Wejścia budynków użyteczności publicznej jak biurowce, dworce, hale targowe, banki, supermarkety itp. oraz zamieszkania zbiorowego jak hotele wyposażone są głównie w drzwi z automatycznym napędem. Ruch pieszy w tych obiektach jest bardzo duży, najczęściej całodobowy, szczególnie więc ważnym jest dobór właściwych drzwi. Stosować można drzwi obrotowe, przesuwne, rozwierane lub wahadłowe.

 

Zagadnienia ogólne 

Drzwi z automatycznym napędem powinny spełniać następujące warunki:

- chronić wnętrze budynku przed wpływami atmosferycznymi otoczenia, jak niska lub wysoka temperatura,

- utrudniać nieupoważniony dostęp do budynku,

- umożliwiać dostęp do obiektów o dużym natężeniu ruchu, jak sklepy, dworce, terminale itp. osobom z bagażem lub zakupami,

- możliwie w jak najmniejszym stopniu utrudniać szybkie opuszczenie budynku w przypadkach awaryjnych, jak pożar, katastrofa budowlana itp.


Właściwy dobór drzwi z automatycznym napędem wymaga ustalenia cech przewidywanego użytkownika oraz dokładnych wymagań eksploatacyjnych i konstrukcyjnych.

 

 

81-fot1

Rys.1. Przykład napędu drzwi rozwieranych (firmy RECORD)

1 - Sprężyna zamykająca

2 - Podzespół mechanizmu napędu

3 - Przekładnia zębata

4 - Podzespół zasilania elektrycznego

5 - Elektroniczny podzespół kontrolny

6 - Ramię standardowe

 

 

Dyrektywy i normy dotyczące drzwi z napędem

Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia funkcjonowania wyrobów budowlanych w państwach Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 89/106/EEC z dnia 21.12.1988 r. wspra-wie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

 

Ponieważ drzwi posiadają napęd i urządzenia sterujące, to powinny być także uwzględnione postanowienia:

- Dyrektywy 98/37/EEC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.06.1998 r. o zbliżeniu praw członkowskich odnoszących się do maszyn,

- Dyrektywy Rady 73/23/EEC z dnia 19.02.1973 r. o harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego, przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia wraz ze zmianami do dyrektywy z dnia 22.07.1993 r.,

- Dyrektywy rady 89/336/EEC z dnia 3.05.1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej wraz ze zmianami do Dyrektywy z dnia 29.04.1991 r., 28.04.1992 r. i 22.07.1993 r.

 

Wszystkie powyżej wymienione dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące drzwi z automatycznym napędem, uwzględniające postanowienia wynikające z dyrektyw ujęte są w następujących normach europejskich, wprowadzonych do Katalogu Polskich Norm:

- PN-EN 292-1 i 2:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcie podstawowe, ogólne zasady i wymagania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia. Część 2: Zasady i wymagania techniczne;

- PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie do awaryjnego zatrzymywania: aspekty funkcjonalne. Zasady projektowania

- PN-EN 954-1:1997 Bezpieczeństwo maszyn. Zasady projektowania systemów kontroli związanych z bezpieczeństwem kontroli;

- PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka;

- PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych;

- PN-EN 50081-1:1996. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności (środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione);

- PN-EN 50082-1:1996. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zakłócenia (środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione);

- PN-EN 60335-1:1999. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.

 

Najważniejsze jednak normy dotyczące bezpośrednio drzwi z automatycznym napędem są jeszcze w opracowywaniu przez Komitet Techniczny TC33 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego - CEN. Są to następujące projekty norm europejskich (wg aktualnie dostępnych informacji):

- prEN 12650-1:2002 Okucia budowlane. Automatyczne systemy drzwi z napędem dla ruchu pieszego. Część 1: Wymagania do wyrobu i metody badań;

- prEN 12650-2:2002 Okucia budowlane. Automatyczne systemy drzwi z napędem dla ruchu pieszego. Część 2: Bezpieczeństwo przy drzwiach z napędem dla ruchu pieszego.

Powyższe normy dotyczą drzwi obrotowych, przesuwnych, rozwieranych i wahadłowych, ze skrzydłem poruszanym poziomo i uruchamianych elektromechanicznie, elektrohydrauliczne lub pneumatycznie i zawierają:

- wymagania dotyczące konstrukcji i metod badań dla jednostek napędowych, skrzydeł i elementów składowych drzwi (Część 1),

- wymagania dotyczące projektowania instalacji, sprawdzania i badania oraz znakowania i rozruchu kompletnej instalacji drzwi (Część 2).

 

Przy określaniu wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wyposażenia ochronnego kierować się można także będącą obecnie w trakcie wdrażania do katalogu Polskich Norm normą prPN-EN 12978 Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań.

 

Oprócz wymienionych norm uwzględniać należy w konstrukcji, wytwarzaniu i stosowaniu drzwi z automatycznym napędem obligatoryjnych wymagań wynikających z przepisów techniczno-prawnych, w tym głównie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 + zmiany).

 

Wytyczne projektowania i zastosowania drzwi z napędem

Przy projektowaniu drzwi z automatycznym napędem oraz ich zastosowaniu w konkretnym obiekcie jest szczególnie ważne ustalenie cech przewidywanego użytkowania oraz dokładnych wymagań eksploatacyjnych, co pozwala na uwzględnienie prawdopodobnego nasilenia i rodzaju ruchu pieszego, przemieszczającego się przez drzwi. Przestrzegać należy także poniżej wymienionych wytycznych.

a) Drzwi powinny być usytuowane w otworach drzwiowych, które umożliwiają spełnienie przez nie następujących warunków:

- mogą być bezpiecznie instalowane, użytkowane, sprawdzane i konserwowane,

- pozwolą na uniknięcie niebezpieczeństw zgniecenia, ścięcia lub wciągnięcia podczas ruchu otwierającego lub zamykającego lub były przed nimi chronione,

- nie stanowią żadnego niedopuszczalnego zagrożenia lub niebezpieczeństwa dla użytkownika drzwi oraz jakichkolwiek osób i nie powodują niepotrzebnego uszkodzenia żadnych przedmiotów.

b) Powinny być zapewnione warunki dla zapobieżenia mimowolnemu odłączeniu się elementów składowych lub ich części podczas użytkowania.

c) Napęd powinien być tak zaprojektowany, aby:

- był zdolny do poruszania i zatrzymywania skrzydła/skrzydeł drzwiowych w bezpieczny sposób, we wszystkich warunkach użytkowania,

- zapewniał łatwość połączenia ze skrzydłem/skrzydłami oraz wszystkich urządzeń uruchamiających, zatrzymujących i zabezpieczających,

- siły wywołane uderzeniem skrzydła drzwiowego w człowieka, były ograniczone do wartości nie stwarzających niebezpieczeństwa.

d) Skrzydła drzwiowe nie powinny otwierać się bezpośrednio na obszar innego ruchu pieszego, prostopadłego do osi drzwi.

e) Zaleca się stosowanie drzwi na posadzkach nie posiadających pochylenia, których powierzchnia powinna być równa, gładka i wypoziomowana. Materiał posadzki powinien posiadać właściwości przeciwpoślizgowe, a elementy mocowane w posadzkach, jak sterujące maty podłogowe, płyty progowe lub wycieraczki, powinny być zamontowane równo z poziomem posadzki.

 

Wymagania dla napędu

Rozwiązania konstrukcyjne napędu automatycznego drzwi powinny zapewnić bezpieczny ruch skrzydła oraz zatrzymanie, niezależnie od istniejących warunków eksploatacyjnych. System sterowania napędem i systemy bezpieczeństwa powinny być tak zaprojektowane, aby spełniały odpowiednie wymagania elektryczne, a zwłaszcza wynikające z wieloczęściowej normy PN-EN 60335 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Powinny także spełniać wymagania wynikające z norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej jak PN-EN 50081-1 i PN-EN 50082-1.

 

Napędy powinny być tak skonstruowane, zamontowane i wyregulowane, aby:

- w przypadkach wystąpienia pojedynczego błędu (np. logicznego w układach elektronicznych) w elementach lub podzespołach, układach sterujących i nadzorujących oraz innych związanych z napędem, bezpieczne działanie zostało zachowane,

- w przypadku wystąpienia trwałego uszkodzenia uniemożliwiły powstanie sytuacji zagrożenia.

 

Ewentualne awarie i nieprawidłowości pracy napędu powinny być sygnalizowane określonym wcześniej kodem (sygnał optyczny, dźwiękowy itp.).

 

Napędy drzwi powinny umożliwiać zatrzymanie skrzydeł drzwiowych w każdym położeniu, niezależnie od rodzaju sterowania. Jednocześnie niekontrolowany lub niebezpieczny ruch skrzydła powinien być niemożliwy. Po wyłączeniu napędu przez użytkownika lub przez urządzenie sterujące, ruch tego skrzydła powinien być zakończony bez wywoływania niebezpieczeństwa dla ludzi. Samoczynny ruch skrzydła nie powinien być możliwy do momentu wydania następnego rozkazu z urządzenia sterującego.

 

Projekt normy prEN 12650-1 zawiera postanowienie, że system monitorowania dla kontroli urządzeń i obwodów zabezpieczających, stosowany do zapewnienia ochrony przed uwięzieniem, powinien sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie tego obwodu przynajmniej raz na każdy cykl normalnego działania. Jeżeli zostanie wykryte wadliwe działanie urządzenia zabezpieczającego lub sprawdzenie nie wypadnie zadowalająco, wówczas drzwi z napędem powinny zostać automatycznie przełączone na z góry ustalony, bezpieczny tryb.

 

Wymagane jest również, aby drzwi z napędem elektrycznym były wyposażone w główny wyłącznik prądu, który będzie wyłączać wszystkie fazy.

 

Wymagania dla skrzydła

Skrzydła drzwi z napędem automatycznym powinny być wykonane z materiałów zapewniających prawidłowe działanie oraz bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania, bez obniżenia wytrzymałości i funkcjonalności oraz pogorszenia działania poniżej wymaganych parametrów.

 

Podstawowym materiałem skrzydeł są kształtowniki, które zaleca się wykonywać ze stopów aluminium o dużej wytrzymałości na rozrywanie, spełniających wymagania wynikające z norm PN-EN 755-1 i 2:2001 (Aluminium i stopy aluminium. Rury, pręty i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy - cz. 1 oraz Własności mechaniczne - cz. 2). Kolejnym ważnym materiałem jest szkło.

 

Do oszklenia skrzydeł drzwi stosować należy:

- szkło bezpieczne budowlane hartowane lub klejone, o zalecanej grubości minimalnej 6 mm, zgodne z PN-EN 12150-1:2002 (u) i PN-ENISO 125432:2000,

- szyby zespolone o zalecanej łącznej grubości minimum 18 mm, zgodne z PN-B-13079:1997.

 

Wygląd i dopuszczalne wady szkła powinny być zgodne z PN-EN ISO 12543-6:2000. Przeźroczyste powierzchnie skrzydeł powinny być wyraźnie widoczne poprzez trwałe oznakowanie (np. logo firmy) lub zabarwienie materiału.Do uszczelnienia drzwi używać należy uszczelek wykonanych z materiału nie powodującego korozji kontaktowej z aluminium oraz odpornego na starzenie się naturalne.

 

Wszystkie materiały stosowane w konstrukcji drzwi z napędem automatycznym powinny zapobiegać mimowolnemu odłączeniu elementów składowych lub ich części podczas użytkowania. Odchylenie lub ugięcie skrzydeł lub innych elementów z powodu sił lub nacisku w prawidłowym użytkowaniu nie powinno powodować trwałych odkształceń, ani stwarzać niebezpieczeństwa wypadnięcia z szyn lub bieżni.

 

Skrzydło drzwiowe ponadto powinno spełniać wymagania przewidziane dla tego typu wyrobów jak płaskość ogólna i miejscowa wg PN-EN 1530:2001, klasy tolerancji wymiarów wg PN-EN 1529:2001, klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001 itp.

 

81-fot2

Rys.2. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z naświetlami i z napędem automatycznym (firmy BESAM)

1 - Obudowa

2 - Pokrywa

3 - Skrzydło obrotowe

4 - Kształtownik krzywoliniowy skrzydła obrotowego

5 - Drzwi ewakuacyjne

6 - Kształtownik trójkątny zewnętrzny

7 - Poręcz środkowa z bezdotykowym czujnikiem pojemnościowym

8 - Sufit

9 - Lampa

10 - Radary, wyświetlacz od strony wewnętrznej

11 - Zespół sterujący

12 - Przełącznik wyboru funkcji pracy (selektor)

 

 

Wymagania ogólne z zakresu bezpieczeństwa

Podstawowe wymagania związane z bezpiecznym stosowaniem drzwi z automatycznym napędem ujęte są w projekcie normy europejskiej prEN 12650-2. W dokumencie tym podkreśla się, że należy każdorazowo przeprowadzić ocenę niebezpieczeństwa, aby upewnić się, że zaprojektowane i zainstalowane drzwi z napędem mogą być użytkowane w sposób niedo-puszczający żadnego zagrożenia.

 

Uniknięcie niebezpieczeństwa zgniecenia, przecięcia lub wciągnięcia podczas ruchu skrzydeł jest możliwe dzięki zastosowaniu:

- bezpiecznych odległości,

- ograniczenia sił wywieranych przez skrzydło,

- monitorowanych urządzeń zabezpieczających,

- osłon, obudów i barier.

 

Jako bezpieczną odległość, zapobiegającą możliwość wniknięcia palca w szczelinę przyjęto wymiar 8 mm.

 

Jeżeli szczelina pomiędzy dwoma przesuwającymi się powierzchniami jest większa od 8 mm, to powinna być zabezpieczona kształtownikiem lub uszczelką o twardości przeciwstawiającej się penetracji palców. Jeżeli ze względu na funkcjonowanie lub zabezpieczenie drzwi niezbędne są progi, to ich wysokość nie powinna przekraczać 12 mm, a brzegi powinny być pochyłe - dla zminimalizowania niebezpieczeństwa potknięcia.

 

Również ewentualne rowki prowadzące skrzydła nie powinny być szersze niż 20 mm.

 

Napęd powinien być tak skonstruowany, aby siły wywołane uderzeniem skrzydła w ciało człowieka lub jego część były ograniczone do wartości nie stwarzających niebezpieczeństwa.

 

Przyjęto, że siła wywierana przez skrzydło pomiędzy główną a przeciwległą krawędzią zamykającą w trakcie zamykania, dla szerokości otwarcia 500 mm nie powinna przekraczać 150 N.

Urządzenia zabezpieczające powinny powodować, aby w przypadku wystąpienia podczas eksploatacji na krawędziach skrzydeł sił większych niż 150 N nastąpiło zatrzymanie skrzydła/skrzydeł i rozpoczął się ruch w przeciwnym kierunku.

 

Zabezpieczenia takie, jak osłony i obudowy, powinny być tak zaprojektowane, aby:
- osoby nie mogły dosięgnąć punktów niebezpiecznych aż do wysokości 2 m,

- były mocne i odporne w odniesieniu do ich funkcji związanych z bezpieczeństwem,

- nie powodowały dodatkowego niebezpieczeństwa,

- nie mogły być łatwo usunięte lub uczynione nieskutecznymi. Bariery i inne instalacje znajdujące się w pobliżu drzwi z automatycznym napędem powinny być tak zaprojektowane i rozmieszczone, aby przyczyniły się do bezpiecznego ruchu pieszego.

 

81-fot3

Rys. 3. Przykład drzwi obrotowych z napędem automatycznym (firmy BESAM)

 

 

Wymagania dodatkowe

Dla drzwi obrotowych

 

a) Maksymalna prędkość obwodowa drzwi nie powinna przekroczyć 1000 mm/s.

b) Odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią skrzydła drzwi, a jakąkolwiek częścią ściany walcowej powinna wynosić co najmniej 25 mm. Szczelina ta powinna być zabezpieczona przed możliwością zakleszczenia palców lub innej części ciała.

c) Skrzydła zamocowane obrotowo na czopach czołowych powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające, które unieruchomi skrzydło w przypadku jego wychylenia w którymkolwiek kierunku poza kąt 15o.

d) Funkcja awaryjnego zatrzymywania powinna być zgodna z wymaganiami wynikającymi z PN-EN 418:1999. Awaryjne urządzenia zatrzymujące nie powinny wymuszać użycia ręcznej siły do zatrzymania i powinny działać pewnie oraz automatycznie. Aktywatory awaryjnego urządzenia powinny być dostępne dla użytkownika (usytuowane w jego zasięgu).

 

Dla drzwi rozwieranych i wahadłowych

a) Czas działania skrzydła o szerokości 750 mm i masie 50 kg:

- czas otwierania do tylnego ogranicznika lub kąta 80o nie powinien być mniejszy niż 3 sekundy,

- czas zamykania od kąta 90o do 10o nie powinien być mniejszy niż 3 sekundy,

- czas domykania od kąta 10o do pełnego zamknięcia nie powinien być mniejszy niż 1,5 sekundy.

 

Dla drzwi o innej szerokości i/lub innej masie należy przeprowadzić obliczenia czasu stosując wzór:

t = s.m 1/2 /2260

gdzie:

t - czas w sekundach
s - szerokość skrzydła w mm
m - masa skrzydła w kg

 

b) Konstrukcja drzwi rozwieranych z napędem automatycznym powinna umożliwiać ręczne (awaryjne) otwieranie skrzydła przy użyciu siły nie przekraczającej 220 N.

 

c) Siły występujące na krawędziach poruszającego się skrzydła drzwiowego nie powinny przekraczać wartości:

- siła statyczna - 150 N

- siła dynamiczna - 1400 N (dla szerokości prześwitu otworu > 500 mm)

 

Dla drzwi na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych

a) W pierwszej kolejności powinny być spełnione wymagania wynikające z przepisów krajowych. W Polsce takim przepisem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z rozporządzenia tego wynika, że:

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz

wyjściach ewakuacyjnych z budynku, dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych (przesuwnych) jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacyjnych, a ich konstrukcja zapewnia:

--- otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

--- samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi

- zabrania się stosowania do celów ewakuacyjnych drzwi obrotowych.

b) Projekt normy prEN 12650 określa, że drzwi wyposażone w system ewakuacyjny przeciwpaniczny ('breakout') powinny posiadać tak skonstruowane skrzydło i ścianki boczne (naświetla), aby je było można w każdej pozycji wypchnąć w kierunku ewakuacji z siłą nie przekraczającą 220 N. Jeżeli skrzydło lub ścianka boczna zostaną wypchnięte, to napęd powinien się wyłączyć. Drzwi takie, powinny być oznakowane stosownym znakiem informacyjnym.

c) Drzwi przesuwne bez funkcji przeciwpanicznej o szerokości do 2 m powinny otwierać się całkowicie w ciągu 10 sekund, a czas dla szerszych drzwi powinien być proporcjonalnie większy. W przypadku defektu elektrycznego lub awarii linii zasilania, drzwi powinny automatycznie się otworzyć i pozostawać w pozycji otwartej.

d) Drzwi rozwierane i wahadłowe, wyposażone w napęd, powinny posiadać możliwość ich ręcznego uruchomienia w kierunku ewakuacji, a potrzebna siła nie powinna przekraczać 220 N.Trwałość i niezawodność

Projekt normy prEN 12650-1 z 1998 roku przewidywał trzy klasy trwałości użytkowej automatycznych napędów:

- klasa 1 - niska, poniżej 200 cykli otwierania i zamykania na dzień,

- klasa 2 - normalna, do 500 cykli na dzień, z przepustowością (wydajnością) 180 cykli na godzinę przez okres 2 godzin,

-  klasa 3 - wysoka, powyżej 500 cykli na dzień, z przepustowością 300 cykli na godzinę przez okres 2 godzin.

Projekt normy z 2002 roku przewiduje już tylko dwie klasy - niska i normalną.

Parametry dotyczące niezawodności drzwi powinny być potwierdzone przeprowadzeniem następujących badań trwałościowych:

- 1000 000 cykli w normalnych warunkach środowiskowych z wydajnością 300 cykli na godzinę,

- 1000 cykli przy temperaturze -15oC bez określenia wilgotności,

- 1000 cykli przy temperaturze 50oC bez określenia wilgotności.

 

Ocena zgodności

Dla przeprowadzenia oceny zgodności, w projekcie normy prEN 12650-1 podzielono drzwi z automatycznym napędem na:

klasę A - drzwi z napędem dla ruchu pieszego, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych i jako drzwi przeciwpożarowe,

klasę B - drzwi z napędem dla ruchu pieszego, przeznaczone do zastosowań innych, aniżeli w klasie A

 

Dla drzwi klasy A przewidziano system 1, w którym certyfikację zgodności wyrobu dokonuje akredytowana jednostka certyfikująca na podstawie:

a) zadania producenta

- wprowadzenie, dokumentowanie i utrzymanie zakładowej kontroli produkcji,

- uzupełniające badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem działania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- przeprowadzenie wstępnego badania typu,

- dokonanie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,

- ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji.

Dla drzwi klasy B przewidziano system 3, w którym deklarowanie zgodności wyrobu dokonuje producent na podstawie:

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) wprowadzonej, dokumentowanej i utrzymanej zakładowej kontroli produkcji.

 

Do czasu ustanowienia i wprowadzenia do katalogu Polskich Norm zharmonizowanej normy europejskiej wyrobu PN-EN 12650, zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) stosowanie w budownictwie drzwi z napędem automatycznym jest możliwe po dokonaniu oceny zgodności przez producenta (lub jego przedstawiciela) i wydaniu krajowej deklaracji zgodności z aprobatą techniczną.

 

inż. Zbigniew Czajka

COBR PEWB „Metalplast" Poznańwięcej informacji: Świat Szkla 7-8/2005

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.