Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Drzwi szklane
Data dodania: 11.01.17

Coraz częściej można w wejściach do budynków oraz do znajdujących się wewnątrz pomieszczeń spotkać drzwi szklane. Dają one bardzo dużą dowolność i urozmaicenie w kwestii wzornictwa, a wraz z wysoką jakością i odpornością na stłuczenie stają się bardzo atrakcyjne, szczególnie w nowoczesnym budownictwie. Poprzez przeszklenie drzwi uzyskuje się także efekt lepszego doświetlenia pomieszczeń oraz optycznego ich powiększenia.

 

 

Definicje i wymaganiaZgodnie z definicją zawartą w normie terminologicznej PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia, drzwiami nazywamy element budowlany służący do zamykania otworu w ścianie, umożliwiający dostęp i przejście, oraz który w stanie zamkniętym może przepuszczać światło.

 

Ogólnie za drzwi szklane uważa się otworowe elementy (wyroby) budowlane, których skrzydła (poza okuciami, ewentualnie innymi akcesoriami) są wykonane całkowicie z tafli szklanych – szyb pojedynczych jednolitych, warstwowych klejonych lub szyb zespolonych. Z tego też powodu często jest również używana nazwa – drzwi całoszklane.

 

Obligatoryjnym dokumentem określającym wymagania dotyczące m.in. wyrobów budowlanych, w tym także drzwi szklanych, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Tematyka drzwi ze skrzydłem wykonanym z przeźroczystej tafli, a do takich zalicza się drzwi szklane, poruszona jest w dziale VII pt. „Bezpieczeństwo użytkowania”.

 

Bezpośrednio do drzwi szklanych odnosi się §295, który stwierdza: Skrzydła drzwiowe wykonane z przeźroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.

 

Drzwi szklane powinny także spełniać wymagania dotyczące wszystkich rodzajów drzwi, niezależnie od materiałów użytych do ich wykonania. Takim przykładem są wymiary i tak w §62.1. zapisano: „Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m”.

 

W wymaganiach odnoszących się do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (§75.1, 2, 3) stwierdza się, że drzwi do takich pomieszczeń i kuchni powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a stosowane w budynkach użyteczności publicznej – szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2 m także w świetle ościeżnicy, oraz nie powinny mieć progów.

 

Dalszymi dokumentami zawierającymi wymagania (choć nie obowiązują obligatoryjnie) są normy. Podstawową normą odnoszącą się do drzwi zewnętrznych jest norma zharmonizowana PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Norma zawiera terminy i definicje, właściwości, wymagania oraz klasyfikację i oznaczenia, w tym także dotyczące bezpośrednio drzwi szklanych. Przypomnieć w tym miejscu należy, że drzwi zewnętrzne są otworowym elementem budowlanym oddzielającym wewnętrzny klimat budynku od klimatu zewnętrznego.

 

W odniesieniu do definicji w powyższej normie podano, iż drzwi szklane bezościeżnicowe są wyrobem, którego skrzydło (skrzydła) i wszystkie elementy przyległe są wykonane ze szkła (oszklenie pojedyncze lub szyba zespolona izolacyjna) i w jego skład nie wchodzi rama nośna lub przenosząca obciążenia. 

 

Z kolei w wymaganiach dotyczących odporności na uderzenia znajduje się zapis: 

 

Okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w oszklenie lub inne materiały tłukące się należy badać, a wyniki należy wyrażać według EN 13049. Tam, gdzie to ma znaczenie, badania należy przeprowadzać z obu stron. Wymieniona norma europejska jest wprowadzona do Katalogu Polskich Norm jako PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kwalifikacja.

 

Norma zawiera także wymagania specjalne, w których dla drzwi szklanych bezościeżnicowych znajduje się zapis, iż szkło zastosowane w tych drzwiach powinno spełniać wymagania m.in. następujących norm:

 • PN-EN 1863-2:2008 Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą,
 • PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowa-wapniowo- krzemowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą,
 • PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe.

 

Nie objęte zakresem powyższego dokumentu normalizacyjnego drzwi wewnętrzne są przedmiotem normy (jeszcze projektu) EN 14351-2 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Zakończono już prace nad projektem tej normy i według Programu Prac Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Komitet Techniczny Nr 169 ds. okien, drzwi, żaluzji i okuć) planowana data publikacji to 30.06.2017 r. Norma określa właściwości użytkowe, które są odpowiednie do wewnętrznych drzwi i zespołów drzwiowych, niezależnie od materiałów, z jakich je wykonano, a więc i drzwi szklanych.

 

Do czasu wprowadzenia do Katalogu Polskich Norm powyżej podanej normy, wymagania w zakresie szklanych drzwi wewnętrznych określić można z dokumentów opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, tj. z tzw. Zaleceń Udzielania Aprobat Technicznych lub z samych Aprobat Technicznych ITB. 

 

Wewnętrznych drzwi szklanych dotyczą dwa zalecenia, w skrócie nazywane ZUAT, a mianowicie: 

 • ZUAT – 15/III. 15/2005 Drzwi przesuwne, składane i wahadłowe,
 • ZUAT – 15/III. 16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogólnego przeznaczenia oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

 

Wspomnieć jeszcze należy, iż w niniejszej publikacji przedstawione są zagadnienia dotyczące drzwi poruszanych w sposób manualny, niemniej do większości z prezentowanych wyrobów mogą być zastosowane napędy mechaniczne.

 

 

Szkło

 

Szyby pojedyncze jednolite

W cytowanym już powyżej, obligatoryjnym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki stwierdza się m.in., iż skrzydła drzwiowe wykonane z przeźroczystej tafli powinny zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. Takim materiałem jest bezpieczne szkło hartowane, które po przekroczeniu jego wytrzymałości ulega rozbiciu i pęka na drobne, nieostre kawałki, co minimalizuje ryzyko zranienia użytkownika drzwi. Szkło po zahartowaniu nie podlega żadnej obróbce mechanicznej, a więc cięcie, szlifowanie i wiercenie należy wykonywać przed procesem hartowania.

 

Asortyment szkła stosowanego w drzwiach jest bardzo szeroki i w zależności od przeznaczenia obejmuje szkło przezroczyste, matowe lub ornamentowe. Szkło przezroczyste może być bezbarwne lub barwione w masie, z kolei matowe uzyskiwane jest poprzez trawienie kwasem, piaskowanie lub pokrywanie sitodrukiem. 

 

 

Szyby warstwowe klejone

Bezpiecznym szkłem warstwowym klejonym, zwanym także laminowanym, określa się pakiet powstający w wyniku połączenia ze sobą dwóch lub więcej tafli szkła płaskiego za pomocą warstw sklejających, którymi jest specjalna folia lub żywica organiczna. Jest to wyrób bezpieczny, gdyż po uderzeniu i przekroczeniu jego wytrzymałości pęka tworząc splot promieniście rozchodzących się pęknięć, zachowując przy tym dotychczasowe ukształtowanie oraz stosunkowo dobrą przejrzystość. Tafla szkła nie rozsypuje się po rozbiciu, gdyż odłamki są przyklejone do warstwy sklejającej, co chroni użytkowników drzwi przed możliwością zranienia.

 

W drzwiach całoszklanych stosuje się zazwyczaj szkło warstwowe klejone o grubości od 8 do 12 mm, choć producenci oferują możliwość dostawy skrzydeł o innych grubościach. Może też zawierać folię bezbarwną, matową lub kolorową, a także być barwione w masie.

 

(...)

 

Szyby zespolone

W niektórych przypadkach, jak np. w drzwiach zewnętrznych, stosowane są szyby zespolone. Szybą zespoloną nazywany jest pakiet termoizolacyjny składający się z dwóch lub trzech szyb rozdzielonych ramką dystansową, tworzącą przestrzeń między nimi, którą wypełnia się gazem. Do szyb zespolonych przewidzianych na skrzydła drzwiowe stosuje się szkło bezpieczne, tj. hartowane. Dodać należy, że tego typu szyby występują zasadniczo tylko w drzwiach szklanych z konstrukcją ramową na obwodzie skrzydła.

 

 

Okucia

Sposób mocowania Okucia są mocowane do skrzydeł drzwiowych wykonanych przeważnie z bezpiecznego, pojedynczego szkła hartowanego lub szkła warstwowego klejonego, głównie metodą skręcania, poprzez specjalne otwory przelotowe. Otwory te, w przypadku pojedynczego szkła hartowanego, powinny być wykonane w tafli szklanej przed procesem hartowania, gdyż po nim szkła nie należy poddawać żadnej dodatkowej obróbce mechanicznej, w tym wierceniu. Istotnym problemem w konstruowaniu okuć do drzwi szklanych jest zastosowanie takich rozwiązań, w których występuje jak najmniejsza ilość otworów niezbędnych do ich zamocowania. 

 

Istnieje także możliwość bezotworowego mocowania okuć, przy pomocy specjalnych uchwytów lub szyn metalowych. Ten sposób mocowania wymaga jednak stosowania uszczelek pomiędzy korpusem uchwytu lub szyny a taflą szklaną oraz właściwego doboru wkrętów dociskających.

 

Dodać jeszcze można, że spotykane są także techniki klejenia okuć.

 

 

Zawiasy

Stosowane do zawieszenia skrzydła drzwiowego zawiasy powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, uwzględniającą masę tafli szklanej. W odniesieniu do drzwi szklanych oferowane są zawiasy cechujące się różnorodnym wzornictwem i stylistyką, co pozwala na ich właściwy dobór, w zależności od rodzaju konstrukcji oraz charakteru pomieszczenia. Zawiasy, oprócz spełniania wymogów wynikających ze specyfiki drzwi całoszklanych, powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.

 

Najczęściej w rozwieranych drzwiach szklanych są stosowane tzw. zawiasy narożne, wymagające pewnej obróbki mechanicznej tafli skrzydła. Przykładem mogą być okucia narożne Mundus PT 10, oferowane przez firmę DORMA do skrzydeł o maksymalnej masie 200 kg, wykonanych ze szkła o grubości od 8 do 22 mm. Charakteryzują się wielowymiarową możliwością regulacji, co umożliwia łatwy i szybki montaż. Ponadto zapewniają stabilne zamocowanie tafli szklanej skrzydła nawet o szerokości 1300 mm.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne prezentowanego okucia pokazuje fot. 1. Z ilustracji wynika, iż do zamontowania niezbędne jest wykonanie w narożu tafli szkła stosownego wycięcia oraz otworu. Dodać należy, że okucie spełnia rolę dolnej zawiasy we współpracy z osią obrotu lub samozamykaczem zamontowanymi w posadzce. 

 

 

2017 1 22 1

Fot. 1. Zawias narożny Mundus PT 10

 

 

Innym przykładem zawiasów są okucia nie wymagające żadnej obróbki szkła. Tafla szklana jest osadzona w uchwycie zawiasu z uszczelkami stanowiącymi jedno skrzydełko i zaciśnięta specjalnie dobranym wkrętem. Drugie skrzydełko zawiasu jest przykręcane do ościeżnicy lub ościeża. Taką konstrukcję zawiasów firmy HÄFELE przedstawiono na fot. 2. 

 

 

2017 1 22 2

Fot. 2. Zawias firmy HÄFELE

 

 

Jednym z rodzajów drzwi całoszklanych są drzwi wahadłowe, wymagające zastosowania odpowiednich do ich funkcji zawiasów. Takie wyroby oferuje m.in. firma NOVET, a przykładowe rozwiązanie typu Belweder BTB 003 obrazuje fot. 3. Są to zawiasy z pneumatycznym wspomaganiem otwarcia i zamknięcia oraz przytrzymania otwarcia dla kąta 90°. Mogą być instalowane do skrzydeł o maksymalnej szerokości 915 mm i masie nie przekraczającej 60 kg, wykonanych z tafli szkła o grubości od 8 do 12 mm.

 

 

2017 1 22 3

Fot. 3. Zawias do drzwi wahadłowych Belweder

 

 

Zamki

Zamki stosowane w drzwiach szklanych mają różną konstrukcję, zależną od przeznaczenia, rodzaju drzwi oraz miejsca usytuowania. Specyfika podłoża, do którego instaluje się zamki, a mianowicie szkło, wymusza m.in. potrzebę wprowadzenia konstrukcji dzielonej i mocowania przelotowego. Najczęściej taki wyrób składa się ze specjalnie skonstruowanej obudowy z mechanizmem opartym na typowym rozwiązaniu zamka i nakładki montowanej po drugiej stronie tafli szklanej oraz podkładek gumowych. Trzpień klamki, wkładka bębenkowa (jeżeli występuje) oraz wkręty mocujące tarczki i cały zamek, przechodzą przez wykonane w tafli szklanej stosowne otwory. 

 

Ponadto zamki powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z zapisów w normie PN-EN 12209:2014-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań.

 

Pośród oferowanych przez firmę DORMA okuć do drzwi szklanych znajdują się również zamki. Do drzwi instalowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych, gdzie występuje podwyższona częstotliwość użytkowania, proponowane są zamki systemu Junior Office Classic. Wyroby te charakteryzują się solidną konstrukcją i wysoką trwałością oraz nowatorskim rozwiązaniem działania zapadki, zmniejszającym hałas i ułatwiającym zamykanie drzwi. 

 

Przykładowy zamek prezentowanego systemu pokazuje fot. 4. System został zaprojektowany głównie do drzwi z ościeżnicami drewnianymi, stalowymi lub aluminiowymi oraz skrzydłami wykonanymi ze szkła hartowanego lub warstwowego klejonego o grubości 8 i 10 mm. Zamki mogą być stosowane w drzwiach jedno- i dwuskrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła 1200 mm.

 

 

2017 1 22 4

Fot. 4. Zamek systemu Junior Office Classic 

Często drzwi szklane bezościeżnicowe są umiejscowione w ścianie szklanej i wtedy dla potrzeb zamka niezbędne jest zainstalowanie tzw. przeciwkasety z gniazdem zaczepowym (dla zasuwki). Innym, proponowanym w takim przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie w skrzydle drzwi zamka przypodłogowego. Zamek taki, np. typu PL 51 oferowany przez firmę PM Polska i przedstawiony na fot. 5, mocuje się w dolnej narożnej części skrzydła, wykonanego ze szkła o grubości 10 lub 12 mm. Jest on wyposażony we wkładkę bębenkową i blokuje drzwi po wsunięciu zasuwki w gniazdo zaczepu znajdujące się w posadzce.

 

 

2017 1 24 1

Fot. 5. Zamek przypodłogowy PL 51

 

 

Do drzwi przesuwnych i składanych 

Zamykanie i otwieranie drzwi przesuwnych i składanych jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych okuć. Mechanizmy te są objęte normą PN-EN 1527:2013-05 Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych. Wymagania i metody badań. Zgodnie z tytułem norma zawiera wymagania odnoszące się do uruchamianych ręcznie systemów konstrukcji drzwi przesuwnych oraz składanych, ale z wyłączeniem drzwi i skrzydeł. Swoim zakresem obejmuje mechanizmy do wszystkich przemysłowych i mieszkaniowych drzwi przesuwnych i składanych.

 

Istnieje wiele systemów okuć do drzwi przesuwnych, w tym także całoszklanych. Konstrukcja takich drzwi opiera się zazwyczaj na mocowaniach punktowych tafli szklanej, bez wprowadzania jakichkolwiek maskownic. Wymaga to minimalizacji ilości okuć niezbędnych do zabudowy oraz ich ozdobne wykończenie.

 

Okucia spełniające powyżej wymienione wymagania, w postaci systemu Manet, oferuje firma DORMA. Jest to rozwiązanie przewidziane do drzwi ze skrzydłami wykonanymi ze szkła hartowanego lub warstwowego klejonego o grubości od 8 do 19 mm i maksymalnej masie 120 kg. Elementy okuć są wykonane głównie ze stali nierdzewnej, a minimalne wymiary szyny jezdnej pozwalają na zminimalizowanie odległości pomiędzy skrzydłem a ścianą. W skład wyrobu wchodzą jeszcze bardzo funkcjonalne wózki z mocowaniem dwupunktowym tafli szklanej i dowolnie regulowane ograniczniki (stopery), umożliwiające efektywne ograniczenie ruchu skrzydła podczas zamykania i otwierania. Najistotniejsze elementy prezentowanego systemu okuć pokazano na fot. 6.

 

 

2017 1 24 2

Fot. 6. Okucia drzwi przesuwnych Manet

 

 

Przykładowe wyroby

 

Drzwi rozwierane

Drzwiami rozwieranymi, zwanymi także przymykowymi, nazywamy otworowe wyroby budowlane ze skrzydłem osadzonym z jednego boku na zawiasach lub czopach obrotowych/zawiasach trzpieniowych, a których otwieranie następuje poprzez obrót skrzydła względem osi pionowej przechodzącej przez jego boczną krawędź. 

