Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 LiSEC SS Konfig 480x120

et-swiat-szkla-480x120-02

 

 Online Banner480100 px

 

 partnerzy medialni baner

 

Materiały stosowane w ciepłym montażu okien
Data dodania: 29.05.17

Nowoczesna technika instalowania okien, zwana ciepłym montażem, wymaga stosowania również nowoczesnych materiałów. Najczęściej zalicza się do nich materiały uszczelniające oraz mocujące. Tylko zastosowanie właściwych materiałów gwarantuje uzyskanie odpowiedniej szczelności i izolacyjności połączenia okna z murem. 

 

 

Technika ciepłego montażu okien

 

Standardowa, najczęściej dotychczas stosowana w Polsce technika instalowania okien polega na ich zamocowaniu za pomocą różnego rodzaju łączników lub kotew montażowych oraz na uszczelnieniu przestrzeni pomiędzy ościeżnicą okna a ościeżem pianką i silikonem. Jednak ten sposób montażu nie zapobiega w pełni przeciekaniu deszczu oraz przenikaniu powietrza, jak i nie eliminuje możliwości powstawania mostków termicznych, skutkujących skraplaniem się pary wodnej na ościeżnicy lub ościeżu.

 

Podkreślić należy, iż znaczny rozwój konstrukcji wyrobów stolarki budowlanej umożliwił szerokie stosowanie okien o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła, które – zainstalowane w nieodpowiedni sposób – nie zapewniają wymaganej izolacyjności termicznej przegrody budowlanej. Jest to również istotne w świetle wdrażania obligatoryjnych przepisów zwiększających poziom energooszczędności budynków.

 

W chwili obecnej wyróżnia się trzy charakterystyczne sposoby montażu okien:

 

 • standardowy, w obrysie ścian konstrukcyjnych (powyżej ogólnie scharakteryzowany),
 • ciepły, w obrysie ścian konstrukcyjnych,
 • ciepły, w warstwie docieplenia ściany

 

Oba sposoby wymienionego powyżej ciepłego montażu w bardzo istotny sposób polepszają parametry izolacyjności miejsca styku okna z murem. Wynika to z wprowadzenia dodatkowych dwóch warstw izolacyjnych, co jest podstawą do określania tej techniki także jako montażu warstwowego.

 

W literaturze fachowej przyjmuje się, że podstawowym celem ciepłego montażu okien jest eliminacja mostków termicznych oraz zabezpieczenie izolacji uszczelniającej przed wilgocią z jednoczesnym zapewnieniem jej stałej wentylacji. Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie wielowarstwowości materiałów użytych do wypełnienia szczeliny obwodowej pomiędzy ościeżnicą okna a ościeżem. Uszczelnienie okna składa się w tym systemie z:

 

1. warstwy wewnętrznej – stanowiącej uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych zwanych także paroizolacyjnymi, w formie różnych taśm nie przepuszczających powietrza i pary wodnej;

2. warstwy środkowej – tworzącej izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą, wykonywanej z pianki lub mineralnych materiałów izolacyjnych;

3. warstwy zewnętrznej – stanowiącej uszczelnienie wykonane z taśm rozprężnych i/lub warstwowych paroprzepuszczalnych, a także kitów trwale plastycznych.

 

Jak już powyżej wspomniano, w technice ciepłego montażu okien występują dwie podstawowe metody:

 

 • ciepły montaż w obrysie ścian konstrukcyjnych – charakteryzujący się osadzeniem okna w otworze ściennym i jego mocowaniem przy pomocy kotew i łączników lub ramy instalacyjnej oraz wypełnieniem szczeliny obwodowej pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wielowarstwowym materiałem izolacyjnym,
 • ciepły montaż w warstwie docieplenia ściany – kiedy okno jest wysunięte poza zewnętrzny obrys (lico) budynku i mocowane przy pomocy specjalnych wsporników oraz konsoli lub ramy instalacyjnej, a uszczelnienie pomiędzy oknem a murem jest wykonywane także z zastosowaniem materiału wielowarstwowego.

