W procesie opracowywania charakterystyki akustycznej budynku określa się przedstawione poniżej parametry przegród budynku i oceny klimatu akustycznego:
    1. Ochrona pomieszczeń w budynku przed hałasem powietrznym i uderzeniowym wywołanym przez użytkowników budynku - przegrody wewnętrzne:
    a) ściany: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej,
    b) stropy: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej i wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego wzorcowego,
    c) drzwi: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej.
    2. Ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku – przegrody zewnętrzne:
    a) ściany (stropodachy) z oknami: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej,
    b) ściany (stropodachy) bez okien w danym pomieszczeniu: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej.
    3. Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku – emisja hałasu:
    a) hałas emitowany przez urządzenia wyposażenia technicznego: średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku lub maksymalny poziom dźwięku.
    Proces opracowania wartości deklarowanych i ich weryfikowania z dopuszczalnymi oraz wszelkie postępowania w przypadkach szczególnych determinują i opisują następujące normy:
    1) PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
    2) PN-B-02151-3:1999 Akustyka Budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych,
    3) PN-EN-ISO 717-1 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Izolacyjność od dźwięków powietrznych,
    4) PN-EN-ISO 717-2 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

    Do obowiązków projektanta budynku będzie należało pozyskanie informacji o hałasie otaczającym obiekt, w celu określenia miarodajnego poziomu dźwięku, będącego informacją wyjściową dla określenia wymagań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Miarodajny poziom dźwięku można określić metodami analitycznymi lub poprzez pomiary hałasu w miejscu lokalizacji inwestycji. W przypadku projektów budynków dokonujących dużych zmian w organizacji ruchu, czego konsekwencją będzie wzrost hałasu, wartość miarodajnego poziomu dźwięku należy oszacować w oparciu o prognozy natężenia ruchu. Dla budynków projektowanych w obszarach obciążonych hałasem lotniczym kryterium parametru izolacyjności akustycznej nie będą zalecenia z Tablicy 5 normy PN-B-02151-3:1999, lecz wymaganie nieprzekroczenia poziomu dźwięku w pomieszczeniu przy działaniu hałasu od urządzenia na zewnątrz budynku według kryteriów normy PN-87/B-02151/02. W procesie realizacji inwestycji charakterystyka akustyczna budynku ułatwi zweryfikowanie, czy obiekt spełnia wymagania założone w projekcie, czy nie. Zadaniem do rozwiązania przez projektantów będzie nadzór autorski nad realizacją, gdyż jak wiadomo, wielu inwestorów lubi zmieniać materiały i technologie nie informując o tym projektanta. Duża swoboda w zamianie materiałów budowlanych podczas realizacji inwestycji może skutkować znaczącą różnicą pomiędzy deklarowanymi przez projektanta wartościami w projekcie a uzyskanymi na obiekcie.

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski
FABRYKA CISZY

więcej informacji: Świat Szkła 2/2009  

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.