Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Odporność ogniowa przeszklonych ścian działowych – badania i klasyfikacja Część 4
Data dodania: 03.02.21

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych opracowywana jest zgodnie z przywołaną wcześniej normą EN 13501-2 [121]. Klasa przyznawana jest na podstawie opisanego w poprzednim rozdziale badania ogniowego wykonanego według normy EN 1364-1 [127].

 

Norma klasyfikacyjna dla przeszklonych ścian działowych definiuje kilka rodzajów możliwych do nadania klas odporności ogniowej związanych z kombinacjami parametrów skuteczności działania, które opisane zostały wcześniej: szczelność ogniowa (E), izolacyjność ogniowa (I), promieniowanie (W) oraz odporność na oddziaływanie mechaniczne (M).

 

 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej
Klasy możliwe do nadania przeszklonym ścianom działowym zgodnie z normą [121] zestawione zostały w Tabeli 3.

 

Przy klasyfikowaniu danej przeszklonej ściany działowej, wyniki każdego z przeprowadzonych badań w zakresie odporności ogniowej zaokrąglane są zawsze w dół do najbliższej klasy, którą nadać można danemu elementowi.

 

W przypadku, gdy klasa stanowi kombinację parametrów, czas deklarowany jest czasem najkrótszym, ustalonym dla któregokolwiek z parametrów.

 

Przykładowo, próbka przeszklonej ściany działowej, która utraciła swoją izolacyjność ogniową w 21 minucie badania w skutek przekroczenia temperatury średniej na którymś z przeszkleń, a szczelność ogniową w 39 minucie z uwagi na pojawienie się ognia ciągłego na krawędzi przeszklenia, zostanie sklasyfikowana jako EI 20 / E 30 (w przypadku klasyfikacji stanowiących kombinację klas i czasów przedstawiane są one zawsze w kolejności zwiększającego się czasu i zmniejszającej się liczby parametrów skuteczności działania).

 

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na fakt, że przebadana próbka będzie mogła być także sklasyfikowana jako EW 20. Jak wspomniano we wcześniejszej części artykułu, zgodnie z normą klasyfikacyjną [121] uznaje się, że przeszklone ściany działowe, które spełniają kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej w danym czasie spełniają również kryterium promieniowania.

 

Jeżeli w celu sklasyfikowania odporności ogniowej danej przeszklonej ściany działowej przeprowadzone zostało więcej niż jedno badanie, ze względu na oczekiwany zakres zastosowania (np. niesymetryczne profile ściany, różne rodzaje szyb lub wypełnień profili), klasyfikację dla całego zakresu określać będzie najniższy wynik spośród poszczególnych badań. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej jest ściśle związana z końcowym zakresem zastosowania, dlatego też wyniki pojedynczych badań prowadzą zazwyczaj do wyższego zaszeregowania w przypadku bardziej ograniczonego zakresu zastosowania.

 

W klasyfikacji ogniowej danej przeszklonej ściany działowej, oprócz dokładnego opisu technicznego oraz przedstawienia klasy odporności ogniowej, znajduje się również punkt odnoszący się do zakresu zastosowania wyników badania. Zakres ten określa wszelkie możliwe zmiany, jakie wykonać można w konstrukcji ściany, które nie powinny wpływać na obniżenie jej właściwości związanych z odpornością ogniową.

 

Wyróżnia się zakres bezpośredniego zastosowania wyników badania, który przedstawiony jest w normie badawczej [127], oraz rozszerzony zakres zastosowania, który znajduje się w tzw. normie EXAP [128].

 

Wyniki badań ogniowych elementów próbnych ścian działowych przeszklonych mogą być zastosowane bezpośrednio do konstrukcji podobnych, w których wprowadzona została jedna lub więcej z opisanych poniżej zmian.

 

Dopuszcza się zmianę kąta odchylenia ściany od powierzchni prostopadłej do podłoża, przy czym nie więcej niż o ±10°.

 

Możliwe jest nieograniczone zmniejszenie wymiarów ściany względem tych, które zostały przebadane (zmniejszenie odległości pomiędzy słupami oraz ryglami). Zwiększenie wymiarów konstrukcji jest również dopuszczalne, jednakże w tym przypadku istnieją pewne restrykcje. Jedynie szerokość może zostać powiększona bez ograniczeń, ale tylko pod warunkiem, że w ścianie o zwiększonej szerokości zastosowane zostaną takie same profile, oraz że zbadana była próbka o szerokości nie mniejszej niż 2,8 m, z jedną krawędzią swobodną, zawierająca w swej konstrukcji wszystkie niezbędne do wykonania szerszej ściany połączenia. Dotyczy to także połączeń dylatacyjnych, które mogą okazać się niezbędne przy wykonaniu ścian o większej szerokości oraz połączeń kątowych.

 

W tym drugim przypadku, jak już wcześniej wspomniano, należałoby przeprowadzić badanie specjalnej próbki, wielopłaszczyznowej, zbliżonej schematem konstrukcyjnym do zdefiniowanej w normie badawczej dotyczącej ścian osłonowych [129]. Próbka tego typu (w przypadku ścian osłonowych) opisana została w artykułach: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3 [54], Large scale, faceted curtain walls fire resistance tests [130].

 

W przypadku, gdy przeszklona ściana działowa weryfikowana była również pod względem kryterium promieniowania, do zwiększenia jej szerokości wymagane jest dodatkowo, żeby w trakcie badania średni przyrost temperatury na przeszkleniach lub panelach nieprzeziernych nie przekroczył 300 K, a zmierzona w badaniu wartość promieniowania nie była większa niż 12,3 kW/m2. Norma badawcza w swoim bezpośrednim zakresie zastosowania dopuszcza także zwiększenie wysokości ściany.

 

Dopuszczalne jest powiększenie jej o 10% w odniesieniu do wysokości zbadanej konstrukcji, ale nie więcej niż o 0,3 m, pod warunkiem, że ugięcie elementu próbnego w żadnym miejscu nie przekroczyło 100 mm, oraz że w przypadku przeszklonej ściany działowej o zwiększonych wymiarach luzy wykonane ze względu na rozszerzalność zostaną powiększone w takim samym stosunku, co wysokość ściany. Dla elementów spełniających również kryterium promieniowania wymagane są dodatkowo takie same warunki, jak w przypadku zwiększenia szerokości.

 

Tabela 3. Klasy odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych

 2021 01 25 1

 

Bezpośredni zakres zastosowania dopuszcza także szereg zmian związanych z materiałami składowymi przeszklonej ściany działowej. Dozwolone jest na podstawie przeprowadzonego badania stosowanie przeszkleń o mniejszych wymiarach liniowych oraz zmiana ich współczynnika kształtu.

 

Maksymalna szerokość i wysokość przeszklenia nie mogą przekraczać tych, które zastosowane były w badaniu, a maksymalna powierzchnia szyby nie może przekraczać połowy sumy powierzchni największego zbadanego przeszklenia w układzie poziomym oraz największego przeszklenia zweryfikowanego w układzie pionowym. Szyby o zmienionym kształcie muszą być zamocowane w taki sam sposób, jak w badaniu oraz umieszczone w identycznym systemie ramowym. W celu wykorzystania opisanej możliwości konieczne jest np. przeprowadzenie badań profili łukowych, czy też profili łączących się pod kątami innymi niż kąt prosty.

 

Biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanego przeszklenia, norma badawcza nie dopuszcza w żaden sposób stosowania w danym systemie szyb innych niż te, które zostały zbadane. Rodzaj zastosowanej szyby ma kluczowy wpływ na zachowanie całej konstrukcji w badaniu odporności ogniowej. Przeszklenie wpływa zarówno na właściwości związane ze szczelnością ogniową, jak i izolacyjnością czy też promieniowaniem. Każdy dodatkowy rodzaj przeszklenia wprowadzany do danej ściany działowej wymaga zweryfikowania w badaniu, ponieważ norma zabrania mieszania w jednym elemencie próbnym różnych rodzajów szyb.

 

Profile szkieletu konstrukcji, zarówno słupy jak i rygle, mogą być powiększane. Dopuszcza się powiększenie wymiaru ich przekroju poprzecznego. Zmiana ta nie jest możliwa w przypadku profili, na których z uwagi na ich nieduże wymiary nie był prowadzony pomiar temperatury, a przeszklona ściana działowa sklasyfikowana ma być w klasie zarówno szczelności, jak i izolacyjności ogniowej. Norma ogólna dotycząca podstawowych zasad związanych z badaniami w zakresie odporności ogniowej [115] nie dopuszcza umieszczania termopar powierzchniowych w odległości mniejszej niż 20 mm od nieciągłości.

 

Możliwe są także różne zmiany dotyczące listew przyszybowych, z których najistotniejsza to możliwość zastosowania listew przykręcanych, jeżeli zbadane były zatrzaskowe. Wpływ na możliwy zakres wykorzystania wyników badań ma również to jaką konstrukcję mocującą zastosowano w badaniu.

 

Jeżeli element próbny zamontowany był tylko w ramie badawczej, to w praktyce możliwe będzie mocowanie go jedynie w konstrukcjach sztywnych o dużej gęstości i klasie odporności ogniowej przynajmniej takiej jak klasa którą osiągnęła badana próbka.

 

W przypadku, gdy w badaniu element zamontowany był w standardowej podatnej konstrukcji mocującej możliwe jest przeniesienie wyników badań na konstrukcje mocujące sztywne o wysokiej gęstości, przy czym muszą one posiadać taką samą klasę odporności ogniowej jak zbadana próbka oraz ich grubość nie może być mniejsza niż grubość konstrukcji zastosowanej w badaniu.

 

Dodatkowo, możliwe jest przeniesienie wyników badań wykonanych w standardowej podatnej konstrukcji mocującej na inne alternatywne podatne konstrukcje wykonane ze słupów z okładziną z płyt. Konstrukcja alternatywna nie może posiadać mniejszej grubości niż ta zastosowana w badaniu oraz liczba warstw płyt i ogólna grubość okładziny nie mogą być mniejsze niż te, które zostały przebadane. Jeżeli w praktyce zastosowana ma być konstrukcja o słupach drewnianych wymagane jest dodatkowo, aby miały one odpowiednią liczbę okładzin, zarówno na swojej powierzchni, jak i na styku konstrukcji mocującej z przeszkloną ścianą działową.

 

Wyników badania próbki w standardowej podatnej konstrukcji mocującej nie można natomiast przenieść na ściany z płyt warstwowych oraz konstrukcje słupowe, w których okładzina nie pokrywa obustronnie słupów. Przegrody tego typu muszą być weryfikowane poprzez dodatkowe badanie.

 

Wyniki badań, w których zastosowana była sztywna konstrukcja mocująca o małej gęstości, mogą być przeniesione na sztywne konstrukcje o wysokiej gęstości, pod warunkiem, że posiadają one minimum taką samą klasę odporności ogniowej jak element próbny oraz grubość nie mniejszą niż konstrukcja mocująca poddana badaniu.

 

W przypadku zastosowania konstrukcji niestandardowych, takich jak chociażby wspomniane wcześniej ściany z płyt warstwowych, w praktyce możliwe będzie mocowanie przeszklonych ścian działowych wyłącznie w tych konkretnych konstrukcjach, które zostały przebadane razem z danym elementem próbnym.

 

Ponadto w zakresie zastosowania opisanym w normie badawczej umożliwia się zmiany, które zastosowane być mogą w przypadku wystąpienia przekroczenia czasu klasyfikacyjnego w badaniu. Zmiany te dotyczą głównie powiększania wymiarów liniowych całej konstrukcji oraz przeszkleń. Wymagane przekroczenia czasu klasyfikacyjnego zestawione zostały w tabeli 4.

 

W przypadku gdy element próbny przeszklonej ściany działowej zachował swoje właściwości związane z odporności ogniową w dodatkowym czasie przedstawionym w tabeli 4, dopuszczalne jest zwiększenie jego wysokości o 20%. Możliwe jest także zwiększenie o 20% wymiarów liniowych przeszkleń, przy czym powierzchnia powiększonej szyby nie może przekraczać 21% powierzchni szyby o wymiarach maksymalnych odpowiednio dla układu pionowego i poziomego. Na bazie wymiarów powiększonych szyb możliwa jest też zmiana współczynnika kształtu szyby.

 

Rozszerzony zakres zastosowania ustalany zgodnie z normą EXAP [128] jest prognozowaniem oczekiwanej klasy odporności ogniowej dla danej przeszklonej ściany działowej. Głównym założeniem rozszerzonego zakresu zastosowania jest to, że element po wprowadzeniu danej zmiany osiągnąłby wymagane właściwości ogniowe, w badaniu przeprowadzonym zgodnie z EN 1364-1 [127]. Należy tutaj zaznaczyć, że rozszerzony zakres nie dopuszcza takich zmian, jak powiększanie czasu klasyfikacyjnego (np. z 60 na 90 min), czy też zmiana klasyfikacji z uwagi na właściwości ogniowe (np. z E na EW).

 

Każde rozszerzone zastosowanie powinno być przedmiotem oddzielnej oceny. Tworzenie wszelkich kombinacji rozszerzeń dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem, że kombinację tę można uzasadnić przedstawiając odpowiednią dokumentację badawczą. W przypadku, gdy przyjęto już jakieś rozszerzone zastosowanie, możliwe jest także wykorzystanie go w nowym rozszerzonym zastosowaniu pod warunkiem, że nowe zmiany nie będą sprzeczne z żadną z zasad zastosowanych do ustalania pierwszego rozszerzonego zastosowania.

 

Zgodnie z zasadami rozszerzonego zakresu zastosowania dopuszczalne jest np. zastosowania innego rodzaju przeszklenia, przy czym jedynie w obrębie tego samego producenta oraz pod warunkiem, że należy ono do produktu z tej samej grupy producenta oraz potwierdzone jest w sposób badawczy jego zastosowanie w konstrukcjach o minimum takiej samej klasie odporności ogniowej jak szkło, które ma być wymienione. Oczywiście wymiary „nowego” przeszklenia nie mogą przekraczać wymiarów tego, które poddane zostało badaniu w zakresie odporności ogniowej.

 

Tabela 4. Wymagane przekroczenie czasu klasyfikacyjnego

 2021 01 25 2

 

Norma EXAP dopuszcza także stosowanie szyb zespolonych na podstawie badania szyb pojedynczych oraz zmienianie rodzaju zespolenia w przypadku badania szyby zespolonej.

 

 

Kombinacje te możliwe są pomiędzy trzema zdefiniowanymi rodzajami przeszkleń:
- Szyba typu A – pojedyncza szyba ogniowa, składająca się wyłącznie z elementu składowego zapewniającego odporność ogniową, może to być szyba monolityczna, szyba laminowana lub szyba z żelem w grubej warstwie,
- Szyba typu B – szyba zespolona składająca się z części zapewniającej odporność ogniową (szyby typu A) oraz zespolonej z nią poprzez ramkę szyby monolitycznej zapewniającej właściwości w zakresie akustyki, UV lub bezpieczeństwa (szyba licowa), z dodatkowymi powłokami lub bez nich, na którejkolwiek ze stron szyby licowej; pomiędzy szybą ogniową oraz szybą licową dopuszczalne jest także zastosowanie szyby pośredniej, która również może posiadać dodatkowe powłoki, tworząc tym samym zestaw dwukomorowy,

- Szyba typu C – szyba zespolona składająca się z części zapewniającej odporność ogniową (szyby typu A) oraz zespolonej z nią poprzez ramkę szyby laminowanej zapewniającej właściwości w zakresie akustyki, UV lub bezpieczeństwa (szyba licowa), podobnie jak w przypadku szyb typu B szyba licowa może posiadać dodatkowe powłoki oraz pomiędzy szybą ogniową i licową może znajdować się szyba pośrednia.

 

(...)

 

W zależności od tego, który z typów szyb został poddany badaniu oraz z której strony szyby próbka była nagrzewana, dopuszczalne jest zastosowanie wyników badań do innych typów, zgodnie z rys. 25.

 

Dopuszczalna jest także zamiana przebadanego szkła na szkło o większej grubości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia grubości żadnego z elementów składowych (tj. poszczególnych warstw żelu, czy też folii oraz szyb, pomiędzy którymi znajdują się warstwy aktywne). W przypadku szyb typu B i C dopuszczalne jest zmniejszenie głębokości komory pomiędzy szybą ogniową i szybą licową. Możliwe jest także zwiększenie tej głębokości, przy czym nie większe niż dwukrotna wartość głębokości zbadanej.

 

Rozszerzony zakres zastosowania wyników badań dopuszcza także zastosowanie przeszkleń o innych kształtach niż te przebadane (trójkątnych, okrągłych, trapezowych itd.), przy czym ograniczone są one wymiarami maksymalnej z przebadanych szyb. Muszą stanowić figurę wpisaną w obszar największej szyby. Dodatkowo nie będzie możliwe ich zastosowanie jeżeli nie zostały przebadane odpowiednie połączenia profili. Na podstawie normy EXAP możliwe jest dopuszczenie szerszego zakresu listew przyszybowych względem tego, na co pozwala bezpośredni zakres zastosowania. W przypadku listew wykonanych z materiałów drewnopochodnych możliwe jest np. zastąpienie listwy wykonanej ze sklejki listwą z drewna litego.

 

W obszarze drewna litego możliwa jest natomiast zamiana rodzaju drewna na taki o większej gęstości. Jeśli przebadane było drewno niezabezpieczone, możliwe jest jego zabezpieczenie, przy czym tylko przez powłoki, które nie wpłyną negatywnie na klasę reakcji na ogień listwy. Możliwe jest również zwiększenie wysokości listwy przyszybowej, przy czym nie może to wpłynąć na zmniejszenie wysokości obszaru szyby zakrywanego przez listwę. Jeśli chodzi o szerokość drewnopochodnej listwy przyszybowej to dopuszczalne jest jej zwiększanie bez żadnych ograniczeń.

 

W przypadku metalowych listew przyszybowych nie jest możliwa zmiana materiału na inny, chyba że przebadana została listwa ze stali nierdzewnej, wtedy dopuszczalna jest jej zamiana na listwę wykonaną ze stali zwykłej. Jeśli chodzi o wysokość i szerokość listwy przyszybowej, to możliwe jest jej zamiana na takich samych warunkach jak w przypadku listew drewnianych.

 

Do zmian dotyczących listew przyszybowych należy dodać jeszcze dopuszczoną przez rozszerzone zastosowanie możliwość dodania do nich warstw dekoracyjnych, jednakże tylko pod warunkiem, że materiał pokrycia charakteryzuje się przynajmniej klasą A2 reakcji na ogień oraz że ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na izolacyjność ogniową elementu. W przypadku profili stanowiących obramowanie przeszkleń dopuszczalne przez normę EXAP zmiany są zbliżone do tych, które zastosować można dla listew przyszybowych.

 

Możliwa jest zamiana drewna na takie o większej gęstości oraz zmiana stali nierdzewnej na zwykłą. Dopuszczalne jest zwiększanie wymiarów przekroju profili drewnianych, jak również zmiana profilu litego na profil warstwowy. Zgodnie z rozszerzonym zakresem zastosowania warstwowe ramy drewniane (sklejane, skręcane lub zbijane gwoździami) powinny być przebadane, chyba że na podstawie zwymiarowanych rysunków i przekrojów profili możliwe jest wykazanie, iż ilość drewna w przekroju jest wystarczająca na tyle, że linia zwęglania w określonym czasie badania nie osiągnie zamocowań listew przyszybowych.

 

Metalowe profile obramowania mogą być zmieniane w obszarze tego samego materiału, pod warunkiem, że zamienny profil posiada taką samą specyfikację co ten, który został przebadany, potwierdzoną poprzez odpowiednie charakterystyki, jak np. wydłużalność termiczna, temperatura topnienia, przewodność cieplna oraz wytrzymałość. Ponadto profil ten powinien posiadać takie same właściwości ogniowe potwierdzone odpowiednim badaniem ogniowym, a ugięcie zmierzone w tym badaniu nie może przekraczać zarejestrowanego w trakcie badania odniesienia.

 

Potwierdzona musi być też możliwość zastosowania w „nowej” ramie wszystkich złączy oraz mocowań występujących w pierwotnym badaniu. Zmiana przekroju profilu dopuszczalna jest natomiast tylko wtedy, gdy nie zmniejszy się jego moment bezwładności, a głębokość profilu, grubość jego ścianki oraz liczba komór nie są zredukowane. Podobnie jak w przypadku listew przyszybowych, profile również mogą posiadać pokrycia dekoracyjne, a ich zastosowanie dopuszczalne jest na takich samych zasadach.

 

 2021 01 26 1

Rys. 25. Możliwości związane z zespalaniem szyb przedstawione w EXAP, a) w przypadku badania od strony szyby ogniowej, b) w przypadku badania od strony szyby zespolonej

 


Podsumowanie
Odporność ogniowa przeszklonych ścian działowych zależna jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj zastosowanych profili szkieletu, wkładów izolacyjnych wewnątrz profili i stopnia wypełnienia komór profili w przypadku profili metalowych oraz rodzaju i gęstości zastosowanego materiału w przypadku profili drewnianych, a także rodzaj zastosowanego szkła, rozmiar tafli szklanych, współczynnik kształtu szyb i sposób osadzenia przeszkleń.

 

Nawet niewielka zmiana w konstrukcji ściany działowej może w znaczący sposób wpłynąć na jej właściwości ogniowe, dlatego też określenie rzeczywistej klasy odporności ogniowej przeszklonej ściany działowej możliwe jest wyłącznie na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów próbnych tych ścian.

 

Znajomość metodyki badań, sposobu klasyfikacji oraz dopuszczalnego zakresu zastosowania jest wiedzą przydatną nie tylko laboratorium badawczemu, ale także producentom oraz projektantom przeszklonych ścian działowych, pozwala ona bowiem na zminimalizowanie liczby niezbędnych do przeprowadzenia badań poprzez odpowiedni dobór elementów próbnych.

 

(...)

 

Bartłomiej Sędłak
Instytut Techniki Budowlanej

 

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia Autora na Konferencji Technicznej „Nowoczesne przegrody przeszklone kluczem do komfortowego budynku”, 24.06.2020 r.

 

Bibliografia
(zamieszczone żródła odnoszą się do wszystkich części artykułu):
[1] M. Kosiorek, Z. Laskowska: Bezpieczeństwo pożarowe – część XV. Ogniochronne przegrody przeszklone, „Mater. Bud.”, vol. 1, pp. 117–119, 2007.
[2] P. Sulik, B. Sędłak: Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych, „Izolacje”, vol. 20, no. 9, pp. 30–34, 2015.
[3] A. Borowy: Badania odporności ogniowej wewnętzrnych przegród budowlanych oraz stolarki otworowej, „Inżynier Budownictwa”, vol. 11, pp. 64–68, 2013.
[4] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych
(Cz. 1) Elewacje szklane, wymagania, badania, przykłady, „Ochr. Przeciwpożarowa”, vol. 50, no. 4/14, pp. 10–16, 2014.
[5] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych
(Cz. 2) Mocowanie okładzin elewacyjnych, „Ochr. Przeciwpożarowa”, vol. 51, no. 1/15, pp. 9–12, 2015.
[6] J. Kinowski, P. Sulik: Bezpieczeństwo użytkowania elewacji, „Mater. Bud.”, vol. 9, pp. 38–39, 2014.
[7] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 2, „Świat Szkła”, vol. 20, no. 9, pp. 31-32, 34-35, 2015.
[8] J. Kinowski, P. Sulik, B. Sędłak: Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, „BiTP”, vol. 42, no. 2, pp. 135–140, 2016, doi: 10.12845/bitp.42.2.2016.14.
[9] B. Sędłak: Wymagania z zakresu nienośnych przegród przeciwpożarowych - przeszklone ściany osłonowe i działowe, drzwi i bramy. W: Budynek wielofunkcyjny z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym - w aspekcie projektowania, wykonawstwa i odbioru przez PSP: Materiały pomocnicze do wykładów. G. Grzymkowska-Gałka Archmedia, Warszawa 2016, pp. 43–62.
[10] B. Sędłak, P. Sulik, J. Kinowski: Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, „BiTP” vol. 42, no. 2, pp. 167–171, 2016, doi: 10.12845/bitp.42.2.2016.18.
[11] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 1, „Świat Szkła”, vol. 20, no. 7–8, pp. 37-38, 40, 42-43, 2015.
[12] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych, „Szkło i Ceram.”, vol. 66, no. 5, pp. 8–10, 2015.
[13] P. Roszkowski, B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej dachów przeszklonych, „Świat Szkła”, vol. 16, no. 6, pp. 50–52, 2011.
[14] P. Roszkowski, B. Sędłak: Badania odporności ogniowej poziomych elementów przeszklonych, „Świat Szkła”, vol. 19, no. 12, pp. 46–51, 2014.
[15] O. Korycki, K. Kuczyński: Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej w świetle PN-EN 14351-1:2006, „Mater. Bud.”, vol. 8, pp. 94–96, 2007.
[16] M. Jakimowicz: Okna i drzwi balkonowe w świetle obowiązującego prawa, „Świat Szkła”, vol. 7–8, pp. 61–65, 2010.
[17] B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2, „Świat Szkła”, vol. 17, no. 4, pp. 55-58,60, 2012.
[18] B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1., „Świat Szkła”, vol. 17, no. 3, pp. 50-52,60, 2012.
[19] B. Sędłak: Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności, „Świat Szkła”, vol. 18, no. 4, pp. 35–38, 2013.
[20] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Fire Resistance of timber doors - Part II: Technical solutions and test results, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.”, vol. 86, pp. 129–132, 2014.
[21] A. Borowy: Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements. W: Pozarni Ochrana 2014, 2014, pp. 15–17.
[22] P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk: Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja, „Logistyka”, no. 6, pp. 10104–10113, 2014.
[23] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Fire Resistance of timber doors - Part I: Test procedure and classification, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.”, vol. 86, pp. 125–128, 2014.
[24] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych, „Mater. Bud.”, no. 11, pp. 62–64, 2014.
[25] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami, „Świat Szkła”, vol. 20, no. 3, pp. 38–42, 2015.
[26] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak: Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. W: XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 20-23.05, Szczecin – Międzyzdroje, 2015, pp. 771–778.
[27] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi
zgodnie z PN-EN 16034, „Mater. Bud.”, vol. 1, no. 11, pp. 67–69, Nov. 2015, doi: 10.15199/33.2015.11.20.
[28] D. Izydorczyk, P. Sulik: Odporność ogniowa drzwi stalowych, „Mater. Bud.”, vol. 1, no. 7, pp. 33–36, Jul. 2015, doi: 10.15199/33.2015.07.07.
[29] P. Sulik, B. Sędłak: Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi, „Inżynier Budownictwa”, no. 11, pp. 90–97, 2015.
[30] A. Schmidt: Projekt normy wyrobu dla drzwi wewnętrznych: prEN 14351-2 –stan prac, „Świat Szkła” 5/2015.
[31] P. Sulik, B. Sędłak: Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych, „Świat Szkła”, vol. 20, no. 2/2015, pp. 46-49, 56.
[32] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych, „Izolacje”, vol. 21, no. 1, pp. 52–63, 2016.
[33] B. Sędłak, A. Frączek, P. Sulik: Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych, „Mater. Bud.”, vol. 1, no. 7, pp. 26–29, Jul. 2016, doi: 10.15199/33.2016.07.07.
[34] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Thermal insulation of single leaf fire doors, Test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets, „Appl. Struct. Fire Eng.”, Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.077.
[35] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak: Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych. W: Problemy techniczno- prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, 2016, pp. 147–150.
[36] B. Sędłak, P. Sulik: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 1, „Świat Szkła”, vol. 2, pp. 30–35, 2017.
[37] B. Sędłak, P. Sulik: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz.2, „Świat Szkła”, vol. 3, pp. 40,42-43, 2017.
[38] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Thermal insulation of single leaf fire doors: Test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets. W: Applications of Structural Fire Engineering 2017.
[39] B. Sędłak, P. Sulik: Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych, „Mater. Bud.”, vol. 1, no. 3, pp. 68–70, Mar. 2017, doi: 10.15199/33.2017.03.19.
[40] D. Izydorczyk, B. Sędłak, B. Papis, P. Turkowski: Doors with Specific Fire Resistance Class, „Procedia Eng.”, vol. 172, pp. 417–425, 2017, doi: 10.1016/j. proeng.2017.02.010.
[41] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Fire doors in tunnels emergancy exits - smoke control, fire resistance tests. W: IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017, 2017, pp. 1–8.
[42] B. Sędłak, P. Sulik: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Część 1, „Świat Szkła” vol. 2, pp. 30–35, 2017.
[43] D. Izydorczyk, P. Sulik, J. Kinowski, B. Sędłak: Fire resistance of timber windows – Part II: Technical solutions, test results, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.” vol. 92, pp. 113–116, 2015.
[44] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, D. Izydorczyk: Fire resistance of timber windows – Part 1: Test procedure, classification, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.” vol. 92, pp. 183–187, 2015.
[45] W. K. Chow, Y. Gao, C. L. Chow: A Review on Fire Safety in Buildings with Glass Façade, „J. Appl. Fire Sci.” vol. 16, no. 3, pp. 201–223, Jan. 2006, doi: 10.2190/AF.16.3.b.
[46] B. Siebert: Modern Facades made of Glass, IABSE Congr. Rep., vol. 17, no. 9, pp. 342–343, Jan. 2008, doi: 10.2749/222137908796292911.
[47] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2, „Świat Szkła” vol. 17, no. 10, pp. 53-58,60, 2012.
[48] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1. „Świat Szkła” vol. 17, no. 9, pp. 52–54, 2012.
[49] B. Sędłak, J. Kinowski: Badania odporności ogniowej ścian osłonowych – przyrosty temperatury na szybach, „Świat Szkła” vol. 18, no. 11, pp. 20–25, 2013.
[50] J. Kerson, R. Jansson: Façade fire tests – measurements, modeling. W: MATEC Web Conf. vol. 9, p. 2003, 2013, doi: 10.1051/matecconf/20164603002.
[51] B. Sędłak, J. Kinowski, A. Borowy: Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens - Results comparison. W: MATEC Web of Conferences, 2013, vol. 9, p. 02009, doi: 10.1051/matecconf/ 20130902009.
[52] B. Sędłak: Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1, „Świat Szkła” vol. 19, no. 3, pp. 16-19,25, 2014.
[53] B. Sędłak: Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 2, „Świat Szkła” vol. 19, no. 5, pp. 28–31, 2014.
[54] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3, „Świat Szkła” vol. 19, no. 7–8, pp. 49–53, 2014.

[55] P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński: Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych. W: A. Halicka (red): Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy, Politechnika Lubelska, 2014, pp. 105–120.
[56] P. Sulik, B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji, „Mater. Bud.” vol. 1, no. 9, pp. 20–22, Sep. 2015, doi: 10.15199/33.2015.09.04.
[57] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego, „Izolacje” vol. 20, no. 2, pp. 48–53, 2015.
[58] P. Sulik, B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad. W: Inf. Bud. Murator - Fasady, pp. 38–42, 2015.
[59] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Large glazing in curtain walls - Study on impact of fixing methods on fire resistance. W: MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 05004, doi: 10.1051/matecconf/20164605004.
[60] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of curtain wall test specimens. W: MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 02006, doi: 10.1051/matecconf/ 20164602006.
[61] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych, „Izolacje” vol. 21, no. 1, pp. 66–73, 2016.
[62] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, D. Izydorczyk: Fire resistance glazed constructions classification, Changes in the field of application, „Appl. Struct. Fire Eng.”, Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.073.
[63] P. Sulik, J. Kinowski, B. Sędłak: Fire resistance of aluminium glazed curtain walls, Test results comparison depending on the side of fire exposure, „Appl. Struct. Fire Eng.”, Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.076.
[64] P. Sulik, G. Kimbar, B. Sędłak: Fire resistance of spandrels in aluminium glazed curtain walls. W: IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017, 2017.
[65] B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik: Miejsca krytyczne elementów próbnych przeszklonych ścian osłonowych pod względem izolacyjności ogniowej, „BiTP” vol. 45, no. 1, pp. 38–50, 2017, doi: 10.12845/bitp.45.1.2017.3.
[66] P. Sulik, B. Sędłak: Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego, „J. Civ. Eng. Environ. Archit.”, vol. 64, pp. 17–29, 2017, doi: 10.7862/rb.2017.100.
[67] P. Sulik, B. Sędłak: Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego. W: 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Krynica Zdrój, 17-22.09.2017, 2017.
[68] Z. Laskowska, M. Kosiorek: Bezpieczeństwo pożarowe ścian działowych przeszklonych – badania i rozwiązania, „Świat Szkła” vol. 1, pp. 16–21, 2008.
[69] P. Roszkowski, B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 16, no. 9, pp. 59–64, 2011.
[70] B. Sędłak, P. Roszkowski: Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 17, no. 7–8, pp. 54–59, 2012.
[71] Z. Laskowska, A. Borowy: Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4, „Mater. Bud.” vol. 7, pp. 62–64, 2012.
[72] B. Sędłak: Systemy przegród aluminiowo szklanych o określonej klasie odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 18, no. 10, pp. 30-33,41, 2013.
[73] B. Sędłak: Bezszprosowe szklane ściany działowe o określonej klasie odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 19, no. 11, p. 24,26,28,30, 2014.
[74] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 19, no. 2, pp. 30–33, 2014.
[75] B. Sędłak: Ściany działowe z pustaków szklanych – badania oraz klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 19, no. 1, pp. 30–33, 2014.
[76] B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik: Fire Resistance of timber glazed partitions, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.” vol. 85, pp. 221–225, 2014.
[77] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych, „Mater. Bud.” vol. 1, no. 7, pp. 28–30, Jul. 2015, doi: 10.15199/33.2015.07.06.
[78] B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 20, no. 5, pp. 34–40, 2015.
[79] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 20, no. 3, pp. 43–48, 56, 2015.
[80] B. Sędłak, P. Sulik, P. Roszkowski: Fire resistance tests of aluminium glazed partitions with timber insulation inserts, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.” vol. 92, pp. 395–398, 2015.
[81] B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik: Aluminium glazed partitions with timber insulation inserts – fire resistance tests results depending on the type of used wood, „Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol.” vol. 92, pp. 102–106, 2016.
[82] B. Sędłak, P. Sulik: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych według wymagań nowego wydania normy badawczej. Cz. 1., „Świat Szkła” vol. 21, no. 2, pp. 38–40, 42, 2016.
[83] B. Sędłak, P. Sulik: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych zgodnie z wymaganiami nowego wydania normy badawczej. Cz. 2., „Świat Szkła” vol. 21, no. 5, pp. 27–28, 30–34, 2016.
[84] B. Sędłak, J. Kinowski, D. Izydorczyk, P. Sulik: Fire resistanc tests of aluminium glazed partitions, Results comparison, „Appl. Struct. Fire Eng.” Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.075.
[85] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of walls with butt jointed glazing test specimens. W: IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, 2017.
[86] B. Sędłak, P. Roszkowski, P. Sulik: Fire insulation of aluminium glazed partitions depending on the infill solution of framework profiles, „Civ. Environ. Eng. Reports”, vol. 26, no. 3, pp. 91–107, 2017, doi: 10.1515/ ceer-2017-0038.
[87] B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych, „Mater. Bud.” vol. 1, no. 7, pp. 17–20, Jul. 2017, doi: 10.15199/33.2017.07.05.
[88] A. Borowy, M. Łukomski, G. Woźniak: Metody oceny odporności ogniowej ścian skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych, „Mater. Bud.” vol. 1, no. 8, pp. 8–11, Aug. 2017, doi: 10.15199/33.2017.08.02.
[89] B. Wróblewski, A. Borowy: Płyty gipsowo-kartonowe – odporność ogniowa ścian nienośnych, „Izolacje” vol. 10, 2010.
[90] G. Thomas: Thermal properties of gypsum plasterboard at high temperatures, „Fire Mater.” vol. 26, no. 1, pp. 37–45, Jan. 2002, doi: 10.1002/fam.786.
[91] G. Zapotoczna-Sytek, P. Sulik, G. Woźniak, M. Abramowicz: Przegrody budowlane wykonane z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), a bezpieczeństwo pożarowe. W: Dni betonu: Tradycja i nowoczesność. 8 Konferencja, 2014, pp. 803–814.
[92] T.-D. Nguyen, F. Meftah, R. Chammas, A. Mebarki: The behaviour of masonry walls subjected to fire: Modelling, parametrical studies in the case of hollow burnt-clay bricks, „Fire Saf. J.” vol. 44, no. 4, pp. 629–641, May 2009, doi: 10.1016/j.firesaf.2008.12.006.
[93] N. Narayanan, K. Ramamurthy: Structure, properties of aerated concrete: a review, „Cem. Concr. Compos.” vol. 22, no. 5, pp. 321–329, Oct. 2000, doi: 10.1016/S0958-9465(00)00016-0.
[94] K. Ghazi Wakili, E. Hugi, L. Karvonen, P. Schnewlin, F. Winnefeld: Thermal behaviour of autoclaved aerated concrete exposed to fire, „Cem. Concr. Compos.” vol. 62, pp. 52–58, Sep. 2015, doi: 10.1016/j.cemconcomp. 2015.04.018.
[95] B. Wróblewski, A. Borowy: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian i dachów z płyt warstwowych, „Izolacje” vol. 7–8, pp. 30–34, 2012.
[96] J. M. Davies: Lightweight sandwich construction. John Wiley & Sons, 2008.
[97] M. R. E. Looyeh, K. Rados, P. Bettess: Thermochemical responses of sandwich panels to fire, „Finite Elem. Anal. Des.” vol. 37, no. 11, pp. 913–927, Oct. 2001, doi: 10.1016/S0168-874X(01)00075-0.
[98] P. Roszkowski, P. Sulik: Sandwich panels - behavior in fire based on fire resistance tests, „Appl. Struct. Fire Eng.” Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.065.
[99] G. Kimbar, P. Roszkowski, P. Sulik: Optimal Load Resolution in Fire Resistance Tests of Orthotropic Plates.
[100] B. Sędłak, P. Sulik: Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów przeszklonych. Cz.1, „Świat Szkła” vol. 23, no. 2, pp. 34–38, 2018.
[101] Z. Laskowska, A. Borowy: Szyby w elementach o określonej odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 20, no. 12, pp. 10–15, 2015.
[102] K. Zieliński: Szkło ogniochronne, „Świat Szkła” vol. 1, pp. 9–11, 2008.
[103] Z. Laskowska, A. Borowy: Szyby zespolone w elementach o określonej odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 21, no. 3, pp. 15-20,28, 2016.
[104] V. Babrauskas, R. B. Williamson: The historical basis of fire resistance testing — Part II, „Fire Technol.” vol. 14, no. 4, pp. 304–316, Nov. 1978, doi: 10.1007/BF01998390.
[105] V. Babrauskas, R. B. Williamson: The historical basis of fire resistance testing — Part I, „Fire Technol.” vol. 14, no. 3, pp. 184–194, Aug. 1978, doi: 10.1007/BF01983053.
[106] S. B. Hamilton: A Short History of the Structural Fire Protection of Buildings Particularly in England, Special Report No. 27. London 1958.
[107] Böhme: Mittheilungen. Berlin 1891.
[108] M. Gary: Mittheilungen. Berlin 1900.
[109] F ire Tests with Partitions, Red Book, No. 53, British Fire Prevention Committee, London, 1900.
[110] F ire Tests with Partitions, Red Book, No. 22; British Fire Prevention Committee, London, 1899.
[111] “Engineering News, Vol. 46 (December 26, 1901), pp. 482-486, 489-490.”
[112] R ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Poz.690).
[113] EN 1634-3:2004 Fire resistance, smoke control tests for door, shutter assemblies, openable windows, elements of building hardware. Smoke control test for door, shutter assemblies.
[114] EN 1634-1:2014+A1:2018 Fire resistance, smoke control tests for door, shutter assemblies, openable windows, elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door, shutter assemblies, openable windows.
[115] EN 1363-1:2012 Fire resistance tests. General requirements.
[116] EN 60584-1:2013 Thermocouples. EMF specifications, tolerances.
[117] B. Sędłak, P. Sulik: Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów przeszklonych. Cz. 4, „Świat Szkła” vol. 23, no. 5, pp. 28-30, 32, 2018.
[118] EN 13501-1:2007+A1:2009 Fire classification of construction products, building elements. Classification using test data from reaction to fire tests.
[119] A. Piekarczuk, K. Malowany, P. Więch, M. Kujawińska, P. Sulik: Stability, bearing capacity of arch-shaped corrugated shell elements: experimental, numerical study, „Bull. Polish Acad. Sci. Tech. Sci.” vol. 63, no. 1, pp. 113–123, Mar. 2015, doi: 10.1515/bpasts-2015-0013.
[120] EN 1363-2:1999 Fire resistance tests. Alternative, additional procedures.
[121] EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products, building elements. Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.
[122] P. Sulik, B. Sędłak: Promieniowanie w zamknięciach przeciwpożarowych, „Mater. Bud.” vol. 1, no. 5, pp. 90–91, May 2018, doi: 10.15199/ 33.2018.05.27.
[123] P. K. Raj: A review of the criteria for people exposure to radiant heat flux from fires, „J. Hazard. Mater.” vol. 159, no. 1, pp. 61–71, Nov. 2008, doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.09.120.
[124] L. T. Wong: Hazard of Thermal Radiation from a Hot Smoke Layer in Enclosures to an Evacuee, „J. Fire Sci.” vol. 23, no. 2, pp. 139–156, Mar. 2005, doi: 10.1177/0734904105044673.
[125] T. Sawicki: Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru, „Bezpieczeństwo Pr.” vol. 7–8, pp. 35–38, 2004.
[126] Y. Zhan, Z. Xia, W. Xin, L. Hai-lun: Application, Integrity Evaluation of Monolithic Fire-resistant Glass, „Procedia Eng.” vol. 11, pp. 603–607, 2011, doi: 10.1016/j.proeng.2011.04.702.
[127] EN 1364-1:2015 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls.
[128] EN 15254-4:2008+A1:2011 Extended application of results from fire resistance tests. Non-loadbearing walls. Glazed constructions.
[129] EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Curtain walling. Part configuration.
[130] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Large scale, faceted curtain walls fire resistance tests. W: FSF 2019 – 3nd International Symposium on Fire Safety of Facades Paris, France, 2019.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 01/2021

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec