Ponieważ nanocząstki wykazują zdolność selektywnej spektralnie absorpcji światła przy jednoczesnym minimalnym jego rozproszeniu, można je wykorzystywać w charakterze domieszek do folii wykorzystywanej jako przekładka w produkcji szkła laminowanego w celu ograniczenia zjawiska nagrzewania się pomieszczeń na skutek nasłonecznienia.

 

Występujące w postaci zawiesiny nanocząstki sześcioborku lantanu (LaB6) posiadają własności rezonansowej absorpcji promieniowania świetlnego w zakresie promieniowania bliskiego podczerwieni – tak więc można je wykorzystać do ograniczenia wywołanego promieniowaniem słonecznym przyrostu energii cieplnej, akumulowanej w nasłonecznionym pomieszczeniu, przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie wysokiej przepuszczalności promieniowania widzialnego.W funkcji zawartości nanocząstek LaB6 opisano również własności spektralne, rozpraszanie promieniowania widzialnego, przyrost ciepła wywołany promieniowaniem słonecznym oraz spektralny współczynnik absorpcji. Uwzględniono charakterystyki własności przekładki PVB z domieszką LaB6 – zarówno w odniesieniu do zastosowania tej folii w szkle przezroczystym, jak i w szkle barwionym w masie.

 

Współrzędne charakterystyk termicznych szkła laminowanego zostały obliczone w oparciu o bilans energetyczny sporządzony przy wykorzystaniu metody elementów skończonych; obliczenia te przeprowadzono dla każdej warstwy z osobna. Przedstawiono również propozycję modelu fizycznego służącego do opisu spektralnych własności tego rodzaju szkła.

 Wprowadzenie
Szyby, które przepuszczają promieniowanie widoczne, lecz nie przepuszczają promieniowania bliskiego podczerwieni1) stanowiącej promieniowanie o zakresie długości fal od 750 nm do 1400 nm, budzą zainteresowanie placówek zajmujących się oszkleniami ograniczającymi wpływ nasłonecznienia. Oszklenia takie określa się mianem selektywnych spektralnie, ponieważ charakteryzują się one niskim współczynnikiem przepuszczalności promieniowania w zakresie bliskim podczerwieni, którego udział w całkowitym natężeniu promieniowania słonecznego wynosi prawie połowę, lecz odznaczają się wyższym współczynnikiem przepuszczalności promieniowania widzialnego (zakres długości fal 380 nm – 750 nm). 


Owa selektywność spektralna pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy współczynnikiem przepuszczalności promieniowania widzialnego a współczynnikiem przyrostu ciepła wywołanego promieniowaniem słonecznym (współczynnik ten określa się również nazwą „współczynnik nasłonecznienia g”); przy czym stan tej równowagi może się zmieniać w znacznie szerszym zakresie niż w wypadku oszkleń odznaczających się selektywnością nie-spektralną, które w stopniu bardziej lub mniej jednorodnym nie przepuszczają tej części promieniowania słonecznego, jaka stanowi promieniowanie widzialne oraz promieniowanie bliskie podczerwieni.Istnieją dwie metody, które można wykorzystać do nadania oszkleniu cech selektywności spektralnej umożliwiającej ograniczanie wpływu nasłonecznienia; metody te opierają się – odpowiednio – na zjawisku odbicia lub pochłaniania promieniowania.


 
Charakterystyczną cechą selektywnych spektralnie oszkleń refleksyjnych są wielokrotne warstwy metalu nałożone na odpowiednim podłożu (na przykład na szkle lub politeraftalanie etylenowym [PET]) albo też zastosowanie wielowarstwowej folii dielektrycznej. W wypadku warstw metalicznych poszczególne warstwy metalu są oddzielone od siebie warstwami izolacyjnymi; natomiast w wypadku użycia folii dielektrycznej poszczególne warstwy tej folii odznaczają się różnymi współczynnikami załamania światła. Strukturę warstwy można zaprojektować w taki sposób, aby odbijała ona przede wszystkim promieniowanie bliskie podczerwieni.Własności takich oszkleń, oceniane w świetle kryteriów zachowania wysokiej przepuszczalności promieniowania widzialnego przy jednoczesnej minimalizacji współczynnika g uznawane są za całkiem dobre. Jednakże wadą tego rozwiązania jest niepożądane zabarwienie wynikające ze zjawiska odbicia i jego wysoki koszt. Jeżeli chodzi o selektywne spektralnie szkło powlekane warstwą metalową oraz powlekaną folię – są one dostępne w handlu i nadają się do oszkleń o wysokiej przepuszczalności promieniowania widzialnego. Folia powlekana może być umieszczona pomiędzy arkuszami folii PVB i wykorzystywana w produkcji szkła laminowanego.Inna metoda uzyskiwania selektywności spektralnej polega na dodawaniu domieszek, które pochłaniają przede wszystkim promieniowanie bliskie podczerwonemu. Domieszkami takimi są zazwyczaj tlenki metali dodawane do szkła, względnie pigmenty albo barwniki domieszkowane do folii stanowiącej przekładkę w szkle laminowanym. Na rynku dostępne są barwniki pochłaniające promieniowanie podczerwone (cieplne), jednakże zachowują się one niestabilnie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, albowiem powszechnie spotykane pigmenty – z uwagi na ich względnie duże rozmiary cząsteczek – powodują zacienienie szkła wywołane mglistym nalotem i nie odznaczają się selektywnością spektralną w zakresie promieniowania bliskiego podczerwieni.W obecnej jednakże dobie, dzięki nanocząstkom, które można równomiernie rozprowadzić w postaci zawiesiny zawartej w folii stanowiącej przekładkę w szkle laminowanym umożliwiła uzyskanie wymaganej selektywności spektralnej, stabilności w warunkach narażenia na wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz redukcji zacienienia. Przydatność nanocząstek jako selektywnych spektralnie domieszek absorpcyjnych wynika z dwóch podstawowych czynników: po pierwsze są to cząsteczki o bardzo małych rozmiarach (<100 nm) dzięki czemu wytwarzane przez nie zacienienie jest prawie niewidoczne, po drugie zaś odznaczają się one bardzo silną rezonansową absorpcją światła w zakresie długości fal zdeterminowanym przede wszystkim gęstością elektronów przewodnictwa obecnych w tychże cząsteczkach, własnościami dielektrycznymi ośrodka, w jakim są one rozprowadzane oraz – w nieco mniejszym stopniu – kształtem i wielkością cząsteczek.Dobrze znany jest fakt, że nanocząstki takich metali, jak srebro, względnie złoto charakteryzują się bardzo silną absorpcją optyczną promieniowania widzialnego. Owa silna absorpcja optyczna takich przewodzących nanocząstek spowodowana jest wzbudzeniem plazmonów powierzchniowych.

 

Plazmony powierzchniowe można rozumieć jako koherentne drgania wolnych elektronów przewodnictwa obecnych w nanocząstkach metalu. Owe drgania odznaczają się skłonnością do rezonansu następującego wówczas, gdy absorpcja optyczna omawianych nanocząstek osiągnie maksymalny poziom.W wypadku cząsteczek metali przewodzących, odznaczających się wysoką gęstością wolnych elektronów (elektronów przewodnictwa) rezonans ten występuje w zakresie długości fal odpowiadających promieniowaniu widzialnemu. Zgodnie z teorią, aby „przesunąć” absorpcję rezonansową w strefę odznaczającego się większymi długościami fal promieniowania bliskiego podczerwieni, należy koniecznie zastosować nanocząstki charakteryzujące się mniejszymi gęstościami nośnika ładunku. „Kandydatami” mogą tu być przewodniki tlenkowe, takie jak np. domieszkowany antymonem tlenek cyny (ATC 2) względnie domieszkowany cyną tlenek indu (CTI 3); nie są to jednak najlepsze modyfikatory albowiem charakteryzujący je próg absorpcji plazmonów leży w zakresie promieniowania o zbyt dużych długościach fal.Nanocząstki sześcioborku lantanu (LaB6) odznaczają się silną absorpcją plazmonową „ześrodkowaną” na promieniowaniu o długości fal wynoszącej około 1000 nm, co czyni je idealnymi „pochłaniaczami” promieniowania bliskiego podczerwieni, nadającymi się do zastosowania w wielu rodzajach oszkleń. Charakterystyczna dla metali natura optycznych własności kryształów LaB6 została udokumentowana we wcześniejszych badaniach, w których przy 2 eV zaobserwowano próg plazmowy, o czym świadczy obecność wyraźnego, zdecydowanie wyróżniającego się maksimum występującego w funkcji strat energii. To właśnie ten rezonans plazmonów powierzchniowych jest źródłem absorpcji promieniowania podczerwonego, jaką wykazują nanocząstki LaB6 rozproszone w postaci zawiesiny w folii PVB używanej w charakterze przekładki przy produkcji szkła laminowanego.

 Współczynnik absorpcji nanocząstek LaB6 obecnych w folii PVB
Kluczem do produkcji selektywnego spektralnie szkła laminowanego odznaczającego się przy tym zarówno zdolnością do redukcji skutków nasłonecznienia, jak i niskim stopniem zamglenia jest osiągnięcie jednorodnego rozproszenia nanocząstek LaB6 w przekładce PVB. Można to osiągnąć poprzez wstępne rozprowadzenie nanocząstek LaB6 w ciekłym ośrodku organicznym, a następnie zmieszanie ich z PVB.
 

 

58-fot1

Rys. 1. Widmo przepuszczalności LaB6 w folii PVB

 

Na rysunku 1 przedstawiono widma przepuszczalności nanocząstek LaB6 rozproszonych w folii PVB w funkcji ich zawartości;
pomiarów dokonano przy użyciu spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 900 z integratorem kulistym, przeznaczonego do pomiarów w zakresie promieniowania ultrafioletowego, widzialnego i bliskiego podczerwieni. Do wykonania tych pomiarów wykorzystano szkło laminowane składające się z dwóch przezroczystych formatek szkła i zlaminowanych między nimi arkuszy folii. Charakterystyki widm tych folii uzyskano na bazie danych pomiarowych w oparciu o wykorzystanie obliczeń podanych w wytycznych NFRC 4 300-97. Wszystkie te arkusze folii miały grubość wynoszącą 0,76 mm. Wyraźnie widać absorpcję rezonansową występującą przy promieniowaniu o długości fali wynoszącej 1000 nm.

 


Rysunek 2 przedstawia natomiast typowe widmo zawierającego LaB6 folii PVB występującej w szkle laminowanym wykonanym ze szkła przezroczystego w porównaniu do znormalizowanego widma promieniowania słonecznego.

 

58-fot2

Rys. 2.5) Szkło laminowane z przekładką z folii PVB zawierającej nanocząstki LaB6 w porównaniu z widmem promieniowania słonecznego [8]Absorpcja wywołana nanocząstkami LaB6 obejmuje promieniowanie o zakresie długości fal bliskim promieniowaniu podczerwonemu, posiadające istotny udział w całkowitej energii promieniowania słonecznego. Dzięki temu, że zjawisko absorpcji promieniowania podczerwonego ma tak silny charakter, do uzyskania efektywnego ograniczenia przepuszczalności promieniowania słonecznego wystarczy niewielka ilość LaB6.


Pochłanianie promieniowania bliskiej podczerwieni przez LaB6 zawarty w folii PVB rzutuje z kolei na przepuszczalność promieniowania widzialnego, co objawia się zielonym zabarwieniem szkła, którego intensywność uzależniona jest od zawartości LaB6. Owo zielone zabarwienie można skompensować poprzez dodanie odpowiednich, standardowych pigmentów umożliwiających uzyskanie szerszego zakresu barw – takich, jak np. szara, niebieska lub złagodzona zieleń.Absorpcja LaB6 obejmuje przede wszystkim promieniowanie o długości fali 1000 nm, można więc określić współczynnik absorpcji nanocząstek LaB6 obliczając stosunek współczynnika przepuszczalności promieniowania o długości fali 1000 nm charakteryzującego folię zawierającą LaB6 do analogicznego współczynnika, jaki cechuje folię PVB nie zawierającą LaB6.Przepuszczalność promieniowania o długości fali 1000 nm w zależności od zawartości LaB6 dobrze opisuje prawo Beera,
które wyraża równanie [1].

 

58-wzo1      (1)W powyższym równaniu T oznacza przepuszczalność promieniowania o długości fali 1000 nm, T0 oznacza przepuszczalność promieniowania o długości fali 1000 nm folii nie zawierającej LaB6, C oznacza zawartość LaB6, natomiast l oznacza grubość folii. Iloczyn Cl oznacza po prostu gęstość powierzchniową LaB6.


Na rysunku 3 przedstawiono wykres funkcji promieniowania o długości fali 1000 nm w funkcji gęstości powierzchniowej LaB6.

 

58-fot3

Rys. 3. ln(T/T0) w funkcji gęstości powierzchniowej LaB6 w folii PVB)

 

 

Dane przejrzyście obrazuje prosta linia odzwierciedlająca prawo Beera. Kąt nachylenia tej linii odzwierciedla wartość współczynnika absorpcji, która wynosi tutaj 9342 m2/kg(LaB6).

 


Rzeczą niezwykłą jest fakt, że tak silną absorpcję promieniowania podczerwonego można uzyskać przy bardzo dużym rozrzedzeniu zawiesiny LaB6 obecnej w folii PVB – a taką folię użyto do badań, których wyniki obrazuje rysunek 1.

 


Własności zawierającej LaB6 folii PVB w szkle laminowanym
Rysunek 4 poniżej przedstawia wykres przepuszczalności promieniowania słonecznego (Ts) obliczonej w oparciu o rozkład promieniowania słonecznego w masach powietrza 1, w funkcji przepuszczalności promieniowania widzialnego; do badań użyto szyb laminowanych wyprodukowanych ze szkła przezroczystego. Do wykonania wszystkich przekładek użyto folii o grubości wynoszącej 0,76 mm, folia ta – oprócz nanocząstek LaB6 – nie zawierała żadnych innych pigmentów.Stosunek współczynnika przepuszczalności promieniowania widzialnego do współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego wzrastał w miarę spadku przepuszczalności promieniowania widzialnego i osiągnął wartość 2 przy 60% przepuszczalności promieniowania widzialnego.Własności związane z ograniczeniem skutków nasłonecznienia w wypadku oszkleń o wysokiej przepuszczalności promieniowania widzialnego (Tv≥75%) ulegają pogorszeniu, albowiem obecność nanocząstek LaB6 powoduje, że w pewnym stopniu dochodzi również do absorpcji promieniowania widzialnego.Dzięki temu, że cząsteczki pigmentu LaB6 mają tak niewielkie rozmiary, rozpraszanie światła widzialnego występuje w minimalnym stopniu. Wyniki przedstawione w tablicy 1 obrazują zacienienie wywołane mglistym nalotem określone w drodze pomiarów wykonanych przy użyciu kuli kolorów BYK – zgodnie z wymaganiami normy ASTM D1003-00 (oświetlenie rozproszone połączone z obserwacją jednokierunkową); pomiary przeprowadzono w szerokim zakresie zawartości LaB6. Zacienienie jest mniejsze niż 1% nawet przy najwyższym poziomie zawartości LaB6.Tablica 1. Zacienienie mglistym nalotem przezroczystego szkła laminowanego

58-tab1Łączenie folii zawierającej LaB6 ze szkłem barwionym w masie oraz ze szkłem niskoemisyjnym
Zastosowanie zawierającej nanocząstki LaB6 folii PVB w oszkleniach wykonanych ze szkła barwionego w masie lub szkła niskoemisyjnego charakteryzującego się własnościami komplementarnej absorpcji spektralnej można traktować jako element rozwiązania systemowego mającego na celu ograniczenie wpływu promieniowania słonecznego w budowlach wykorzystujących szkło laminowane. Połączenie przekładki foliowej PVB zawierającej LaB6 ze szkłem barwionym w masie lub też szkłem niskoemisyjnym może pozwolić na uzyskanie efektów dorównujących tym, które można osiągnąć stosując szkło refleksyjne.

 

Przykład przedstawiono na rysunku 5; przedstawiona na nim charakterystyka odnosi się do szkła laminowanego, w którym w charakterze przekładki zastosowano szaro zabarwioną folię PVB zawierającą LaB6 (folia Vanceva Solar SB47 954900).


We wspomnianym wyżej przykładzie silną absorpcję promieniowania bliskiego podczerwieni, możliwą dzięki obecności LaB6, powiązano z będącym konsekwencją zastosowania szkła niskoemisyjnego tłumieniem promieniowania słonecznego o większych długościach fali w celu wytworzenia oszklenia charakteryzującego się stosunkiem współczynnika przepuszczalności promieniowania widzialnego do współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego o wartości znacznie większej niż 2.


Przeprowadziliśmy badania oparte na wykorzystaniu wielu próbek stanowiących połączenia folii PVB zawierającej LaB6 z różnego rodzaju szkłem barwionym w masie i/lub szkłem niskoemisyjnym; badania te objęły zarówno szkło motoryzacyjne, jak i szkło budowlane. Zamieszczona niżej tablica 2 przedstawia niektóre typowe własności folii PVB zawierającej sześcioborek lantanu występującej w połączeniu z różnymi rodzajami szkła.

 

Tablica 2. Efekty zastosowania folii PVB zawierającej LaB6 w szkle barwionym w masie oraz niskoemisyjnym

58-tab2Wykorzystane w badaniach folie PVB zawierały również określone pigmenty w celu nadania odpowiedniego zabarwienia folii. Zabarwiona na zielono folia zawierająca LaB6 (folia Vanceva Solar SB47 937200) jest folią, która charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością promieniowania widzialnego przy względnie niskiej zawartości LaB6, podczas gdy zabarwiona na kolor szary i również zawierająca LaB6 folia Vanceva Solar SB47 954900 stanowi folię o niskiej przepuszczalności promieniowania widzialnego przy jednoczesnej wysokiej zawartości LaB6. We wszystkich wykorzystanych do badań próbkach zastosowano folię o grubości 0,76 mm.Występująca na wewnętrznej powierzchni szkła powłoka niskoemisyjna powoduje obniżenie wartości współczynnika zacienienia oraz parametru U, ponieważ zapobiega ona nagrzewaniu wnętrza pomieszczenia w wyniku zjawiska wymiany ciepła przez promieniowanie; na skutek tego większa część energii cieplnej związanej z promieniowaniem kierowana jest na zewnątrz. Prosimy zauważyć, że zawartość LaB6 lub – jeśli już o tym mówimy – dowolnego pigmentu w folii PVB nie wpływa na parametr U.

 


We wszystkich tych przypadkach, kiedy tłumienie promieniowania słonecznego w oszkleniu opiera się na zjawisku absorpcji, szkło będzie się nagrzewać. Przy stosowaniu oszkleń wykonanych ze szkła laminowanego z folią PVB zawierającą LaB6, które pozwalają na silniejsze ograniczenia skutków nasłonecznienia w wyniku absorpcji promieniowania, zalecamy ze swej strony wykorzystanie do wykonania takich oszkleń szkła o podwyższonej wytrzymałości cieplnej. Obliczyliśmy oczekiwane wartości temperatury powierzchni szkła oraz temperatury folii dla oszklenia wytworzonego z przezroczystego szkła laminowanego na bazie folii Vanceva Solar 2521 i wykonanego w charakterze panoramicznego przeszklenia dachu pojazdu.

 


Obliczenia te zostały wykonane w oparciu o bilans energetyczny sporządzony przy wykorzystaniu metody elementów skończonych [9]. Współczynnik przepuszczalności promieniowania widzialnego objętego obliczeniami przeszklenia dachowego wynosił 21%, natomiast współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego wynosił 13%.Stwierdzono – przy założeniu wysoce zachowawczych warunków jedynie naturalnej konwekcji (bez konwekcji wymuszonej spowodowanej na przykład wiatrem) i przy wykorzystaniu rozkładu promieniowania słonecznego w masach powietrza 1,5, że maksymalna temperatura szkła będzie się zawierać w przedziale pomiędzy 65 a 70oC. Temperatura ta ulegnie znacznemu obniżeniu pod wpływem nawet lekkiego wietrzyku.

 

58-fot4

Rys. 4. Ts w funkcji Tv dla przezroczystego szkła laminowanego wykonanego przy użyciu folii PVB zawierającej nanocząstki LaB6

 

 

58-fot5

Rys. 5. Szkło laminowane z folią PVB (Vanceva Solar SB47 954900) zawierające nanocząstki LaB6 wykonane ze szkła barwionego w masie oraz szkła niskoemisyjnego

 


Podsumowanie
Odznaczające się wysoką zdolnością pochłaniania promieniowania bliskiego podczerwieni pasmo absorpcji rezonansowej wywołanej obecnością nanocząstek LaB6 umożliwia wytwarzanie selektywnego spektralnie szkła laminowanego pozwalającego na ograniczenie skutków nasłonecznienia. Zastosowanie nanocząstek LaB6 wstępnie domieszanych i rozprowadzonych w plastyfikatorze pozwala na uzyskanie jednorodnej zawiesiny tych cząstek w folii PVB przy jednoczesnym utrzymaniu efektu zacienienia na minimalnym poziomie.

 


Zarówno własności związane z ochroną przed skutkami nasłonecznienia, jak i zabarwienie folii można zmieniać drogą korygowania zawartości LaB6 oraz stosowania odpowiednich pigmentów. Połączenie zawierającej LaB6 folii PVB ze szkłem niskoemisyjnym oraz barwionym w masie pozwala na uzyskanie szerokiej gamy własności związanych z ograniczeniem skutków nasłonecznienia, mogących z powodzeniem konkurować z tymi, na których uzyskanie pozwala szkło powlekane warstwą metalu.

 


dr W. Keith Fisher
Wydział Nowych Produktów, Solutia Inc.
z materiałów konferencji Glass Processing Days 2005
www.glassfiles.comBibliografia
[1] W. K. Fisher (2003), Patent USA 6,620,872, Masa poliwinylobutylowa pochłaniająca promieniowane podczerwone, folia z takiej masy oraz szkło laminowane ją zawierające, Solutia Inc.
[2] K . Adachi, H. Takeda i H. Kuno, Zawierające nanocząstki warstwy ekranujące chroniące przed słonecznym promieniowaniem cieplnym sprawozdanie z 13. zebrania 69. Rady Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki, Nagoya, 9-10 lipca 2002, str. 10-15.
[3] K . Adachi, H. Takeda i H. Kuno (1998), Patent USA 6221945 i 6277187 Warstwa ograniczająca wpływ promieniowania cieplnego i ciecz przeznaczona do jej formowania.
[4] Stefan Schelm i Geoff Smith (2003), APL., 82(24), 4346-4348.
[5] G . B. Smith i in. (2002), J. Nanoparticle Res., 4, 157-165
[6] K imura, Shin-ichi i in. (1994) Przegląd Fizyczny B 50(3), 1406-1414,
[7] Van der Heide i in. (1986), J. Phys. F., Met. Phys., 16, 1617-1623.
[8] R ozkład promieniowania słonecznego w masach powietrza 1,5, dostarczony dzięki uprzejmości prof. Geoff Smitha, Politechniki Sydney, Australia
[9] ISO 15099, Projekt normy, wersja 3, kwiecień 1999.

 

1 ang.: near infrared radiation (NIR)
2 ang.: antimony doped tin oxide, ATO
3 ang.: tin doped indium oxide, TIO
4 NFRC – National Fenestration Rating Council
5 Air Mass 1,5 wg ASTM G 173-03 – patrz Elżbieta Żelazowska, Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g”, „Świat Szkła” 6/2005

 

Następne spotkania
GLASS PROCESSING DAYS 2006, Chiny, Pekin, 23-24 kwiecień 2006
GLASS PROCESSING DAYS 2007, Finlandia, Tampere, 15-18 czerwiec 2007

 

patrz też:

- Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego "g". Część 2 , Elżbieta Żelazowska, Świat Szkla 6/2005


- Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego "g". Część 1 , Elżbieta Żelazowska, Świat Szkla 5/2005

 

więcej informacji: Świat Szkla 12/2005

 

 

 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.