Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Izolacja akustyczna drzwi podnoszono-przesuwnych
Data dodania: 21.04.15

Drzwi podnoszono-przesuwne są już stosowane od kilku lat w budownictwie jako zewnętrzne elementy budowlane montowane na elewacji, często ze względów architektonicznych, ale także w celu zaoszczędzenia miejsca w salonie lub do łatwego otwierania elementów wielkoformatowych nawet w przypadku ich dużego ciężaru.

 

 

Badania izolacyjności akustycznej w IFT Rosenheim

 

 

W przeciwieństwie do bardziej popularnych, rozwieralno-uchylnych konstrukcji okiennych, w niemieckiej normie DIN 4109 nie podano parametrów akustycznych dla przykładowych drzwi podnoszono- przesuwnych do wstępnej weryfikacji izolacji akustycznej tych elementów budowlanych. Norma wyrobu dla okien EN 14351-1 zapewnia możliwość sprawdzenia izolacji akustycznej okien przesuwnych podając parametry w formie tabeli, ale tylko do izolacyjności akustycznej Rw = 30 dB.

 

 

Tabela 1. Liczba badań akustycznych w zależności od rodzaju materiału ramy i sposobu otwierania

2015 04 41 4

 

 

Tabela 2. Określanie izolacyjności akustycznej – metoda tabelaryczna wg tabeli B.1 dla okien z Załącznika B z normy EN 14351-1

2015 04 41 5

 

 

W tym artykule zostały podsumowane badania izolacyjności akustycznej wykonane w ciągu ostatnich 25 lat w IFT Rosenheim. Analizy zostały przedstawione poniżej.

 

Analizy obejmowały drzwi o wielkości: 

 • od 4,5 m2 do 13,3 m2 (podnoszono-przesuwne),
 • od 1,88 m2 do 14,6 m2 (przesuwne).

 

Łącznie zostało przeanalizowanych 204 niezależnych pomiarów z badań. Pomiary zostały dokonane dla wyrobów mających ramy wykonane z różnych materiałów: profili z PVC, złożonych profili drewnianych lub metalowych (głównie aluminiowych z przekładką termiczną).

 

 

2015 04 41 1

Fot. 1. Analiza dróg przenikania dźwięku (a) Przenikanie dźwięku przez ramy ościeżnicy i skrzydła – Izolacyjność akustyczna profili zależy między innymi od ich materiału i budowy/struktury (b) Przenikanie dźwięku przez styki elementów – szczeliny między przylgami ram ościeżnicy i skrzydła – Izolacyjność akustyczna złącza Rs,w zależy od liczby i rodzaju uszczelek oraz regulacji okuć (c) Przenikanie dźwięku przez oszklenie (szybę zespoloną) – Izolacyjność akustyczna oszklenia Rw, glass zależy od konfiguracji szyby zespolonej

 

 

 

 

Pomiary zostały wykonane zgodnie z normami dotyczącymi badań laboratoryjnych (obecnie normy EN ISO 10140-1 do 5), w którym przede wszystkim były analizowane drzwi wielkoformatowe o badanej powierzchni ≥6 m² (przykład stanowiska badawczego na rys. 1).

 

 

2015 04 41 2

2015 04 41 6

2015 04 41 3

Rys. 1. Warunki montażu drzwi podnoszono-przesuwnych i przygotowania ich do badań akustycznych na stanowisku badawczym, zgodnie z normami EN ISO 10140-1 i EN ISO 717-1. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej jest oparty na „metodzie dwukomorowej” (komora nadawcza i komora odbiorcza), badając próbny wyrób reprezentatywny dla drzwi o „oryginalnych wymiarach”

 

 

(...) 

Właściwości konstrukcji drzwi

 

 

Analizy, które zostały wykonane w chwili obecnej wykazały, że budowa drzwi i właściwości ich elementów mają złożony wpływ na izolacyjność akustyczną całych drzwi, a oddziaływania poszczególnych właściwości czy parametrów technicznych są powiązane ze sobą (przykładowo: sposób otwierania oraz wymiary całych drzwi i skrzydeł przesuwnych miały pośredni wpływ na transmisję dźwięku przez styki elementów). 

 

W analizach brano m.in. pod uwagę:

 • sposób otwierania (podnoszono-przesuwne, przesuwne lub stałe),
 • budowa wypełnienia / oszklenia,
 • przenikanie dźwięku przez styki elementów (złącza przylgowe),
 • schemat otwierania i liczba skrzydeł (rys. 2),
 • budowa i materiał ram drzwiowych,
 • wymiary całych drzwi I poszczególnych skrzydeł.

 

 

2015 04 42 1

Rys. 2. Różne schematy drzwi podnoszono-przesuwnych

 

 

Analiza badań izolacyjności akustycznej

 

 

Przykłady zależności izolacyjności akustycznej od konfiguracji oszklenia (budowy szyby zespolonej) oraz systemu otwierania drzwi przedstawiono już w różnych analizach. Także na rys. 3 przedstawiono wyniki badań izolacyjności akustycznej drzwi podnoszono-przesuwnych w zależności od schematu otwierania drzwi i izolacyjności akustycznej zastosowanego oszklenia.

 

 

2015 04 42 2

Rys. 3. Analiza izolacyjności akustycznej drzwi podnoszono-przesuwnych w zależności od izolacyjności akustycznej oszklenia i liczby skrzydeł, które mogą być otwierane (jednoskrzydłowe wg Schematu A i dwuskrzydłowe wg Schematu D). Pomiary wykonano na wyrobach z ramami wykonanymi z profili metalowych, drewnianych i z PVC. Ciągła cienka linia ilustruje przypadek Rw = Rw, glass. Linia przerywana określa dolny zakres mierzonych wartości. Ciągła gruba linia została określona z przy użyciu tabelarycznej metody weryfikacji (załącznik B, tabela B.1, z normy wyrobu EN 14351-1), w których nie dokonano korekt odnoszących się do formatów okiennych.

 

 

Na podstawie wyników pomiarów można uznać, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy izolacyjnością akustyczną drzwi podnoszono-przesuwnych i izolacyjnością akustyczną oszklenia. W ten sposób można ustalić, że izolacyjność akustyczna oszklenia jest znaczącym parametrem opisującym izolacyjność akustyczną drzwi podnoszono-przesuwnych (analogicznie, jak w przypadku okien rozwieralno-uchylnych).

 

Podobnie przedstawia się krzywa z prognostycznej metody z normy wyrobu EN 14351-1 dla okien przesuwnych. Jeśli zastosować te ogólnie dostępne wartości izolacyjności akustycznej do drzwi podnoszono- przesuwnych, wtedy uzyskane wartości będą po bezpiecznej stronie.

 

Zmierzone wartości izolacyjności akustycznej mieściły się w zakresie od Rw=30 dB do 47 dB. Oprócz przeszklenia, w wysokim stopniu na izolacyjność akustyczną drzwi podnoszono-przesuwnych wpływa odpowiedni rodzaj uszczelnień styków/przylg między skrzydłem a ościeżnicą. Aby osiągnąć wysoki poziom izolacyjności akustycznej, w szczególności wymagane jest zastosowanie odpowiednich uszczelek w stykach przylgowych (obwodowe, na co najmniej 2 poziomach uszczelnień, czyli 1–2 uszczelki w przekroju styku elementów, wykonane z materiałów odpowiednio dobranych do zakresu ich pracy, z dodatkową uszczelką szczotkową w niektórych krajach).

 

W porównaniu z tym stopień izolacyjności akustycznej mierzony dla elementów przesuwnych, których styki przylgowe uszczelniono na obwodzie tylko za pomocą uszczelek szczotkowych był maksymalnie na poziomie Rw=35 dB. 

 

Różnice w izolacyjności akustycznej styków są również jednym z powodów stosunkowo dużych rozbieżności wyników pomiarów z nominalnie identycznym przeszkleniem, które mogą spowodować różnice nawet w wysokości do 8 dB. Analiza izolacyjności akustycznej styków jest zilustrowana na rys. 4 za pomocą krzywej izolacyjności akustycznej dla drzwi podnoszono-przesuwnych. W przypadku dodatkowych pomiarów, styki przylgowe zostały całkowicie lub częściowo wypełnione masą z tworzywa sztucznego. Z analizy wynika, że w tym przykładzie strata w izolacyjności akustycznej w stykach przylgowych poprzez górną, dolną i boczną (zamykającą) krawędź drzwi jest stosunkowo niska, oraz że maksymalna strata występuje na środkowej, „mijankowej” krawędzi styku ruchomego skrzydła z innym (ruchomym lub nieruchomym) skrzydłem.

 

Analizy poszczególnych zagadnień

 

Analiza 1. Porównanie schematów otwierania drzwi

 • Duża rozbieżność pomiarów izolacyjności akustycznej drzwi podnoszono-przesuwnych i drzwi przesuwnych, wyposażonych w takie samo nominalnie oszklenie.
 • Dla drzwi podnoszono-przesuwnych i drzwi przesuwnych oszacowania nawiązujące do wartości wg tabeli B.2 z normy wyrobu EN 14351-1 dla okien przesuwne, są bardziej bezpieczne.
 • Izolacyjność akustyczna dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych i drzwi podnoszono-przesuwnych (Schemat D) wydaje się być nieco niższa niż pojedynczych systemów (Schemat A).
 • Izolacyjność akustyczna drzwi przesuwnych jest nieco niższa niż drzwi podnoszono-przesuwnych.

 

Analiza 2. Metoda instalacji oszklenia stałego w drzwiach podnoszono-przesuwnych wg Schematu A

Izolacyjność akustyczna jednoskrzydłowych drzwi podnoszono-przesuwnych wg Schematu A, z systemem pojedynczego toru (czyli gdzie stały przeszklony panel jest zamontowany bezpośrednio do elementu ramy) jest lepsze niż w tych, w których stały panel jest zamontowany w stałym elemencie skrzydła.

 

2015 04 43 1 2015 04 43 2

 


Analiza 3. Wpływ materiału ramy


Różne materiały ram nie wywołują systematycznych i znaczących różnic w wynikach.
Materiał ram wpływa na kształt szczelin przylgowych oraz rodzaj uszczelek przylgowych, co wywołuje pośredni wpływ na przenikanie dźwięku przez styk przylgowy.

 

2015 04 43 32015 04 43 4

2015 04 43 5


Analiza 4. Izolacja akustyczna styków przylg w drzwiach podnoszono-przesuwnych

 


Wartości wskaźnika izolacji akustycznej złącz przylgowych są bardzo zróżnicowane w zależności od:

 • kształtu przylgi
 • rodzaju i liczby uszczelek przylgowych
 • regulacji skrzydeł (zakresu obszaru roboczego uszczelek)

Jeśli chodzi o wskaźnik izolacyjności akustycznej styków przylgowych zostały ustalone wartości z zakresu:

 • Rs,w od 42 dB do 52 dB (na stronie zamknięcia, w górnej / dolnej krawędzi),
 • Rs,w od 34 dB do 44 dB (na styku środkowym – „mijankowym”).

 

 

2015 04 43 6

Rys. 4. Krzywe izolacyjności akustycznej drzwi aluminiowych wg Schematu A (oszklenie Rw, glass=45 dB). Pokazane są wyniki pomiarów wykonanych na drzwiach gotowych do pracy (czarna krzywa) oraz pomiarów diagnostycznych z całkowicie zakrytymi wszystkimi stykami (czerwona krzywa), oraz w warunkach, w których został specjalnie zakryty tylko styk środkowych krawędzi (niebieska linia). Kolorowe linie oznaczone na szkicu drzwi ilustrują styki, które zostały specjalnie zakryte przy wykonywaniu określonych pomiarów diagnostycznych.

 

 

Przenikanie dźwięku przez styki przylgowe jest jeszcze bardziej widoczne, gdy porównamy drzwi z pojedynczym skrzydłem do systemów dwuskrzydłowych. Jak przedstawiono to na rys. 3, dla drzwi podnoszono-przesuwnych wykonanych wg schematu A i D. Zgodnie z oczekiwaniami, drzwi z jednym ruchomym skrzydłem wg schematu A są zwykle lepsze od drzwi dwuskrzydłowych wg schematu D. 

 

 

 2015 04 44 1

Fot. 2. Szczegóły uszczelnienia styków przylgowych: boczne po stronie zamka, na górze i dole

 

 

2015 04 44 2

Fot. 3. Szczegóły uszczelnienia styków przylgowych: boczne „mijankowe” – miejsce spotkania ramiaków pionowych

 

 

2015 04 44 3

Fot. 4. Szacowanie izolacyjności akustycznej drzwi podnoszono-przesuwnych. Uproszczony model obliczeniowy oparty na izolacyjności akustycznej zastosowanego oszklenia i izolacyjności akustycznej styku ramiaków: środkowym (mijankowym) oraz pozostałych: dolnym i górnym oraz bocznym (strona zamykająca).

 

 

Uproszczona metoda szacowania wskaźnika izolacyjności akustycznej nie bierze pod uwagę różnic w izolacyjności akustycznej materiału ramy, a izolacyjnością akustyczną oszklenia.

 

Porównanie obliczonych wartości izolacji akustycznej oraz wartości otrzymanych pomiarów:

1. Obliczenie przy użyciu niższych dopuszczalnych wartości Rs,w pochodzących z analiz – zmierzone wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej są wyższe od obliczonych wartości

2. Obliczanie przy użyciu górnych wartości granicznych dla Rs,w pochodzących z analiz – obliczone wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej stanowią optymalną sytuację.

 

Ważne jest dbanie o dokładne wymiary w czasie produkcji drzwi oraz precyzyjna regulacja drzwi podnoszono-przesuwnych w czasie montażu, a także regularna konserwacja zalecana podczas ich eksploatacji.

 

 

Podsumowanie

 

 

Powyżej zaprezentowano analizy pomiarów dokonanych na drzwiach podnoszono-przesuwnych. Ustalono, że w pewnych warunkach można osiągnąć w takich konstrukcjach nawet bardzo wysokie wartości izolacji akustycznej. Widać jednak również, że straty poprzez styki przylgowe w większości przypadków są bardzo wysokie i mogą również się zmieniać w zależności od uformowania kształtu i uszczelnienia przylg.

 

Izolacja akustyczna drzwi podnoszono-przesuwnych wynikająca z badań jest lepsza, niż wynikająca z tabelarycznych wartości podanych w normie wyrobu. W testach laboratoryjnych wskaźniki izolacyjności akustycznej maksymalnie osiągały wartość Rw=47 dB.

 

Oprócz izolacyjności akustycznej oszklenia, izolacyjność akustyczna styków przylg musi być również odpowiednio zoptymalizowana, aby zapewnić wystarczającą izolację akustyczną.

 

Wymaga to wyboru odpowiednich uszczelek, dbanie o staranne i dokładne wymiary w czasie produkcji i precyzyjna regulacja ościeżnic drzwi podnoszono- przesuwnych i ich skrzydeł.

 

Obecnie dokładna weryfikacja jest możliwa tylko poprzez pomiar izolacyjności akustycznej. Uproszczone oszacowanie na podstawie wartości uzyskanych w praktyce pokazuje natomiast zakres wartości, które zwykle mogą być oszacowane przez wzory dotyczące takich konstrukcji.

 

 

 

dr Joachim Hessinger 

ift Rosenheim

 

Artykuł pochodzi z International Rosenheim Window & Facade Conference 2014

 

 

Bibliografia

[1] DIN 4109 arkusz uzupełniający 1/A1:2003-09 Izolacja akustyczna w budownictwie; Przykłady projektowania i procedur obliczeniowych, jak również modyfikacja A1.

[2] EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

[3] EN ISO 10140-2:2010 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

[4] EN ISO 717-1:2013 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 4/2015

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik