Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego obowiązkowej zawartości projektu budowlanego, w skład informacji, jakie należy zawrzeć w projekcie oddawanym do pozwolenia na budowę, będzie wchodzić deklaracja parametrów akustycznych przegród i emisja hałasu wyposażenia technicznego budynku. Dla opracowania charakterystyki akustycznej budynku trzeba będzie określić przedstawione poniżej parametry przegród budynku i oceny klimatu akustycznego.

Ochrona pomieszczeń w budynku przed hałasem powietrznym i uderzeniowym wywołanym przez użytkowników budynku – przegrody wewnętrzne:
Ściany
    Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym C jako wartość R’A1 alternatywnie DnT,A1.
Stropy
    Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym C jako wartość R’A1 alternatywnie DnT,A1 oraz wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego wzorcowego L’nw.
Drzwi
    Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym C jako wartość R’A1.

Ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku – przegrody zewnętrzne:
Ściany (stropodachy) z oknami
    Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym Ctr jako wartość R’A2 lub w sytuacjach określonych w normie PN-B-02151-3:1999 wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym C jako wartość R’A1.
Ściany (stropodachy) bez okien w danym pomieszczeniu
    Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym Ctr jako wartość R’A lub w sytuacjach określonych w normie PN-B-02151-3:1999 wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’W po korekcie widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym C jako wartość R’A1.

Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku – emisja hałasu:
    Hałas emitowany przez urządzenia wyposażenia technicznego: średni poziom dźwięku (prawdopodobnie wartość LAm z normy PN-B 2151/02) LA śr, równoważny poziom dźwięku LAeq lub maksymalny poziom dźwięku LAmax.

    Poniższe normy determinują i opisują proces opracowania wartości deklarowanych i ich weryfikowania z wartościami dopuszczalnymi oraz wszelkie postępowanie w szczególnych przypadkach:
    PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
    PN-B-02151-3:1999 Akustyka Budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
    PN-EN-ISO 717-1 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
    PN-EN-ISO 717-2 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

    Okna, jako element powłoki budynku, będą uwzględnione w ocenie izolacyjności akustycznej całości przegrody według swojego udziału powierzchniowego. Procedura szacowania izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej do de-klaracji parametrów przegrody zewnętrznej z ok-nem zawarta jest w normie PN-B-02151-3:1999. Dla fasad przeszklonych deklaracja będzie do-tyczyła samego wyrobu (systemu fasadowego, jak zespół szyby i konstrukcji) z uwzględnieniem warunków obiektowych montażu. Do obowiązków projektanta budynku będzie należało pozy-skanie informacji o hałasie otaczającym obiekt w celu określenia miarodajnego poziomu dźwięku będącego wyjściową dla definiowania wymagań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i okien. Miarodajny poziom dźwięku można wy-znaczyć metodami analitycznymi lub poprzez pomiary hałasu w miejscu lokalizacji inwestycji. W przypadku projektów budynków dokonujących dużych zmian w organizacji ruchu, czego konsekwencją będzie wzrost hałasu, wartość miarodajnego poziomu dźwięku należy oszacować w oparciu o prognozy natężenia ruchu. Dla budynków projektowanych w obszarach obciążonych hałasem lotniczym zmienia się kryterium wyznaczania wskaźników izolacyjności dla przegród zewnętrznych i ich elementów. Dla wszelkich budynków projektowanych w obszarach ograniczonego użytkowania ze względu na hałas lotniczy, kryterium doboru technologii powłoki budynku nie będą zalecenia z Tablicy 5 normy PN-B-02151-3:1999, lecz wymaganie nieprzekroczenia poziomu dźwięku w pomieszczeniu przy działaniu hałasu od urządzeń na zewnątrz budynku według zasad zdefiniowanych w normie PN-87/B-02151/02 W procesie realizacji inwestycji charakterystyka akustyczna budynku powinna ujednolicić sposób definiowania wymagań dla dostawców okien i systemów przeszklonych. W praktyce stosowanie normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności powoduje aktualnie, że zarówno wiele zapytań o dostawę, jak i deklaracje producentów, są opisane w sposób trudny do zweryfikowania z wymaganiami podstawowymi, stawianymi przez Prawo Budowlane. Dział IX warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie determinuje wskaźniki, które ma określić architekt dla oceny zgodności z wartościami dopuszczalnymi. Należy spodziewać się, że wprowadzenie wskaźników R’A2 do deklaracji w projekcie budowlanym wymusi na producentach okien deklarowanie wskaźnika Rw skorygowanego widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym Ctr. Najprościej byłoby, gdyby producenci deklarowali parametry akustyczne okien i systemów przeszklonych w pełnej postaci tj. Rw(C,Ctr). Deklarowanie samego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej Rw, na co również wskazuje norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006, odejdzie do lamusa. Wielu inwestorów lubi zmieniać materiały i technologie podczas realizacji inwestycji nie informując o tym projektanta. Konkretna deklaracja w projekcie architektoniczno budowlanym ograniczy dużą swobodę w stosowaniu alternatywnych, zazwyczaj tańszych, rozwiązań. Zamiana na produkt inny może skutkować znaczącą różnicą pomiędzy deklarowanymi przez projektanta wartościami w projekcie a uzyskanymi na obiekcie.
    W procesie realizacji inwestycji charakterystyka akustyczna budynku ułatwi zweryfikowanie, czy obiekt spełnia wymagania założone w projekcie czy nie. Procedury pomiarowe są znane od lat, więc nie należy obawiać się jakichkolwiek problemów z dokonaniem oceny stanu technicznego na obiekcie w celu weryfikacji z wartościami zadeklarowanymi w projekcie budowlanym. Polskie normy opisują uproszczone i dokładne procedury pomiarów izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Procedura uproszczona oceny pomiarowej izolacyjności akustycznej okien i fasad przeszklonych jest zawarta w normie PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego - Metoda uproszczona, a procedura dokładna jest opisana w normie PN-EN ISO 140-5 Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie druga z wymienionych norm będzie obligatoryjna do stosowania.

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski
FABRYKA CISZY
więcej informacji: Świat Szkła 12/2008 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.