 

Wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, a także użyteczności publicznej, stosowane są coraz częściej rozwierane drzwi szklane. Przykładem takich wyrobów są jednoskrzydłowe drzwi szklane firmy DRE typu Galla, przedstawione na fot. 7.

 

 

2017 1 24 3

Fot. 7. Rozwierane drzwi jednoskrzydłowe Galla

 

 

Skrzydło drzwi stanowi tafla szklana wykonana z bezpiecznego, jednolitego hartowanego lub warstwowego klejonego szkła o grubości 8,0 mm, w której znajdują się otwory pozwalające na zamontowanie okuć w postaci zawiasów i zamka. Jest ono zawieszone na wykonanej z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej MDF ościeżnicy prostej lub regulowanej, pokrytej folią dekoracyjną, laminatem CPL o grubości 0,15÷0,2 mm albo okleiną naturalną. Ościeżnica jest wyposażona w specjalny zaczep oraz uszczelkę. Drzwi typu Galla wymagają zastosowania dwóch zawiasów czopowych o średnicy 15 mm. Przy zachowaniu standardowych wymiarów ościeżnic, szczelina pomiędzy posadzką pomieszczenia a dolną krawędzią tafli szklanej wynosi 8 mm. 

 

Producent oferuje drzwi o następujących wymiarach skrzydła:

 • szerokość: 617, 717, 817 i 917 mm, 
 • wysokość: 2036 mm.

 

Jak już w niniejszej publikacji wspomniano, stosowane są także drzwi szklane bezościeżnicowe, w których skrzydła osadza się na zawiasach mocowanych bezpośrednio do ścian, w tym często również szklanych, względnie na zawiasach trzpieniowych usytuowanych w posadzce i górnej części ściany lub sufitu. Przykładowe rozwierane drzwi całoszklane bezościeżnicowe oferowane przez firmę ROMUL Konstrukcje Szklane przedstawiono na fot. 8.

 

 

2017 1 24 4

Fot. 8. Rozwierane drzwi bezościeżnicowe firmy ROMUL

 

 

Skrzydła drzwi mogą być wykonane z różnych gatunków szkła bezpiecznego, głównie hartowanego i charakteryzują się następującymi parametrami: 

 • grubość: minimalna – 8 mm, maksymalna – 12 mm,
 • szerokość: maksymalna – 1100 mm,
 • wysokość: maksymalna – 3000 mm,
 • masa: maksymalnie – 80 kg.

 

Prezentowane drzwi mają skrzydło zawieszone na dwóch zawiasach trzpieniowych i są wyposażone w uchwyt drążkowy.

 

 

Drzwi wahadłowe

Drzwi wahadłowe są odmianą drzwi rozwieranych, w których każde skrzydło otwiera się na obie strony ściany przez obrót względem osi pionowej, przechodzącej przez boczną krawędź skrzydła lub w jej pobliżu, a skrzydła zamykają się samoczynnie ruchem wahadłowym. Ich konstrukcja, pozwalająca na swobodne otwieranie w obie strony, umożliwia szybkie przejście z jednego pomieszczenia do innego. 

 

Występują drzwi wahadłowe jedno- i dwuskrzydłowe. Przykład drugiego rozwiązania, oferowanego przez firmę QUBA GLASS pokazano na fot. 9. Skrzydła tych drzwi są wykonane z bezpiecznego, matowego szkła o grubości 8 mm i mogą mieć wymiary:

 • szerokość (obu skrzydeł): minimalna – 1200 mm, maksymalna – 1700 mm,
 • wysokość: minimalna – 1800 mm, maksymalna – 2100 mm.

 

 

2017 1 25 1

Fot. 9. Wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe firmy QUBA GLASS

 

 

W skład zestawu drzwi wchodzą cztery zawiasy wahadłowe oraz dwa uchwyty. Opcjonalnie można zastosować zawiasy wspomagane sprężyną lub hydrauliczne samozamykacze.

 

 

Drzwi przesuwne

Drzwiami przesuwnymi określamy otworowe wyroby budowlane z jednym lub więcej niż jednym skrzydłem poruszającym się w swoich prowadnicach, równolegle do sąsiadującej struktury obiektu.

 

Istnieją różne systemy drzwi przesuwnych, które głównie dzieli się na konstrukcje z drzwiami chowanymi w ścianie lub w kasecie oraz z drzwiami naściennymi. Drzwi całoszklane najczęściej występują w systemach naściennych.

 

Jednym z producentów takich wyrobów jest firma ECLISSE, produkująca m.in. szklane drzwi przesuwne systemu ECLISSE Inox. Drzwi charakteryzują się ozdobnym wykończeniem zewnętrznych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, co eliminuje konieczność stosowania maskownic. Przykładowe drzwi prezentowanego systemu pokazano na fot. 10. Skrzydło drzwi wykonuje się ze szkła hartowanego o grubości 8,0 mm i jest zawieszone na łożyskowanych wózkach jezdnych, nie wymagających konserwacji. Przesuwanie skrzydła realizuje się manualnie, z użyciem różnego rodzaju pochwytów. W skład zestawu systemu wchodzą prowadnice o długości: 1800, 2100, 2300 oraz 2540 mm.

 

 

2017 1 25 2

Fot. 10. Przesuwne drzwi jednoskrzydłowe ECLISSE Inox

 

 

Rozwiązanie drzwi szklanych przesuwnych systemu Prestige, w których zastosowano szynę aluminiową z maskownicą, oferuje m.in. firma GLOBUS. Szyna o długości standardowej 2000 mm, po której przesuwają się dwa łożyskowane wózki z podwieszonym skrzydłem, może być zainstalowana do ściany lub do sufitu. System przesuwny jest przystosowany do skrzydeł o masie 50, 85 i 150 kg.

 

Drzwi mogą być wyposażone w jedno lub dwa skrzydła o szerokości od 600 do 850 mm i wysokości od 1800 do 2100 mm, wykonane z bezpiecznego szkła satynowanego o grubości 8 mm. Producent oferuje również drzwi o innych wymiarach, a przykładowy wyrób przedstawia fot. 11.

 

 

2017 1 25 3

Fot. 11. Przesuwne drzwi jednoskrzydłowe Prestige

 

 

 

Drzwi składane

Skrzydło drzwi składanych, zwanych także łamanymi, składa się zazwyczaj z dwóch elementów, połączonych w części górnej i dolnej zawiasami. Drzwi poruszają się wzdłuż górnej prowadnicy, jednak w przypadku dużej masy lub wymiarów gabarytowych skrzydła, stosowana jest także dolna prowadnica. Oba elementy skrzydła mają zainstalowany na górnej krawędzi tafli szkła wózek jezdny z czopem, umożliwiającym ich obrót. Dzięki temu elementy skrzydła mogą się obracać i jednocześnie przesuwać wzdłuż prowadnicy. Drzwi najpierw składają się, a potem przesuwają w jedną stronę otworu.

 

Przy większych wymiarach otworu drzwiowego, gdy występują dwa lub więcej skrzydła albo mają ponad standardowe gabaryty, co wymaga wprowadzenia dolnej prowadnicy, istnieje możliwość jednoczesnego składania i przesuwania skrzydeł w dowolną stronę. W skład kompletu drzwi składanych wchodzą jeszcze listwy maskujące i ościeżnice (opcjonalnie). 

 

Przykładowe rozwiązanie drzwi składanych całoszklanych Faltus (stosowana jest także nazwa składane ściany szklane), oferowane przez firmę DAN-POL, pokazano na fot. 12. Są to drzwi ze skrzydłem składającym się z trzech elementów połączonych zawiasami, z których jeden jest połączony także z ościeżem.

 

 

2017 1 25 4

Fot. 12. Drzwi składane Faltus

 

 

inż. Zbigniew Czajka

 

 

Literatura


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. Europejskie i Polskie Normy
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB: ZUAT-15/ III.15/2005, ZUAT-15/III.16/2007
Materiały informacyjne firm: DORMA, HÄFELE, NOVET, PM POLSKA, DRE, ROMUL, QUBA GLASS, ECLISSE, GLOBUS, DAN-POL

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 01/2017  

 

 

 

 

01 chik
          sec