Nowa norma PN EN 16005 Drzwi z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i metody badań jest przeznaczona do ochrony pieszych w wypadkach związanych z korzystaniem z drzwi automatycznych. Określa wymagania projektowe oraz metody badań dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z napędem, uruchamianych elektromechanicznie, elektrohydraulicznie lub pneumatycznie.

 

W normie uwzględniono bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem przeznaczonych do normalnego dostępu, jak również stosowanych na drogach ewakuacyjnych oraz jako drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne. Dokument stosuje się do następujących typów drzwi z napędem: drzwi przesuwnych, wahadłowych, rozwieranych, obrotowych i składanych ze skrzydłem poruszającym się poziomo.

Projektując i montując drzwi automatyczne należy więc uwzględnić wymagania wprowadzonej niedawno do stosowania normy PN EN 16005. Wraz z nową normą zmieniają się wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i funkcjonowania drzwi automatycznych. Norma określa też wymogi, które muszą spełniać właściciele budynków, aby drzwi były bezpieczne, trwale niezawodne i wydajne. Norma zawiera również opis zasad przechowywania dokumentacji prac serwisowych oraz wprowadzonych dodatkowo zabezpieczeń.

 

Ważne są też okresowe przeglądy konserwacyjne, które mają zapewnić niezawodność urządzeń i minimalizować przestoje w ich działaniu. Regularna konserwacja pozwala zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników i spełnić wymagania obowiązującej normy, a także gwarantuje lepszą wydajność urządzeń. Dlatego dla każdego obiektu i urządzenia powinny być tworzone odpowiednie plany prac konserwacyjnych. Podczas okresowego przeglądu konserwacji, istniejące urządzenia powinny być starannie zbadane, a jeżeli to konieczne, klient powinien otrzymać analizę ryzyka i wskazówki dotyczące „zaktualizowania” zestawu drzwi do wymagań bezpieczeństwa wg EN 16005.

 

Definicja punktu niebezpiecznego

W paragrafie 4.6.1 norma stwierdza, że wszystkie punkty produktu, od poziomu podłogi do 2,5 m, które mogą powodować zagrożenie w cyklu otwierania lub zamykania, są punktami niebezpiecznymi. Jedynie strefa przycięcia palców pomiędzy skrzydłem, a framugą drzwi rozwiernych (przymykowych) wymaga ochrony tylko do 2,0 m.

Stwierdzono też, że gdy duża część użytkowników jest osobami starszymi, niedołężnymi lub niepełnosprawnymi, albo są to dzieci – to zderzenie skrzydła drzwi z użytkownikiem jest niedopuszczalne.

W normie wymieniono również w punkcie 4.6.1 różne sposoby unikania lub zabezpieczenia przed groźnymi skutkami, w przypadku wystąpienia „niebezpiecznych punktów”:

 • ruch drzwi „low energy” czyli z niską energią kinetyczną (4.6.4)
 • ograniczenie „siły skrzydła” (4.6.7)
 • elektryczne (electro-sensitive protective equipment - ESPE) lub dotykowe (pressure sensitive protective equipment - PSPE) czujniki ochronne (4.6.8)
 • osłony (4.6.9)
 • bariery (4.6.10 i 4.6.11)
 • bezpieczne odległości między elementami drzwi (4.6.11)

 

2014-02-47-1

Rys. 1. Zabezpieczenie (ochrona) przed uderzeniem (4.6.2.1):
1. Monitorowane czujniki obecności = kurtyna podczerwieni, po jednej na każde skrzydło
2. Bariery/osłony
3. Ustawienie Low Eenergy
4. Nie trzeba dodatkowo zabezpieczać gdy: X≤100 mm i Y≥200 mm (wymiary wg rys. 6)

 

Drzwi przesuwane: zagrożenia w trakcie otwierania drzwi

W okolicznościach, gdy nie zastosowano innych środków ochronnych opisanych wyżej, bezpieczeństwo podczas cyklu otwierania jest wymagane i może być zapewnione przez zastosowanie czujników nadzorujących ścieżkę przesuwu skrzydła.

Zaleca się zwykle wykorzystanie czujek monitorujących obecność ludzi (lub przeszkód) po obu stronach drzwi, wzdłuż ścieżki ruchu, wg normy EN 16005 punkt 4.6.8. Czujki te są odpowiednim i zgodnym sposobem, aby zapewnić bezpieczny ruch skrzydeł drzwi. Zapewniają one również wygodę dla użytkowników i oszczędność energii w budynku.

 

Drzwi przesuwne bez funkcji „anty-panik” na drodze ewakuacyjnej (4.7.2.3)

 1. Dla światła przejścia do 2 m, muszą osiągnąć min. 80% szerokości COW w 3 s.
 2. Wymagany poziom wydajności „d” wg. EN 13849-1 (test trwałości 1 000 000 cykli).
 3. Poprawność pracy aktywatora z kierunku ewakuacji monitorowana przez napęd minimum raz na 24 h.
 4. Pole wyzwalania min. 1,5 m przed skrzydłami na całej szerokości światła przejścia (4.5.1.3).

 

Dodatkowe wymagania dla drzwi na drogach ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych

Drzwi z napędem przesuwane lub składane bez „wyłamywanych” skrzydeł (breakout panels) powinny się otworzyć co najmniej w 80% w ciągu 3 sekund po aktywacji. Otwarcie skrzydła drzwi powinno być zapewnione przez system awaryjny zgodnie z wymogami dla poziomu „d” wg EN 13849-1, a wszelkie usterki elektryczne zakłócające normalne funkcjonowanie skrzydła drzwi powinny być automatycznie wykryte w ciągu 15 s od aktywacji. Po wykryciu usterki powinien uruchomić się mechanizm powodujący automatyczne otworzenie drzwi i utrzymujący je w położeniu otwartym (np. zdublowany system, czyli: drugi silnik, który jest zdolny do otwierania drzwi w następstwie awarii systemu głównego). System wykrywający usterki elektryczne powinien być automatycznie testowany co najmniej raz na 24 godziny.

 

Drzwi przesuwane: zagrożenia w trakcie zamykania drzwi

W punkcie 4.6.2.2 w normie określono, że w trakcie ruchu zamykającego wszelkie zagrożenia wynikające z tego ruchu powinny być redukowane przez urządzenia ochronne umieszczone na głównej krawędzi zamykania, tak aby w chronionym obszarze przeszkoda, którą symuluje standardowy przedmiot testowy, zostaje wykryta w każdej pozycji, jeśli znajduje się na ścieżce ruchu skrzydeł drzwiowych.

 

2014-02-48-1

Rys. 2. Zabezpieczenie (ochrona) przed uderzeniem (4.6.2.2):
1. Monitorowane czujniki obecności = 2 szt. kurtyn podczerwieni, po jednej od strony wejścia i wyjścia
2. Ustawienie Low Energy

 

Wyszczególniając zalecenia wobec urządzeń zabezpieczających, norma EN 16005 w punkcie 4.6.8 stwierdza, że urządzeniami, które chronią użytkowników podczas przechodzenia przez drzwi automatyczne mogą być:

 • czujniki ochronne wrażliwe na nacisk (PSPE), gdzie funkcja wykrywania jest uruchamiana, gdy nacisk mechaniczny jest wywierany na powierzchnię. Są to zazwyczaj krawędziowe listwy kontaktowe lub maty kontaktowe (naciskowe).
 • czujniki ochronne (ESPE), gdzie funkcja wykrywania jest uruchamiana przez przerwanie lub odbicie wiązki promieniowania lub fali. Są to zwykle czujniki obecności.

 

Odległości aktywacyjne

Minimalna odległość aktywacji automatycznej drzwi przesuwnych i rozwiernych znajdujących się na drogach ewakuacyjnych została określona na 1500 mm, ponieważ ludzie poruszają się szybko w sytuacji awaryjnej, więc drzwi muszą otwierać się szybciej. W sytuacji braku ewakuacyjnych odległość aktywacyjna została obniżona na 1,000 mm, w celu umożliwienia poprzecznego ruchu - innymi słowy, w celu zapewnienia, aby drzwi nie otwierały się za każdym razem, gdy ktoś mija.

 

Urządzenia ochronne stosowane na drzwi automatyczne powinny być zaprojektowane tak, aby:

 • komenda zapobiegająca zagrożeniom związanym z ruchem skrzydła była wydawana, gdy urządzenie zabezpieczające jest uruchomione;
 • po zresetowaniu czujników, jest przeprowadzane kontrola ich funkcjonowania i normalna praca drzwi jest uruchamiana tylko, jeśli funkcje bezpieczeństwa są potwierdzone;
 • ESPE, które stale dostosowuje się do zmian w środowisku otaczającym drzwi naturalnym, powinno zauważać zmiany w otoczeniu trwające co najmniej 30 s ;
 • urządzenie zabezpieczające jest zgodne z wymaganiami normy EN 12978, co oznacza, że funkcje bezpieczeństwa powinny być badane w odpowiednich odstępach czasu przez system sterowania drzwiami w taki sposób, że strata kluczowych cech zabezpieczających jest wykrywane przez automatyczną kontrolę.

 

2014-02-48-2

 

Drzwi przymykowe (rozwierne) – otwieranie i zamykanie

W punktach 4.6.3.2 i 4.6.3.3 normy stwierdzono, że zagrożenia pojawiające się podczas otwierania i zamykania drzwi powinny być ograniczone przez urządzenia zabezpieczające, które powinny monitorować całą szerokość skrzydła drzwi lub obszar określony w załączniku G w połączeniu z odpowiednim ustawieniem prędkości ruchu drzwi także określone w załączniku G.

 

2014-02-48-3

Rys. 3. Strefy bezpieczeństwa drzwi przymykowych dchroniony = min. dystans od „krawędzi natarcia”, które mają być chronione.
Zaleca się pełne monitorowanie przestrzeni wzdłuż skrzydła drzwi w przypadku ryzyka pułapki (uwięzienia) w rogu pomieszczenia
Monitorowanie częściowe przestrzeni wzdłuż skrzydła drzwi jest dopuszczalne w zależności od prędkości i szerokości drzwi (zgodnie z załącznikiem G)
Zabezpieczenie (ochrona) przed uderzeniem :
1. Monitorowane czujniki, 2 szt.
2. Ustawienie Low Energy

 

W normie PN EN 16005 określono również sposoby na unikanie powstawania punktów niebezpiecznych i na ograniczenie skutków, jeśli punkty niebezpieczne zaistnieją.

 

2014-02-48-4

Rys. 3a. Drzwi przymykowe – Zabezpieczenie czujnikiem (załącznik G)
1 Zabezpieczenie (czujnik);
2 Strefa „szybka”
3 Strefa „wolna”
4 r strefy wolnej
5 r skrzydła
6 d chroniona

 

 

(...)

 

 

2014-02-49-1

Minimalny czas otwarcia [s] (HSO lub do 80°)
Minimalny czas zamknięcia [s] (od 90º do 10°)
Źródło: BESAM

 

2014-02-49-tab2

 

 

2014-02-49-tab2

 

 

 

2014-02-49-4a

Rys. 4. Typowy przykład: zabezpieczenie strefy ruchu skrzydeł drzwi rozwiernych (przymykowych) – bariera w narożu pomieszczenia

 

 

2014-02-49-5a

Rys. 5. Typowy przykład osłony: Pocket Screen (ekran osłaniający)

 

Bezpieczne odległości dla poszczególnych części ciała:
a. palce: ≤ 8 lub ≥ 25 mm
b. głowa: ≥ 200 mm
c. ciało: ≥ 500 mm

 2014-02-49-6a

Rys. 6
jeżeli:                                to:
X ≤ 100                          Y ≥ 25
100 < X ≤ 250              Y ≥ 200
X > 250                          Y ≥ 500

 

 

2014-02-49-7a

Rys. 7
jeżeli:       to:
S ≤ 8       t ≤ 0
S > 8      t ≥ 25

 

 

Elementy osłaniające punkty niebezpieczne
1. Bariery (4.6.9) – mają za zadanie skierować ruch, tak aby piesi omijali strefy niebezpieczne
a. minimalna wysokość 900 mm,
b. dzieci nie mogą łatwo przejść pod lub nad barierą; bariery powinny być zaprojektowane tak, żeby dzieci nie mogły wspinać się po nich, ani aby uwięzły w nich głowa dziecka lub palce,
c. muszą być zamocowane tak, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia i wytrzymać siły występujące podczas normalnej eksploatacji.


2. Osłony (4.6.10-11) – mają za zadanie zasłonić strefy niebezpieczne
a. minimalna wysokość 2500 mm,
b. mogą być otwarte lub zdjęte tylko przy użyciu narzędzi,
c. muszą być zamocowane tak, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia.


3. Bezpieczne odległości (4.6.11) – mają za zadanie uniemożliwić powstanie sytuacji niebezpiecznej W przypadku poruszających się elementów drzwi automatycznych występuje potencjalne niebezpieczeństwo uwięzienie poszczególnych części ciała (np., gdy automatyczne drzwi przesuwne otwierają się na sąsiednią ścianę lub konstrukcję). Aby zmniejszyć ryzyko uwięzienia w takiej przestrzeni głowy, odległości między skrajnym punktem zatrzymanego skrzydła drzwi a powierzchnią stałej struktury powinna być większa niż 200 mm. Jeżeli istnieje ryzyko uwięzienia ciała, to bezpieczna odległość powinna być większa niż 500 mm.

 

4. Ograniczenie energii kinetycznej do dopuszczalnego poziomu (Low Energy 4.6.4)
a. obniżenie prędkości i zwiększenie stref wolnego ruchu (4.6.7),
b. zastosowanie czujników zabezpieczających (4.6.8) – powodujących zatrzymanie drzwi i zwolniony ruch.

Pojęcie Low Energy wg 4.6.4odnosi się do energii kinetycznej poruszających się elementów - skrzydeł drzwi, które mogą być punktami niebezpiecznymi (pojecie to nie ma nic wspólnego z poborem mocy urządzenia).


Drzwi ustawione jako Low Energy (LE) nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń jeżeli:
a. ocena ryzyka wskazuje, że niebezpieczeństwo dla użytkowników starszych, słabszych i niepełnosprawnych jest niskie,
b. siła dynamiczna na krawędzi skrzydła potrzebna do zatrzymania jego ruchu nie przekroczy 67 N (energia kinetyczna ≤ 1,69 J),
c. inne ograniczenia odległościowe wynikające z powyższego.
(O rozwiązaniach Low Energy pisaliśmy też w numerze 11/2012 Świat Szkła: Zbigniew Czajka, Drzwi automatyczne z napędem o małej energii)

 

 

2014-02-52-8a

 

Rys. 8. Bezpieczeństwo w drzwiach rozwiernych:
a) zachowanie odpowiednich odległości
b) ochrona przed przycięciem palców: 1 – osłona gumowa, 2 – osłona gumowa lub tekstylna, 3 – odpowiedni profil

 

 

2014-02-52-9a

Rys. 9. Miejsca zagrożenia przycięciem palców

 

2014-02-52-10a

2014-02-52-10b

 

Rys. 10. Samonapinająca się osłona tekstylna. Ochrona przed przycięciem palców między płytą drzwi a ościeżnicą (w trakcie zamykania drzwi)

 

2014-02-52-11a

 

2014-02-52-11b

 

2014-02-52-11c

 

 

Rys. 11. Profile ochronne. Skuteczne zapobieganie przed zmiażdżeniem palców między płytą drzwi a ościeżnicą po stronie zawiasów (w trakcie otwierania drzwi)

 

2014-02-52-12a

 

Rys. 12. Wskazówki dotyczące montażu osłony chroniącej przed przycięciem palców

 

 


5. Zabezpieczenie (ochrona) przed przycięciem (zmiażdżeniem) palców (4.6.3.4)
W normie wskazano również „punkty niebezpieczne” między skrzydłem a ościeżnicą, stanowiące ryzyko przycięcia (zgniecenia) palców. Należy tego uniknąć projektując odpowiednio detale konstrukcyjne lub stosując odpowiednie dodatkowe środki ochronne (rys. 8).


Zgodnie z normą EN 16005 , obszary zagrożeń , które stwarzają ryzyko uwięzienia i zgniecenia palców między krawędziami drzwi i ościeżnicy muszą być wyposażone w zabezpieczające środki techniczne umieszczone od poziomu podłogi (z prześwitem max. 8 mm) do wysokości co najmniej 2000 mm (wszystkie pozostałe obszary zagrożenia muszą być chronione do o wysokości 2500 mm).

 

 

Normy związane z tematem
PN-EN 16361:2013-12E Drzwi z napędem. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez
właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności 


W niniejszej normie podano wymagania oraz metody badań dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych uruchamianych napędem, innych niż drzwi rozwierane, przeznaczonych


do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności.
Drzwi o takiej konstrukcji mogą być uruchamiane elektromechanicznie, elektrohydraulicznie lub pneumatycznie.
Norma obejmuje następujące typy drzwi z napędem: przesuwne, obrotowe, zrównoważone i składane, ze skrzydłem (skrzydłami) poruszającym/-i się poziomo.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do drzwi z napędem ze skrzydłami płytowymi lub płycinowymi wraz z:
-- wbudowanymi nadświetlami, jeśli występują (nadświetle jest płytą nad drzwiami, będącą częścią zespołu drzwiowego);
-- płytami bocznymi ujętymi w jedną ościeżnicę, przeznaczonymi do zamontowania w obrębie jednego otworu, jeśli występują.


Niniejszą Normą Europejską objęto drzwi do poniższych zastosowań:
-- drzwi do użytku zewnętrznego na drogach ewakuacyjnych i w innych deklarowanych zastosowaniach specjalnych i/lub zastosowaniach podlegających innym specjalnym
-- wymaganiom, dotyczącym w szczególności hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania w obiektach budowlanych;
-- drzwi do użytku wewnętrznego na drogach ewakuacyjnych, w komunikacji i w innych deklarowanych zastosowaniach specjalnych i/lub zastosowaniach podlegających
innym
-- specjalnym wymaganiom, dotyczącym w szczególności hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania w obiektach budowlanych.


Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską nie są oceniane pod kątem zastosowań w konstrukcji budynku.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje działania w środowiskach, w których zakłócenia elektromagnetyczne wykraczają poza zakres określony w EN 61000-6-2.


Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
-- drzwi zewnętrznych wg EN 14351-1; drzwi stosowanych w procesach przemysłowych;
-- drzwi wewnętrznych wg prEN 14351-2; drzwi w ścianach działowych/przegrodach;
-- drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych wg prEN 16034; drzwi znajdujących się poza zasięgiem ludzi (takich, jak do żurawi, suwnic);
-- bram według EN 13241-1; kołowrotów;
-- drzwi w windach; drzwi do pomostów/platform.
-- drzwi w pojazdach;


W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono specjalnych funkcji drzwi (np. zabezpieczenia, aspektów pożarowych w bankach, portach lotniczych i in.)
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono żadnych specjalnych wymagań dotyczących hałasu emitowanego przez drzwi uruchamiane napędem, inne niż drzwi
rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności, ponieważ ich emisji hałasu nie uważa się za
znaczące zagrożenie, a jedynie aspekt komfortu.


PN-EN 12978+A1:2012P Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań
Niniejsza norma ma zastosowanie do projektowania, wykonania i badań wyczuwającego wyposażenia ochronnego, stosowanego do wykrywania pieszych, z uwzględnieniem w szczególnych zastosowaniach wolno poruszających się osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci. Drzwi, bramy i bariery z napędem zasilane z sieci, przeznaczone do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami w obiektach przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych, mogą powodować narażenie osób na urazy. W niniejszej normie uwzględniono również bramy i drzwi zwijane żaluzjowe oraz kraty zwijane stosowane w obiektach handlowych, przeznaczone raczej dla dostępu ludzi niż pojazdów i towarów. Hałas jest zazwyczaj nieistotnym zagrożeniem dla tego typu maszyn. W niniejszej normie uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia wymienione w Załączniku A oraz określono wymagania dotyczące wyeliminowania lub zminimalizowania tych zagrożeń. W niniejszej normie podano wymagania dotyczące elektrycznie zasilanych urządzeń zabezpieczających, przewidzianych do wspólnego instalowania lub stosowania z bramami i drzwiami z napędem, w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia, które mogą wystąpić w warunkach normalnego użytkowania. Wyczuwające wyposażenie ochronne jest przeznaczone do wytworzenia i zmiany wyjściowego sygnału łącznika, dla zapewnienia ochrony osób znajdujących się w niebezpieczeństwie. Norma ma zastosowanie do wyczuwających urządzeń ochronnych „gotowych do użycia” oraz „zintegrowanych” wyczuwających urządzeń ochronnych (zamontowanych na drzwiach i bramach z napędem lub przyłączonych do nich, w normalnym użytkowaniu).

Postanowienia niniejszej normy dotyczą urządzeń zabezpieczających do bram i drzwi wytworzonych po opublikowaniu tej normy


PN-EN ISO 13849-1:2008E Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania
Podano postanowienia dotyczące projektowania. Scharakteryzowano funkcje bezpieczeństwa. Podano wymagania dotyczące kategorii w zależności od odporności na
defekty. Podano wymagania dotyczące walidacji, konserwacji, dokumentacji technicznej i informacji dla użytkownika. Podano zależność między poziomem działania (PL)
a kategoriami. Podano definicje 37 terminów


PN-EN ISO 13856-1:2013-08E Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia ochronne czułe na nacisk. Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych
na nacisk
W niniejszej części ISO 13856 ustalono ogólne zasady i określono wymagania dotyczące projektowania i badania czułych na nacisk mat i podłóg, zwykle pobudzanych stopami, a przeznaczonych do stosowania jako urządzenia ochronne dla ludzi w przypadku maszyn niebezpiecznych. Podano w niej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie działania, oznakowania i dokumentacji. Niniejsza część ISO 13856 ma zastosowanie do czułych na nacisk mat i podłóg, niezależnie od rodzaju stosowanej energii (np. elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej lub mechanicznej), zaprojektowanych do wykrywania:

-- osób ważących więcej niż 35 kg;
-- osób ważących więcej niż 20 kg (np. dzieci).


Nie ma zastosowania do wykrywania osób ważących mniej niż 20 kg. Nie określono następujących danych, ponieważ są one zależne od zastosowania:
a) wymiarów lub konfiguracji obszaru skutecznej czułości czułych na nacisk mat lub czułych na nacisk podłóg w odniesieniu do jakiegoś konkretnego zastosowania;
b) kiedy maty lub podłogi czułe na nacisk są odpowiednie w określonej sytuacji;
c) poziomów zapewnienia bezpieczeństwa (PL) w odniesieniu do elementów systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS) innych niż zapewniających poziom minimalny.


W niniejszej części ISO 13856 podano wytyczne, które umożliwiają użytkownikowi (tzn. producentowi i/lub użytkownikowi maszyny) określenie odpowiedniego układu.

 

Tadeusz Michałowski

 

W opracowaniu artykułu wykorzystano materiały firm: ATHMER, BEA, BESAM, DORMA, FAAC, GEZE, KONE, OPTEX, TORMAX, 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne
Więcej informacj: Świat Szkła 02/2014

 

patrz też:

Nowe drzwi automatyczne wg PN EN 16005 , Tadeusz Michałowski, Świat szkła 02/2014

Zaktualizowane wymagania i badania drzwi stosowanych do celów ewakuacji, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 09/2013

Stan normalizacji w zakresie drzwi z automatycznym napędem , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 06/2013

Drzwi automatyczne DORMA wg normy PN-EN 16005, Piotr Kęsicki, Świat Szkła 06/2013

Ekologiczne drzwi automatyczne, Świat Szkła 3/2013

-  Drzwi przyjazne niepełnosprawnym ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2013

Drzwi automatyczne z napędem o małej energii , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 11/2012

Automatyczne napędy drzwi rozwieranych, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 10/2012

Czujnik do drzwi automatycznych TOF/Taxi działa z rozmachem, CEDES, Świat Szkła 10/2012

Drzwi automatyczne na drogach ewakuacji. Wybrane zagadnienia, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 5/2012

Automatyczne drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne HST - tylko w DAKO, Świat Szkła - portal

Bezpieczeństwo użytkowania przeszklonych drzwi i okien z napędem, cz.2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2011

Bezpieczeństwo użytkowania przeszklonych drzwi i okien z napędem, cz.1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 2/2011

Zamknięcia dymoszczelne – drzwi i okna chroniące życie, Robert Kopciński, Świat Szkła 2/2011

Bezpieczna droga w stanach kryzysowych,  Robert Kopciński, Świat Szkła 10/2010

-  Drzwi automatyczne na drogach ewakuacji. Systemy odcięć ogniowych, Assa Abloy, Świat Szkła 10/2010

Napędy drzwiowe DDS 54/500 , D+H, Świat Szkła 9/2010

Drzwi automatyczne DORMA - kompleksowe rozwiązanie, Świat Szkła - portal

Drzwi stosowane na drogach ewakuacyjnych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2010 

Okucia do drzwi rozwieranych przeszklonych i całoszklanych. Część 1. Zamykacze , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 2/2010

Drzwi automatyczne w ochronnie przeciwpożarowej , Mariusz Pecio, Świat Szkła 10/2009

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych , Krzysztof Spiechowicz, Świat Szkła 10/2009  

Wyjścia ewakuacyjne z budynku a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia , Stanisław Baraniak, Świat Szkła 5/2009

Drogi ewakuacyjne . Krzysztof Spiechowicz, Świat Szkła 5/2009

Wymagania i badania automatycznych napędów , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2009  

Wymagania związane z bezpieczeństwem drzwi z automatycznym napędem cz. 2, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2009

Wymagania związane z bezpieczeństwem drzwi z automatycznym napędem cz. 1, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2008

-  Bezpieczeństwo automatycznych drzwi obrotowych , Zbigniew Czajka, Świat Szkla 10/2008

Przeciwpożarowe i ewakuacyjne , G-U, Świat Szkła 10/2008

Drzwi automatyczne w sieci, Dariusz Gawin, Świat Szkła 9/2008

Specjalistyczne wymagania i ocena zgodności okuć do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 7-8/2008

-  Napędy do drzwi automatycznych - wyprodukowane w Szwajcarii, Świat Szkła 6/2008

Automatyczne drzwi obrotowe, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2008

Optymalne rozwiązanie dla ochrony przeciwpożarowej i antypanicznej, G-U, Świat Szkła - Numer Specjalny

Wymagania i klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych Część 2 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 1/2008  

Wymagania i klasyfikacja zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych Część 1 , Zbigniew Czajka, Świat Szkła 12/2007

-  Radary kierunkowe do drzwi automatycznych , Świat Szkła 6/2007

-  Drzwi automatyczne - Wejście we władaniu automatu , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2007

Wyjścia ewakuacyjne a ochrona osób i mienia , Stanisław Baraniak, Świat Szkła 9/2006

Drzwi automatyczne ''oszczędzające'' przestrzeń, Marek Repetowski, Świat Szkła 6/2006

Napędy do drzwi automatycznych - wymagania zawarte w przepisach i normach, Zbigniew Czajka, Świat Szkła 4/2006

Zamknięcia przeciwpaniczne i awaryjne wyjść dróg ewakuacyjnych , Andrzej Jurga, Jan Uniejewski, Świat Szkla 9/2005

- Drzwi z napędem automatycznym - wymagania w świetle norm ,  Zbigniew Czajka, Świat Szkla 7-8/2005

Najnowsze napędy do drzwi automatycznych, TORMAX, Świat Szkła 4/2005

Drzwi automatyczne, Krzysztof Zieliński, Świat Szkła 5/2003

 

 

inne artykuły tego autora:

- Samozamykacze a komfort i bezpieczeństwo. Cz.1 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 5/2014

Szkło o zmiennej przezierności, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2013

Raport na temat balustrad ze szkła Część 3, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 11/2012

- Raport na temat balustrad ze szkła Część 2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 9/2012

Raport na temat balustrad ze szkła Część 1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2012

Dobór szkła na balustrady wg przepisów polskich i niemieckich, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2012


- Nowe wymagania wobec mas do szyb zespolonych, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 6/2012

 

- Okna w oddymianiu grawitacyjnym, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2010

 

- 10 powodów montażu nawiewnika. Cz.2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2010

 

Okucia to bezpieczeństwo i komfort użytkowania okien Cz.2 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 12/2009

- Okucia to bezpieczeństwo i komfort użytkowania okien Cz.1 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 10/2009

- 10 powodów montażu nawiewnika. Cz.1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 11/2009

 

- Kopuły bez tajemnic, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 9/2009

- Jak wybrać energooszczędne okna?, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2009

 

- Rolety okienne. Cz.1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2009

 

- Nawiewniki - fakty i mity. Cz.2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2009

 

- Nawiewniki - fakty i mity. Cz.1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 5/2009

 

Pustaki szklane - w mieszkaniach, apartamentach i rezydencjach , Tadeusz Michałowski, Szklane inspiracje 9/2008

- Kolorowe okna wzbudzają emocje (Cz.1), Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 6/2008

Drzwi tarasowe. Część 2 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 6/2008

Drzwi tarasowe. Część 1 , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 5/2008
 
- Okna żaluzjowe - idealna wentylacja i oddymianie, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2008

- Automatyczne drzwi obrotowe, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2008

- Pustaki szklane a kreatywne projektowanie, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 3/2008

- Szyby z zastosowaniem aerożeli, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 2/2008

Rozwój zastosowań szkła laminowanego z diodami LED , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2008

Szklenie dekoracyjne drzwi wewnątrzlokalowych , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła   

Skrzydła, które jeżdżą na rolkach Cz. 2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 10/2007 

Skrzydła, które jeżdżą na rolkach Cz. 1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 09/2007

- Klamki, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2007

- Zadaszenia wejściowe , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 3/2007

- Folie do laminowania szkła : 10 najważniejszych zalet takiego rozwiązania, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2007

- Drzwi automatyczne - Wejście we władaniu automatu , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2007

- Nowe reguły w ochronie przeciwpożarowej, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 11/2006

- Okna lamelowe, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2006

- Wymagania normowe dla szkła hartowanego. Cz. 1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 10/2005

- Co nowego w kanalikach ?, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2005

  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.