Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 03 okladka1

Świat Szkła 03/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Ogień jest bez szans. Inwestorzy wybierają jakość i bezpieczeństwo
Data dodania: 29.06.17

Planując nowe inwestycje budowlane – hotelowe, handlowe, budynki mieszkalne czy fabryki, podstawą jest wybór elementów, które zapewnią szeroko pojęte bezpieczeństwo w obiekcie. Mogą to być m.in. alarmy, systemy wczesnego reagowania czy przegrody przeciwpożarowe, które są kluczowymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej. Od wyboru tych elementów może zależeć życie lub zdrowie wielu osób, dlatego testuje się je w bardzo rygorystycznych warunkach. Badanie odporności ogniowej drzwi i bram przeprowadza się w temperaturze sięgającej nawet 1150°C.

 

20170622assa abloy ppoz

 

 

Aby budynek stał się obiektem użyteczności publicznej, powinien spełniać wyma-gania zapewniające bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia. Jednym z ważniejszych i często niezauważanych elementów są bierne oddzielenia przeciwpożarowe, czyli drzwi i bramy o określonej klasie odporności ogniowej.

 

20170622assa abloy ppoz 3

 

W obiektach budowlanych stosuje się je jako przegrody wewnętrzne, które dzielą przestrzeń budynku na strefy pożarowe i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i dymu w czasie pożaru.

 

20170622assa abloy ppoz 4

 

Głównym zadaniem oddzieleń jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz ekipom prowadzącym akcje ratowniczą. Drzwi mu-szą być odpowiednio dobrane pod względem klasy odporności ogniowej, określa-nej przez kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

 

20170622assa abloy ppoz 2

 

Wprowadzenie do obrotu produktów przeciwpożarowych związane jest z koniecz-nością posiadania odpowiedniego certyfikatu z akredytowanych jednostek certy-fikujących. Należy podkreślić, że wszystkie badania wymagane do uzyskania Aprobaty Technicznej, Krajowej Oceny Technicznej lub certyfikatu potwierdzają-cego zgodność danego wyrobu z normą, są powtarzane, kiedy tylko wprowadzo-na zostanie jakakolwiek zmiana materiałowa czy konstrukcyjna dla danego roz-wiązania. Drzwi i bramy przeciwpożarowe cyklicznie przechodzą szereg testów, które nie tylko pozwalają na dopuszczenie danego modelu do produkcji – czyli przechodzą tzw. wstępne badania typu – ale również badania okresowe w we-wnętrznych i zewnętrznych laboratoriach, które gwarantują, że każdorazowo po-wstanie produkt najwyższej jakości.

 

 

 

 

Badania odporności ogniowej drzwi i bram należy przeprowadzać zgodnie z euro-pejskimi normami PN-EN 1634-1:2014-03 oraz PN-EN 1363-1:2012 na specjali-stycznym piecu. Jego zadaniem jest nagrzewanie badanego wyrobu z jednej strony wg standardowej krzywej temperatura-czas, przy zachowaniu określonego poziomu ciśnienia. Wewnątrz pieca umieszcza się termoelementy do kontrolowa-nia temperatury wewnętrznej, natomiast na powierzchni próbki, termoelementy do badania temperatury na zewnątrz. Piece do badań odporności ogniowej bier-nych zabezpieczeń przeciwpożarowych dzielą się m. in. ze względu na wielkość, ze względu na płaszczyznę badania – pionowy lub poziomy, ze względu na ilość komór oraz ze względu na rodzaj paliwa – gaz lub olej opałowy.

 

- Wewnątrz pieca temperatura dochodzi nawet do 1150°C, w zależności od dłu-gości badania. Na powierzchni nagrzewanego elementu przez zakładany czas ba-dania (zazwyczaj pomiędzy 30 a 240 minut) nie powinien utrzymać się płomień przez dłużej niż 10 sekund, ani nie powinien zapalić się suchy bawełniany tam-pon po przyłożeniu do powierzchni badanej próbki – wtedy może zostać ona sklasyfikowana jako szczelna ogniowo (E30 – E240) – mówi Bartosz Kaczorow-ski, prezes firmy ASSA ABLOY Mercor Doors, lidera na rynku oddzieleń przeciw-pożarowych. Ponadto, jeżeli przyrost temperatury maksymalnej na powierzchni badanej próbki w zakładanym czasie badania nie przekroczy 180°C, a przyrost temperatury średniej nie przekroczy 140°C – może zostać sklasyfikowana jako szczelna i zapewniająca izolacyjność ogniową (EI30 – EI240) – dodaje Kaczorowski.

 

To właśnie na podstawie raportów z badań odporności ogniowej właściwe instytu-ty akredytowane danego kraju wydają dokumenty dopuszczające dane oddziele-nie przeciwpożarowe do obrotu. Aby przyspieszyć proces związany z wprowadze-niem drzwi i bram na rynek, ASSA ABLOY Mercor Doors przygotowała własne la-boratorium. – Mając możliwość przebadania wyrobu na miejscu, jesteśmy w sta-nie przetestować każde rozwiązanie, które produkujemy, w cyklu tygodniowym. Analizujemy nasze produkty nie tylko na modelach i rysunkach, ale możemy je także zbadać w naszym laboratorium zanim pójdziemy po certyfikat czy odpo-wiednią ocenę techniczną – mówi Bartosz Kaczorowski.

 

***
ASSA ABLOY Mercor Doors jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie dostawców oddzieleń przeciwpożarowych. Kluczowe znaczenie ma dla firmy jakość, bez-pieczeństwo, wiarygodność i innowacyjność. Proponowane rozwiązania posiadają liczne certyfikaty właściwych instytutów badawczych w Polsce i w Europie. ASSA ABLOY Mercor Doors posiada własne laboratorium, dzięki czemu może systematycznie prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ciągle doskonaląc oraz uzupełniając ofertę. Firma jest częścią Gru-py ASSA ABLOY, międzynarodowego lidera kompleksowych zabezpieczeń budynków, za-trudniającego ponad 47 000 pracowników, którego obroty przekraczają 7.5 miliardów EURO.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik