Jeśli połączenie okno-ściana jest wykonane nieprawidłowo - a w wykonawstwie zdarza się to często - to degradacja okna rozpoczyna się już w momencie jego wbudowania.

Wady montażu okien z PVC
To dalszy ciąg rozdziału obejmującego najbardziej powszechne wady montażu okien PVC. Tekst przedstawia skutki wad i ich wpływ na trwałość i funkcjonalność okien oraz ościeży budynku, podaje przyczyny a także sposoby uniknięcia lub usunięcia wad.

Wady omawiane są w kolejności wykonywania prac montażowych.

Wady uszczelniania okien w ścianach bez węgarka
Wada wykonania - Osadzenie okna bez uszczelnienia (rys. 48).

Rys. 48. Brak uszczelnienia

Skutek wady - Pojawienie się zawilgoceń muru, przedmuchy powietrza przez styk, zacieki wody w mur, zawilgocenia tynków ościeży, rozwój pleśni, obniżone temperatury, roszenie wilgoci na ramach, szybach i ościeżach.

Przyczyna wady - Osadzenie okna bez wykonania jakiejkolwiek izolacji. Swobodne wnikanie od wewnątrz w styk wilgoci z powietrza i jej kondensacja w złączu a od zewnątrz wody opadowej powoduje zawilgacanie muru i obniża jego izolacyjność termiczną.

Wada wykonania - Osadzenie okna bez uszczelnienia całego styku od ościeża (rys. 49).Rys. 49. Niepełne uszczelnienie ramy okna na styku z ościeże

Skutek wady - Pojawienie się po pewnym okresie eksploatacji okna zawilgoceń muru, w dłuższym okresie eksploatacji powstawanie uszkodzeń opisanych powyżej.

Przyczyna wady - Niewystarczające uszczelnienie złącza ulegające powolnemu rozszczenianiu. Wnikanie od wewnątrz w styk wilgoci z powietrza i jej kondensacja w złączu, a od zewnątrz wody opadowej, powodują zawilgacanie muru i obniżają jego izolacyjność termiczną.

Jest to najbardziej powszechny sposób uszczelniania styków okien z murem.

Wada wykonania - Osadzenie okna z uszczelnieniem części środkowej styku pianką PU i zatynkowanie pozostawionej części styku (rys. 50).Rys. 50. Uszczelnienie ramy okna na styku z ościeżem pianką PU i tynkiem

Skutek wady - Pojawienie się po pewnym okresie eksploatacji okna zawilgoceń muru, w dłuższym okresie eksploatacji powstawanie uszkodzeń opisanych powyżej. Wady dodatkowe to deformacje ram okien, kleszczenie ram skrzydeł, poważne uszkodzenia mechaniczne okien.

Przyczyna wady - Wprowadzenie tynku w złącze uniemożliwia kompensację naprężeń termicznych i mechanicznych okna - brak luzu. Uszczelnienie sztywnego złącza ulega przyspieszonemu rozszczenianiu. Wnikanie od wewnątrz w styk wilgoci z powietrza i jej kondensacja w złączu a od zewnątrz wody opadowej powoduje zjawiska opisane powyżej. Rys. 51. Uszczelnienie ramy okna na styku z ościeżem pianką PU

Wada wykonania – Osadzenie okna z uszczelnieniem całego styku pianką PU (rys. 51).

Skutek wady – Sporadycznie pojawiają się zawilgocenia.

Przyczyna wady – Pomimo pozornie poprawnego uszczelnienia styku jest ono niewystarczające i rozszczelni się po pewnym czasie.

Uniknięcie wady:
Dokładnie uszczelniać styk ramy okna z ościeżem.
Przy uszczelnianiu okien należy unikać powstawania mostków termicznych.
Przykłady

 
 Rys. 52 Prawidłowe uszczelnienie okna w ścianie litej.
 
 Rys. 55. Prawidłowe uszczelnienie okna w ścianie litej i w progu – rysunek aksonometryczny

Od zewnątrz stosować taśmy z gąbki paroprzepuszczalnej i szczelnej na przenikanie opadów atmosferycznych

 
 Rys. 53. Naklejanie na ościeże samoprzylepnej taśmy z gąbki
  
 Rys. 54. Uszczelnienie z taśmy z gąbki

Uszczelnienie z taśmy z gąbki [na rysunku pomiędzy murem z cegły a niebieską ramą okna] – do odsychania złącza [gdy ulegnie zamoknięciu] i zapewnienia ich szczelności na przecieki wody i przedmuchy powietrza. Ściśnięta gąbka zapewnia szczelność złącza w długim okresie użytkowania okna.
Unikać przylegania zewnętrznego tynku do ramy – przy tynkowaniu zrobić kielnią tzw. wydrę.
Od wewnątrz stosować taśmy z folii paroszczelnej lub sznury poliuretanowe o przekroju kołowym i silikon nakładany w szczelinę na sznur – złącze jest szczelne a jednocześnie elastyczne i zapewnia szczelność przy ruchach termicznych okna (rys. 54).
Sznury poliuretanowe i nakładany silikon opierać od strony ościeża na równym tynku a od strony ramy na płaskiej podkładce [wstawka do zaczepów ramy],
W złączu stosować piankę poliuretanową wtryskiwaną na równe oczyszczone odpylone podłoże. Wypełniać pianką całe złącze.
Dobierać łączniki [dyble, kotwy] odpowiednio do rodzaju ściany (rys. 60 i 61).
Parapet zewnętrzny mocować pod okno.
Stosować pod parapetem taśmy uszczelniające.

Wstawienie okna poza strefą izolacji termicznej

Wada wykonania – Ustawienie okna
poza płaszczyzną środkowej warstwy izolacyjnej
ściany trójwarstwowej (rys. 56).Rys. 56. Ustawienie okna poza płaszczyzną izolacji termicznej – okno cofnięte do wewnątrz

Skutek wady – Po wbudowaniu okien na ościeżach i w nadprożu pojawianie się zawilgoceń muru, które z upływem czasu znacznie się powiększają. Zawilgocenia izolacji termicznej. Wyczuwalne przy dotyku wilgotne „zimne” tynki, widoczne
plamy zacieków, pojawiające się z upływem czasu grzyby pleśniowe.

Przyczyna wady – Ustawienie okna poza strefą izolacji termicznej [przerwanie ciągłości izolacji] powoduje powstanie mostków termicznych na styku okna z murem. Woda opadowa może wnikać w warstwę izolacji.

Wada wykonania – Ustawienie okna poza płaszczyzną środkowej warstwy izolacyjnej ściany trójwarstwowej (rys. 57).Rys. 57. Ustawienie okna poza płaszczyzną izolacji termicznej – okno dosunięte do węgarka – wysunięte na zewnątrz

Skutek wady – Po wbudowaniu okien na ościeżach i w nadprożu pojawianie się zawilgoceń muru. Wnikanie wilgotnego powietrza w warstwę izolacji, wyraszanie wilgoci. Wilgotne „zimne” tynki, widoczne plamy zacieków, pojawiające się z upływem czasu grzyby pleśniowe.

Uniknięcie wady:
Okna ustawiać w płaszczyźnie izolacji termicznej tak by nie doprowadzić do jej przerwania (rys. 58).
Przy bardzo szerokich szczelinach stosować elementy osłaniające jak np. prowadnice rolet mocowane trwale do ram okien.
Od zewnątrz stosować elastyczne taśmy z gąbki poliuretanowej paroprzepuszczalnej – do odsychania złącza.
Od wewnątrz stosować taśmy z folii paroszczelnej.
Okna mocować wyłącznie na kotwy blaszane.Rys. 58. Ustawienie okna w płaszczyźnie izolacji cieplnej ściany

Zasada prawidłowego wykonania
– Unikać przerywania izolacji termicznej. Układ okno – ściana powinien stanowić „monolit”.

Termomodernizacja
Wada wykonania – Przysłonięcie ramy okna zewnętrzną warstwą izolacji (rys. 59).Rys. 59. Rama okna przysłonięta zewnętrzną warstwą izolacji (termorenowacji)

Skutek wady – Wciekanie pod ramy skrzydeł wody opadowej spływającej po powierzchni ram skrzydeł.

Przyczyna wady – Ustawienie okna z ramą schowaną całkowicie za węgarek powoduje, że woda ma możliwość bezpośredniego zaciekania we wręby skrzydeł.

Wada wykonania – Ustawienie okna z ramą ustawioną prawidłowo w ocieplanym węgarku, ale z bardzo dużym luzem dylatacyjnym od strony ościeża (rys. 60).Rys. 60. Ustawienie okna prawidłowo w ocieplanym węgarku, ale z nadmiernym luzem od strony ościeża

Skutek wady – Po pewnym okresie eksploatacji wciekanie wody opadowej w styk węgarka i ramy okna. Wciekanie wody opadowej pod izolację termorenowacji.

Przyczyna wady – Dybel mocujący obciążony jest dużym momentem zginającym [ruchy okna – strzałki] gdyż nadmiernie „wisi” w powietrzu. Przy zwiększonym obciążeniu wiatrem poprzeczne ruchy okna powodują rozszczelnianie styku i pękanie tynku.

Uniknięcie wady:
Przy termorenowacji unikać zasłaniania ram okien przez zewnętrzną warstwę ocieplającą węgarek.
Od zewnątrz stosować elastyczne taśmy z gąbki poliuretanowej paroprzepuszczalnej – do odsychania złącza.
Od wewnątrz stosować taśmy z folii paroszczelnej.Rys. 61 Ustawienie okna z szeroką ramą w ścianie „wielka płyta” po ociepleniu ściany zewnętrznej przy oknie.

Zasada prawidłowego wykonania
– Przy termorenowacji stosować szerokie ramy ościeżnic lub elementy poszerzające.

Niewłaściwe osadzenie mocowań, niewłaściwe mocowania

Wada wykonania – Umocowanie okna na dybel wpuszczony w warstwę izolacji termicznej (rys. 62).Rys. 62. Dybel w warstwie izolacji termicznej

Skutek wady – Przy zwiększonym obciążeniu wiatrem poprzeczne ruchy okna powodujące rozszczelnianie styku. Wyraszanie wilgoci, przewiewanie powietrza przez rozspojone styki. Przy nagrzewaniu termicznym deformacje ram.

Przyczyna wady – Dybel mocujący [obciążony momentem zginającym] nie ma trwałego osadzenie w materiale litym, utwierdzenie okna w ościeżu jest niewystarczające, przy naporze wiatru okno przemieszcza się poprzecznie. Bardzo powszechna wada montażu.

Uniknięcie wady:
W przypadku ścian warstwowych z wewnętrzną izolacją termiczną do mocowania okien stosować wyłącznie kotwy mocowane wkrętami do muru wewnętrznego (rys. 63).Rys. 63. Mocowanie ramy na kotwy w ścianie warstwowej

Wada wykonania – Umocowanie okna na dybel wpuszczony w cegłę szczelinową (rys. 64).Rys. 64. Dybel w cegle szczelinowej

Skutek wady – Przy zwiększonym obciążeniu wiatrem poprzeczne ruchy okna powodujące rozszczelnianie styku.

Przyczyna wady – Dybel mocujący nie ma trwałego osadzenie w materiale litym – ścianki cegły ulegają rozerwaniu przez dybel.

Uniknięcie wady:
W przypadku ścian z cegły szczelinowej osadzać w ościeżu wstawki z cegły litej lub klocki drewniane – przeznaczone do osadzania łączników.

Wada wykonania – Umocowanie okna na mocno wygięte kotwy – występuje przy mocowaniu zbyt wąskich okien (rys. 65).Rys. 65. Mocno wygięta kotew

Skutek wady – Przy zwiększonym obciążeniu wiatrem występują poprzeczne ruchy okna, powodujące rozszczelnianie styku.

Uniknięcie wady:
Wymiana okna na szersze, dostawienie do okna poszerzacza, nie dopuszczać do opisanej sytuacji.

Wada wykonania – Umocowanie okna na kotwy wycięte z pasków blachy i gwoździe (rys. 66).Rys. 66. Pasek z blachy i gwóźdź

Skutek wady – Przy zwiększonym obciążeniu wiatrem poprzeczne ruchy okna powodujące rozszczelnianie styku.

Uniknięcie wady: Sytuacja niedopuszczalna.

Jerzy Płoński
ITB

Literatura
1. Leitfaden zur Montage – Der Einbau von Fenstern, Fassaden und Haustüren mit Qualitätskontrole durch das RAL-Gütezeichen. Instrukcja montażu okien.
2. Podręcznik montażu okien KOMMERLING.
3. Słabe miejsca w budynkach. Tom V. Okna i drzwi zewnętrzne.
4. Internationaler Kunststoff-Fenster Kongress 1995 r. Materiały z konferencji KBE w Berlinie.
5. Nowoczesny montaż okien. Materiały z konferencji firmy BRÜGMANN – Ciechocinek, czerwiec 1999 r.
6. Materiały z konferencji TROPLAST POLSKA – Międzyzdroje, czerwiec 2001
7. Rapport technique UEAtc pour L’Agrément des fenêtres colorées en PVC UEATc Information Nr 32 septembre 1995.
8. Brigitte Knoll, Florian Sewald, Profile do okien z PVC. „Świat Szkła” 4/1998.
9. J. Schmidt, Montaż okien – Stan techniki.
10. BAU Bauelemente
11. Nowoczesny montaż okien – Katalog firmy ILLBRUCK
Katalogi firm: VEKA POLSKA, SCHÜCO, KOMMERLING.

wszystkie części cyklu:

Wady montażu i wykonania okien. Część 1, Jerzy Płoński, Świat Szkła 4/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 2, Jerzy Płoński, Świat Szkła 5/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 3, Jerzy Płoński, Świat Szkła 6/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 4, Jerzy Płoński, Świat Szkła 7-8/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 5, Jerzy Płoński, Świat Szkła 9/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 6, Jerzy Płoński, Świat Szkła 11/2006

patrz też:

- Czy Twoje okna też są takie? Część 3 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 3/2010

- Czy Twoje okna też są takie? Część 2 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 2/2010

- Czy Twoje okna też są takie? Część 1 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 1/2010więcej informacji: Świat Szkła 6/2006

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.