Projekt akustyczny budynku wymaga informacji na temat izolacyjności akustycznej budynku od dźwięków powietrznych i przenoszenia bocznego (tzw. „dźwięków flankujących” – ang. flanking sound). W przypadku grupy elementów „ściany osłonowe” takie dane można obecnie zweryfikować tylko na podstawie pomiarów w laboratorium lub testów na miejscu. Do tej pory nie ma możliwości projektowania i weryfikacji za pomocą metody tabelarycznej.

 


Izolacyjność akustyczna od przenoszenia bocznego
W pierwszym etapie przeanalizowano wykonane pomiary dotyczące izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego, a w drugim etapie przeprowadzono szczegółowe pomiary próbne na fasadach.


Do celów analizy stworzono bazę danych pomiarowych z Laboratorium Akustycznego Budynków ift Rosenheim i innych krajowych laboratoriów badawczych. Baza danych zawiera łącznie 1395 wyników pomiarów ze 116 procedur badawczych. Po wykluczeniu nieodpowiednich badań, do analizy pozostało 1092 indywidualnych pomiarów.

 


Elementy wykonane z materiałów konstrukcyjnych z profili z aluminium, drewna, stali oraz drewniano-metalowych są udokumentowane, nie znaleziono wyników dla fasad elementowych wykonanych z profili stalowych.


W trakcie gromadzenia danych konieczne było przypisanie ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej powłoki po stronie pomieszczenia dla każdego udokumentowanego wypełnienia.

 

Wartości tej nie można pobrać bezpośrednio z uznanych raportów z badań; co do zasady jednak wypełnienie po stronie pomieszczenia jest wymienione w raportach. W celu dokonania oznaczenia opracowano standaryzowane wskaźniki izolacyjności akustycznej dla typowych wypełnień i oceniono je statystycznie.


Ze względu na dużą ilość danych, kierunki przenikania (transmisji) dźwięków dla przenoszenia bocznego zostały potraktowane w dwóch rozdziałach dotyczących przenikania dźwięków w poziomie (sąsiednie pomieszczenia na jednej kondygnacji) lub w pionie (sąsiednie pomieszczenia na sąsiadujących kondygnacjach), oddzielnie dla fasad słupowo-ryglowych i fasad elementowych.

 

Ponadto przeprowadzono analizę pasm okiennych, chociaż tego projektu nie można opisać jako ściany osłonowej. W przeszłości przeprowadzono też szereg badań, których wyniki można również wykorzystać do oceny ścian osłonowych.

 

 


Izolacyjność akustyczna od przenoszenia bocznego w poziomie
Izolacyjność akustyczna od przenoszenia bocznego w poziomie ma znaczenie dla połączenia ściany osłonowej ze ścianą działową pomiędzy dwoma pomieszczeniami na jednym piętrze.

 

Wymagana izolacyjność akustyczna na przenikanie hałasu pomiędzy dwoma pomieszczeniami powoduje, że wymagana jest izolacja akustyczna chroniąca przed przenikaniem dźwięków przez przenoszenie boczne w poziomie.


W zależności od wymagań, ścianka działowa ma często grubość od 100 do 150 mm, więc gdy jest połączona z fasadą (zewnętrzną ścianą osłonową), wymagane jest tzw. połączenie wspornikowe (mieczowe) o zmniejszonej głębokości montażu, jeśli szerokość profilu przylegającego do ściany działowej jest mniejsza. Połączenia wspornikowe nie były omawiane w ramach projektu badawczego, muszą być więc rozważane niezależnie podczas projektowania.

 

 

2018 11 16 1

Rys. 5. Porównanie izolacyjności akustycznej profili i izolacji akustycznej od przenoszenia bocznego

 

 

2018 11 16 2

Rys. 6. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego i izolacyjności akustycznej profili

 


Pasma okienne
Analiza pasm okiennych wykazała, że dwa podstawowe warianty połączeń należy wyróżnić dla połączenia konstrukcyjnego/ściennego przegrody; jest to połączenie ze słupem montażowym i poprzecznicą/krzyżulcem.


Wartości tabelaryczne można zastosować do fasad ze stałym oszkleniem i z elementami ruchomymi (oknami ze skrzydłami). Jednakże, aby odróżnić pasma okienne, należy określić geometryczną informację o profilach ram, ponieważ szerokie profile mogą mieć niekorzystny wpływ na izolacyjność akustyczną od przenoszenia bocznego. Nie wprowadza się rozróżnienia w zakresie materiału ram.


Wartość Dn, f, l0, w została zdefiniowana jako wartość charakterystyczna, co wyjaśnia, że ta wartość jest związana z długością odniesienia l0=2,8 m. W celu zastosowania tabel, wymagania – dotyczące ścianki po stronie pomieszczenia, poziomów uszczelnienia i materiałów konstrukcyjnych (szkieletowych): aluminium, drewno, drewno-metal i stal – zostały opisane jako warunki brzegowe.

 

 2018 11 16 3

 

 2018 11 16 4

 

2018 11 16 5

 

2018 11 16 6

Fasady słupowo-ryglowe

Analiza fasad słupowo-ryglowych wykazała, że istnieją trzy podstawowe warianty połączenia dla połączenia konstrukcyjnego ze ścianą działową dla tego typu konstrukcji: połączenie ze słupkiem montażowym, ze słupkiem monolitycznym i wersja określana jako „podwójny słupek”.


Analiza danych obejmuje fasadę słupowo-ryglową wykonaną z profili aluminiowych, profili drewniano-metalowych i profili stalowych. Analiza wykazała, że materiał ramy ma znaczący wpływ na izolacyjność akustyczną fasady słupowo-ryglowej od przenoszenia bocznego w poziomie (z poziomą transmisją dźwięku)

(...)

(...)

2018 11 17 1

 

2018 11 17 2

 

2018 11 17 3


Izolacja akustyczna profili
Jednym z rezultatów projektu badawczego jest uwzględnienie izolacji akustycznej profilu. W związku z tym ukierunkowane środki poprawy w celu zwiększenia izolacji akustycznej od przenoszenia bocznego można ocenić przy stosunkowo niewielkim wysiłku. Rys. 5 zawiera przykład porównawczy izolacji akustycznej profili i izolacji akustycznej od przenoszenia bocznego.


Obliczono izolacyjność akustyczną od przenoszenia bocznego w poziomie, z uwzględnieniem izolacyjności akustycznej profili. W tym celu wymagana jest tabela wartości odniesienia, (patrz: Tabela 7. Izolacja akustyczna profili).


Na podstawie wartości referencyjnej i izolacyjności akustycznej profili, można teraz obliczyć standardową izolacyjność akustyczną od przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych Dn,f,w uwzględniając długość referencyjnąkrawędzi l0 = 2,8 m:

2018 11 17 5

 

 

2018 11 17 4

Rys. 7. Badania izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego (dźwięków flankujących) w pionie


Fasada elementowa (segmentowa)
Analiza danych wykazała, że w przypadku fasad elementowych możliwa jest duża różnorodność kształtów, a przekroje ramy i szerokości powierzchni różnią się znacznie bardziej niż w przypadku fasad słupowo-ryglowych. Ważnym kryterium jest położenie złącza elementu.

 

Połączenie ściany działowej ze złączem elementu jest bardziej korzystne z punktu widzenia pracy konstrukcji.

 

Ubytki biegnące nad przegubem trójnikowym – to znaczy puste profile lub wgłębienia pomiędzy profilami i/lub pomiędzy profilem a ścianą – mogą mieć znaczący negatywny wpływ na izolację akustyczną od przenoszenia bocznego. Przegroda wnęki w obszarze połączenia typu T stanowi tu środek zaradczy.

2018 11 18 1

 

2018 11 18 2


Izolacja akustyczna od przenoszenia bocznego (dźwięków flankujących) w pionie
Izolacyjność akustyczna od przenoszenia bocznego w pionie ma znaczenie dla połączenia ściany osłonowej i przegrody pomiędzy dwoma pomieszczeniami znajdującymi się jedno nad drugim. Wymóg zastosowania izolacji akustycznej pomiędzy dwoma pomieszczeniami powoduje, podobnie jak w przypadku poziomej transmisji dźwięku, że istnieje potrzeba, aby izolacyjność akustyczna od przenoszenia bocznego została określona na etapie planowania budynku.


W takim przypadku pionowa transmisja dźwięku jest jeszcze bardziej złożona niż w przypadku poziomej transmisji dźwięku, co wyklucza metodę obliczeniową. Pozostaje prezentacja wyników dla przykładowych konstrukcji w formie tabelarycznej.


Ponieważ połączenie fasady budynku ze stropem oddzielającym pomieszczenia jest często wykonywane przez firmę wykonującą fasadę, sensowne jest włączenie tego szczegółu połączenia do oceny, nawet jeśli – ściśle rzecz biorąc – nie jest to część ścieżki transmisji Ff fasady. Połączenia podłóg lub sufitów podwieszanych nie są zawarte w tabeli.


Podsumowanie
Projekt, na którym opiera się raport z badań, był finansowany z programu badawczego Future Construction of Federal Institute for Building, Urban and Regional Planning (plik referencyjny: SWD-10.08.18.7-14.26).

Po raz pierwszy opracowano propozycję katalogu komponentów do określenia izolacyjności akustycznej ściany osłonowej od przenoszenia bocznego – bez wcześniejszego badania.


Artykuł opiera się na wykładzie prezentowanym na 45. Konferencji OKNA I FASADY 2017, zorganizowanej przez ift Rosenheim.


Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bernd Saß, ift Rosenheim


Literatura
[1] Raport badawczy: Opracowanie katalogu komponentów do określania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków flankujących dla ścian osłonowych (Bauteilkatalog Vorhangfassade – Luft- und Längsschalldämmung), ift Rosenheim 2017 r.

[2] EN 12758:2011-01 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości

[3] EN 14351-1: 2006 + A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

[4] DIN 4109-35: 2016-07 Izolacja akustyczna w budynkach. Część 35: Dane do weryfikacji izolacji akustycznej (katalog komponentów). Elementy, okna, drzwi, ściany osłonowe

[5] Ift-Guideline SC-08/1:2017-01 Określenie izolacji akustycznej profili, ift Rosenheim 2017

[6] EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu

[7] EN ISO 10848-1:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 1: Dokument ramowy (główny)

[8] EN ISO 10848-2:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 2: Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, przy małym wpływie złącza

[9] EN ISO 10848-3:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 3: Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, przy istotnym wpływie złącza

[10] EN ISO 10848-4:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 4: Przypadek złączy z co najmniej jednym ciężkim elementem.

 

izolacja akustyczna ściany oslonowe

Informacja techniczna ift SC-11/1 Katalog elementów ściany osłonowej – izolacyjność akustyczna od dźwieków powietrznych i izolacyjność akustyczna wzdłużna (Bauteilkatalog Vorhangfassade – Luft- und Längsschalldämmung). Rosenheim, październik 2017 r

 

Informacje techniczne można pobrać lub wydrukować ze strony internetowej ift Rosenheim .

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2018

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.