Program prac normalizacyjnych na rok 2008 KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć ZN: Zespół Budownictwa (ZBD)

Numer tematu
normalizacyjnego
PROJEKT

Nazwa tematu normalizacyjnego

Rok
publikacji/
ogłoszenia.

prPN-EN 13964:2005/A1

Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań
Suspended ceilings - Requirements and test methods

08/11/3

prPN-EN 14600

Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i/lub dymoszczelności - Wymagania i klasyfikacja
Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification

09/03/3

prPN-EN 14716

Sufity napinane - Wymagania i metody badań
Stretched ceilings - Requirements and test methods

08/07/3

prPN-EN 1670

Okucia budowlane - Odporność na korozję - Wymagania i metody badań
Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test methods

08/10/1

prPN-prEN 1125

Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i metody badań
Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods

08/07/3

prPN-prEN 12445

Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Metody badań
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Test methods

09/12/3

prPN-prEN 12453

Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Wymagania
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements

09/12/3

prPN-prEN 12604

Bramy - Aspekty mechaniczne - Wymagania
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements

09/12/3

prPN-prEN 12605

Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Test methods

09/12/3

prPN-prEN 13050

Ściany osłonowe - Wodoszczelność - Badanie laboratoryjne pod ciśnieniem dynamicznym powietrza i natrysku wodnego
Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray

09/12/3

prPN-prEN 13120

Zasłony wewnętrzne - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
Internal blinds - Performance requirements including safety

09/12/3

prPN-prEN 13126-15

Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i metody badań - Część 15: Rolki do okien i drzwi przesuwnych poziomo i przesuwno-składanych
Building hardware - Hardware for windows and balcony doors - Requirements and test methods - Part 15: Rollers for horizontal sliding and sliding folding windows and doors

08/07/3

prPN-prEN 13126-16

Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i metody badań - Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-przesuwnych
Building hardware - Hardware for windows and balcony doors - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift&Slide windows and doors

08/07/3

prPN-prEN 13126-17

Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i metody badań - Część 17: Okucia do okien i drzwi uchylno-przesuwnych
Building hardware - Hardware for windows and balcony doors - Requirements and test methods - Part 17: Hardware for Tilt&Slide windows and doors

08/07/3

prPN-prEN 13420

Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania
Windows - Behaviour between different climates - Test method
prEN 13420

09/12/3

prPN-prEN 14500

Zasłony i żaluzje - Komfort cieplny i wizualny - Metody badań i obliczeń
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Test and calculation methods
prEN 14500

09/03/1

prPN-prEN 15684

Okucia budowlane - Wkładki bębenkowe mechatroniczne - Wymagania i metody badań
Building hardware - Mechatronic cylinders - Requirements and test methods

09/12/3

prPN-prEN 15685

Okucia budowlane - Zamki - Zamki wielopunktowe wraz z zaczepami - Wymagania i metody badań
Building Hardware - Locks and latches - Multipoint locks and their locking plates - Requirements and test methods

09/12/3

prPN-prEN 1627

Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy prefabrykowanych elementów betonowych) - Wymagania i klasyfikacja
Burglar resistant construction products (not for precast concrete parts) - Requirements and classification

09/12/3

prPN-prEN 1628

Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy prefabrykowanych elementów betonowych) - Metoda badania w celu określania odporności pod obciążeniem statycznym
Burglar resistant construction products (not for precast concrete parts) - Test method for the determination of resistance under static loading

09/12/3

prPN-prEN 1629

Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy prefabrykowanych elementów betonowych) - Metoda badania w celu określania odporności pod obciążeniem dynamicznym
Burglar resistant construction products (not for precast concrete parts) - Test method for the determination of resistance under dynamic loading

09/12/3

prPN-prEN 1630

Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy prefabrykowanych elementów betonowych) - Metoda badania w celu określania odporności na próby włamania ręcznego
Burglar resistant construction products (not for precast concrete parts) - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts
prEN 1630

09/12/3

prPN-prEN 179

Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i metody badań
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods

08/07/3

 

Program prac normalizacyjnych na rok 2008 KT 198 ds. Szkła ZN: Zespół Budownictwa (ZBD)

Numer tematu
normalizacyjnego
PROJEKT

Nazwa tematu normalizacyjnego

Rok
publikacji/
ogłoszenia.

prPN-EN 13022-1

Szkło w budownictwie - Oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym - Część 1: Wyroby szklane do systemów oszkleń ze spoiwem konstrukcyjnym dla oszkleń pojedynczych lub zespolonych z podparciem i bez podparcia
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing

09/03/3

prPN-EN 13022-2

Szkło w budownictwie - Oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym - Część 2: Zasady montażu
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules

09/03/3

prPN-EN 13024-2

Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

08/07/3

prPN-EN 14179-1

Szkło w budownictwie - Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description

08/08/3

prPN-EN 15434

Szkło w budownictwie - Ocena zgodności z normą wyrobu ze spoiwem konstrukcyjnym i/lub spoiwem odpornym na promieniowanie ultrafioletowe (do stosowania w oszkleniach ze spoiwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem)
Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals)

09/03/3

prPN-EN 1748-1-2

Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby specjalne - Szkła borokrzemianowe - Część 1-2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard

08/07/3

prPN-prEN 1036-1

Szkło w budownictwie - Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego - Część 1: Definicje, wymagania i metody badań
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 1: Definitions, requirements and test methods

08/06/3

prPN-prEN 1036-2

Szkło w budownictwie - Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego- Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity; product standard

08/12/3

prPN-prEN 15543

Opakowania szklane - Główki butelek - Główki z gwintem stosowane w butelkach do napojów niegazowanych
Glass packaging - Finishes for bottles - Screw thread finishes for bottles for non-carbonated liquids

09/01/1

prPN-prEN 15681-1

Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła glinokrzemianowego - Część 1:Definicje i ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne
Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties

09/12/3

prPN-prEN 15681-2

Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła glinokrzemianowego - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

09/12/3

prPN-prEN 15682-1

Szkło w budownictwie - Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne krzemianowe szkło ziem alkalicznych - Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description

09/12/3

prPN-prEN 15682-2

Szkło w budownictwie - Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne krzemianowe szkło ziem alkalicznych - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

09/12/3

prPN-prEN 15683-1

Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne profilowe szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 1: Definition and description

09/12/3

prPN-prEN 15683-2

Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne profilowe szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in Building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

09/12/3

prPN-prEN ISO 14439

Szkło w budownictwie - Zasady montażu -Kliny do szklenia
Glass in building - Assembly rules - Glazing wedges

10/12/3

prPN-prEN ISO 24998

Naczynia laboratoryjne z tworzyw sztucznych - Jednorazowe naczynia Petriego do zabiegów mikrobiologicznych
Plastics laboratory ware - Single use Petri dishes for microbiological procedures

09/12/3

prPN-prEN ISO 648

Szklany sprzęt laboratoryjny - Pipety jednomiarowe
Laboratory glassware - Single volume pipettes

09/12/3

więcej informacji: Świat Szkla 3/2008 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.