Chromatograficzna analiza gazów rozpuszczonych w masie szkła

Uzyskane informacje: ocena stopienia wyklarowania masy szklanej,
oraz pozostającychwmasie szklanej niekorzystnych gazów resztkowych.

 

Chromatograficzna analiza gazów zawartych w pęcherzach gazowych w wyrobach gotowych

Uzyskane informacje: pomoc w przypadku awarii procesów technologicznych
podczas wytopu szkła.

 

 Image

 

Cel badań:

pozwalają uzyskać cenną wiedzę na temat procesów technologicznych mających wpływ na jakość produkowanego szkła, oraz są źródłem informacji w przypadku zaburzeń procesu produkcyjnego.

 

Image

 

Wynik:
Informacja na temat ilości i jakości gazów rozpuszczonych w masie szklanej z prawidłowego okresu produkcji w porównaniu z okresem, gdzie istnieje duży odsetek wyrobów wadliwych, pozwala na szybsze ustalenie źródła i prawdopodobnej przyczyny ich powstawania, np. w wyniku wtórnego pienienia szkła. Zaś analiza gazów zwartych w pęcherzach pozwala na szybsze ustalenie prawdopodobnej przyczyny awarii.

 

Badania prowadzi:
Zakład Technologii Szkła, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

więcej informacji: www.icimb.pl

 

 

Zakład Technologii Szkła

Laboratorium Zakładu Technologii Szkła posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez PCA nr AB 054 (od roku 1996) wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie:

- badań właściwości chemicznych i fizycznych szkła jako tworzywa,
- badań surowców szklarskich i ceramicznych,
- badań wyrobów.

 

Laboratorium posiada:

- Notyfikację Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Nr 1487 (od roku 2006) dotyczącą badań szkła budowlanego wg dyrektywy UE 89/106/EEC
- Notyfikację Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Genewa, Nr E20/F (od roku 1992) w zakresie badań homologacyjnych szyb samochodowych wg Regulaminu Nr 43 EKG ONZ

Pełna oferta badań laboratoryjnych oraz poniższe wykazy:

- Zasady rejestracji firm przyciemniających szyby samochodowe.

- Wykaz firm zarejestrowanych wykonujących usługi foliowania szyb samochodowych.

dostępne są na stronie internetowej Instytutu

Zakład wprowadził nową pozycję w zakresie badań szkła - chromatograficzną analizę gazów: rozpuszczonych w masie szkła i zawartych w pęcherzach gazowych w gotowych wyrobach, więcej

 

Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, doświadczalne i wdrożeniowe w zakresie:

- technologii szkła, szkliw i emalii szklarskich,
- technologii szkieł specjalnych i tworzyw szklano-ceramicznych,
- powłok na szkle,
- elektrolitów jonowo-przewodzących, szklistych, polimerowych i hybrydowych,
- badań właściwości strukturalnych i spektralnych, w tym emisyjności materiałów i powłok na szkle w dalekiej podczerwieni,
- opracowania i modyfikacji składu chemicznego i surowcowego szkieł,
- modyfikacji i optymalizacji fizyko-chemicznych właściwości szkieł,
- opracowania nowych, w tym proekologicznych rodzajów szkieł,
- utylizacji i recyklingu odpadów powstających w przemyśle szklarskim,
- optymalizacji procesu topienia i klarowania szkieł,
- zagęszczania i obróbki zestawów szklarskich i wyrobów szklanych,
- wzmacniania właściwości mechanicznych szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego drogą wymiany jonowej oraz nanoszenia powłok z materiałów nieorganicznych i organicznych,
- technik i technologii barwienia, odbarwiania oraz zdobienia wyrobów ze szkła.

 

Zakład oferuje:

- doświadczalne wytopy szkieł, szkliw i emalii o składach tradycyjnych i specjalnych,
- badania charakterystyki procesu topienia szkieł, szkliw i emalii,
- projektowanie właściwości szkieł na podstawie składu chemicznego metodą obliczeniową,
- badania przydatności nowych surowców do produkcji szkieł,
- opracowanie nowych syntez i procesów otrzymywania szkieł, szkliw i emalii o różnych właściwościach i do różnych zastosowań,
- usługi w zakresie doradztwa technicznego, opinii i ekspertyz,
- pomoc w zakresie opracowania programów dostosowawczych dotyczących uzyskania pozwoleń zintegrowanych,
- pomiary grubości cienkich powłok na szkle,
- badanie właściwości strukturalnych i spektralnych materiałów szklistych i powłok na szkle oraz nieorganicznych i organiczno-nieorganicznych (hybrydowych), w tym otrzymywanych metodą zol-żel.

 

Najważniejsze osiągnięcia Zakładu:

- opracowanie składu chemicznego i zestawu surowcowego na brązowe szkło „antisol” i jego wdrożenie,
- opracowanie składów chemicznych i surowcowych nie produkowanych dotychczas w Polsce bezołowiowych i niskoołowiowych szkieł kryształowych,
- opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji potasowego szkła wodnego jako lepiszcza dla otulin elektrod spawalniczych,
- badanie i opracowanie sposobu otrzymywania powłok elektrochromowych na szkle,
- opracowanie szkła fotochromowego do wielokrotnego zapisu informacji,
- opracowanie elektrolitów jonowo przewodzących dla zaawansowanych szkieł z powłokami i urządzeń optoelektrycznych oraz sposobu ich otrzymywania metodą zol-żel,
- opracowanie technologii otrzymywania powłok refleksyjnych i niskoemisyjnych na szkle metodą pirolizy, w zastosowaniu do różnych rodzajów szkła budowlanego oraz wyrobów ze szkła gospodarczego, opakowaniowego,
- opracowanie technologii chemicznej obróbki powierzchni szkła w celu uzyskania matu satynowego i właściwości antyrefleksyjnych,
- opracowanie technologii otrzymywania proekologicznych szkieł mąconych bez udziału związków fluoru.

 

Wykaz świadectw  badań (na stronie Instytutu):

- Świadectwa badań dla kolejnictwa,
- Świadectwa badan szyb bezpiecznych budowlanych,
- Świadectwa badań szyb do kabin prysznicowych,
- Świadectwa badań szyb ochronnych budowlanych,
- Świadectwa badań współczynnika U.

 

 

Badania: Szkło i wyroby ze szkła

 

Szkło jako tworzywo

Badania prowadzi: Agnieszka Dyba, tel. 12 423 67 77 wew. 174

Lp. Zakres badań Metoda badania
1.1 Badanie lepkości w funkcji temperatury PN-ISO 7884-1
PN-ISO 7884-2
1.2 Badanie średniego współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej PB-BF-16
1.3 Badanie współczynnika przepuszczalności światła PB-BF-18
1.4 Badanie składu chemicznego: SiO2 , BaO, Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3, TiO2, B2O3, PbO, ZnO, Na2O, K2O, Li2O, SO3, straty prażenia PN-85/B-13160
1.5 Badanie zawartości tlenków barwiących metoda instrumentalna*
1.6 Oznaczanie zawartości ołowiu w szkle kryształowym  PB BC-01
Pp.7 Oznaczanie zawartości Fe2+ i Fe3+ PB-BC-02
1.8 Oznaczanie odporności na działanie wody PN-ISO 719
1.9 Oznaczanie odporności na działanie alkaliów i klasyfikacja PN-86/B-13110*
1.10 Oznaczanie ołowiu i kadmu uwalnianego z wyrobów ceramicznych oraz wyrobów innych niż wyroby ceramiczne PN-EN 1388-1*
PN-EN 1388-2*
1.11 Oznaczanie wodoodporności powierzchni wewnętrznej opakowań szklanych GOST 13905-78*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:16)

 

 

Szkło i wyroby szklane

Badania prowadzi: mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168

Lp. Zakres badań Metoda badania
2.1 Badanie naprężeń wewnętrznych (różnica dróg optycznych) PN-67/S-13065
2.2 Liczbowe wyrażanie barw PN-65/N-01252
DIN 5033 cz.3
2.3 Badanie wytrzymałości płyt szkła na równomierne obciążenie PN-84/B-13166*
2.4 Badania jakościowe luster PN-EN 1036*
2.5 Badania jakościowe szkieł z powłokami PN-EN 1096-2*
PN-EN 1096-3*
2.6 Badania jakościowe szkła gospodarczego PN-91/A-13000*
PN-91/A-13003*
2.7 Temperatura mięknięcia wg Littletona PN-76/B-13112*
2.8 Punkty charakterystyczne krzywej dylatometrycznej Td - Tg -Tm PB-BF-03*
2.9 Badanie współczynnika rozszerzalności materiałów ceramicznych PB-BF-20*
2.10 Oznaczanie współczynnika załamania światła - refraktometrycznie PB-BF-12*
2.11 Badanie gęstości szkła metodą wagi hydrostatycznej PB-BF-05*
2.12 Badanie gęstości szkła metodą piknometryczną PB-BF-23*
2.13 Badanie mikrotwardości szkła kryształowego metodą Vickersa PB-BF-08*
2.14 Badanie mikrotwardości metodą Knoopa PN-ISO 9385*
2.15 Badanie niejednorodności chemicznej szkła opakowaniowego metodą pierścieniową PB-BF-01*
2.16 Badanie wtrąceń w szkle - krystaliczne, szkliste -smugi, łezki PB-BF-13*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 11:50)

 

Szkło budowlane, oszklenia budowlane

Badania prowadzi: mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168

Lp. Zakres badań Metoda badania
3.1 Badanie współczynnika przepuszczalności światła, 380 − 780 nm PN-EN 410
3.2 Badanie współczynnika odbicia światła, 380 − 780 nm PN-EN 410
3.3 Badanie współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego, 300 − 2500 nm PN-EN 410
3.4 Badanie współczynnika przepuszczalności UV, 280 − 380 nm PN-EN 410
3.5 Badanie ogólnego wskaźnika wyrażania barwy Ra, 380 − 780 nm PN-EN 410
3.6 Określenie emisyjności szkieł z powłokami PN-EN 12898

Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 11:58)

 

Szyby zespolone

Badania prowadzi: mgr inż. Anna Balon-Wróbel, tel. 12 423 67 77 wew. 187
mgr inż. Anna Kuśnierz, tel. 12 423 67 77 wew. 166
mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168
mgr inż. Joanna Rybicka-Łada, tel. 12 423 67 77 wew. 135

Lp. Zakres badań Metoda badania
4.1 Badanie przenikania wilgoci PN-EN 1279-2
PN-EN 1279-6
4.2 Badanie zawartości gazów w przestrzeni międzyszybowej metodą chromatograficzną PB-BF-07
4.3 Badanie szybkości ubytku gazu z przestrzeni międzyszybowej metodą chromatograficzną PN-EN 1279-3
PB-BF-17
4.4 Badanie przepuszczalności gazu przez warstewkę metodą chromatograficzną PN-EN 1279-4*
PB-BF-19
4.5 Badanie adhezji szczeliwa do szkła PN-EN 1279-4
4.6 Badanie szybkości przepuszczania pary wodnej przez szczeliwo PN-EN 1279-4*
4.7 Badanie współczynnika przenikania ciepła U PN-EN-674
4.8 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U PN-EN-673

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 11:58)

 

Szyby samochodowe

Badania prowadzi: mgr inż. Zofia Pollak, tel. 12 423 67 77 wew. 146
mgr inż. Sławomir Pabian, tel. 12 423 67 77 wew. 146

Lp. Zakres badań Metoda badania
5.1 Badanie współczynnika przepuszczalności UV,
280 − 380 nm
ISO 9050
ISO 13837
EDS-T-3503 Daewoo
TL-957
5.2 Badanie współczynnika przepuszczalności światła,
380 – 780 nm
Reg. NR 43 EKG ONZ
ISO 3538
DIN 5036
GB 5137.2
TL-957
EDS-T-3503 Daewoo
WT Fiat 7-D 3310
5.3 Badanie współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego,
300 − 2500 nm
ISO 13837
ISO 9050
EDS-T-3503 Daewoo
TL-957
5.4 Badanie współczynnika przepuszczalności IR,
780 − 2500 nm
EDS-T-3503 Daewoo
TL-957
5.5 Badanie zniekształceń optycznych Reg. nr 43 EKG ONZ
5.6 Badanie rozdwojenia obrazu
5.7 Identyfikacja barw
5.8 Badanie charakteru siatki spękań
5.9 Badanie wytrzymałości na uderzenie kulą o masie 2260 g
5.10 Badanie wytrzymałości na uderzenie kulą o masie 227g
5.11 Badanie wytrzymałości na uderzenie manekinem
5.12 Badanie przepuszczalności światła,
380 − 780 nm
5.13 Badanie odporność szkła na ścieranie,
380 − 780 nm
5.14 Badanie odporności na wysoką temperaturę
5.15 Badanie odporności na promieniowanie Reg. nr 43 EKG ONZ
5.16 Badanie odporności na wilgoć

Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:02)

 

Szkło budowlane bezpieczne termicznie hartowane, termicznie hartowane wygrzewane oraz termicznie wzmocnione

Badania prowadzi: mgr inż. Zofia Pollak, tel. 12 423 67 77 wew. 146
mgr inż. Andrzej Mucha, tel. 12 423 67 77 wew. 169

Lp. Zakres badań Metoda badania
6.1 Sprawdzanie wymiarów i tolerancji PN-EN 12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1
6.2 Sprawdzanie wykończenia obrzeży, otworów, nacięć i wycięć
6.3 Badanie charakteru siatki spękań
6.4 Badanie odporności termicznej PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1
PN-86/B-13113
PB-BW-32
6.5 Badanie wytrzymałości mechanicznej PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1
PN-EN-1288-3
6.6 Badanie wytrzymałości na uderzenie wahadłem PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN-12600
6.7 Badanie zniekształceń optycznych, anizotropii, znakowania PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1
IR-08/BW-32
6.8 Badanie wytrzymałości na uderzenie workiem PN-B-13083

Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:03)

 

Szkło warstwowe, bezpieczne warstwowe i szyby ochronne budowlane

Badania prowadzi: mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 124
mgr inż. Józef Zawiła, tel. 12 423 67 77 wew.135

Lp. Zakres badań Metoda badania
7.1 Badanie wytrzymałości na uderzenie wahadłem PN-EN ISO 12543-2
PN-EN 12600
7.2 Badanie odporności na wysoką temperaturę PN-EN ISO 12543-2
PN-EN ISO 12543-4
7.3 Badanie odporności na wilgoć PN-EN ISO 12543-2
PN-EN ISO 12543-3
PN-EN ISO 12543-4
7.4 Badanie odporności na promieniowanie
7.5 Sprawdzanie wymiarów i wykończeń obrzeży PN-EN ISO 12543-5
7.6 Sprawdzanie wyglądu PN-EN ISO 12543-6
7.7 Badanie odporności na przebicie kulą o masie 4,11kg PN-EN 356
7.8 Badanie odporności na uderzenie młotem i siekierą
7.9 Badanie wytrzymałości na uderzenie workiem PN-B-13083

Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:43)

 

Szkło float, płaskie ciągnione, płaskie zbrojone, walcowane wzorzyste

Badania prowadzi: mgr inż. Iwona Kozubek, tel. 12 423 67 77 wew. 134

Lp. Zakres badań Metoda badania
8.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-EN 572-2
PN-EN 572-3
PN-EN 572-4
PN-EN 572-5
PN-EN 572-6
8.2 Badanie występowania wad optycznych i widocznych PN-EN 572-2
PN-EN 572-3
PN-EN 572-4
PN-EN 572-5
PN-EN 572-6

Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:44)

 

Szkło profilowane VITROLIT

Badania prowadzi: mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 124

Lp. Zakres badań Metoda badania
9.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-EN 572-7
9.2 Badanie występowania wad
9.3 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury PN-B-13084
PN-86/B-13113

 


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:26)

 

Pustaki szklane i kostki brukowe szklane

Badania prowadzi: mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 124

Lp. Zakres badań Metoda badania
10.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-EN 1051-1
10.2 Sprawdzanie masy
10.3 Badanie występowania wad widocznych
10.4 Badanie wytrzymałości na ściskanie i obciążenie niszczące
10.5 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury PN-EN 1051-2
EN ISO 7459

 


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:25)

 

Szyby hartowane do sprzętu grzejnego

Badania prowadzi: mgr inż. Zofia Pollak, tel. 12 423 67 77 wew. 146

Lp. Zakres badań Metoda badania
11.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-B-13067
11.2 Badanie występowania wad
11.3 Badanie wytrzymałości na uderzenie naczyniem
11.4 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury
11.5 Badanie charakteru siatki spękań

 


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:24)

 

Szyby hartowane dla kolejnictwa

Badania prowadzi: mgr inż. Zofia Pollak, tel. 12 423 67 77 wew. 146

Lp. Zakres badań Metoda badania
12.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-85/B-13059
12.2 Oględziny zewnętrzne
12.3 Badanie przepuszczalności światła, 380 − 780 nm PN-85/B-13059
PN-81/B-13153
12.4 Badanie zniekształceń optycznych szyb przednich
12.5 Badanie rozdwojenia obrazu szyb przednich
12.6 Badanie wytrzymałości na uderzenie kulą o masie 227 g
12.7 Badanie wytrzymałości szyb przednich na uderzenie manekinem
12.8 Badanie wytrzymałości szyb bocznych i wewnętrznych na uderzenie workiem PN-85/B-13059
12.9 Badanie siatki spękań PN-85/B-13059
PN-81/B-13153

 


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:24)

 

Butelki i słoje szklane

Badania prowadzi: mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 124

Lp. Zakres badań Metoda badania
13.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-81/0-79700
PN-92/0-79701
13.2 Badanie występowania wad
13.3 Badanie pojemności PN-89/0-79711
13.4 Badanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne PN-89/0-79713
13.5 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury EN ISO 7459
13.6 Badanie wytrzymałości na obciążenie pionowe PN-89/O-79712*
13.7 Badanie wytrzymałości na uderzenie młotkiem Prestona PB-BW-29*
13.8 Badanie grubości powłok cynowych i tytanowych PB-BW-28*
13.9 Badanie odchylenia od osi PN-EN 29008*

 


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:45)

 

Surowce i zestawy szklarskie

Badania prowadzi: Agnieszka Dyba tel. 12 423 67 77 wew. 174

Lp. Zakres badań Metoda badania
14.1 Badanie składu chemicznego piasku szklarskiego: wilgoć, straty prażenia, SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, TiO2, Na2O, K2O, SO3 PB-BC-11
14.2 Badanie uziarnienia piasku szklarskiego PB-BC-11*
14.3 Badanie składu chemicznego surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych: straty prażenia, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O PN-81/H-04156
14.4 Badanie składu chemicznego surowców i wyrobów magnezjowych i magnezjowo-wapiennych: SiO2, Fe2O3 PN-92/H-04156
14.5 Badanie składu chemicznego kaolinów i glin:
straty prażenia, SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, MnO, Na2O, K2O, SO3
PB-BC-12
14.6 Badanie składu chemicznego wapieni: wilgoć, straty prażenia, SiO2, Al2O3, CaO, MgO, MnO, Fe2O3, Na2O, K2O, SO3 PN-76/B-04350*
14.7 Badanie jednorodności zestawów PB-BC-10*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054


Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 12:46)

 

więcej informacji: www.icimb.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.