W październikowym numerze „Świata Szkła” ukazał się tekst pt.: EC2 do drzwi przesuwnych, zawierający pewne nieścisłości dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w tym nieścisłości  dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, a szczególnie automatycznych napędów oraz drzwi z takimi napędami. Informacje te, niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi, mogą spowodować sytuacje grożące poważnymi konsekwencjami, nawet karnymi. Niewłaściwe wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych, co sugeruje wspomniana publikacja, naraża producenta i dystrybutora, w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) na karę grzywny do 100 000 zł.

Niezgodnie ze stanem faktycznym podano informację, że napęd EC2 jako pierwszy spełnia wymogi najnowszej normy europejskiej EN 12650. Taka norma jeszcze nie została oparacowana, zatwierdzona i zharmonizowana, lecz znajduje się jedynie w trakcie opracowania.

W chwili obecnej dostępne są dwa projekty norm o redakcji z 2002 roku, a mianowicie:
. prEN 12650-1:2002 Okucia budowlane. Automatyczne systemy drzwi z napędem dla ruchu pieszego. Część 1: Wymagania do wyrobu i metody badań
. prEN 12650-2:2002 Okucia budowlane. Automatyczne systemy drzwi z napędem dla ruchu pieszego. Część 2: Bezpieczeństwo przy drzwiach z napędem dla ruchu pieszego.

Według aktualnych informacji Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (CEN) powyższe normy nie są jeszcze w procedurze akceptacyjnej i w dalszym ciągu trwają prace redakcyjne w Grupie WG4/TG12 Komitetu Technicznego TC 33 Drzwi, okna, żaluzje, okucia budowlane i ściany osłonowe.

W publikacji zacytowano także treść Art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360), o wprowadzeniu wyrobów do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nie uwzględniono jednak faktu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652). Wspomniana ustawa zmienia treść Art. 12 na:
Domniemywa się, że wyroby, na których umieszczono oznakowanie CE lub dla których sporządzono dokumentacje potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań w innych krajach niż Rzeczypospolita Polska, są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.

Najważniejszą jednak zmianą dotyczącą wyrobów budowlanych jest dodanie do Art. 1 omawianej ustawy ust. 3 w brzmieniu: Zasady dopuszczania do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych określają odrębne przepisy.

Powoływanie się więc od września 2003 roku przy wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych na ustawę z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności jest bezpodstawne.

Dla informacji podaję, że zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w naszym kraju aktualnie określają:
. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),
. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Z powyżej cytowanych aktów prawnych wynika, że wyrób budowlany może być wprowadzany do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, a nadaje się do stosowania jeżeli jest:
. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną wyrobu lub europejską aprobatą techniczną,
. oznakowany znakiem budowlanym , co oznacza, że producent lub upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Ponieważ w przypadku automatycznych napędów oraz drzwi z takim napędem nie ustanowiono jeszcze zharmonizowanej normy europejskiej (udzielono mandatu na opracowanie normy, więc nie można wydać europejskiej aprobaty technicznej) jak i nie istnieje Polska Norma wyrobu, wprowadzenie do obrotu w Polsce może nastąpić tylko po dokonaniu oceny zgodności z krajową aprobatą techniczną i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym .

inż. Zbigniew Czajka
COBR PEWB „Metalplast” Poznań  

więcej informacji: Świat Szkla 12/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.