 

Oprócz materiałów uszczelniających, w technice ciepłego montażu niezbędne jest użycie materiałów mocujących, zwanych również elementami mocującymi okna. W zależności od rodzaju materiału, z jakiego wykonano ścianę, miejsca usytuowania okna oraz sposobu montażu, do mocowania okien w ościeżach otworów ścian budynków stosuje się:

 

 • łączniki (kołki) rozporowe,
 • łączniki śrubowe lub wkręcane, 
 • kotwy i konsole montażowe.

 

 

Ogólna charakterystyka materiałów ciepłego montażu

 

Materiały uszczelniające

 

Instalowanie okien bardzo energooszczędnych, które wyposażono w pakiety podwójnych lub potrójnych szyb albo zastosowano powłoki niskoemisyjne na szybach, okaże się nieskuteczne, jeżeli technika montażu będzie nieodpowiednia. Właściwy skutek zapewni tylko ciepły montaż, przeprowadzony z użyciem właściwych materiałów. Jak już w tej publikacji przedstawiono, montaż ów polega na wprowadzeniu wielowarstwowego uszczelnienia.

 

(...)

 

Warstwa paroszczelna. Jest to wewnętrzna warstwa uszczelniająca, nie przepuszczająca powietrza i pary wodnej. Jej zadaniem jest ochrona izolacji termicznej przed przenikaniem wilgoci z wnętrza pomieszczenia. Warstwę tą wykonuje się zazwyczaj z różnego rodzaju taśm z folii aluminiowej wzmocnionych włókniną oraz z elastycznych folii uszczelniających.

 

Pianka izolacyjna. Środkową warstwę uszczelniającą, tworzącą izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą, wykonuje się najczęściej z niskoprężnej pianki poliuretanowej o odpowiednim współczynniku przewodzenia ciepła λ. Po naniesieniu zwiększa ona swoją objętość, starannie wypełniając wolną przestrzeń. Stosowane są również mineralne materiały izolacyjne, głównie w postaci wełny mineralnej.

 

Warstwa paroprzepuszczalna. Ten rodzaj materiału uszczelniającego montuje się od zewnętrznej strony okna. Stanowi on ochronę ocieplenia przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Jednocześnie pozwala na odparowanie wilgoci z wewnętrznych warstw uszczelniających. Wykonuje się ją przeważnie z impregnowanych taśm rozprężnych i/lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych. Montaż polega na przyklejeniu po zewnętrznej stronie okna jednym brzegiem do ościeżnicy, a drugim do muru, w sposób ciągły na całym obwodzie. W niektórych przypadkach stosuje się także kity trwale plastyczne. Schemat umiejscowienia poszczególnych warstw uszczelniających, prezentowany w materiałach informacyjnych firmy SOUDAL, przedstawiono na rys. 1. Stosując w ciepłym montażu okien powyższe materiały kierować się należy zasadą, aby cały ich komplet pochodził od jednego producenta. Gwarantuje to odpowiednie do siebie dopasowanie, tworzące nieprzypadkową szczelną izolację dla uciekającego z wnętrza budynku ciepła.

 

Dodać jeszcze należy, iż nieodłącznym elementem kompletnego okna jest parapet. Właściwy dobór odpowiedniego parapetu, spełniającego wymagania związane z ciepłym montażem, jest bardzo istotny. Istnieje szereg specjalnych rozwiązań ciepłych parapetów wykonanych z termoizolacyjnych materiałów jak np. styropian lub styrodur XPS i wyposażonych w uszczelnienia, jak taśmy rozprężne itp.

