14 grudnia 2005 roku w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich została opublikowana piąta część europejskiej normy EN 1279, dotycząca oceny zgodności Izolacyjnych Szyb Zespolonych. Od 1 marca 2006 roku rozpoczął się okres przejściowy, a na 1 marca 2007 roku przypada data wycofania norm krajowych dotyczących zespolonych szyb izolacyjnych. Nasza branża została zalana informacjami dotyczącymi tej kwesti. Ale ile tak naprawdę z tego rozumiemy i jaki jest postęp w oznakowaniu CE na naszym rynku

W dwóch częściach tego artykułu chcemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Pierwsza, poniższa część przedstawia podstawy dotyczące oznakowania CE. Natomiast w drugiej części spróbujemy przedstawić obecną sytuację na rynku opierając się na osobistym wywiadzie oraz Państwa (mamy nadzieję, że częstym) odzewie na ten artykuł.

Co to jest oznakowanie CE?
Litery CE są skrótem francuskiego słowa ''Communauté Européene'', oznaczającego Wspólnotę Europejską. Pod oznakowaniem CE kryje się wielka idea: wspólny rynek europejski bez żadnych technicznych barier. Ta ekonomiczna przestrzeń, gdzie wszelkie dobra, usługi, kapitał i siła robocza mogą swobodnie przepływać, wymaga od nas pewnej wiedzy. Bazując na tzw. ''Dyrektywach Nowego Podejścia'' oznakowanie CE staje się obowiązkowym oznakowaniem europejskim, ukazującym zgodność pewnych grup wyrobów z zasadniczymi wymogami tych dyrektyw. Produkty szklane podlegają Dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych 89/106/EEC.

Wszelkie wyroby budowlane oznakowane znakiem CE podporządkowują się zharmonizowanym normom europejskim (hEN) i podstawowym wymogom Dyrektywy 89/106/EEC oraz podlegają wolnemu handlowi w obszarze Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA - European Economic Area).

Podstawowymi celami oznakowania CE są:
.
zasygnalizowanie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymogami dyrektywy,
. zezwolenie na istnienie produktu na rynku,
. zapewnienie swobodnego przemieszczania się dóbr na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej,
. zezwolenie na wycofanie niezgodnych produktów (np. przez urzędy celne i inne uprawnione urzędy).

Oznakowanie CE:
. nie jest znakiem ani certyfikatem ani aprobatą wydawaną przez stronę trzecią,
. nie jest znakiem pochodzenia geograficznego,
. nie jest zwykłym narzędziem marketingowym ani promocyjnym,
. nie jest znakiem jakości.

Korzyści z oznakowania CE
Komisja Europejska wprowadziła oznakowanie CE w celu ułatwienia handlu pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Oznaczając swój produkt znakiem CE, przedsiębiorca deklaruje, że spełnia on minimalne wymagania dla zdrowia i bezpieczeństwa ustanowione w dyrektywach EU.Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (CPD - Construction Product Directives)
Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych jest jedną z dyrektyw ''Nowego Podejścia''. Zasadniczym celem CPD jest zlikwidowanie barier technicznych w handlu wyrobami budowlanymi w obszarze Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA - EU, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz powstanie jednego Wspólnego Rynku.

Uzyskiwane jest to poprzez likwidację dotychczasowych norm krajowych oraz
. system zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
. uzgodniony system potwierdzający zgodność dla każdej grupy produktów,
. strukturę jednostek notyfikujących,
. oznakowanie produktów znakiem CE.

Celem CPD nie jest harmonizowanie prawa budowlanego! Wszystkie Państwa Członkowskie i władze publiczne nie są ograniczone w ustalaniu swoich własnych wymagań dotyczących tychże produktów. CPD harmonizuje jedynie metody badań, deklaracje właściwości produktu i ocenę jego zgodności. CPD definiuje produkt budowlany jako „każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane obejmujące zarówno budynki, jak i budowle inżynierskie” (Art.1 CPD).

Inaczej niż w innych dyrektywach nowego podejścia, CPD określa podstawowe wymagania dla obiektów! W celu wybudowania obiektu, który spełni wymagania użytkowe, wyroby budowlane powinny być odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

Sześć podstawowych wymagań to:
. Bezpieczeństwo konstrukcji (nośność i stateczność)
. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
. Higiena, zdrowie i środowisko
. Bezpieczeństwo użytkowania
. Ochrona przed hałasem
. Oszczędność energii i izolacyjność

Normy Zharmonizowane (hEN)
Europejskie Normy Zharmonizowane (hEN) są opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny ds. Elektrotechniki (CENELEC), bazujących na mandatach Komisji Europejskiej. Tylko te Europejskie standardy (EN) są harmonizowane, które były opracowywane według tego mandatu.

Aneks ZA.1 w zharmonizowanych normach stał się rodzajem listy kontrolnej dla oznakowania CE, według której przedsiębiorca może zapoznać się ze wszystkimi możliwymi wymaganiami dla swojego produktu i sposobami ich spełnienia. Części norm, które nie są wymagane przez przepisy zwane są dobrowolnymi lub niezharmonizowanymi częściami normy. Nie zawierają się one w Aneksie ZA.1.

Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA – European Technical Approvals)
Europejskie Aprobaty Techniczne wydawane są w przypadku, gdy normy nie mogą być opracowane lub nie mogą być przygotowane w ciągu rozsądnego okresu czasu, lub jeśli produkt różni się znacznie od normy. W większości przypadków ETA mogą być wydawane dla produktów specjalnych lub produktów złożonych takich jak zestawy, elementy złożone, prefabrykowane jednostki budowlane lub domy. ETA muszą być opatre na Instrukcjach Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG – European Technical Approval Guidelines), o ile takie instrukcje są dostępne.

Systemy Atestacji Zgodności (AoC – Attestation of Control)
W ustaleniach Komisji zostało określone, który System atestacji zgodności odpowiada konkretnej grupie wyrobów. Ustalenia te są także podawane w mandatach do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) lub Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA – European Organization of Technical Approval), które to zobligowane są do wprowadzenia ich do odpowiednich zharmonizowanych specyfikacji.

Dla CPD stosowane jest poniższe sześć systemów atestacji zgodności. Systemy te są klasyfikowane w zależności od poziomu zaangażowania strony trzeciej w ocenianiu zgodności wyrobu:
. System 1+: Certyfikat zgodności wyrobu z badaniem sondażowym.
. System 1: Certyfikat zgodności produktu bez badania sondażowego.
. System 2+: Certyfikat zakładowej kontroli produkcji (FPC) ze stałym nadzorem.
. System 2: Certyfikat zakładowej kontroli produkcji (FPC) bez stałego nadzoru.
. System 3: Wstępne badania typu wyrobu przez jednostki notyfikowane.
. System 4: Brak zaangażowania jednostek notyfikowanych.

Oznakowanie CE według 3 Systemu Atestacji Zgodności (np. izolacyjne szyby zespolone) krok po krokuJednostki Notyfikowane
Jednostka Notyfikowana jest instytucją, która na wniosek rządu krajowego otrzymuje notyfikację od Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem Jednostki Notyfikowanej jest zapewnienie serwisu dla oceny zgodności dotyczącej oznakowania CE. Usługi te bazują na warunkach ustalonych w Dyrektywach nowego podejścia i oznaczają ocenę, czy producent spełnia zasadnicze wymogi w nich spisane.


Oliver Beier Costa
GUARDIAN INDUSTRIES POLAND

więcej informacji: Świat Szkła 6/2006

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.