Popyt krajowy jest silnie zależny od Produktu Krajowego Brutto. Każde wahania koniunktury przekładają się na ilość i wielkość zakupów. Osłabienie gospodarki to również wzrost oszczędności oraz niechęć do wydawania. Niepewna sytuacja na rynku to spadek zaufania do firm i jej działań. Konsumenci częściej sprawdzają markę oraz opinie o firmie przy większych zakupach.

 

W ciągu ostatnich kilku lat spożycie dóbr i usług utrzymuje się na poziomie 80% wobec PKB, spożycie indywidualne zaś na 60% PKB. Ostatnie dane GUS pokazują wzrost akumulacji kapitału oraz spadek wydatków na środki trwałe w roku 2010 (po trzyletnim okresie poprawy). Spadek wydatków na środki trwałe dotyczy również sektora prywatnego.

 

 


Program Europa 2020: zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz spożycia indywidualnego, wzrost inwestycji B+R
Polska po wejściu do Unii Europejskiej przyjęła wiele zobowiązań dotyczących ochrony środowiska oraz modernizacji w przemyśle. Najważniejszym elementem obecnie jest wprowadzenie czystej energii oraz ograniczenie zużycia energii w gospodarce. Do roku 2020 w Polsce ma zmniejszyć się zużycie do poziomu 96 Mtoe. Efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20%.

 

Obecnie w Polsce zużycie energii w stosunku do PKB jest ponad dwa razy wyższe niż  średnia UE. Wartość ta spada od kilku lat, lecz wymagany poziom oszczędności nie jest osiągnięty. W Unii Europejskiej zużycie energii przelicza się poprzez porównanie ilości zużytej na 100 euro z produkcji. W Polsce znacznie lepiej wypadają szacunki przeliczane na dobra reprezentatywne. Wyprodukowanie jednostki PKB w krajowej gospodarce musi opierać się o mniejsze zużycie energii.

 

Ważnym projektem dla ograniczenia zużycia energii jest wprowadzenie nowych standardów i norm budowlanych. W Polsce wysokie zużycie energii jest wynikiem klimatu. Ogrzewanie mieszkań, domów, powierzchni użytkowych czy biur wymaga znacznych ilości energii.

 

 

Standardy dla utrzymania ocieplenia pomieszczeń były zbyt liberalne. Starsze budownictwo nie spełniało wielu europejskich i polskich norm. Wynikiem było wiele akcji budowlanych dla ocieplenia mieszkań – ocieplanie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi.

 

Zmiany standardów w Polsce zmusiły firmy z branży budowlanej do wprowadzenia europejskich norm na produkty budowlane (m. in. drzwi i okna) . W ramach programu Europa 2020 wprowadzono modernizacje wielu budynków, wprowadzono wiele produktów o wysokim standardzie oszczędności energii. Wymiana drzwi i okien pozwoliła na znaczne oszczędności w wydatkach na pomieszczenia użytkowe zarówno firm, jak użytkowników prywatnych. Obecnie każda nowa inwestycja budowlana opiera się na standardach energooszczędności.

 

Produkcja stolarki budowlanej – okien i drzwi w Polsce jest dziedziną innowacyjną i prorozwojową. Nakłady na badania i rozwój są w Polsce niskie, lecz do 2020 roku powinny osiągnąć poziom 1,7 PKB. Nakłady sektora przedsiębiorstw to tylko 36% inwestycji prorozwojowych. Mniej niż połowa firm ponosi koszty wprowadzania innowacji, wartość ta od kilku lat spada. Około 35% produktów sprzedanych jest wytwarzanych przy użyciu wysokiej i średniowysokiej technologii. Liczba zgłoszonych patentów to około 170 w ostatnim roku.

 

 

Stolarka budowlana – produkcja sprzedana w 2009-2011

Polska


Produkcja sprzedana z roku na rok maleje w tempie 5-9% rocznie. Obserwując zmiany długookresowe, w ciągu ostatnich sześciu lat dynamika produkcji sprzedanej spada (w okresie 2005-2009 wynosiła 22,1%, w 2005-2008 27,9%). Oceniając produkcje stolarki budowlanej-wyroby z drewna spadek jest znaczny: 6,5-11% z roku na rok, dynamika sprzedaży tych wyrobów spada o 4,5%.

 

Produkcja sklejki, płyt fornirowych i wiórowych w pierwszym półroczu 2011 roku to 3978 tys. m2. Porównując z danymi roku 2010 wzrost to około 17,8%. Produkcja płyt wiórowych i podobnych osiągnęła pułap 2369 dam2 w okresie I-VI 2011, co pokazuje wzrost o 6,6% wobec roku poprzedniego.

 

Najwyższa produkcja i sprzedaż dotyczy płyt pilśniowych, w ciągu sześciu miesięcy 2011 roku wyprodukowano 244 mln m2, lecz dynamika sprzedaży znacznie spadła. W ciągu roku wzrost produkcji to tylko 2%. Bardzo często przy produkcji mebli, okien i drzwi stosuje się drewniane okleiny. W roku 2011 wyprodukowano 15,1 mln m2, spadek sprzedaży wyniósł 13,5% w ciągu roku.

 

Wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych wyprodukowane w okresie I-VI 2011 roku, są warte 261 mln zł, 2,3% (5,9 mln m2) wyrobów to okna, drzwi i framugi. Spadek w ciągu roku utrzymał się na poziomie 0,6%. Produkcja kształtowników i prętów z aluminium, wykorzystywane m. in. przy przeszkleniach wzrosła w roku 2011 o 0,55 mln m2, wobec roku poprzedniego wartość produkcji wzrosła o 20,4%.

 

Produkcja drzwi w Polsce w okresie 2009-2008 wynosiła około 24,1 mln sztuk. Wzrost w 2008/2007 to jedynie 3,7%. Średni wzrost produkcji drzwi (w tys. sztuk) w 2008 to 35,2, w roku 2009 zaś 112,2.

 

 

 

Europa
Od roku 2005 produkcja budowlana w Unii Europejskiej spadła o 10,29%. Największy spadek od 2005 roku wykazała Hiszpania oraz Portugalia i Węgry (odpowiednio 41,8% oraz 24,1% oraz 40,6%). Wysoka produkcja budowlana kształtuje się w Bułgarii, Polsce i Rumunii (ostatnie pięć lat to wzrost o 26,0% oraz 60,9% i 44,4%). Ilość nowych budynków w latach 2005-2010 spadła o 14,4% , najmocniej w Hiszpanii (spadek o 63,6%). Przełom roku 2009/2010 to spadek produkcji budowlanej w Hiszpanii o 10,7%,na Węgrzech o 13,1%.

 

Wartość produkcji drewna oraz artykułów z drewna w UE wzrasta. Największymi producentami są: Niemcy, Francja oraz Włochy. Wartość produkcji płyt fornirowych, pilśniowych z drewna i materiałów drewnopochodnych jest najwyższa w Niemczech (około 25% produkcji z drewna) oraz Hiszpania i Włochy (9,9% oraz 10,3% produkcji UE). Ważnymi producentami są: Francja, Austria i Polska (około 7% udział na rynku unijnym każdego z krajów). Liderem w produkcji stolarki są Włochy (najwyższe dochody z tej produkcji), kolejne kraje to Niemcy (13,8% udział w rynku) oraz Wielka Brytania (8.9% rynku UE) i Francja (9,8% rynku). Największy spadek dochodów z produkcji stolarki odnotowała Hiszpania i Wielka Brytania.

 

 

Stolarka budowlana 2000-2010: drzwi z aluminium, stali oraz PVC i drewna
Polska


Produkcja stolarki budowlanej z drewna wzrasta. Największą produkcję odnotowano w przypadku płyt pilśniowych. Dynamika wzrostu ilości wytworzonej w ciągu roku to 12,5%. Ilość materiałów i półfabrykatów dla budownictwa – płyty wiórowe oraz okleiny drewniane – spada od kilku lat (odpowiednio 300 tys. rocznie oraz 9500 tys. rocznie). Znaczny wzrost widać na rynku produkcyjnym drzwi i okien: 600 tys. m2 w 2010. Ilość wyprodukowanych drzwi w roku 2009 to 7,3 mln sztuk, w następnym roku produkcję w kraju oszacowano na 6,9 mln sztuk.

 

Rok  2010 był najlepszym okresem dla wytwórców drzwi drewnianych. Produkcja osiągnęła pułap 7,5 mln sztuk. Jest to najwyższa wartość w ostatnich pięciu latach. Wielkość produkcji drzwi stalowych w ciągu ostatnich lat spadała. W roku 2010 utrzymała się na poziomie 1,4 mln sztuk. Spadek ilości odnotowano przy produkcji drzwi z aluminium. W roku 2009 produkcję oszacowano na 231,3 tys. sztuk, rok później na 222,7 tys. sztuk.

 

Produkcja forniru i płyt na bazie drewna wzrasta. W roku 2009 wartość sprzedana to 5320 mln zł. Rok później odnotowano wzrost do poziomu 5599 mln zł.

Wartość sprzedaży pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa: 4360 mln zł w roku 2010 oraz 4401 mln zł w roku 2009. Udział produktów dla budownictwa w rynku artykułów na bazie drewna to 31,5%. Wartość sprzedanych wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa osiągnął w 2010 wartość 7102 mln zł. Wzrost wobec roku poprzedniego to 97,2 tys. zł. Produkty te stanowią 17,3% rynku tworzyw sztucznych.

 

Metalowe elementy konstrukcyjne od dwóch lat utrzymują się w przedziale 14 800-14 600 tys. zł. wartości produkcji. Rocznie stanowią około 37% rynku wyrobów i produktów metalowych. W przypadku metalowych elementów stolarki budowlanej widać znaczny spadek sprzedaży w okresie 2009-2010: o 8,6%. Produkcja sprzedana w przypadku zamków i zawiasów w latach 2009-2010 o 50 mln zł. W roku 2010 odnotowano przychód ze sprzedaży w wysokości 1008 mln zł.

 

 

Europa
Wykorzystanie surowców, materiałów i półfabrykatów do wytworzenia artykułów stolarki budowlanej rynku unijnego jest najwyższe w Wielkiej Brytanii (31% rynku) i Niemczech (17,5%). Na kolejnych miejscach są: Hiszpania, Estonia i Dania (6,6% dalej 4,5% oraz 4,3%).

 

W Unii Europejskiej w roku 2010 produkcja okien i drzwi z PVC utrzymała się na poziomie 11,84 mld euro. Liderami tego rynku jest Francja oraz Wielka Brytania (odpowiednio 17,8% oraz 23,8% udziału w rynku). Sprzedaż w Unii to około 60,6 mln sztuk. Największy wolumen sprzedaży uzyskuje Wielka Brytania oraz Niemcy (powyżej 10 mln sztuk). Austria i Francja sprzedają około 6-8 mln sztuk rocznie.

 

Te cztery kraje osiągnęły bardzo wysoki udział rynku: ponad 50% w UE. Zysk w UE z jednostki sprzedanej, na rynku drzwi i okien to 6,0% wartości produktu. Najwyższe zyski osiągają: Szwecja oraz Grecja.

W roku 2010 wartość produkcji drzwi z drewna oszacowano na 6,19 mld euro. Niemcy w tym okresie uzyskali pozycję lidera w produkcji tych wyrobów.

 

Wartość produkcji w Niemczech oszacowano na 0,98 mld euro. Mocna pozycję rynkową mają Włochy (produkty za 0,94 mld euro). Na trzeciej pozycji jest Wielka Brytania (0,84 mld euro). Sprzedaż drzwi wyprodukowanych w poprzednim roku to około 57,8 mln sztuk. Największą sprzedaż uzyskała Wielka Brytania 13,3 mln sztuk) oraz Niemcy (11,4 mln sztuk). Polska jest na trzecim miejscu na rynku drzwi  z drewna (8,0 mln sztuk). Średnie zyski za jednostkę to 18% wartości. Największą stopę zwrotu za sztukę wykazuje Słowacja i Estonia.

 

 

Wartość wyprodukowanych drzwi z aluminium w Unii jest warty około 11,35 mld euro. Włochy uzyskały w roku 2010 produkty warte 2,8 mld euro (24,6% udziału w rynku UE). Kolejne kraje o mocnej pozycji rynkowej to Hiszpania oraz Francja (17,4% oraz 11,0% udziału w rynku UE). Ilość sprzedanych sztuk w 2010 roku w UE oszacowano na 41,02 tys. sztuk. Francja, Hiszpania i Włochy sprzedały około 25,3 mln sztuk.

 

Przeciętny zysk ze sprzedaży na terenie Unii to 13% wartości. Najkorzystniejsze warunki sprzedaży ma Irlandia oraz Norwegia, Słowacja i Finlandia. Ważnym materiałem do produkcji drzwi jest stal.

 

Wyprodukowane w krajach Unii drzwi stalowe (rok 2010) są warte 6,49 mld euro. Niemcy i Włochy są liderami na rynku. Ich udział w produkcji UE to około 23,4% każdy z tych krajów. Sprzedaż roczna (2010) utrzymuje się na poziomie 56,7 tys. sztuk. Najwyższy wolumen sprzedaży odnotowała Polska: 20,7 mln sztuk. Jest to około 40% udział w rynku. Irlandia ma drugą pozycję na rynku drzwi stalowych (pod względem sprzedanych sztuk).

 

Drzwi antywłamaniowe sprzedane w roku 2010 to około 72,7 mln kg. Najwyższą sprzedaż odnotowały Włochy: 48,8 mln kg. Jest to około 68,0% rynku UE. Hiszpania jest na drugim miejscu, ale wolumen sprzedaży jest znacznie mniejszy: około 9,32 mln kg.

 

Wartość wyprodukowanych drzwi antywłamaniowych w Unii Europejskiej to 0,31 mld euro. Stopa zysku w przypadku drzwi antywłamaniowych to 18% wartości. Hiszpania uzyskuje największe zyski.

 

Produkcja drzwi zewnętrznych w UE jest warta około 0,77 mld euro. Liderem są Włochy: 19,2% udziału w rynku oraz Francja, 18,1%. Średnia stopa zysku w Unii to 22,5% wartości produktu. Najwyższą stopę zysku uzyskują Węgry oraz Finlandia i Włochy.

 

Produkcja drzwi wewnętrznych jest warte około 0,49 mld euro. Największymi producentami są Niemcy oraz Włochy (produkcja warta 0,13 mld euro oraz 0,12 mld euro). Ilość sprzedanych drzwi przez kraje unijne to 73,6 mln sztuk. Zysk ze sprzedaży jednostki to 30%. Bardzo wysokie zyski z produkcji drzwi wewnętrznych osiąga Dania oraz Łotwa. Polska i Portugalia są na drugim miejscu.

 

Drzwi automatyczne produkowane w UE są warte 0,49 mld zł. Największy udział w rynku mają Niemcy: około 71,4% rynku. Włochy są na drugiej pozycji, ale ich udział to tylko 1,4% rynku. Zyski za jednostkę (drzwi automatyczne) jest wysoki: 54% wartości. Hiszpania i Włochy osiągają najwyższe zyski z tych produktów.

 

Drzwi do chłodni to produkcja warta 1,46 mld euro. Największym producentem jest Polska: wartość produkcji w 2010 to 0,36 mld euro. Litwa jest na drugiej pozycji. Wielkość sprzedaży drzwi do chłodni w UE to 5,73mln sztuk w roku 2010. Polska ma pozycje lidera w na tym rynku. Zyski ze sprzedaży to tylko 8-10% wartości produktu. Dania i Litwa mają stopę zysku z jednostki wyższą od średniej w UE.

 

Nakłady inwestycyjne w Polsce i UE
Nakłady inwestycyjne w Polsce na wyroby z drewna spadają o około 20-30% rocznie. Wydatki na materiały i półfabrykaty do produkcji artykułów z drewna od 2005 roku wzrastają o 6-16% rocznie. Producenci wyrobów z drewna ponoszą wysokie nakłady na maszyny i urządzenia oraz na budynki i budowle. Wydatki na szkolenia oraz zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych jest kolejnym elementem inwestycji. Producenci inwestują również w marketing dotyczący nowych i ulepszonych produktów.

 

Nakłady w Unii Europejskiej na produkty gotowe z drewna i artykułów drewnopochodnych, są najwyższe we Włoszech (16% rynku), Niemczech (12,5% rynku) oraz w Polsce i Hiszpanii (udział w rynku po 6,4%). Nakłady na produkcje stolarki budowlanej i stolarstwo budowlane w Unii są najwyższe we Włoszech, w Niemczech (12,5% oraz 6,2%).

 

Nakłady inwestycyjne dotyczące stolarki budowlanej dla istniejących budynków są najwyższe w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii i Francji. Wartość wkładu kapitału na wytworzenie płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych dla modernizacji budynków jest najwyższy w Republice Czeskiej, Włochach i Belgii. Liderem w produkcji artykułów z drewna na potrzeby nowoczesnego budownictwa jest Rumunia.

 

Polska jest na trzecim miejscu, przed Wielką Brytanią i Słowacją. Wysoki wkład kapitału na nowoczesne budownictwo (dla stolarki budowlanej i stolarstwa) ponosi Wielka Brytania.

 

Najwyższe dochody za jednostkę produktu z drewna lub materiałów drewnopochodnych w Unii oszacowano we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ceny stolarki budowlanej w UE znacznie spadły, Włochy wykazały najmocniejszy spadek, na kolejnym miejscu jest Wielka Brytania oraz Republika Czeska. Najlepsze wyniki ma Francja oraz Niemcy. Największy spadek zysków przy sprzedaży tych produktów (bez mebli) wykazują Włochy i Belgia.

 

Wymiana międzynarodowa wobec zmian w budownictwie
Kraje Unii Europejskiej importują gównie z Rosji, Kazachstanu oraz Ukrainy i Azerbejdżanu. Głównym towarem importowym są paliwa energetyczne, dobra przetworzone oraz półprodukty. Znaczenie paliwa w handlu importowym znacznie wzrasta, malejeudział dóbr przetworzonych.

 

Import surowców, tj. stali i żelaza pochodzi z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Wartość roczna to odpowiednio 4331 mln euro oraz 3213 mln euro i 361 mln euro. Ważnym towarem importowym dla unijnych producentów jest import drewna i artykułów z metalu. Znaczne ilości sprowadza się z Białorusi. W przypadku eksportu największym odbiorcą jest Rosja (70,6% eksportu). Drugim krajem jest Ukraina. Eksport dóbr przetworzonych to 24% eksportu w UE.

 

Handel wewnętrzny Unii jest głównym kierunkiem handlowym. Import z krajów poza UE dotyczy Chin, USA oraz Rosji (15% udziału w imporcie) UE. Ważnym partnerem jest Szwajcaria (2,7% importowanych dóbr) oraz Japonia (1,8% na rynku dóbr importowanych). Handel zewnętrzny UE to głównie USA i Szwajcaria. Chiny, Rosja i Japonia są również ważnymi odbiorcami produktów z UE.

 

Wartość produkcji drzwi w Polsce to 1,92 mld euro. Najważniejszy wyrobem z tego sektora, są drzwi z PVC – około 50% produkcji oraz drzwi drewniane (19,8% udział w rynku). Polska jest liderem w Europie w zakresie produkcji drzwi do chłodni. Wartość produkcji drzwi w Unii utrzymuje się na poziomie 39,35 mld euro, Najważniejszym produktem, są drzwi z PVC oraz aluminiowe.

 

Dorota Smoleńska

Dane:
GUS – Roczne wskaźniki makroekonomiczne na 2010,
GUS - Program Europa 2020,
GUS - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
GUS - Przemysł, Budownictwo, Środki Trwałe na 2010 oraz w I – VI 2011
EUROSTAT – Eurostat Data: Constructions in 2010; Productions in 2010

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 1/2012

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.