Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania drzwi z napędem
Data dodania: 30.05.22

Konstrukcje nowoczesnych drzwi z napędem umożliwiają ich bezproblemowe instalowanie oraz bezpieczne użytkowanie i konserwowanie. Jednocześnie gwarantują eliminację zagrożeń wynikających ze zgniecenia, ścięcia, uderzenia i wciągnięcia w trakcie cykli otwierania i zamykania, a także zapewniają użytkownikom odpowiednie zabezpieczenia przed takimi zagrożeniami. Wynika to m.in. z uwzględnienia wymagań zawartych w stosownych normach i przepisach techniczno-budowlanych.

 

2022 05 10 1

 Rys. 1. Odległość powierzchni licowej skrzydła drzwiowego

 

Bezpieczeństwo ogólne
Drzwi z napędem mają szerokie zastosowanie,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków we
wszystkich rodzajach budownictwa. Zastosowane
w nich rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na uruchamianie
elektromechaniczne, elektrohydrauliczne
lub pneumatyczne.
Drzwi z napędem stanowią budowlany wyrób
otworowy przeznaczony tylko do ruchu pieszego,
z jednym skrzydłem lub wieloma skrzydłami, które są
poruszane co najmniej w jednym kierunku, z użyciem
zewnętrznego źródła zasilania energią zastępującego
obsługę manualną, albo z użyciem energii zmagazynowanej.
Drzwi z napędem składają się z ościeżnicy, skrzydła/
skrzydeł, jednostki napędowej, urządzeń zabezpieczających
oraz innych elementów składowych, niezbędnych
do ich bezpiecznego działania.
Ważnym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem
ich użytkowania jest zapewnienie dogodnych
warunków komunikacji osobom starszym i niepełnosprawnym,
co umożliwia właśnie stosowanie drzwi
z automatycznym napędem mechanicznym.
Najczęściej spotykamy drzwi rozwierane lub
przesuwne, które są wyposażone w stosowny napęd,
zazwyczaj elektromechaniczny, oraz odpowiednie
urządzenie sterujące, które znacznie ułatwiają swobodne
przemieszczanie się, co jest szczególnie istotne
dla wymienionych wyżej osób.
Podkreślić należy, iż drzwi z napędem są również
przydatne, a nawet niezbędne w wielu specyficznych
sytuacjach, jak np. w pomieszczeniach o zaostrzonym
rygorze higienicznym, gdzie wymagane jest bezdotykowe
korzystanie z drzwi.
Bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem
gwarantują wyroby spełniające określone wymagania.
Wynikają one głównie z europejskiej normy
PN-EN 16005:2013 Drzwi z napędem – Bezpieczeństwo
użytkowania – Wymagania i metody badań. Podano
w niej wymagania projektowe oraz metody badań
dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
z napędem. W zakresie normy podkreślono, iż dotyczy
wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożenia
i zdarzeń zagrażających odnoszących się do drzwi
z napędem, gdy są użytkowane zgodnie z zamierzeniem
lub w warunkach niewłaściwego użytkowania,
dających się racjonalnie przewidzieć przez producenta.
Wymagania podstawowe
W normie PN-EN 16005:2013 wyspecyfikowano
wymagania zapewniające bezpieczeństwo i związane
z tym środki ochronne, w odniesieniu do:
n informacji dotyczących użytkowania,
n napędu,
n drzwi,
n pobudzania/aktywacji,
n unikania lub ochrony punktów niebezpiecznych,
n wymagań dodatkowych, w tym drzwi instalowanymi
na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych.
Ponadto w postanowieniach ogólnych podano, że
drzwi z napędem powinny być:
n zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczne
instalowanie, użytkowanie, kontrolowanie, konserwowanie
i demontowanie,
n zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby
nie miały żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby
być przyczyną urazów – przecięcia lub zadraśnięcia.
Przedstawiona powyżej norma wymaga od producenta,
aby razem z drzwiami z napędem dostarczył
książkę instrukcji oraz informacje dotyczące ich działania,
konserwacji i kontroli. Instrukcja dla użytkownika
powinna zawierać:
n prawidłowe metody działania/obsługi drzwi,
n warunki pracy, np. godziny pracy/1 dzień, działanie
ręczne/automatyczne, wskazanie trybów roboczych,
n objaśnienie znaków ostrzegawczych dotyczących drzwi,
n informacje o bezpiecznym używaniu ręcznego trybu
awaryjnego i/lub ręcznego zwalniania,
n zakres warunków środowiskowych, do których drzwi
są przeznaczone,
n ograniczenia dotyczące użytkowania.
W skład prezentowanej normy wchodzą postanowienia
ogólne związane z unikaniem lub ochroną
punktów niebezpiecznych.
Podkreślono w nich, iż drzwi z napędem powinny
być zaprojektowane tak, aby uniknąć zagrożeń
związanych ze zgnieceniem, ścięciem, uderzeniem
i wciągnięciem podczas cykli otwierania i zamykania
lub aby były zapewnione zabezpieczenia przed takimi
zagrożeniami.
Ponadto w konstrukcji drzwi nie powinny występować
ostre krawędzie, a oszklenie – w przypadku
rozbicia – nie może tworzyć ostrych odłamków. Z kolei
przezroczyste powierzchnie skrzydeł powinny być
wyraźnie rozpoznawalne np. poprzez trwałe oznakowanie
lub odpowiednie naklejki. Wymagane jest także,
aby drzwi otwierały się po zbliżeniu osoby minimalnie
na odległość 1000 mm przed płaszczyzną skrzydła. Pobudzenie
drzwi do otwarcia z zasady następuje w wyniku
zadziałania aktywatorów, którymi mogą być: radar,
czujnik podczerwieni, mata kontaktowa itp.
Dla uniknięcia występujących zagrożeń, punkty
niebezpieczne drzwi z napędem powinny być chronione
stosownymi urządzeniami lub środkami zabezpieczającymi,
z których podstawowe wymieniono poniżej.
Urządzenia zabezpieczające. Do urządzeń zabezpieczających
w normie zaliczono:
n wyposażenie ochronne czułe na nacisk, określane
jako PSPE, w którym funkcja wyczuwania jest pobudzana
w momencie przyłożenia do powierzchni
nacisku mechanicznego, np. listwy czułej na nacisk,
pręta samoczynnie zwalniającego lub maty kontaktowej,
przy czym urządzenie powinno być zainstalowane
w sposób zapewniający pełną ochronę
w punkcie niebezpiecznym.
n wyposażenie ochronne elektroczułe, określane jako
ESPE, gdzie funkcja wyczuwania jest pobudzana
przez przerwanie lub odbicie wiązki/fali, jak np. fotokomórki,
detektory świetlne albo wizyjne, urządzenia
akustyczne itp.
Osłony. Takimi urządzeniami zabezpieczającymi są
obudowy, pokrywy, zamknięte osłony lub stałe skrzydła
ochronne.
Ich konstrukcja powinna zagwarantować to, że:
n użytkownik nie będzie mógł dosięgnąć jakichkolwiek
punktów niebezpiecznych aż do wysokości
2500 mm powyżej poziomu podłogi,
n będą mogły być usunięte lub otwarte tylko za pomocą
narzędzi,
n nie będą powodować dodatkowych zagrożeń (np.
ścięcia lub wciągnięcia).

 

 

 

Zbigniew Czajka

 

 

 

01 chik
          sec