Aktualne wydanie

2022 04 okladka1

Świat Szkła 4/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-002a

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Listwy uszczelniające drzwi
Data dodania: 07.07.16

Listwy uszczelniające drzwi, zwane także uszczelkami opadającymi lub progowymi uszczelniaczami, są okuciami zwiększającymi ochronę i skuteczne zabezpieczenie pomieszczeń przed przenikaniem kurzu i pyłu, dźwięku, wody, dymu, a nawet ognia. Zamontowane w dolnej krawędzi skrzydła drzwiowego szczególnie poprawiają izolację termiczną, wpływając tym samym na obniżenie zużycia energii, oraz izolacyjność ogniową, pozwalającą na uzyskanie przez drzwi wymaganej klasy odporności ogniowej.

 

Z kolei polepszenie izolacyjności akustycznej oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pozytywnie wpływa na komfort osób przebywających w pomieszczeniu. Ważną sprawą jest także ułatwienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci.

 

 

Uszczelnienia drzwi

 

Listwy uszczelniające drzwi są okuciami zaliczanymi do uszczelek, które – zgodnie z definicją normową – pełnią rolę wyrobów dobrze przylegających do powierzchni dwóch elementów, uszczelniających to połączenie. Uszczelki mogą także pełnić inne role, jak np. przylgi, mocować i uszczelniać oszklenie itp. 

 

Rozróżnia się dwa podstawowe typy uszczelek, w tym drzwiowych:
- uszczelki przylgowe, osadzane na krawędziach zewnętrznych skrzydła lub ościeżnicy drzwi,
- uszczelki przyszybowe, służące do osadzania przeszkleń i wypełnień nieprzeźroczystych w skrzydle drzwi.

 

Uszczelki składają się z części uszczelniającej oraz mocującej, przy pomocy której są osadzane na ruchomym skrzydle drzwi oraz na trwale zamontowanej w otworze drzwiowym ościeżnicy, w specjalnie dla nich przeznaczonych kanałach. Osadzenie uszczelek wykonuje się w sposób równomierny na całej długości, eliminujacy możliwość powstawania naprężeń lub skręceń.

 

Poza przestawionymi typowymi uszczelkami, w drzwiach stosowane są jeszcze specjalne ich rodzaje. Zalicza się do nich uszczelki pęczniejące, instalowane w drzwiach przeciwpożarowych. Proces pęcznienia takiej uszczelki rozpoczyna się w temperaturze około 100°C i w krótkim czasie materiał zwiększa wielokrotnie swą objętość, tworząc niepalną, termoizolacyjną masę, niedopuszczającą do przejścia ognia i dymu.

 

Specjalnym rozwiązaniem uszczelnienia, zdobywającym coraz szersze zastosowane, są listwy uszczelniające drzwi, będące przedmiotem niniejszej publikacji. Okucia te, zamontowane w dolnej części skrzydła, skutecznie uszczelniają szczelinę pomiędzy posadzką a drzwiami. Uszczelki zastosowane w tych wyrobach opadają po zamknięciu drzwi i dopasowują się do powierzchni posadzki, a w momencie ich otwierania chowają się w korpusach listew zainstalowanych w skrzydle.

 

Tradycyjnym materiałem stosowanym do produkcji uszczelek drzwiowych jest guma, otrzymywana w procesie wulkanizacji różnych rodzajów kauczuku. Uszczelki gumowe mają dość dobre własności uszczelniające, lecz szybko podlegają procesowi starzenia. Jest to główną przyczyną wypierania tych uszczelek przez wykonywane z kauczuków syntetycznych EPDM oraz z termoplastycznych elastomerów TPE. Wyroby uszczelniające produkowane z tych materiałów charakteryzują się zdecydowanie lepszą odpornością na niekorzystne procesy starzeniowe.

 

 

Zagadnienia normalizacji

 

Normy dotyczące drzwi

 

Europejskie normy wyrobu dotyczące drzwi, a mianowicie:

- PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności,

- PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, nie zawierają żadnych wymagań dotyczących bezpośrednio uszczelek.

 

W odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych funkcjonuje jeszcze norma PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja. Norma zawiera niektóre wymagania i warunki stosowania uszczelnień w objętych nią wyrobach.

 

Wynika z niej m.in., iż stosowane taśmy (np. materiały pęczniejące), uszczelnienia i uszczelki (łącznie z pełniącymi inne funkcje niż pożarowa lub dymoszczelna), które stanowią część drzwi oraz technika ich mocowania, powinny być badane według norm:

- PN-EN 1634-1:2008 Badanie odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych. Część 1: Badanie odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien – w celu wykazania ich przydatności w zakresie odporności ogniowej,

- PN-EN 1634-3:2008 Badanie odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji – w celu wykazania ich przydatności w zakresie dymoszczelności. 

 

W normie określono również warunki, które umożliwiają zastosowanie w przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych drzwiach alternatywnych uszczelek i uszczelnień. Jednak zmiany te są dozwolone tylko tam, gdzie alternatywne uszczelnienia i uszczelki uzyskały taką samą lub wyższą klasyfikację, gdy były zastosowane w badaniach odporności ogniowej lub dymoszczelności.

 

 

Normy dotyczące uszczelek

 

Podstawowe zagadnienia związane z uszczelnieniami wyrobów otworowych, w tym drzwi, zawarte są w grupie norm europejskich PN-EN 12365. Najszersze zastosowanie ma norma PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

 

Norma określa wymagania eksploatacyjne odnoszące się do uszczelek i taśm uszczelniających, przeznaczonych do regulacji przenikania powietrza, wody, hałasu i energii pomiędzy otwieralnymi i stałymi częściami wyrobów otworowych, w tym drzwi, które mogą być wykonane z dowolnych materiałów.

 

Zaprezentowany powyżej dokument normalizacyjny zawiera wymagania ogólne, które powinny spełniać wszystkie uszczelki i taśmy uszczelniające przeznaczone do regulacji czynników atmosferycznych i energii. Wymagania te są sformułowane m.in. w następujący sposób:

  1. Uszczelnienia i taśmy uszczelniające powinny być dopasowane do tolerancji wymiarowych materiałów konstrukcyjnych i wyrobów, do których będą stosowane, jak drewno, tworzywa sztuczne, metale itp., a także wynikających z procesów produkcyjnych oraz zmian szczelin spowodowanych obciążeniem wyrobu (drzwi).
  2. Materiały, z których są wykonywane uszczelki, powinny być fizycznie i chemicznie kompatybilne ze stykającymi się z nimi powierzchniami wyrobu i dopasowane do warunków środowiskowych stosowania.
  3. Uszczelki i taśmy uszczelniające powinny przenosić naprężenia mechaniczne wywołane podczas normalnego użytkowania założonego w projekcie, np. przechylania, skręcania lub przesuwania. Powinna być podana częstotliwość występowania takich oddziaływań.
  4. Uszczelki i taśmy uszczelniające nie powinny osłabiać zaplanowanego działania wyrobu, np. taśmy uszczelniające nie powinny wytwarzać nadmiernych sił, a uszczelki nie powinny pozwolić na drgania w szczelinach. Podczas użytkowania powinny zmniejszać efekt trzaskania lub nadmiernego obciążenia.

 

W normie PN-EN 12365-1:2006 zawarta jest także klasyfikacja, wyrażona sześciocyfrowym systemem kodowania. Jednym z istotnych elementów tej klasyfikacji jest zakres temperatury pracy, w jakiej możliwe jest prawidłowe użytkowanie uszczelki. Podział ten obejmuje klasę 1 o zakresie temperatur od 0°C do + 45°C, aż do klasy 6 o zakresie temperatur od 0°C do + 200°C.

 

Dodać jeszcze należy, że prezentowana norma podaje również metody badań, które jednak są szczegółowo określone w pozostałych normach grupy, a mianowicie: 

- PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do okien, drzwi, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła ściskająca. Metody badań,

- PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania,

- PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. Metoda badania.

 (...)

 

Ogólne zasady działania i stosowania oraz wymagania

 

Zasady działania listew uszczelniających 

 

Listwy uszczelniające (uszczelki opadające) są przeznaczone do uszczelniania szczeliny występującej pomiędzy dolną krawędzią skrzydła drzwiowego a posadzką, co ma zazwyczaj miejsce w bezprogowych drzwiach rozwieranych, przesuwnych i składanych. Wyroby uszczelniające tego typu również często stosuje się w konstrukcjach drzwi o deklarowanej klasie odporności ogniowej i dymoszczelności.

 

Listwy uszczelniające montuje się wewnątrz lub na zewnątrz dolnego ramiaka skrzydła drzwiowego. Podstawowym elementem typowej listwy jest ruchoma część z uszczelką, która opada w momencie domykania skrzydła drzwiowego oraz unosi się z chwilą jego otwarcia. W wyniku takiego działania następuje bardzo dobre uszczelnienie szczeliny znajdującej się pomiędzy dolną krawędzią skrzydła drzwiowego a posadzką. Ruchoma część z uszczelką, osadzona w korpusie wykonanym z aluminiowego kształtownika, jest wyzwalana do opadania przez mechanizm uruchamiający i podnoszona przez sprężyny płaskie.

 

W zależności od sposobu montażu, listwy uszczelniające drzwi można podzielić na:

- listwy wpuszczane, montowane wewnątrz skrzydła drzwi, przy czym w drzwiach drewnianych instalowane są w specjalnie wyfrezowanych kanałach, a w drzwiach stalowych, aluminiowych lub tworzywowych – w stosownych kanałach kształtowników (rys. 1),

- listwy nawierzchniowe, montowane na zewnątrz skrzydła drzwiowego za pomocą śrub lub dwustronnych taśm samoprzylepnych (rys. 2), także do drzwi całoszklanych.

  

2016 06 30 1

Rys. 1. Listwa wpuszczana

 

2016 06 30 2

 

Rys. 2. Listwa nawierzchniowa

  

Listwy wpuszczane są mocowane do skrzydła przy pomocy wkrętów przechodzących przez otwory wykonane w korpusie lub przez otwory wsporników mocujących, znajdujących się na obu końcach korpusu listwy.

 

Podkreślić należy, że opadanie uszczelki listwy następuje automatycznie w momencie zamknięcia drzwi, dzięki tzw. aktywatorom/wyzwalaczom, które po wciśnięciu przez ościeżnicę, uruchamiają mechanizm opadania (rys. 3). Opadające uszczelki listew uszczelniających dopasowują się z zasady do każdego rodzaju posadzki, nawet w przypadku ich nieregularnej struktury.

  

2016 06 31 1

Rys. 3. Zasada uruchamiania mechanizmu opadania

 

Zakres stosowania

 

Listwy uszczelniające są przeznaczone zarówno do drzwi zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ich zastosowanie pozwala na zachowanie właściwej izolacyjności termicznej i akustycznej, przed przenikaniem kurzu, wiatru i deszczu a nawet ognia i dymu, eliminując jednocześnie możliwość tarcia uszczelki o posadzkę w trakcie otwierania i zamykania drzwi. Wynika to głównie z faktu nie wystawania z dolnej krawędzi skrzydła uszczelki (co ma miejsce w standardowych uszczelnieniach), pozwalające na łatwe i niewymagające dużego wysiłku otwieranie i zamykanie drzwi.

 

Ponadto rozwiązanie z uszczelnieniem prezentowaną listwą zdecydowanie ogranicza konieczność stosowania progów drzwiowych, będących znaczną uciążliwością dla niektórych uczestników ruchu. 

 

Wymienione powyżej elementy mają wpływ na realizację idei likwidacji barier architektonicznych w budownictwie. Zastosowanie listew uszczelniających umożliwia osobom niepełnosprawnym i poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz starszym i dzieciom, na swobodny i nieskrępowany dostęp do budynków z dobrze uszczelnionymi drzwiami. Również ułatwiają komunikację w budynkach służby zdrowia i zakładów opiekuńczych, gdzie wyeliminowanie progów w drzwiach pozwala na bezpieczne przewożenie osób chorych.

 

 

Wymagania

 

W żadnym z dokumentów normowych nie są określone wymagania dotyczące bezpośrednio listew uszczelniających drzwi. Jedynie udzielane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Rekomendacje Techniczne na te wyroby, zawierają wymagania odnoszące się do właściwości techniczno-użytkowych. Z przykładowej Rekomendacji RT ITB-1169/2010 na Listwy uszczelniające UD-Ch do uszczelniania dolnej krawędzi drzwi bezprogowych wyspecyfikować można niżej przedstawione wymagania.

 

 

Materiały

 

Korpusy listew uszczelniających są zasadniczo wykonywane z kształtowników aluminiowych produkowanych ze stopów aluminium, m.in. EN AW 6063, EN AW 6060 lub EN AW 6005, według normy PNEN 573-1:2006 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 1: System oznaczeń numerycznych i powinny spełniać wymagania stosownych norm przedmiotowych.

 

Uszczelki listew wykonuje się zazwyczaj z kauczuku syntetycznego EPDM (twardość około 65° Sh) oraz termoplastycznych elastomerów TPE, które powinny spełniać wymagania przedstawianej już w publikacji normy PN-EN 12365-1:2006.

 

Stosowane w listwach uszczelniających sprężyny, wspomagające mechanizm uruchamiający opadanie i docisk do posadzki oraz powodujące podnoszenie listwy, powinny mieć cechy umożliwiające realizację tych zadań i spełniać wymagania dotyczących ich norm przedmiotowych.

 

 

Wykonanie

 

Listwy uszczelniające powinny charakteryzować się prostoliniowością co najmniej klasy K według normy PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

 

Ruch mechanizmu z uszczelką listwy przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła drzwiowego powinien być płynny, bez jakichkolwiek zahamowań. Uszczelka w stanie opuszczonym powinna na całej długości przylegać do podłoża, również w przypadku nierównej wysokości szczeliny pomiędzy dolną krawędzią skrzydła a posadzką.

 

Po otwarciu skrzydła drzwiowego uszczelka powinna wykonać ruch powrotny do położenia początkowego i nie powinna w końcowym położeniu wystawać poza dolną krawędź skrzydła. Podczas otwierania drzwi, uszczelka listwy nie powinna w żadnym punkcie położenia skrzydła mieć bezpośredniego styku z posadzką, co powodowałoby wyczuwalny opór ruchu skrzydła.

 

 

Trwałość mechanizmu opuszczania uszczelki listwy 

 

Mechanizm opuszczania uszczelki listwy uszczelniającej powinien wytrzymać próbę trwałości, polegającą na wykonaniu minimum 100 000 cykli opuszczania i powrotu do pozycji wyjściowej. Próba powinna być realizowana poprzez zadziałanie na mechanizm opuszczania urządzeniem wykonującym ruch posuwisto- zwrotny lub w wyniku otwierania i zamykania skrzydła drzwiowego.

 

 

Przykładowe wyroby

 

Listwy uszczelniające wpuszczane

 

Z asortymentu listew uszczelniających najbardziej rozpowszechnione są listwy wpuszczane, czyli mocowane wewnątrz dolnej części skrzydła drzwiowego. W przypadku drzwi drewnianych wykonuje się w ramiaku dolnym kanał, o szerokości i wysokości zgodnej z wymiarami gabarytowymi listwy uszczelniającej. Przykładowym z tego zakresu wyrobem są produkowane przez firmę ASTROFLAME listwy uszczelniające „Astro DB Plus Seal”, których przekrój przestawiono na rys. 4.

 

Uszczelka listwy automatycznie unosi się do góry w chwili, gdy skrzydło dotychczas zamkniętych drzwi zostaje uchylone nawet o kilka milimetrów. Z kolei zamknięcie drzwi powoduje nacisk płaszczyzny węgarka ościeżnicy na mechanizm aktywujący, czego skutkiem jest automatyczne opadnięcie uszczelki. Zakres wymiarowy uszczelnianej szczeliny wynosi od 3 do 14 mm. Sam mechanizm powodujący opadanie i podnoszenie uszczelki może być regulowany, co pokazano na przykładzie prezentowanej listwy uszczelniającej zamocowanej w drzwiach drewnianych, na rys. 5.

  

2016 06 31 2

Rys. 4. Przekrój listwy uszczelniającej „Astro DB Plus Seal”

 

2016 06 32 1

 

Rys. 5. Regulacja listwy uszczelniającej zainstalowanej w skrzydle drzwi drewnianych

 

W drzwiach wykonanych z kształtowników metalowych lub tworzywowych nie występuje potrzeba frezowania kanałów, gdyż elementy te mają przestrzenie umożliwiające montaż, poprzez przykręcenie, listew uszczelniających. Może to być np. listwa typu „Magnetic”, produkowana przez firmę GATENAL, której przekrój wraz z aluminiowym kształtownikiem drzwi do jakiego ją zamocowano przedstawia rys. 6.

 

Są to wyroby wyposażone w specjalną uszczelkę silikonową, która zapewnia dużą odporność na przenikanie pyłu i kurzu oraz charakteryzuje się dobrą szczelnością termoizolacyjną i akustyczną. Ponadto cechują się automatycznym systemem dopasowania do posadzki i łatwą regulacją siły docisku uszczelki. Zapewnia to równomierne uszczelnienie na całej szerokości drzwi. Listwa uszczelniająca typu „Magnetic” ma zakres opadania w granicach od 2 do 13 mm, a sposób jej działania obrazuje rys. 7.

  

2016 06 32 2

Rys. 6. Przekrój kształtownika wraz z listwą „Magnetic”

 

2016 06 32 3

 

Rys. 7. Sposób działania listwy „Magnetic”

 

Również w drzwiach wykonywanych z kształtowników stalowych m.in. przez firmę Hörmann, stosowane są listwy uszczelniające. Wymieniony producent instaluje w swoich drzwiach listwy firmy ATHMER, co przykładowo przedstawiono na rys. 8. Listwy charakteryzują się jednostronnym lub dwustronnym mechanizmem opadania silikonowej uszczelki i wysoką izolacyjnością akustyczną.

  

2016 06 32 4

Rys. 8. Stalowe drzwi z listwą uszczelniającą firmy ATHMER

 

Specyficzną odmianą prezentowanych wyrobów są listwy uszczelniające z uszczelką wyposażoną w płetwę. Są one przeznaczone m.in. do drzwi instalowanych w pomieszczeniach z nierównymi, pofalowanymi lub pochyłych posadzkami. Producentem takich wyrobów jest m.in. firma PLANET, oferująca listwy kompensujące pochyłość podłoża wynoszącą nawet do 15 mm dla drzwi o szerokości 1000 mm. Przekrój przykładowej listwy z płetwą pokazano na rys. 9. Zakres jej opadania wynosi maksymalnie 27 mm i może być stosowana do drzwi rozwieranych, przesuwnych i składanych o szerokości skrzydła do 1460 mm.

  

2016 06 32 5

Rys. 9. Listwa uszczelniająca firmy PLANET z płetwą

 

Listwy uszczelniające z opóźnionym opadaniem

 

Wśród nowości z zakresu listew uszczelniających wyróżnić można wyroby wyposażone w funkcję opóźnionego opadania. Przykładem takiego innowacyjnego rozwiązania są listwy typu „Chronoseal”, z hydraulicznym systemem uruchamiającym opadanie dopiero po upływie ośmiu sekund od momentu zamknięcia drzwi. Opóźnione opadanie zapewnia precyzyjne doszczelnienie drzwi oraz płynną i bezawaryjną pracę uszczelki. System ten wyklucza jakąkolwiek możliwość porysowania podłogi w trakcie otwierania lub zamykania drzwi, dlatego zalecany jest szczególnie do pomieszczeń z wykładzinami (np. pokoje hotelowe). Podkreślić jeszcze należy, że wyroby tego typu nie wymagają żadnej regulacji. Listwę uszczelniającą z opóźnionym opadaniem typu „Chronoseal” przedstawia rys. 10, natomiast na rys. 11 zaprezentowano hydrauliczny mechanizm typu „Double Plunger”, pozwalający na opadanie uszczelki tylko wtedy, gdy minie osiem sekund od całkowitego zamknięcia drzwi.

 

 

2016 06 33 1

Rys. 10. Listwa uszczelniająca z opóźnionym opadaniem typu „Chronoseal”

 

2016 06 33 2

Rys. 11. Mechanizm opóźniający opadanie „Double Plunger”

  

Oferująca w Polsce te wyroby firma NOVET deklaruje, iż powyższe listwy uszczelniające mają wysoką trwałość i niezawodnie działają przez minimum 200 000 cykli roboczych opuszczania i podnoszenia uszczelki.

  

Listwy uszczelniające przeciwpożarowe

 

Coraz większe zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych o wymaganej klasie odporności ogniowej znajdują stosowne listwy uszczelniające. Zgodnie z normą PN-EN 14600:2009, uszczelki instalowane w drzwiach przeciwpożarowych i technika ich mocowania, powinny wykazać swoją przydatność w zakresie odporności ogniowej podczas badań przeprowadzonych według wskazanej już w publikacji normy PN-EN 1634-1:2008. Producent uszczelek, w tym listew uszczelniających, firma INTER DEVENTER deklaruje, że ich listwy o symbolu „DBB 1530” spełniają te wymagania.

 

Wymieniony wyrób, którego przekrój przedstawiono na rys. 12, jest dodatkowo wyposażony w dwie uszczelki pęczniejące. Podczas pożaru (zazwyczaj już po przekroczeniu temperatury 100°C) uszczelki te wielokrotnie zwiększają swą objętość, co w pełni zabezpiecza dolną krawędź skrzydła drzwi przed przenikaniem płomieni i dymu w wymaganym okresie czasu. Produkowane są listwy o długości od 235 mm do 1500 mm, przy czym przy zamówieniu należy podawać dokładną długość, gdyż nie powinno się ich samodzielne skracać.

  

2016 06 33 3

Rys. 12. Przekrój listwy uszczelniającej „DBB 1530”

 

Listwy uszczelniające dymoszczelne

 

W problematyce przeciwpożarowej budynków istotną rolę odgrywają także drzwi dymoszczelne. Konstrukcje takich drzwi przewidują w wielu przypadkach zastosowanie listew uszczelniających, cechujących się stosowną dymoszczelnością. Jednym z producentów prezentowanych wyrobów jest firma HALSPAN, oferująca m.in. listwę pokazaną na rys. 13.

 

Charakteryzuje się ona uszczelką z trzema krótkimi płetwami, które oprócz dymoszczelności zapewniają wyższą izolacyjność akustyczną. Przedstawiane listwy mają wysokością opadania wynoszącą maksymalnie 13 mm, a dostarczane są w długościach od 335 mm do 1235 mm. Producent deklaruje, że listwy te mają minimalną trwałość wynoszącą 500 000 cykli bezawaryjnej pracy (opuszczania i powrotu do pozycji wyjściowej).

  

2016 06 33 4

Rys. 13. Listwa uszczelniająca dymoszczelna firmy HALSPAN

 

Listwy uszczelniające dźwiękoszczelne

 

Firma INTER DEVENTER ma w swoim asortymencie wyrobów również listwy uszczelniające dźwiękoszczelne typu „DSD 1530”. Listwy charakteryzują się innowacyjną konstrukcją, pozwalającą na uzyskanie długotrwałej i pewnej ochrony akustycznej, optymalnej szczelności oraz możliwością uszczelnienia wyjątkowo wysokiej szczeliny w dole drzwi, wynoszącej nawet 20 mm. W zależności od wysokości szczeliny, uzyskuje się izolację akustyczną w granicach 54 dB do 51 dB.

 

Przekroje listwy uszczelniającej „DSD 1530” przy otwartych i zamkniętych drzwiach przedstawiono na rys. 14.

  

2016 06 33 5

Rys. 14. Przekroje listwy uszczelniającej „DSD 1530”

 

Listwy uszczelniające nawierzchniowe

 

Jak już w publikacji wspomniano, listwy nawierzchniowe charakteryzują się montażem na zewnątrz skrzydła drzwiowego, głównie przy pomocy śrub lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Jednym z przykładowych wyrobów jest listwa uszczelniająca „Astro ASDB/SM Seal” o przekroju przedstawionym na rys. 15. Listwa ta może być instalowana do drzwi drewnianych, co pokazano na rys. 16, oraz do drzwi metalowych. Umożliwia opuszczenie uszczelki z dolnej krawędzi skrzydła drzwi w granicach od 3 do 14 mm, a jej długość wynosi od 330 do 1230 mm.

  

2016 06 33 6

Rys. 15. Przekrój listwy uszczelniającej „Astro ASDB/SM Seal”

 

2016 06 34 1

Rys. 16. Widok nawierzchniowej listwy uszczelniającej zainstalowanej do drzwi drewnianych

 

Producent tych listew – firma ASTROFLAME – deklaruje ich trwałość na minimum 200 000 cykli opuszczania i powrotu do pozycji wyjściowej bez żadnego uszkodzenia oraz korzystne właściwości akustyczne.

 

Listwy uszczelniające nawierzchniowe są zalecane szczególnie do drzwi ze skrzydłami całoszklanymi. Montaż, z zasady od strony wewnętrznej pomieszczenia, realizowany jest przy pomocy obustronnych taśm klejących lub specjalnych klejów. Listwy mogą być stosowane do skrzydeł szklanych o dowolnej grubości i zapewniają opuszczenie uszczelki nie przekraczające zazwyczaj 20 mm. Producentem szerokiego asortymentu listew uszczelniających do drzwi szklanych jest firma PLANET, a przykładowy wyrób pokazano na rys. 17.

  

2016 06 34 2

Rys. 17. Nawierzchniowa listwa uszczelniająca firmy PLANET do drzwi szklanych

  

Wymieniona firma proponuje również innowacyjny sposób mocowania listew uszczelniających do skrzydeł szklanych drzwi rozwieranych oraz przesuwnych. Aluminiowy korpus listwy ma w swojej górnej części kanał, w którym usytuowana jest tafla szklana i połączona przy pomocy kleju silikonowego. Przykładowe nowe rozwiązanie listwy tej firmy, uszczelniające drzwi ze skrzydłem wykonanym z tafli szklanej o grubości 10 mm lub 12 mm, przedstawiono na rys. 18. 

  

2016 06 34 3

Rys. 18. Nowe rozwiązanie listwy uszczelniającej firmy PLANET do drzwi szklanych

  

Prezentowany sposób mocowania do drzwi szklanych obejmuje także listwy przeciwpożarowe i dymoszczelne, o podwyższonej izolacyjności akustycznej (48 dB) oraz z uszczelkami wyposażonymi w płetwę, zalecaną szczególnie do stosowania na nierównych posadzkach. Przykładową listwę uszczelniającą do takich posadzek pokazano na rys. 19.

 

 

2016 06 34 4

Rys. 19. Listwa uszczelniająca firmy PLANET do nierównych podłoży

  

inż. Zbigniew Czajka

 

 

Literatura


Normy: PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, PN-EN 16034:2014, PN-EN 14600:2009, PN-EN 1634-1,-3:2008, PN-EN 573:2006, PN-EN 12365-1,-2,-3,-4:2006, PN-EN 22768-2:1999
Rekomendacja Techniczna RT ITB – 1169/2010
Materiały informacyjne firm: ASTROFLAME, GATENAL, PLANET, NOVET, INTER DEVENTER, HALSPAN, ATHMER, Hörmann

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 06/2016

 

 

 

01 chik
          sec