Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 12 okladka

Świat Szkła 12/2020

User Menu

flow 160X600b

 

 

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

webinarium lamilux 1

Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych
Data dodania: 10.02.15

We współczesnym budownictwie jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach przeciwpożarowych powszechnie stosowane są przeszklone drzwi przeciwpożarowe. W przypadku wystąpienia pożaru na obiekcie mają one za zadanie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń oraz zapewnić bezpieczną ewakuację użytkowników danego budynku.

 

 

Wstęp

 

 

Odbiór na budowie drzwi przeciwpożarowych, w zakresie funkcjonalno-użytkowym nie budzi zastrzeżeń. Można wykonać próby, które jednoznacznie wskażą na ich użyteczność. Brak jest natomiast wiedzy, w jaki sposób bezinwazyjnie potwierdzić spełnienie wymaganej klasy odporności ogniowej. W większości przypadków podczas odbioru czynności ograniczają się do weryfikacji tabliczki znamionowej oraz przedstawionych dokumentów, aprobat technicznych, certyfikatów oraz deklaracji właściwości użytkowych. Doświadczenie ITB wskazuje, że nie są to wystarczające procedury, bo ciągle zdarzają się przypadki, kiedy deklarowane właściwości ogniowe drzwi przeciwpożarowych, pobranych z obiektu, w przypadku badań kontrolnych nie są potwierdzane [13].

 

 

Wymagania

 

 

W Polsce nie mamy za często do czynienia z bardzo spektakularnymi pożarami, szczególnie w budynkach ZL. Spowodowane jest to między innymi dobrze określonymi, a zarazem, miejscami dość wysoko postawionymi wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Większość zdarzeń ma charakter lokalny, obejmujący niewielki obszar, jak np. w przypadku pożarów w budynkach W i WW [16]. Przepisy związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych zestawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

 

W obowiązujących w Polsce przepisach budowlanych [1], odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, wymagania w zakresie odporności ogniowej wobec zamknięć otworów znajdujących się w przegrodach przeciwpożarowych (w tym przeszklonych drzwi przeciwpożarowych) określane są poprzez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI i E, w zależności od:

  • funkcji, jaką pełnią w budynku – oddzielanie wyznaczonych stref pożarowych, oddzielanie mieszkań lub pomieszczeń od poziomej drogi komunikacyjnej, pomieszczeń od drogi komunikacyjnej ogólnej, klatki schodowej od strychu lub poddasza itp.;
  • rodzaju pomieszczenia, w którym są wbudowane – piwnica, kotłownia, komora zsypu, garaż itp. 

 

Klasy odporności pożarowej budynku (oznaczone literami A, B, C, D i E w kolejności od najwyższej do najniższej) uzależnione są od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku (ZL I÷V – kategorie zagrożenia ludzi), wysokości budynku lub liczby kondygnacji oraz obciążenia ogniowego. 

 

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi [1] przeszklone drzwi przeciwpożarowe dla budynku o danej klasie odporności pożarowej powinny posiadać klasę odporności ogniowej zgodną z poniższą tabelą: 

 

 

Tabela 1. Klasa odporności ogniowej wybranych elementów oddzieleń przeciwpożarowych oraz zamknięć występujących w nich otworów, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku [1]

 2015 02 46 1

 

 

Poniższa tabela ma charakter ogólny. W polskich przepisach budowlanych [1] określono odstępstwa oraz klasy odporności ogniowej drzwi stosowanych w szczególnych przypadkach (wymagania sformułowano wówczas przy pomocy klas odporności ogniowej podanych w Tabeli 1).

 

Występująca w przepisach budowlanych [1] klasa EI odporności ogniowej drzwi oznacza klasę odporności ogniowej drzwi EI1 lub EI2 ustaloną zgodnie z normą PN-EN 13501-2 [3].

 

W wielu przypadkach od drzwi występujących w pionowych przegrodach przeciwpożarowych, oprócz klasy EI odporności ogniowej wymagane jest również, aby były one dymoszczelne. Dymoszczelnością ogólnie nazywana jest zdolność danego elementu do eliminacji lub ograniczenia przemieszczania się dymu lub spalin (gazów) z jednej strony elementu na drugą. Natomiast w przypadku drzwi oznacza ona (wg Rozporządzenia [1]) klasę dymoszczelności Sm, ustaloną według kryteriów normy PN-EN 13501-2 [2] [11].

 

(...)

 

Klasyfikacja i badania odporności ogniowej drzwi przeszklonych [9, 10, 11, 14, 15]

 

 

Przeszklone drzwi przeciwpożarowe projektowane są do zainstalowania w otworach znajdujących się w pionowych przegrodach przeciwpożarowych budynku.

 

Klasyfikację przeszklonych drzwi przeciwpożarowych wykonać należy zgodnie z zasadami przedstawionymi w normie PN-EN 13501-2 [3]. Nadana klasa zależna jest od wyników badań przeprowadzonych zgodnie z następującymi normami:

  • PN-EN 1634-1 [6] – ocena szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I) oraz promieniowania (W),
  • PN-EN 1634-3 [7] – ocena dymoszczelności (klasy Sa, Sm),
  • PN-EN 14600 [2] – ocena samoczynnego zamykania (klasy od C0 do C5).

 

Normy te określają dokładnie sposób, w jaki powinno być przeprowadzone odpowiednie badanie, jak również dają wskazówki Zleceniodawcy, dzięki którym może on osiągnąć najszerszy zakres zastosowania opisany później w klasyfikacji, a następnie w Aprobacie Technicznej. 

 

Szczelność ogniowa przeszklonych drzwi przeciwpożarowych zachowana jest przez okres, w którym stanowią one efektywną barierę dla ognia – nie następuje przeniesienie ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów. Podczas badania sprawdzane jest to przy użyciu tamponu bawełnianego (nie może ulec zapłonowi w czasie 30 s od momentu przyłożenia go do nienagrzewanej powierzchni), szczelinomierzy (w elemencie próbnym nie może powstać szczelina punktowa o średnicy ≥25 mm, lub szczelina o szerokości ≥6 mm na długości ≥150 mm) lub wizualnie (ogień ciągły na powierzchni nienagrzewanej trwający powyżej 10 s, oznacza utratę szczelności). 

 

Izolacyjność ogniowa związana jest ze zdolnością elementu do powstrzymania przepływu wysokiej temperatury – przyrosty temperatury na nienagrzewanej powierzchni nie przekraczają określonego poziomu. W przypadku przeszklonych drzwi przeciwpożarowych do czynienia mamy z dwiema klasami izolacyjności ogniowej – I1 oraz I2. Pierwsza z nich jest kryterium bardziej rygorystycznym – przyrost średniej temperatury na powierzchni skrzydła ograniczony jest do 140 K, natomiast przyrost temperatury maksymalnej mierzony w dowolnym punkcie skrzydła (w obszarze odległym o min. 25 mm od linii granicznej widocznej krawędzi skrzydła drzwi) oraz ościeżnicy ograniczony jest do 180 K. W przypadku izolacyjności ogniowej I2 ograniczenia dotyczące przyrostu średniej temperatury na powierzchni skrzydła są takie same, natomiast w przypadku dowolnego punktu skrzydła przyrost temperatury nie może przekroczyć 180 K w obszarze odległym o min. 100 mm od widocznej krawędzi skrzydła, a dla ościeżnicy ograniczony jest do 360 K.

 

Promieniowanie związane jest z ograniczeniem możliwości przeniesienia ognia w wyniku znaczącego wypromieniowania ciepła albo poprzez element, albo z jego powierzchni nienagrzewanej do sąsiadujących materiałów. Sposób pomiaru promieniowania podczas badania przedstawiony został w normie PN-EN 1363-2 [5]. Wartość promieniowania mierzonego w odległości 1 m od geometrycznego środka badanego elementu nie może przekroczyć 15 kW/m2. Zgodnie z normą klasyfikacyjną [3] uznaje się, że element, który spełnia kryteria izolacyjności ogniowej (I1 lub I2), spełnia również kryterium promieniowania przez ten sam okres.

 

Na fot. 1-6 przedstawione zostały elementy próbne przeszklonych drzwi przeciwpożarowych, przed i po badaniu w zakresie odporności ogniowej. 

 

 

 2015 02 47 1

Fot. 1. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego (aluminiowych profilowych dwuskrzydłowych drzwi przeszklonych) przed badaniem w zakresie odporności ogniowej

 

 

2015 02 47 2

 

Fot. 2. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego (aluminiowych profilowych dwuskrzydłowych drzwi przeszklonych) po badaniu w zakresie odporności ogniowej

 

 

2015 02 47 3

 

Fot. 3. Widok nagrzewanej powierzchni elementu próbnego (aluminiowych profilowych dwuskrzydłowych drzwi przeszklonych) po badaniu w zakresie odporności ogniowej

 

 

2015 02 47 4

 

Fot. 4. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego (stalowych profilowych dwuskrzydłowych drzwi przeszklonych) przed badnaiem w zakresie odporności ogniowej

 

 

2015 02 48 1

 

Fot. 5. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego (stalowych profilowych dwuskrzydłowych drzwi przeszklonych) po badaniu w zakresie odporności ogniowej

 

 

2015 02 48 2

 

Fot. 6. Widok nagrzewanej powierzchni elementu próbnego (stalowych profilowych dwuskrzydłowych drzwi przeszklonych) po badaniu w zakresie odporności ogniowej

 

 

Dymoszczelność związana jest ze zdolnością przeszklonych drzwi przeciwpożarowych do eliminacji lub ograniczenia przemieszczania się dymu lub spalin (gazów) z jednej strony elementu na drugą. Wyróżnia się tutaj dwie klasy: Sa i Sm. Pierwsza z klas dotyczy wyłącznie dymoszczelności w temperaturze otoczenia (maksymalna prędkość przepływu przy ciśnieniu do 25 Pa, mierzona w temperaturze otoczenia nie przekracza 3 m3/h na metr długości szczeliny pomiędzy zamocowanymi a ruchomymi elementami składowymi drzwi, z wyłączeniem przepływu przez szczelinę progową. Druga z klas dotyczy dymoszczelności zarówno w temperaturze otoczenia jak i temperaturze podwyższonej – 200oC (maksymalna prędkość przepływu przy ciśnieniu do 50 Pa, mierzona zarówno w temperaturze otoczenia, jak i temperaturze podwyższonej nie przekracza 20 m3/h, w przypadku drzwi jednoskrzydłowych lub 30 m3/h, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych). Określone powyżej dwa przypadki związane są albo z fazą rozwoju pożaru albo z odległością przeszklonych drzwi od pożaru – kiedy drzwi znajdują się w znacznej odległości od miejsca wystąpienia pożaru (dochodzący do nich dym traci dużo ciepła podczas przemieszczania się, co w konsekwencji sprawia, że ma on znacznie niższą temperaturę i mniejszą zdolność unoszenia się, jednakże ciągle może powodować ograniczenie widoczności w danej strefie) i kiedy temperatura wzrasta do poziomu, w którym, co prawda, nie zachodzi zapalenie materiałów palnych, jednakże w wyniku oddziaływania ciepła nastąpić mogą deformacje lub uszkodzenia uszczelnień drzwi.

 

Na fot. 7 przedstawione zostały przeszklone drzwi przeciwpożarowe podczas badania dymoszczelności. 

 

 

2015 02 48 3 

Fot. 7. Widok drewnianych drzwi przeszklonych podczas badania w zakresie dymoszczelności

 

 

Samoczynne zamykanie związane jest ze zdolnością drzwi przeciwpożarowych do pełnego zamknięcia w swojej ościeżnicy po otwarciu (w tym zatrzaśnięcia zapadki, w którą są wyposażone). Zamknięcie nastąpić musi bez interwencji człowieka, na skutek zgromadzonej energii. Klasyfikacja w zakresie samoczynnego zamykania (klasy od C0 do C5) ustalana jest niezależnie od klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, czy też dymoszczelności. 

 

Z uwagi na polskie przepisy [1] najistotniejsze w przypadku przeszklonych drzwi przeciwpożarowych jest spełnienie wymagań dotyczących szczelności i izolacyjności ogniowej oraz klasy Sm dymoszczelności. Dosyć często od danych drzwi wymagana jest zarówno odpowiednia klasa odporności ogniowej (EI) jak i dymoszczelności. Bardzo rzadko stawiane są wymagania dotyczące promieniowania, czy też oceny samoczynnego zamykania. Wymagania w zakresie trwałości funkcji samoczynnego zamykania drzwi wewnętrznych o wymaganej klasie odporności ogniowej i dymoszczelności spełnione są poprzez wprowadzenie obowiązku zaopatrzenia drzwi w urządzenia zapewniające samoczynne zamknięcie otworu w razie pożaru (może być to samozamykacz lub zawias sprężynowy).

 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności przeszklonych drzwi przeciwpożarowych zawiera interpretację wyników badań danych elementów. Dokument ten, stanowi jedną z podstaw Aprobaty Technicznej, poza podaniem klasy odporności ogniowej czy też dymoszczelności powinien zawierać dokładny opis techniczny klasyfikowanego elementu, z podaniem wszystkich akcesoriów i zastosowanego osprzętu oraz możliwy zakres zastosowania (dopuszczalne wymiary, rodzaje przeszkleń, możliwe do zastosowania okucia i akcesoria, itp.).

 

 

Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych na budowie

 

 

Z reguły odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych na budowie ogranicza się do weryfikacji tabliczki znamionowej oraz jej zgodności z przedstawionymi dokumentami (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych). Nie zawsze jednak procedura ta jest wystarczająca do pełnego potwierdzenia właściwości ogniowych danych drzwi. Każde z zamontowanych na budowie zamknięć powinno zostać poddane dokładnej weryfikacji, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe do wykonania bez uszkodzenia elementu. Podstawą powinno być sprawdzenie wymiarów zestawu drzwiowego, oraz ogólnego wyglądu „zewnętrznego”. Wymiary oraz kształty skrzydła drzwiowego i ościeżnicy powinny odpowiadać tym przedstawionym w Aprobacie Technicznej, chyba że w szczególnym przypadku wyrób wprowadzany jest na rynek, na podstawie dopuszczenia jednostkowego, popartego odpowiednią analizą i opinią techniczną. Dokładne oględziny zewnętrzne elementu mogą wyeliminować najczęściej spotykane na budowie nieprawidłowości związane z przeszklonymi drzwiami przeciwpożarowymi – brak uszczelek pęczniejących, czy też zastosowanie przeszklenia niezgodnego z Aprobatą Techniczną.

 

Uszczelki pęczniejące stosowane są praktycznie w każdym z rodzajów drzwi (stalowe płaszczowe, drewniane, metalowe profilowe). Montowane są one na krawędziach drzwi i/lub ościeżnicy i odgrywają kluczową rolę w spełnieniu kryteriów danej klasy odporności ogniowej. Uszczelki te pod wpływem temperatury zwiększają swoją objętość dzięki czemu zamykają szczeliny przez, które mógłby przedostać się ogień. [12] Doświadczenie badawcze Zakładu Badań Ogniowych ITB wskazuje, że wada ta doprowadzić może do znacznego obniżenia rzeczywistej klasy odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych, dlatego też nie powinna być bagatelizowana przez osobę dokonującą odbioru. Należy tutaj dodatkowo zauważyć, że jest to niezgodność dosyć prosta do usunięcia – wystarczy uzupełnić (dokleić) uszczelki w miejscach w których ich brakuje. Na fot. 8 przedstawiono krawędź skrzydła drzwi przeciwpożarowych z zamontowaną uszczelką pęczniejącą.

 

 

2015 02 49 1

Fot. 8. Krawędź zamkowa przeszklonych drzwi przeciwpożarowych z zamontowaną uszczelką pęczniejącą

 

 

W przypadku zamontowanego niewłaściwego przeszklenia sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga wymiany często dosyć dużych i kosztownych elementów. Przeszklenie powinno odpowiadać jednemu z tych, które dla danych drzwi przeciwpożarowych dopuszczone zostały w Aprobacie Technicznej. Istotne są zarówno maksymalne oraz minimalne dopuszczalne wymiary (szerokość, wysokość i grubość oraz maksymalna powierzchnia pojedynczego przeszklenia), jak również rodzaj zastosowanego przeszklenia. Bardzo ważne jest sprawdzenie wymiarów, ponieważ zdarza się, że wysokość i szerokość wykraczają poza granice przedstawione w Aprobacie Technicznej, natomiast grubość potrafi być zdecydowanie niższa niż ta, która została zweryfikowana podczas badania w zakresie odporności ogniowej. Na rynku istnieje wielu producentów specjalnych szyb ognioodpornych, a każde z przeszkleń w warunkach pożaru zachowuje się w inny sposób. Często detale decydują o tym, czy dane przeszklenie nadaje się do drzwi danego producenta. W Aprobacie Technicznej zestawione są szyby ognioodporne, dla których – w przypadku danych drzwi – przydatność do zastosowania potwierdzona została badaniem w zakresie odporności ogniowej i tylko takie przeszklenia mogą zostać zamontowane na danym obiekcie. Sprawdzenie zgodności zastosowanego przeszklenia z dokumentacją nie jest rzeczą skomplikowaną – wszystkie szyby ogniowe posiadają swoje trwałe oznaczenie w jednym z naroży. Równie istotne, jak wymiary oraz rodzaj zastosowanego przeszklenia, jest sposób jego zamocowania. Weryfikacja tego elementu w wielu przypadkach przeprowadzona może zostać w prosty do wykonania sposób – mocowanie przeszklenia bardzo często znajduje się pod łatwą do zdjęcia listwą przyszybową. Po zdemontowaniu listwy sprawdzić można, czy wymiary kątowników mocujących przeszklenie oraz rozstawy między punktami mocowania odpowiadają tym znajdującym się w Aprobacie Technicznej. Ściągnięcie listwy przyszybowej pozwala również na sprawdzenie, czy po obwodzie przeszklenia umieszczone zostały uszczelki pęczniejące.

 

Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych powinien polegać również na dokładnym sprawdzeniu okuć, w które są one wyposażone. Elementy te mają ogromny wpływ na zachowanie drzwi w warunkach pożaru, dlatego też zarówno ich rodzaj, jak i położenie w danym zamknięciu powinny odpowiadać tym wynikającym z Aprobaty Technicznej. Okucia zastosowane w danym zestawie drzwiowym powinny być dobrane z listy znajdującej się w AT lub spełniać wymagania określonych norm wyrobu, oraz być wprowadzonymi do obrotu z oznakowaniem CE. W tym drugim przypadku wbudowanie danego okucia nie może zmieniać konstrukcji zespołu drzwiowego, a jego przydatność do zastosowania w danym rodzaju przeszklonych drzwi przeciwpożarowych musi być potwierdzona badaniem w zakresie odporności ogniowej, w dużej (zgodnie z PN-EN 1634-1 [6]) lub małej (zgodnie z PN-EN 1634-2 [11]) skali. Źle dobrane okucia stanowić mogą słaby punkt w konstrukcji zestawu drzwiowego, co w konsekwencji spowodować może obniżenie rzeczywistej klasy odporności ogniowej. Na fot. 9 przedstawiony został moment utraty szczelności ogniowej przez drewniane, przeszklone drzwi przeciwpożarowe – utrata szczelności spowodowana była źle dobranym zamkiem. Bardzo ważne jest również to aby okucia spełniały swoją funkcję – jeżeli np. zamykacz lub zawias sprężynowy nie są w stanie doprowadzić do samoczynnego, pełnego zamknięcia skrzydła w ościeżnicy oznacza to, że są one źle dobrane do masy skrzydła, źle wyregulowane lub po prostu zepsute. Problem ten jest dosyć istotny z uwagi na fakt, że drzwi przeciwpożarowe stanowią barierę dla ognia tylko, gdy znajdują się w pozycji zamkniętej. 

 

 

2015 02 49 2

Fot. 9. Utrata szczelności ogniowej przez element próbny drewnianych przeszklonych drzwi przeciwpożarowych, spowodowana źle dobranym zamkiem

 

 

W trakcie odbioru przeszklonych drzwi przeciwpożarowych sprawdzeniu powinien również podlegać sposób zamocowania ich ościeżnicy w konstrukcji mocującej oraz zgodność konstrukcji mocującej z wyszczególnionymi w Aprobacie Technicznej. W dokumencie tym szczegółowo określony jest sposób montażu danych drzwi oraz rodzaj ścian, w których mogą być one zamocowane. Wymiary i materiał, z których wykonane są elementy mocujące ościeżnicę, ich rozstaw oraz rodzaj konstrukcji, w której drzwi mogą być zamocowane wynikają w sposób bezpośredni z przeprowadzonych badań. Oznacza to, że zamocowanie drzwi w sposób niezgodny z Aprobatą Techniczną może w znaczący sposób obniżyć klasę odporności ogniowej danego zamknięcia. Przede wszystkim pamiętać należy o tym, że nie jest dopuszczalne zamocowanie danych drzwi przeciwpożarowych w ścianach o niższej gęstości i grubości niż te, które podane są w Aprobacie Technicznej oraz, że nie jest możliwe zmniejszanie wymiarów i ilości elementów mocujących ościeżnicę, czy też zwiększenie rozstawu pomiędzy punktami mocowania. Znaczący wpływ na odporność ogniową danego zamknięcia ma również sposób uszczelnienia szczeliny powstałej pomiędzy ościeżnicą i konstrukcją mocującą – może ona być uzupełniona tylko w sposób opisany w Aprobacie Technicznej. Element ten jest, niestety, praktycznie niemożliwy do weryfikacji bez uszkodzenia sprawdzanego elementu, chyba, że dysponuje się dokumentacją fotograficzną wykonaną podczas montażu.

 

 

Podsumowanie

 

 

Przeszklone drzwi przeciwpożarowe pełnią istotną rolę w spełnieniu przez dany obiekt wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Zastosowanie takich drzwi zapewnić ma w razie pożaru bezpieczną ewakuację użytkowników danego obiektu, dlatego też tak ważne jest by ich rzeczywista klasa odporności ogniowej czy też dymoszczelności odpowiadała tej deklarowanej. Dokładna weryfikacja drzwi, zgodnie z przedstawionymi powyżej wskazówkami, pozwolić może na zminimalizowanie ryzyka, związanego z wbudowaniem w obiekt zamknięć nie spełniających określonych wymagań. Istnieje jednak wiele elementów, które nie są możliwe do zweryfikowania podczas odbioru, bez uszkodzenia sprawdzanego elementu. Dobrym rozwiązaniem, zwiększającym w znacznym stopniu poziom bezpieczeństwa danego budynku, byłoby wprowadzenie przepisów prawnych nakazujących przeprowadzenie w ramach odbioru badań kontrolnych (odporności ogniowej i/lub dymoszczelności) losowo wybranych wcześniej drzwi. Badanie tego typu w sposób jednoznaczny rozwiałoby wątpliwości co do zgodności właściwości deklarowanych i rzeczywistych.

 

 

 

dr inż. Paweł Sulik
Zakład Badań Ogniowych, ITB

 

 

mgr inż. Bartłomiej Sędłak
Zakład Badań Ogniowych, ITB

 

 

 

Bibliografia

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz.690), z późniejszymi zmianami.

2. PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja. 

3. PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych 

4. PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.

5. PN-EN 1363-2: 2001 Badania odporności ogniowej. Cześć 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.

6. PN-EN 1634-1:2009 Badanie odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. Część 1: Badanie odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien.

7. PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji.

8. PN-EN 1634-2:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. Część 2: Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy okuć budowlanych

9. Sędłak B.: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1, „Świat Szkła” 3/2012, 50-52,60

10. Sędłak B.: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2, „Świat Szkła” 4/2012, 55-58,60

11. Sędłak B.: Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności, „Świat Szkła” 4/2013, 35-38

12. Sędłak B.: Systemy przegród aluminiowo szklanych o określonej klasie odporności ogniowej, „Świat Szkła” 10/2013, 30-33,41

13. Izydorczyk D., Sędłak B., Sulik P.: Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych, „Materiały Budowlane” 11/2014, 62-64

14. Izydorczyk D., Sędłak B., Sulik P.: Fire resistance of timber doors – Part I: Test procedure and classification, “Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestery and Wood Technology” No. 86, 2014:125-128 

15. Izydorczyk D., Sędłak B., Sulik P.: Fire resistance of timber doors – Part II: Technical solutions and test results, “Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestery and Wood Technology” No. 86, 2014:129-132

16. Sulik P., Sędłak B., Turkowski P., Węgrzyński W.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych, [W:] A. Halicka: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy, Politechnika Lubelska 2014, pp. 105-120

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 2/2015

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik