Sztywne pianki poliuretanowe - lub pianki niedbale stosowane, brak zabezpieczenia przed penetracją wilgoci wewnętrznej i wody opadowej z zewnątrz, niedostateczna ilość kotew [dybli, łączników z blachy] łączących mechanicznie okno z murem, lub nawet ich brak, zwykłe paski blachy lub nawet gwoździe zamiast łączników systemowych, zbyt duże [lub za małe] luzy obwodowe, niedrożne odwodnienia bardzo niekorzystnie wpływają na jakość i trwałość okna. Jeśli połączenie okno-ściana jest wykonane nieprawidłowo - a w wykonawstwie zdarza się to często - to degradacja okna rozpoczyna się już w momencie jego wbudowania.

 

 

Wady montażu okien z PVC
To dalszy ciąg rozdziału obejmującego najbardziej powszechne wady montażu okien PVC. Tekst przedstawia skutki wad i ich wpływ na trwałość i funkcjonalność okien oraz ościeży budynku, podaje przyczyny a także sposoby uniknięcia lub usunięcia wad.

 

Wady podawane są w kolejności wykonywania prac montażowych.

 

Ustawienie okna bez klocków, klinów
Wada wykonania
- Osadzenie okna bez odpowiedniej ilości klocków podporowych podokiennych [na dwa klocki] (rys. 19). Osadzenie okna bez klocków podporowych bezpośrednio ramą okna na podłożu (rys. 20).

 

Rys. 19. Osadzenie okna na dwu klockach podporowych

 Rys. 20. Osadzenie okna bez klocków pod ramą

 

Skutek wady - Pionowe ruchy okna, odkształcenia ram [strzałka], deformacje okna i skrzydeł, pękanie tynku, wnikanie wilgoci w styk, przedmuchy powietrza. Przy braku klocków nie ma możliwości wykonania uszczelnienia pod ramą, nie ma też możliwości wypoziomowania okna.

 

Uniknięcie wady:
Klocki [kliny podporowe] powinny być rozmieszczone w sposób trwały i uniemożliwiający ich przesunięcie.
Powinny być wykonane z materiału nieulegającego destrukcji - impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego.
Rozmieszczenie i rozmiar klocków powinien zapewniać możliwość wykonania izolacji termicznej.
Klocki powinny być sytuowane w newralgicznych punktach ramy - przy narożach, pod słupkami, pod zestawieniami okien w sposób nieograniczający rozszerzalności termicznej profili a jednocześnie zapewniający stabilne osadzenie okna (rys. 21).
Klocki boczne stanowią zabezpieczenie na czas montażu okien i po zamocowaniu okien należy je usunąć.
Zaklinowanie okna z każdej strony uniemożliwia ruchy termiczne - przesztywnia je.
Klocki-kliny umożliwiają dokładne wypoziomowanie okna (rys. 22).
Klocki nie powinny wystawać spod ramy.
Klocki powinny być układane na płaskiej powierzchni.
Korzystnym jest ich ''dociśnięcie'' łącznikiem okna do podłoża jak to przedstawiono na rysunku nr 22.

 

 

Rys. 21. Prawidłowe rozmieszczenie klocków podporowych

 Rys. 22. Rozmieszczenie klocków-klinów

 

Zamontowanie okna bez listwy progowej

Wada wykonania
– Osadzenie okna bez listwy progowej, parapet zewnętrzny umocowany do ramy (rys. 23 i 24).


Skutek wady
– Brak możliwości zamontowania parapetu zewnętrznego pod ramą okna powoduje przecieki wody opadowej pod ramę okna a następnie spod okna do pomieszczenia, zawilgacanie muru podokiennego, rozszczelnianie złącza, przemarzanie muru w okresie zimowym, przedmuchy powietrza przez rozszczelnione złącze, korozję dybli, kotew i inne poważne wady.

Uniknięcie wady:
Przy braku listew progowych nie ma możliwości wykonania trwałego uszczelnienia z parapetem.
Listwy progowe powinny być stosowane w każdym przypadku zarówno przy wymianie okien jak i przy oknach nowych (rys. 25).
Należy pamiętać, że dla okien „typowych” należy odjąć 3 cm wysokości okna na listwę progową.
Listwy progowe powinny być przykręcane
do ram okien.
Korzystnym jest uszczelnienie styku listwy progowej z ramą okna przy zastosowaniu uszczelki z gąbki – rys.
Listwy progowe umożliwiają zamontowanie parapetów zewnętrznych pod ramy okien (rys. 26).
Zastosowanie listew progowych zapewnia wykonanie pełnego uszczelnienia pod oknem.
Listwy progowe powinny być węższe niż ramy ościeżnic.

 

Mocowanie okna na niewystarczającą ilość kotew, dybli, wkrętów

Wada wykonania – Montaż okna z boków [po dwa punkty mocowania] bez montażu w progu i w nadprożu, nieprawidłowy również rozstaw mocowań od naroży okna (rys. 27).

Skutek wady – Poprzeczne ruchy okna, odkształcenia ramy dolnej i ramy górnej, deformacje okna, rozszczelnianie uszczelnienia, pękanie tynku, wnikanie wilgoci w rozszczelniony styk, przedmuchy powietrza.

Przyczyna wady – Obciążenie z okna [wiatrem, eksploatacyjne, termiczne]  przekazywane jest na niewystarczającą ilość mocowań. Brak mocowań przy jednoczesnych obciążeniach termicznych powoduje deformacje ram i rozszczelnianie złącz (rys. 28). [Czerwona strzałka – czynniki termiczne].

Uniknięcie wady:
Rozstaw mocowań powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji montażowej (rys. 29).
Bezwzględnie mocować okna w progu i w nadprożu.
Dyble [wkręty kotew] osadzać w litym materiale – rysunek.
Stosować wyłącznie łączniki [dyble, kotwy, śruby] systemowe.
Dobierać łączniki do rodzaju ściany – rys. W progach okien stosować specjalne kotwy progowe (rys. 30).
Otwory pod wkręty kotew, pod dyble lub specjalne wkręty powinno się wiercić bez udaru.
Wkręty dociągać równomiernie nie powodując naprężeń w ramach ościeżnic.
Unikać przewiercania przez komory ram okien, w których znajdują się usztywnienia.
Przestrzegać odległości mocowań od naroży – niewłaściwe ustawienie mocowań w narożach doprowadza do rozrywania zgrzewów ram.
Otwory w cegłach pod oknem zasklepiać tynkiem (rys. 31).Niepełne uszczelnienie w progu

Wada wykonania – Osadzenie okna w progu [na klockach, bez listwy progowej] bez wykonania uszczelnienia (rys. 32).

Skutek wady – Wciekanie pod ramę okna wody opadowej, przecieki wody pod parapet wewnętrzny. Przecieki do wewnątrz, przedmuchy powietrza zewnętrznego, zawilgacanie muru, wyroszenie wilgoci na ramach okna przy parapecie wewnętrznym. Zawilgacanie klocków i ich korozja biologiczna.

Przyczyna wady – Ustawienie okna bez wykonania właściwej izolacji termicznej, przeciwwiatrowej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.Wada wykonania – Osadzenie okna w progu na klockach nierówno ułożonych na nieoczyszczonym podłożu z niepełnym uszczelnieniem (rys. 33).

Skutek wady – Wciekanie pod ramę okna wody opadowej, przecieki wody pod parapet wewnętrzny. Po dłuższym okresie eksploatacji przecieki do wewnątrz, przedmuchy powietrza zewnętrznego, poważne zawilgacanie muru, wyroszenie wilgoci na ramach okna przy parapecie wewnętrznym. Przy nierównym ułożeniu klocków deformacje okien. Zawilgacanie klocków i ich korozja biologiczna.

Uniknięcie wady:
Dokładnie uszczelniać styk ramy okna z murem podokiennym.
Od zewnątrz stosować folie paroprzepuszczalne, wodoszczelne i wiatroszczelne – do odsychania złącza i zapewnienia ich szczelności na przecieki wody i przedmuchy powietrza (rys. 34).
Od wewnątrz stosować materiały paroszczelne.
Okna osadzać na listwach progowych z zastosowaniem klocków podporowych.
Parapety zewnętrzne mocować pod ramy okien a styk krawędzi parapetów z listwą progową uszczelniać silikonem.

Wciekanie wody opadowej pod okno

Wada wykonania – Osadzenie okna bez wykonania zewnętrznej izolacji przeciwwodnej, zamontowanie parapetów zewnętrznych do ramy okna (rys. 35).

Skutek wady – Wciekanie wody opadowej spływającej po oknie pod ramę okna, zawilgacanie muru podokiennego, przeciekanie wody opadowej do pomieszczenia, zawilgocenia i pleśnie.

Przyczyna wady – Osadzenie okna [bez listwy progowej] bez wykonania wodoszczelnej izolacji od strony zewnętrznej pod ramą okna, zamontowanie parapetu zewnętrznego do ramy okna i zasłonięcie otworów odwadniających wrąb ramy, co powoduje wciekanie wody pod okno, brak paroizolacji od strony zewnętrznej. Jest to bardzo powszechny sposób montażu parapetów zewnętrznych – do ramy okien. Krawędź parapetu zasłania otwory odwadniające [woda wcieka pod okno].

Uniknięcie wady:
Okna montować bezwzględnie na listwach progowych i na klockach [klinach] (rys. 36).
Parapet zewnętrzny montować pod ramą okna do listwy progowej wkrętami w rozstawie nie większym niż 30 cm, łby wkrętów zabezpieczać osłonkami z tworzywa.
Dokładnie uszczelniać materiałem izolacji termicznej styk ramy okna z progiem.
Od wewnątrz stosować taśmy z folii paroszczelnej.
Od zewnątrz stosować izolację przeciwwodną i wygłuszającą (rys. 37).
Pod parapetem zewnętrznym stosować izolację przeciwwodną i wygłuszającą z wyklejaniem narożników (rys. 38).
Do mocowania okien w progach stosować raczej kotwy progowe a nie dyble/wkręty [nie ma wtedy przewiercania ram okien i zagrożenia wciekania wody opadowej w ramy i pod ramy – przez przewiercone otwory].Błędy uszczelniania okien w ścianach z węgarkiem

Wada wykonania – Osadzenie okna na styk od węgarka bez uszczelnienia od strony węgarka – tylko od ościeża (rys. 39).

Skutek wady – Po wbudowaniu okien, pomimo ich uszczelnienia pianką PU od ościeża pojawienie się zawilgoceń muru, przedmuchy powietrza przez rozszczelniający się styk, zacieki wody w mur.

Przyczyna wady – Osadzenie okna bez wykonania izolacji od strony węgarka i należytej izolacji termicznej, przeciwwiatrowej i przeciwwilgociowej od ościeża.

Wnikanie od zewnątrz w styk wilgoci i wody opadowej, wnikająca woda opadowa powoduje zawilgacanie muru i obniżanie izolacyjności.Wada wykonania – Osadzenie okna bez uszczelnienia od ościeża – uszczelnienie tylko od węgarka (rys. 40).

Skutek wady – Po wbudowaniu okien, pomimo ich uszczelnienia od węgarka pojawianie się zawilgoceń ościeży, rozwój pleśni na ościeżach, zawilgocenia ram.

Przyczyna wady – Osadzenie okna bez wykonania izolacji od strony ościeża.

Wnikanie od wewnątrz w styk wilgoci z powietrza i jej kondensacja w złączu powoduje zawilgacanie muru i obniża jego izolacyjność termiczną.

Wada wykonania – Osadzenie okna bez uszczelnienia od ościeża i od węgarka (rys. 41).

Skutek wady – Pojawienie się zawilgoceń muru, przedmuchy powietrza przez styk, zacieki wody w mur, zawilgocenia tynków ościeży, rozwój pleśni, obniżone temperatury w pomieszczeniach, roszenie wilgoci na ramach, szybach i ościeżach.

Przyczyna wady – Osadzenie okna bez wykonania jakiejkolwiek izolacji zarówno od strony ościeża jak i węgarka.

Swobodne wnikanie od wewnątrz w styk wilgoci z powietrza i jej kondensacja w złączu a od zewnątrz wody opadowej powoduje zawilgacanie muru i obniża jego izolacyjność termiczną.Wada wykonania – Osadzenie okna bez uszczelnienia całego styku od ościeża i od węgarka (rys. 42).

Skutek wady – Pojawienie się po pewnym okresie eksploatacji okna zawilgoceń muru, w dłuższym okresie eksploatacji powstawanie uszkodzeń opisanych powyżej.

Przyczyna wady – Niewystarczające uszczelnienie złącza ulegające powolnemu rozszczenianiu. Jest to najbardziej powszechny a nieprawidłowy sposób uszczelniania styków okien z murem.

Uniknięcie wady:
Dokładnie uszczelniać styk ramy okna z ościeżem i z węgarkiem.
Przy uszczelnianiu okien należy unikać powstawania mostków termicznych.
Przykłady:

Od zewnątrz stosować taśmy z gąbki paro-przepuszczalnej i szczelnej na przenikanie opadów atmo-sferycznych – do odsychania złącza [gdy ulegnie zamoknięciu] i zapewnienia ich szczelności na przecieki wody i przedmuchy powietrza. Ściśnięta gąbka zapewnia szczelność złącza w długim okresie użytkowania okna.
Unikać przylegania zewnętrznego tynku do ramy – przy tynkowaniu zrobić kielnią tzw. wydrę
Od wewnątrz stosować taśmy z folii paroszczelnej lub sznury poliuretanowe o przekroju kołowym i silikon nakładany w szczelinę na sznur – złącze jest paroszczelne a jednocześnie elastyczne i zapewnia szczelność przy ruchach termicznych okna.
Sznury poliuretanowe i nakładany silikon opierać od strony ościeża na równym tynku a od strony ramy na płaskiej podkładce [wstawka do zaczepów ramy],
W złączu stosować piankę poliuretanową wtryskiwaną na równe, oczyszczone odpylone podłoże.
Wypełniać pianką całe złącze.
Dobierać łączniki [dyble, kotwy] odpowiednio do rodzaju ściany [ściana lita, warstwowa z ociepleniem wewnątrz, lita z ociepleniem zewnętrznym z cegły litej, komorowej, ściana z betonu. [Rys. 60 i 61]
Przy bardzo szerokich węgarkach [Rys. 12] stosować listwy poszerzające lub szerokie ramy ościeżnic.

Jerzy Płoński
ITBLiteratura
1. Leitfaden zur Montage – Der Einbau von Fenstern, Fassaden und Haustüren mit Qualitätskontrole durch das RAL-Gütezeichen. Instrukcja montażu okien.
2. Podręcznik montażu okien KOMMERLING.
3. Słabe miejsca w budynkach Tom V Okna i drzwi zewnętrzne.
4. Internationaler Kunststoff-Fenster Kongress 1995 r. Materiały z konferencji KBE w Berlinie.
5. Nowoczesny montaż okien. Materiały z konferencji firmy BRÜGMANN – Ciechocinek, czerwiec 1999 r.
6. Materiały z konferencji TROPLAST POLSKA – Międzyzdroje, czerwiec 2001
7. Rapport technique UEAtc pour L’Agrément des fenêtres colorées en PVC UEATc Information Nr 32 septembre 1995.
8. Brigitte Knoll, Florian Sewald, Profile do okien z PVC. „Świat Szkła” 4/1998.
9. J. Schmidt, Montaż okien – Stan techniki.
10. BAU Bauelemente
11. Nowoczesny montaż okien – Katalog firmy ILLBRUCK
12. Katalogi firm: VEKA POLSKA, SCHÜCO, KOMMERLING.

 

wszystkie części cyklu:

Wady montażu i wykonania okien. Część 1, Jerzy Płoński, Świat Szkła 4/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 2, Jerzy Płoński, Świat Szkła 5/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 3, Jerzy Płoński, Świat Szkła 6/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 4, Jerzy Płoński, Świat Szkła 7-8/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 5, Jerzy Płoński, Świat Szkła 9/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 6, Jerzy Płoński, Świat Szkła 11/2006

 

patrz też:

- Czy Twoje okna też są takie? Część 3 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 3/2010

- Czy Twoje okna też są takie? Część 2 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 2/2010

- Czy Twoje okna też są takie? Część 1 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 1/2010

 

 więcej informacji: Świat Szkła 5/2006

 

 

http://www.swiat-szkla.pl/images/artykuly/2006_05/30-fot19.jpg

Rys. 23. Osadzenie okna bez listwy progowej, parapet zewnętrzny umocowany do ramy

Rys. 24. Umocowanie parapetu zewnętrznego do ramy okna, widoczne odspajanie silikonu

Rys. 25. Rama okna z listwą progową

Rys. 26. Osadzenie okna z listwa progową i parapetem zewnętrznym mocowanym pod ramę okna

Rys. 27. Montaż okna na cztery mocowania wyłącznie z boków okna

Rys. 28. Deformacje nieumocowanej ramy pod wpływem czynników termicznych

Rys. 29. Prawidłowy rozstaw mocowań

Rys. 30. Kotew progowa

Rys. 31. Zasklepione otwory w cegle szczelinowej, pozostawiony luz na materiał uszczelniający

Rys. 32. Brak uszczelnienia w progu

Rys. 33. Niepełne uszczelnienie okna w progu

Rys. 34. Uszczelnienie okna w progu

Rys. 35. Brak uszczelnienia progu okna, zamontowanie parapetu zewnętrznego do ramy okna

Rys. 36. Osadzenie i uszczelnienie okien w progu

Rys. 37. Sposób wyklejenia izolacji pod parapetem zewnętrznym

Rys. 38. Sposób wyklejenia izolacją narożnika pod parapetem zewnętrznym

Rys. 39. Brak uszczelnienia na styku z węgarkiem

Rys. 40. Brak uszczelnienia ramy okna na styku z ościeżem

Rys. 41. Brak uszczelnienia

Rys. 42. Niepełne uszczelnienie ramy okna na styku z ościeżem i węgarkiem

Rys. 43. Prawidłowe uszczelnienie okna w ścianie litej z węgarkiem

Rys. 44. Prawidłowe uszczelnienie okna [rama z elementem poszerzającym] w ścianie monolitycznej z węgarkiem – „wielka płyta”

Rys. 45. Prawidłowe uszczelnienie okna w ścianie litej z ociepleniem zewnętrznym

Rys. 46. Uszczelnienie okna z zastosowaniem materiałów typu Illbruck

Rys. 47. Uszczelnienie okna w progu z materiałów typu Illbruck

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.