 

 

Materiały mocujące

 

Mocowanie okna, w tym szczególnie w technice ciepłego montażu, powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywane obciążenia zewnętrzne (ruchy budynku i konstrukcji okna, temperatura i warunki atmosferyczne, masa okna) były przenoszone za pośrednictwem łączników lub kotew na konstrukcję budynku. Jednocześnie powinna być dotrzymana funkcjonalność okna w zakresie płynnego ruchu skrzydła związanego z jego otwieraniem i zamykaniem. Zazwyczaj do mocowania okien w ciepłym montażu stosowane są poniższe materiały mocujące.

 

Łączniki rozporowe. Do bezpośredniego mocowania okien w otworach ściennych używane są metalowe łączniki rozporowe zwane ramowymi. Typowy łącznik rozporowy mocujący ościeżnicę okna składa się z tulei rozporowej, mającej nacięcia na całej długości i wypustki zapobiegające jej obracaniu oraz ze śruby z łbem stożkowym, wyposażonej we wkręcany stożek rozpierający.

 

Łączniki śrubowe lub wkręcane. Bezpośredni montaż jest możliwy także poprzez zastosowanie stalowych łączników śrubowych lub wkręcanych, charakteryzujących się wytłoczonym gwintem szerokozwojnym, wcinającym się w podłoże w trakcie wkręcania. Występują łączniki z łbem stożkowym lub walcowym, a ich użycie wymaga wywiercenia w podłożu stosownego otworu.

 

Kotwy montażowe. Najczęściej w ciepłym montażu stosowane są różnego rodzaju kotwy, mocujące okna w sposób pośredni. Kotwy używane do montażu okien w obrysie ścian konstrukcyjnych składają się zazwyczaj z płaskownika z otworami i przetłoczeniami oraz elementu zakleszczającego. Jeden koniec kotwy osadzony jest poprzez zakleszczenie w odpowiednim rowku kształtownika ościeżnicy, natomiast drugi mocuje się za pomocą łączników rozporowych do ściany lub ościeża.

 

Bardziej złożoną budowę mają kotwy stosowane do ciepłego montażu okien w warstwie docieplenia, czyli poza obrysem muru konstrukcyjnego budynku. Takie kotwy składają się ze specjalnych elementów – konsoli i wsporników, które jednocześnie przenoszą na konstrukcję budynku obciążenia pochodzące od sił działających równolegle do ich płaszczyzny (np. masy okna).

 

 

Materiały uszczelniajace

 

Wyroby firmy TREMCO ILLBRUCK Jednym z pierwszych producentów wprowadzających na rynek budowlany w Polsce nowoczesne materiały uszczelniające jest firma TREMCO ILLBRUCK. Stworzony przez nią system uszczelnień illbruck i3 jest bardzo często stosowany w ciepłym montażu okien. Stanowi go klasyczny zestaw składający się z trzech warstw (zewnętrzna, środkowa i wewnętrzna), opisany już w niniejszej publikacji.

 

Nowocześniejszym rozwiązaniem jest montaż trójwarstwowy za pomocą folii okiennej duo. Jest to produkt nowej generacji, określany jako folia „inteligentna”, która zmienia swe właściwości dyfuzyjne w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Im większa wilgotność względna otoczenia wokół folii, tym mniejsza jest jej paroszczelność i odwrotnie. Kiedy temperatura wewnątrz pomieszczenia jest niższa niż na zewnątrz (lato) i wilgoć przenika z cieplejszej przestrzeni do zimniejszej, folia duo umożliwia wysuszenie spoiny do wnętrza pomieszczenia. Z kolei gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia jest wyższa niż na zewnątrz (zima), folia okienna duo od strony wewnętrznej zapobiega wnikaniu wilgoci zawartej w powietrzu do złącza, a jednocześnie ta sama folia zamontowana od strony zewnętrznej umożliwia dyfuzję wilgoci ze złącza na zewnątrz.

 

Takie właściwości folii okiennej duo umożliwiają jej stosowanie do zabezpieczenia połączeń okna z murem zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Opracowano różne warianty montażu do ościeżnicy okna i muru, umożliwiające zastosowanie w dowolnych typach okien i ich usytuowaniu. Folia duo jest wykonywana z kopolimeru etylenowego z włókniną i zawiera pas samoprzylepny do mocowania na ościeżnicy okna oraz pas butylowy lub siatkę podtynkową do mocowania na murze. Przykładowe zastosowanie pokazano na rys. 2.

 

 

2017 5 28 1

Rys. 2. Przykładowe zastosowanie folii okiennej duo

 

 

Wyroby firmy ISO-CHEMIE

 

Firma ISO-Chemie GmbH oferuje m.in. system uszczelnień okiennych ISO³. System charakteryzuje się dużą uniwersalnością oraz możliwością szybkiego i łatwego stosowania w ciepłym montażu okien.

 

W jego skład wchodzą różnego rodzaju folie uszczelniające oraz trwale elastyczne impregnowane rozprężne taśmy uszczelniające PUR oraz uszczelniacze i piany montażowe PUR. Przykładowo można przedstawić następujące materiały: 

 

 • Folia ISO-CONNECT INSIDE FD, stosowana do uszczelnienia połączenia wewnętrznego okna z ościeżem. Wykonana jest z miękkiej elastycznej flizeliny wyposażonej w samoprzylepny pasek. Daje się łatwo układać (np. na narożach) oraz tynkować, malować i kleić. 
 • Wstępnie sprężona taśma uszczelniająca ISO-BLOCO 600 „COLOUR EDITION”, przeznaczona do zewnętrznych uszczelnień. Jej zewnętrzna powierzchni jest już pokryta farbą, co eliminuje konieczność wykonywania pracochłonnych prac malarskich. Przykładową taśmę pokazano na fot. 1. 
 • Pianka natryskowa ISO-TOP ELASTIFLEX, spełniająca rolę środkowej warstwy uszczelniającej. Jest to wysokoplastyczna pianka PUR, redukująca wyraźnie możliwość powstawania szczelin w przestrzeni pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną warstwą uszczelniającą. Pozwala to na utrzymanie izolacji cieplnej i akustycznej w uszczelniającej przestrzeni pomiędzy oknem a ościeżem.
 • Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO ONE CONTROL, pozwalająca na wykonanie trójwarstwowego uszczelnienia okna jeszcze przed jego montażem w ościeżu. Taśma jest zapakowana w specjalną odrywaną otulinę, która zapewnia wstępne sprężenie. Umożliwia to na jej umieszczenie w zewnętrznej części ościeżnicy za pomocą specjalnego narzędzia lub poprzez przyklejenie. Po wstawieniu okna w otwór w ścianie wystarczy w odpowiednim momencie rozerwać foliową osłonę wzdłuż perforacji, wyciągając z niej pasek aktywacyjny. Taśma rozprężając się wypełni uszczelnianą przestrzeń. Przykładową taśmę wielofunkcyjną przedstawiono na fot. 2.

 

 

 2017 5 27 2

Fot. 1. Taśma uszczelniająca ISO-BLOCO 600 „COLOR EDITION”

 

 

2017 5 28 2

Fot. 2. Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO ONE CONTROL

 

 

Wyroby firmy SOUDAL

 

Materiały stosowane przy realizacji ciepłego montażu okien oferuje także firma SOUDAL. Są to systemy wielowarstwowe o nazwie Soudal Window System (SWS), których schemat pokazany na rys. 1.

 

 

2017 5 27 1

Rys. 1. Schemat umiejscowienia warstw uszczelniających

 

 

Przykładowy system składa się z: 

 

 • Uszczelnienia wewnętrznego, który stanowi paroizolacyjna taśma typu SWS FOLIENBAND INSIDE, pokryta specjalną włókniną umożliwiającą tynkowanie. Taśma doskonale przywiera do różnych podłoży budowlanych, w tym do tworzyw sztucznych. Występuje w kilku rozmiarach, zarówno z samoklejącą warstwą butylową na całej szerokości jak i w postaci dwucentymetrowej ścieżki.
 • Izolacji termicznej i akustycznej (warstwa środkowa uszczelnienia) w postaci pianki poliuretanowej SOUDAFOAM, wypełniającej szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Pianka jest sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ewentualne ruchy ościeżnicy, charakteryzującym się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody i niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. 
 • Uszczelnienia zewnętrznego, którym może być m.in. elastyczna jedno- lub dwustronnie klejąca folia wysoko paroprzepuszczalna i pokryta włókniną, o nazwie SWS FOLIENBAND OUTSIDE. Istnieje możliwość jej otynkowania, a warstwa butylu gwarantuje doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.

 

Zestaw składający się z: 

 

 • elastycznej piany poliuretanowej Flexifoam, 
 • taśm paroszczelnych SWS Basic, SWS Uniwersal i SWS Extra, 
 • taśm paro przepuszczalnych SWS Basic i SWS Uniwersal, 
 • kleju jednoskładnikowego Soudafoil

 

uzyskał Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9404/2015 pt. Zestaw wyrobów „Soudal Window System” do uszczelniania połączeń stolarki okiennej ze ścianami zewnętrznymi.

 

 

Wyroby firmy SELENA

 

Czołowy producent chemii budowlanej w Polsce, firma SELENA, posiada w swoim asortymencie wyrobów m.in. system do energooszczędnego montażu okien: Tytan Professional ProEnergy System. Jest to typowy system wielowarstwowy, w skład którego wchodzą trzy podstawowe materiały przedstawione na rys. 3 oraz poniżej scharakteryzowane.

 

 

2017 5 29 1

Rys. 3. Usytuowanie materiałów TYTAN Professional ProEnergy System

 

 

Taśma okienna wewnętrzna Tytan Professional, przeznaczona do izolacji połączenia pomiędzy murem a ościeżnicą okna. Składa się z wysokiej jakości paroszczelnej membrany, pokrytej z obu stron włókniną poliestrową. Wyposażona jest w specjalną wstęgę kleju, w tym także butylowego, co umożliwia montaż do ściany również w pomieszczeniach z niekorzystnymi warunkami.

 

Energooszczędne poliuretanowe piany montażowe Tytan Professional, stosowane są jako izolacja termiczna warstwy środkowej połączenia okna z ościeżem. Piany typu Tytan O2 nie emitują szkodliwych oparów MDI (izocyjaniany) podczas aplikacji, a po utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie wydzielają formaldehydu, amoniaku itp. Jednokomponentowa piana typu Tytan Professional O2 Energy 2020 utwardza się pod wpływem wilgoci i jest odporna na grzyby i pleśnie oraz działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C).

 

Taśma okienna zewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona z kolei do izolacji połączenia pomiędzy murem a ościeżnicą okna, celem zabezpieczenia przed wnikaniem deszczu i wiatru do izolacji termicznej. Wykonana jest z wysokiej jakości paroprzepuszczalnej membrany, pokrytej z obu stron włókniną poliestrową, co pozwala na odparowanie wody ze złącza. Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp.

 

 

Wyroby firmy HANNO

 

Szereg producentów oferuje folie uniwersalne, które mogą być stosowane zarówno do wewnętrznego, jak i zewnętrznego uszczelniania okna w technice ciepłego montażu. Jedną z nich jest firma HANNO, produkująca taśmy Hanno® DUO Easy. Taśmy charakteryzują się zmienną wartością współczynnika Sd (współczynnik oporu dyfuzyjnego), co skutkuje zmienną paroszczelnością i paroprzepuszczalnością. Ich zastosowanie zapewnia więc suchą izolację w szczelinie wokół okna w każdych warunkach pogodowych. Przykładowy wyrób zaprezentowano na fot. 3.

 

 

2017 5 28 3

Fot. 3. Taśma Hanno® DUO Easy

 

 

Taśmy Hanno® DUO Easy wykonywane są ze zmodyfikowanego poliamidu i specjalnie wzmocnionej kombinacji folii flizelinowych. Składają się z czterech płaskich warstw i mają naniesioną na całej powierzchni warstwę bardzo mocnego kleju, zabezpieczonego papierem perforowanym w kierunku wzdłużnym. Umożliwia to prosty i całkowicie kryjący montaż, a taśmę można tynkować i malować. Ponadto może być aplikowana także przy niskich temperaturach, aż do -10°C, pod warunkiem usunięcia z powierzchni, do której będzie klejona, warstwy rozdzielającej w postaci np. wilgoci, szronu, lodu itp., uniemożliwiającej kontakt z klejem.

 

Do wypełnienia szczeliny pomiędzy ościeżnicą okna a ościeżem, firma proponuje izolacyjny materiał uszczelniający w postaci pianki np. Hanno® -Pistolen schaum.

 

 

Wyroby firmy KLINAR

 

Wymagane efekty ciepłego montażu okien zostaną uzyskane m.in. w wyniku prawidłowego zainstalowania parapetów. Jest to możliwe głównie poprzez zastosowanie tzw. ciepłych parapetów, a określając precyzyjniej – specjalnych profili podokiennych. Znaczącym w Polsce producentem tego typu materiałów jest firma KLINAR. Wytwarzane przez tę firmę profile podokienne efektywnie poprawiają jakość ciepłego montażu okien, przez co uzyskuje się lepsze ich właściwości termiczne i akustyczne. Eliminują skutecznie przenikanie wiatru i wody oraz możliwość postawania pleśni w przestrzeni podokiennej.

 

Przykładowym wyrobem może być przedstawiony na fot. 4 profil podokienny PR02XT, wykonywany z polistyrenu ekstradowanego XPS. W górnej jego części zwanej głowicą usytuowano specjalną listwę z PVC w kształcie litery T, która usztywnia cały element, stanowi podstawę do przyklejenia uszczelniającej taśmy rozprężnej oraz przykręcenia parapetu zewnętrznego. Głowica jest wyfrezowana z zapięciami i ściśle dopasowana do konkretnego systemu okiennego, co pozwala na prawidłowe uszczelnienie ramy ościeżnicy z profilem podokiennym.

 

 

2017 5 29 2

Fot. 4. Profil podokienny PR02XT z fragmentem ościeżnicy okna z PVC

 

 

Firma KLINAR, we współpracy z firmą KNELSEN (producentem systemów zamocowań okien w ciepłym montażu), zaprojektowała innowacyjny system montażu okien w warstwie docieplenia (poza obrysem muru konstrukcyjnego) z użyciem zmodyfikowanego profilu podokiennego, który dodatkowo podnosi właściwości termiczne najbardziej newralgicznej części obwodu okna, jakim jest jego dolna część. Zmodyfikowany profil podokienny wyposażono w stalową szynę wzmacniającą, umożliwiającą jego zamocowanie do ściany przy pomocy konsoli kątowych Knelsena. Przykładową koncepcję tego projektu pokazano na fot. 5.

 

 

2017 5 29 3

Fot. 5. Profil podokienny wraz z mocowaniem w systemie KiK

 

 

W skład zaprezentowanego rozwiązania, nazwanego systemem KiK, wchodzą:

 

 • profil podokienny ze specjalną szyną wzmacniającą, 
 • konsole kątowe FMW,
 • opaski ze styropianu grafitowego, 
 • folia zewnętrzna paroprzepuszczalna, 
 • folia wewnętrzna paroizolacyjna.

 

 

Materiały mocujące

 

Wyroby firmy KNELSEN

 

Wspomniana już powyżej firma KNELSEN, reprezentowana w Polsce przez KNELSEN Polska Sp. z o.o., specjalizuje się w produkcji konsoli do ciepłego montażu okien w warstwie docieplenia. Asortyment wyrobów obejmuje różnego rodzaju konsole płaskie i kątowe oraz wsporniki i szyny montażowe, służące do mocowania okien usytuowanych poza obrysem ścian konstrukcyjnych budynku. Schemat mocowania okien w warstwie docieplenia przy pomocy wyrobów KNELSEN przedstawiono na rys. 4.

 

 

2017 5 30 1

Rys. 4. Schemat mocowania okna w warstwie docieplenia

 

 

Jako dolną podporę okna, mającą możliwość regulacji wysokości jego ustawienia, stosuje się m.in. konsolę płaską WU. Występuje w dwóch wariantach wykonania, ze wspornikiem płaskim lub kątowym oraz w trzech wersjach grubości: 1,5 mm; 2,5 mm i 3,0 mm w zależności od długości konsoli. Przykładową konsolę płaską WU pokazano na fot. 6.

 

 

2017 5 37 1

Fot. 6. Konsola płaska WU z wspornikiem kątowym

 

 

Funkcję dolnej podpory pełnią również konsole kątowe, np. o symbolu FMW, które dzięki swej konstrukcji są całkowicie usytuowane w warstwie docieplenia, co minimalizuje możliwość powstawania mostków termicznych w tym obszarze. Produkowane są w dwóch rozmiarach zapewniających wysunięcie na odległość 55 mm lub 87 mm, a zakres regulacji wysokości jest w granicach od 15 mm do 50 mm. Konsole występują w dwóch wersjach, ze wspornikiem kątowym lub płaskim. Przykład wyrobu ze wspornikiem płaskim przedstawiono na fot. 7.

 

 

2017 5 37 2

Fot. 7. Konsola kątowa FMW z wspornikiem płaskim

 

 

Wyroby firmy SFS INTEC

 

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań ciepłego mocowania okien w warstwie docieplenia jest system JB-D firmy SFS INTEC. W skład systemu wchodzi kilka typów konsoli dolnych, które są dobierane w zależności od materiału, z jakiego wykonano mury budynku, odległości planowanego wysunięcia okna poza obrys ścian, masy okna oraz konstrukcji dolnej części ościeżnicy. Ponadto obejmuje uniwersalne wsporniki boczne, przystosowane do montażu różnych okien. Prezentowany system zapewnia możliwość pełnej regulacji w trzech płaszczyznach, łatwą kompensację standardowych tolerancji wymiarów budowlanych oraz montaż dużych i ciężkich okien. Jest łatwym, szybkim i bezpiecznym rozwiązaniem dla systemowego wysunięcia w zakresie od 5 mm do 150 mm, pozwalającego na zwiększenie nośności bez konieczności stosowania dodatkowych i kosztownych podkonstrukcji wsporczych. Przykładowe zastosowanie konsoli systemu JB-D pokazano na fot. 8.

 

 

2017 5 37 3

Fot. 8. Przykładowe zastosowanie konsoli systemu JB-D

 

 

Dodać jeszcze należy, iż w przypadku wysunięcia okna o 80 mm i więcej, albo montażu okien o dużych rozmiarach lub znacznej masie własnej, system przewiduje stosowanie dodatkowych, zintegrowanych podpór wzmacniających. Konsolę dolną typu JB-DK z dodatkową podporą wzmacniającą AW 75, wyposażoną w kątownik regulacji wysokości, przeznaczoną do montażu okien z listwą progową przedstawiono na fot. 9.

 

 

2017 5 37 4

Fot. 9. Konsola dolna JB-DK z podporą wzmacniającą

 

 

 

 

inż. Zbigniew Czajka

 

 

Literatura

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9404/2015.

Materiały informacyjne firm: TREMCO ILLBRUCK, ISO-Chemie GmbH, SOUDAL, SELENA, HANNO, KLINAR, KNELSEN, SFS INTEC

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 05/2017


 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec