanych na podstawie normy PN-EN 1935:2005 określa się dwie klasy przydatności do zastosowania w drzwiach stanowiących przegrody ogniowe/dymowe:
- klasa 0 – nieodpowiednie do stosowania w zespołach drzwiowych ognioodpornych i/lub dymoszczelnych,
- klasa 1 – odpowiednie do zastosowania w zespołach drzwiowych ognioodpornych i/lub dymoszczelnych
pod warunkiem pozytywnej oceny udziału zawias w odporności ogniowej określonych zespołów drzwiowych przeciwpożarowych.

Dodatkowe wymagania dla zawias w klasie 1, podane w normie w załączniku B, przedstawiono w dalszej części publikacji

 

Piąta liczba – bezpieczeństwo
Wszystkie zawiasy powinny być bezpieczne w użytkowaniu, dlatego w klasyfikacji stosuje się tylko klasę 1.

 

Szósta liczba – odporność na korozję
Zgodnie z normą PN-EN 1670:2008 określa się pięć klas odporności na korozję:
- klasa 0 – nieokreślona odporność na korozję,
- klasa 1 – niska odporność,
- klasa 2 – średnia odporność,
- klasa 3 – wysoka odporność,
- klasa 4 – bardzo wysoka odporność.

 

Siódma liczba – Zabezpieczenie (odporność na włamanie)
Prezentowana norma na zawiasy określa dwie klasy odporności na włamanie:
- klasa 0 – nieodpowiednie do zastosowania w zespołach drzwiowych o zwiększonej odporności na włamanie,
- klasa 1 – odpowiednie do zastosowania w zespołach drzwiowych o zwiększonej odporności na włamanie, pod warunkiem pozytywnej oceny udziału zawias w odporności przeciwwłamaniowej określonych zespołów drzwiowych o zwiększonej odporności na włamanie.

Dodatkowe wymagania dla zawias w klasie 1, podane w normie w Załączniku C, przedstawiono w dalszej części publikacji.

 

Ósma liczba – klasa zawiasy
Norma PN-EN 1935:2005 określa czternaście klas zawias, podanych w tablicy 1

 

Przykład

 

Przedstawiony powyżej zapis kodowy dotyczy zawiasy przeznaczonej do użytkowania w umiarkowanych warunkach pracy (2), badanej trwałościowo przez 200 000 cykli (7), przewidzianej do stosowania w drzwiach o masie do 60 kg (3) o nieokreślonej odporności ogniowej (0), mającej niską odporność na korozję (1), odpowiedniej do zastosowania w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie (1) i odpowiadającej zawiasie klasy 10.

 

 Tablica 1

 

Wymagania

Dopuszczalny cierny moment obrotowy
Dopuszczalny cierny moment obrotowy zawias określany jest w trakcie badań opisanych wraz z aparaturą badawczą w rozdziale 6 normy PN-EN 1935:2005. Badaną zawiasę mocuje się w przyrządzie do wymiennych drzwi próbnych, które dociąża się do masy stosownej do klasy badanej zawiasy.

Następnie drzwi próbne są płynnie obracane oraz mierzony i rejestrowany moment obrotowy niezbędny do wprawiania ich w ruch, przy różnych kątach otwarcia.

 

Maksymalny dopuszczalny cierny moment obrotowy jest zależny od klasy zawiasy i powinien wynosić:
- 2 Nm – dla klas 1 ÷ 7,
- 3 Nm – dla klas 8 ÷ 11,
- 4 Nm – dla klas 12 ÷ 14.

 

Obciążenie statyczne
W zakresie wytrzymałości zawias na obciążenia statyczne sprawdzać należy ich odkształcenie pod obciążeniem oraz przeciążenie.

Zawias poddany obciążeniu zgodnie z p. 7.3.2 normy PN-EN 1935:2005 powinien spełniać następujące wymagania:
-- poprzeczne przemieszczenie pod obciążeniem nie powinno przekroczyć 2 mm,
-- pionowe przemieszczenie pod obciążeniem nie powinno przekroczyć 4 mm,
- trwałe przemieszczenia istniejące po zdjęciu obciążenia powinny odpowiednio, zgodnie z wykresem przedstawionym ww. normie wynosić:
-- odkształcenie poziome – max 0,6 mm,
-- odkształcenie pionowe – max 0,35 mm,
- nie powinny wystąpić uszkodzenia jakichkolwiek części składowych ani żadne spękania widoczne wzrokiem normalnym lub skorygowanym.

Zawiasy poddane przeciążeniu (po przeprowadzeniu badań na odkształcenie pod obciążeniem i badaniu trwałości) zgodnie z p. 7.3.3. ww. normy powinny spełniać po badaniu następujące wymagania:
- nie powinny wystąpić żadne uszkodzenia skrzydełek zawiasy, przegubu, tulei lub czopa, ani żądne spękania lub odkształcenia widoczne wzrokiem normalnym lub skorygowanym,
- drzwi próbne osadzone na zawiasach powinny pozostawać połączone z ramą przyrządu badawczego, choćby nawet zawiasa stała się niezdatna do funkcjonowania.

 

Wytrzymałość na ścinanie
Zawias poddany obciążeniu ścinającemu zależnemu od klasy (tablica 1) w sposób określony w p. 7.4 normy PN-EN 1935:2005, powinien po badaniu spełniać następujące wymagania:
- nie powinny wystąpić uszkodzenia lub spękania żadnego skrzydełka zawiasy, przegubu, tulei lub czopa, ani poprzeczne odkształcenia większe niż 3 mm,
- dodatkowe przemieszczenia poprzeczne i pionowe nie powinny przekroczyć 1 mm, a zawiasa powinna działać przez 20 cykli bez żadnego uszkodzenia jej elementów.

 

W odniesieniu do zawias przeznaczonych do bardzo ciężkich warunków pracy w zespołach drzwiowych o zwiększonej odporności na włamanie, w klasie 14, należy jako dopuszczalne traktować nieograniczone trwałe odkształcenie pod warunkiem, że zawiasa – co najmniej jeden raz po badaniu – da się otworzyć, z użyciem momentu obrotowego nie przekraczającego 220 Nm, o mniejszy z kątów: 95o lub całkowity kąt, o który pozwalała się otworzyć zawiasa w stanie początkowym.

 

Trwałość
Zawiasy poddane badaniu obejmującemu 10 000, 25 000 lub 200 000 cykli próbnych (w zależności od przeznaczenia i klasy) w sposób przedstawiony w p. 7.5 normy PN-EN 1935:2005, powinny po badaniu spełniać następujące wymagania:
- wartości poprzecznego i pionowego zużycia, mierzone jako przemieszczenia od powierzchni odniesienia, powinny zgodnie z wykresem przedstawionym w ww. normie, odpowiednio nie przekraczać 0,5 mm (zużycie poprzeczne) i 1,0 mm (zużycie pionowe),
- maksymalny dopuszczalny cierny moment obrotowy mierzony po pierwszych 20 cyklach, a także po ukończeniu badania, powinien wynosić 2 Nm dla klas od 1 do 7, 3 Nm dla klas od 8 do 11 oraz 4 Nm dla klas od 12 do 14.

 

Odporność na korozję
Producent powinien zadeklarować klasę odporności na korozję zawiasy, które określone są w normie PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.

Norma powyższa przewiduje pięć klas odporności na korozję okuć:
- klasa 0: nieokreślona odporność na korozję,
- klasa 1: niska odporność na korozję (odporność na działanie obojętnej rozpylonej solanki w próbie 24 h) – użytkowanie wewnątrz budynku, w ciepłych suchych atmosferach,
- klasa 2: średnia odporność na korozję (odporność na działanie obojętnej rozpylonej solanki w próbie 48 h) – użytkowanie wewnątrz budynku, gdzie może wystąpić skraplanie,
- klasa 3: wysoka odporność na korozję (odporność na działanie obojętnej rozpylonej solanki w próbie 96 h) – użytkowanie na zewnątrz budynku, gdzie może wystąpić sporadyczne lub częste zwilżenie wskutek deszczu lub rosy,
- klasa 4: bardzo wysoka odporność na korozję (odporność na działanie obojętnej rozpylonej solanki w próbie 240 h) – użytkowanie na zewnątrz budynku w bardzo ciężkich warunkach,
- klasa 5: wyjątkowo wysoka odporność na korozję (odporność na działanie obojętnej rozpylonej solanki w próbie 480 h) – użytkowanie na zewnątrz budynku w wyjątkowo ciężkich warunkach, gdzie wymagana jest długoterminowa ochrona wyrobu.

 

Uzyskana klasa odporności na korozję (potwierdzona stosownymi badaniami) powinna być ujęta w kodzie klasyfikacyjnym zawiasy.

Norma PN-EN 1935:2005 wyróżnia jeszcze odporność na korozję zawias przeznaczonych do ochrony po zamontowaniu w drzwiach lub oknie np. do pomalowania.

Kod klasyfikacyjny odporności na korozję takich zawias powinien być wyrażony jako zero.

 

Rodziny zawias o wspólnych cechach konstrukcyjnych
Prezentowana norma na zawiasy, odnosi się również do wymagań, w przypadku istnienia podobieństwa kryteriów konstrukcyjnych zawias przeznaczonych do różnych zastosowań.

Jeżeli więc wystąpi podobieństwo istotnych kryteriów konstrukcyjnych, takich jak: średnica czopa, średnica przegubu, typ podkładki, grubość skrzydła i rodzaj materiałów, a długość zawiasy jest nie większa niż o 20% i nie mniejsza niż o 12,5% w stosunku do zawiasy badanej, wówczas nie jest konieczne poddawanie badaniom trwałościowym każdej odmiany typu.

 

Jednakże w każdym przypadku należy przeprowadzić badanie odkształcenia pod obciążeniem, wytrzymałości na przeciążenie i wytrzymałość na ścinanie (tam, gdzie ma ono zastosowanie). Badania te powinny być także przeprowadzone, gdy kształt skrzydełka różni się od zawiasy badanej – nawet jeśli inne parametry są takie same.

 

W normie zastrzeżono jednak, że nie można tych uproszczeń stosować do jakichkolwiek zmian materiałów, chyba że zastosowany materiał ma lepsze parametry. Dodano jednak, że we wszystkich przypadkach powinny być wykonane badania odkształcenia pod obciążeniem, wytrzymałości na przeciążenie i wytrzymałości na ścinanie (tam, gdzie występuje taka konieczność).

 

Dodatkowe wymagania dla zawias stosowanych w drzwiach ognioodpornych i o zwiększonej odporności na włamanie

Zawiasy stosowane w ognioodpornych i/lub dymoszczelnych zespołach drzwiowych
W Załączniku B (normatywnym) normy PN-EN 1935:2005 przedstawiono trzy dodatkowe wymagania dla wymienionych powyżej zawias.

 

Zawiasy przeznaczone do stosowania w ognioodpornych i/lub dymoszczelnych zespołach drzwiowych powinny spełniać stosowne wymagania rozdziałów 4÷8 normy (klasyfikacja, wymagania, aparatura badawcza, metody badań, znakowanie) oraz powinny spełniać jako minimum umiarkowane warunki eksploatacji – 2 kategoria użytkowania.

 

Żadna część składowa zawiasy (z wyjątkiem elementów dekoracyjnych, takich jak osłonki, zaślepki itp.) lub jej zamocowania nie powinna mieć temperatury topnienia niższej niż 800°C, z zastrzeżeniem, że tego wymagania nie należy stosować do zawias mających certyfikat spełniania odpowiednich kryteriów badań ogniowych, jako właściwych do zastosowania w ognioodpornych i/lub dymoszczelnych zespołach drzwiowych.

 

W takich przypadkach zawiasy powinny być instalowane wyłącznie w zespołach, które spełniają odpowiednie kryteria badań odporności ogniowej, a zakres stosowalności jest ściśle ograniczony do stosowania w zespołach drzwiowych o identycznej konstrukcji, typie i wielkości.

 

Przy drzwiach w pozycji zamkniętej nie powinno być możliwe usunięcie czopa zawiasy lub odłączenie osadzonego na zawiasach elementu zespołu drzwiowego, bez użycia specjalnych narzędzi.

Zawiasy przerywają krawędź skrzydła i szczelinę między skrzydłem a ościeżnicą, a ich zamocowania przebijają skrzydło. Wpływ, jaki może to wywierać na właściwości dymoszczelności zespołu, może być jedynie określony przez poddanie badaniu według normy PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe zespołu naturalnej wielkości wyposażonego w zawiasy.

 

Dodać jeszcze należy, że do drzwi ognioodpornych i/lub dymoszczelnych stosować można tylko zawiasy, które poddano ocenie zgodności w systemie 1 tzn. że posiadają certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i są oznakowane CE (ewentualnie znakiem budowlanym B – co szerzej przedstawiono w dalszej części publikacji).

 

Zawiasy stosowane w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie
Kolejny załącznik normatywny C normy PN-EN 1935:2005 określa, że zawiasy przeznaczone do stosowania w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie powinny spełniać stosowne wymagania rozdziałów 4÷8 normy dotyczących klasyfikacji, wymagań, aparatury badawczej, metod badań i znakowania oraz dodatkowo jeszcze poniżej wymienione wymagania.

 

Zawiasy powinny spełniać wymagania bardzo ciężkich warunków eksploatacji w klasach 12 ÷ 14 (zaleca się, aby klasy 13 i 14 określać wówczas, gdy wymagana jest podwyższona odporność na potencjalnie uporczywy gwałtowny atak).

 

Zawiasa zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta nie powinna być dostępna od zewnętrznej strony drzwi.

 

Zawiasy stosowane w drzwiach zewnętrznych otwieranych na zewnątrz powinny być tak zaprojektowane, aby czop zawiasy mógł być usunięty jedynie wówczas, gdy drzwi są otwarte, albo alternatywnie, powinny one zawierać czopy przeciwwyważeniowe w obrębie zawias, tak aby umożliwić zawiasie wytrzymywanie naprężeń ścinających po obciążeniem próbnym określonym dla klas 12 ÷ 14. Zawiasa w tym badaniu powinna mieć usunięty czop, a kryterium eksploatacji jest warunek, że elementy zawiasy nie powinny ulec rozłączeniu pod obciążeniem.

 

Załącznik zawiera także uwagę, że powyższe wymagania są jednym z aspektów ogólnego zabezpieczenia drzwi, a zarówno zawiasy jak i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie powinny spełniać jeszcze wymagania zawarte w normie PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.

 

System poświadczania zgodności
Normę europejską EN 1935 opracowano na podstawie Mandatu M101 na „drzwi, okna, żaluzje, bramy i związane z nimi okucia”, udzielonego Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Norma zawiera załącznik ZA określający procedurę poświadczenia zgodności zawias jednoosiowych.

 

Decyzja Komisji 99/93/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności drzwi, okien, żaluzji, bram i okuć budowlanych, obejmuje tylko okucia do drzwi i bram stosowanych jako oddzielenia przeciwpożarowe/dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne.

W oparciu o tą decyzję, w normie na zawiasy ujęto jedynie system oceny zgodności 1, dla zawias stosowanych w drzwiach stanowiących przegrodę ogniową/dymową i w drzwiach na drogach ewakuacyjnych.

 

Według tego systemu producent może wystawić deklarację zgodności EC (europejską) z zharmonizowaną normą EN 1935:2002, jeżeli notyfikowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności EC wyrobu na podstawie:
- zadania producenta:
- zakładowej kontroli produkcji,
- dodatkowych badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,
- zadania jednostki certyfikującej:
- wstępnego badania typu,
- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.

 

Certyfikat zgodności i deklaracja zgodności powinny być wystawione w języku państwa, w którym wyrób ma być użytkowany.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury, producent lub jego upoważniony przedstawiciel, powinien umieścić na zawiasie i/lub na opakowaniu oraz instrukcji instalowania oznakowanie CE.

 

Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące informacje:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej,
- nazwa lub znak identyfikacyjny producenta,
- zarejestrowany adres producenta,
- ostatnie dwie cyfry roku, we którym zostało naniesione oznakowanie,
- numer certyfikatu zgodności EC,
- powołanie się na normę EN 1935:2002
- oznaczenie klasyfikacyjne i informacja o właściwościach zawiasy (kategoria użytkowania, trwałość, masa drzwi próbnych, przydatność do stosowania w drzwiach p.poż., bezpieczeństwo, odporność na korozję i klasa zawiasy).

 

Podkreślić należy, że zawiasy można oznakować CE tylko w przypadku przeprowadzenia oceny zgodności w systemie 1 czyli wtedy, gdy są przewidywane do drzwi ognioodpornych i stosowanych na drogach ewakuacyjnych.

 

Dodać jeszcze można, że producent zawias do drzwi ognioodpornych i stosowanych na drogach ewakuacyjnych, który wprowadzać będzie te wyroby do obrotu na terenie Polski, może obecnie (do czasu wydania rozporządzenia o obowiązkowym oznakowaniu CE) jako dokument odniesienia do dokonania oceny zgodności przyjmować normę PN-EN 1935:2005, wydać krajową deklarację zgodności i znakować zawiasy znakiem budowlanym B.

 

inż. Zbigniew Czajka
Instytut Techniki Budowlanej Z-d Aprobat Technicznych

 

Literatura:
Polskie i europejskie normy
Aprobata Techniczna COBR „Metalplast” AT-06-0672/2003
Decyzja Komisji Europejskiej 99/93/WE

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

 

inne artykuły tego autora:

- Zawiasy jednoosiowe. Klasyfikacja i wymagania, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2011

- Rodzaje i klasyfikacja zamków , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 11/2010  

- Metalowe ościeżnice rozwieranych drzwi wewnętrznych. Badania i ocena , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 9/2010  

- Przeszklone balustrady - wymagania, mocowanie, stosowanie , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 5/2010 

- Elementy mocujące ościeżnice okien, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2010  

- Drzwi wewnętrzne. Badania i zakładowa kontrola produkcji, Zbigniew Czajka, Świat Szkła  11/2009

- Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena zgodności cz. 2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła  10/2009 

- Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena zgodności cz. 1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła nr 7-8/2009

- Właściwości techniczno-użytkowe przeszklonych ścian działowych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła  9/2009

- Wymagania i badania automatycznych napędów , Zbigniew Czajka , Świat Szkła 4/2009   

- Łączniki do punktowego mocowania szkła Cz. 3, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 3/2009 

- Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji Cz. 2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2009   

- Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji Cz. 1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2008

- Wymagania związane z bezpieczeństwem drzwi z automatycznym napędem. Część 2 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2009

- Wymagania związane z bezpieczeństwem drzwi z automatycznym napędem. Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2008

- Bezpieczeństwo automatycznych drzwi obrotowych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2008

- Specjalistyczne wymagania i ocena zgodności okuć do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 7-8/2008 

- Okucia do drzwi i ścianek działowych całoszklanych. Część 2 ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 5/2008

- Okucia do drzwi i ścianek działowych całoszklanych. Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2008  

- Wymagania i klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych Część 2 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2008  

- Wymagania i klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2007

Zamykacze drzwiowe – wymogi związane z wprowadzeniem do obrotu ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 9/2007 

- Wymagania i badania niezbędne do oznakowania CE okien według zharmonizowanej normy europejskiej EN 14351-1. Część 2,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2007

- Wymagania i badania niezbędne do oznakowania CE okien według zharmonizowanej normy europejskiej EN 14351-1. Część 1,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 5/2007

- Ocena zgodności okien i drzwi zewnętrznych bez właściwości dotyczących ognioodporności i/lub dymoszczelności Część 2,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 3/2007

- Ocena zgodności okien i drzwi zewnętrznych bez właściwości dotyczących ognioodporności i/lub dymoszczelności. Część 1,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2007

- Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja drzwi zewnętrznych,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2007

- Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja okien, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2006 

- Okna i drzwi bez właściwości związanych z odpornością ogniową, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 9/2006

- Napędy do drzwi automatycznych - wymagania zawarte w przepisach i normach,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2006


- Markizy pionowe i fasadowe oraz osłony przeciwsłoneczne, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2006

- Przepisy dotyczące okien, drzwi i bram a "Warunki technicznie..." , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2006

- Zasady wprowadzania do obrotu automatycznych napędów i drzwi z napędem ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2005

- Zagadnienia dotyczące normalizacji żaluzji i zasłon,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 11/2005

- Daszki nad drzwiami wejściowymi , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2005

- Odporność na włamanie okien a tymczasowe normy europejskie ENV (prenormy) , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 9/2005

- Drzwi z napędem automatycznym - wymagania w świetle norm, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 7-8/2005

- Żaluzje i zasłony przeciwsłoneczne,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 6/2005

 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 2/2011

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.