Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych sporządzana jest zgodnie z normą PN-EN 13501-2 [1]. Klasę odporności ogniowej przyznaje się na podstawie badania przeprowadzonego zgodnie z PN-EN 1364-1 [2].

 

54-fot1

 

54-fot1a

 

Fot. 1. Element próbny o wysokości 4,5 m przed i po badaniu (Laboratorium Zakładu Badań Ogniowych ITB w Pionkach)

 

Przy jej przyznawaniu pod uwagę brane są następujące kryteria skuteczności działania:

- szczelność ogniowa (E),
- izolacyjność ogniowa (I),
- promieniowanie (W),
- odporność na oddziaływanie mechaniczne (M).

54-tab1

 


1. Ogólne zasady klasyfikacji


1.1. Szczelność ogniowa [1]
Szczelność ogniowa oceniana jest na podstawie trzech aspektów:

 

1. Ogólne zasady klasyfikacji


1.1. Szczelność ogniowa [1]
Szczelność ogniowa oceniana jest na podstawie trzech aspektów:
- zapalenia tamponu bawełnianego,
- utrzymywania się płomienia na powierzchni nienagrzewanej,
- pęknięć lub otworów przekraczających dopuszczalne wymiary.

W przypadku, gdy element klasyfikowany jest tylko w zakresie szczelności
ogniowej (bez uwzględnienia izolacyjności ogniowej), nie bierzemy pod uwagę
kryterium związanego z zapaleniem się tamponu bawełnianego. Jeżeli element
klasyfikowany jest również w zakresie izolacyjności ogniowej, wartość szczelności
ogniowej wyznaczana jest tym spośród trzech kryteriów, które pierwsze zostało
przekroczone.


1.2. Izolacyjność ogniowa [1]
Izolacyjność ogniowa oceniana jest na podstawie przyrostów temperatury na
nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego. Przyrost temperatury średniej
ograniczony jest do 140°C powyżej początkowej średniej temperatury, natomiast
przyrost temperatury maksymalnej w dowolnym punkcie badanej ściany działowej
ograniczony jest do 180°C powyżej temperatury początkowej.


1.3. Promieniowanie [1]
Promieniowanie oceniane jest na podstawie czasu, w którym maksymalna
wartość promieniowania, mierzonego zgodnie z PN-EN 1364-1 [2], nie przekracza
15 kW/m2.


1.4. Odporność na oddziaływanie mechaniczne [1]
Ściana działowa powinna wytrzymać uderzenie w sposób określony w PNEN
1363-2 [3], nie pogarszając skuteczności działania w zakresie szczelności (E)
i/lub izolacyjności (I).


1.5. Klasy odporności ogniowej [1]
Norma PN-EN 13501-2 [1] definiuje klasy odporności ogniowej przedstawione
w tabeli 1.

 

54-fot2

Fot. 2. Piec do badań elementów o szerokości do 10 m i wysokości do 7 m, Laboratorium Zakładu Badań Ogniowych ITB w Pionkach (piec w budowie)

 


2. Zakres bezpośredniego zastosowania wyników badania [2]
Kluczem do osiągnięcia wymaganego zakresu zastosowania jest dobór odpowiedniego
elementu próbnego. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, aby
dobrać odpowiednią wysokość, ponieważ w klasyfikacji nie dopuszcza się wysokości
ponad tą, która została przebadana. Wysokość ta może być również ograniczona
poprzez możliwości danego laboratorium. W standardowych piecach do
badań odporności ogniowej możliwe jest przebadanie elementów sięgających
4 m wysokości, jednakże istnieją w Polsce możliwości do badania elementów takich,
jak przedstawiony na fot. 1, a w niedalekiej przyszłości możliwe będzie badanie
jeszcze większych elementów (fot. 2).

 

54-rys1

Rys. 1. Ognioodporna rama metalowa i system przeszklenia


Jeśli chodzi o szerokość ściany działowej, w klasyfikacji dopuszcza się jej zwiększenie
pod warunkiem, że element próbny miał nominalną szerokość 3 m i był
badany z niezamocowaną jedną krawędzią pionową (krawędź swobodna).
Istotną sprawą jest również zastosowanie odpowiedniej konstrukcji mocującej
w badaniu. W przypadku standardowych konstrukcji mocujących (podanych
w PN-EN 1363-1 [4]) wynik badania może być wykorzystany dla każdej innej
konstrukcji mocującej tego samego typu (sztywna o wysokiej gęstości, sztywna
o małej gęstości lub podatna), o ile mają wyższą odporność ogniową. Natomiast,
jeśli dany element przebadany został w niestandardowej konstrukcji mocującej,
wyniki badania odnoszą się tylko do tej konstrukcji.

 

54-tab2


Ponadto, wyniki badań ogniowych mają bezpośrednie zastosowanie do podobnych
konstrukcji, w których wprowadzona została co najmniej jedna z podanych
niżej zmian:
- zmniejszenie wymiarów liniowych szyb, 

- zmiana współczynnika kształtu szyb, pod warunkiem, że największy wymiar
szyby i jej powierzchnia nie zwiększą się,
- zmniejszenie odległości pomiędzy słupami i/lub poprzeczkami,
- zmniejszenie odległości pomiędzy punktami zamocowania,
- zwiększenie wymiarów elementów obramowania,
- jeżeli element próbny zawierał zatrzaskowe listwy dekoracyjne, dopuszcza się
zastosowanie przykręcanych listew dekoracyjnych,
- zastosowanie luzów ze względu na rozszerzalność, jeżeli w elemencie próbnym
ich nie stosowano,
- zmiana kąta mocowania ściany do 10° od pionu.

 

54-rys2

Rys. 2. Przykład elementu próbnego do badania


Należy jednak pamiętać o tym, że konstrukcja ściany działowej po zastosowanych
zmianach musi nadal spełniać wymagania odpowiednich norm projektowych
pod względem sztywności i stateczności.

 

54-tab3


3. Rozszerzone zastosowanie wyników badań
Na życzenie Zleceniodawcy zastosowanie wyników badań odporności ogniowej
może zostać rozszerzone. Wnioskować o takie rozszerzenie może wyłącznie
„właściciel” wszystkich badań odniesienia i istniejących wcześniej wyników badań,
będących podstawą rozszerzenia lub osoba posiadająca pisemne pozwolenie „właściciela”
na wykorzystanie przedstawionej dokumentacji badawczej.
Zasady dotyczące poszerzenia zakresu zastosowania dla nienośnych ścian
przeszklonych opisane są w normie PN-EN 15254-4 [5].
Rozszerzony zakres zastosowania wyników badania jest prognozowaniem
oczekiwanej odporności ogniowej danej ściany przeszklonej. Głównym jego założeniem
jest to, że w przypadku, gdy dany element po rozszerzeniu zostałby
zbadany zgodnie z PN-EN 1364-1 [2], osiągnąłby wymagane właściwości ogniowe.
Należy jednak pamiętać, że rozszerzony zakres nie dopuszcza zmian, takich
jak: zwiększenie czasu klasyfikacyjnego (np. z 60 min na 90 min) czy klasyfikacji
z uwagi na właściwości ogniowe (np. z E na EI).

 

54-rys3

Rys. 3. Typy złączy


Norma PN-EN 15254-4 [5] określa zasady rozszerzonego zakresu zastosowania
dla następujących parametrów i czynników w systemie oszklenia i konstrukcji
ramy:
- typu i grubości szkła (zastąpienie szkła w ramach tej samej grupy wyrobów
szklanych),
- symetrii budowy szkła (symetryczność/asymetryczność),
- tafli szklanych (zwiększenie wymiarów i współczynnika kształtu),
- listew przyszybowych (zmiana mocowania, materiału kształtu i wymiarów listwy),
- zmiany materiałów przeszklenia,
- symetrii konstrukcji ramy (ramy symetryczne/niesymetryczne),
- zmiany ramy (typ materiału, przekroju, grubości ścianek, typu połączeń),
- konstrukcji mocującej i zamocowania (o wysokie gęstości, o niskiej gęstości,
sztywna, podatna)
- oraz ogólne wytyczne dla ognioodpornego elementu przeszklonego traktowanego
jako całość (system oszklenia i system konstrukcji ramy).


Na rys. 1 pokazano system przeszklenia i system konstrukcji ramy na przykładzie
ściany w ramie metalowej.


Każde rozszerzone zastosowanie powinno być przedmiotem oddzielnej oceny.
Tworzenie kombinacji rozszerzeń dopuszcza się tylko pod warunkiem, że kombinację
tę można uzasadnić przedstawiając dokumentację badawczą lub istniejące
wcześniej wyniki badań. Jeżeli przyjęto już jakieś rozszerzone zastosowanie
to można wykorzystać je także w nowym rozszerzonym zastosowaniu pod warunkiem,
że nowe zmiany nie będą sprzeczne z żadną z zasad zastosowanych do
ustalania pierwszego rozszerzonego zastosowania.
Badanie odniesienia, będące podstawą każdego rozszerzenia powinno mieć
przekroczenie czasu klasyfikacyjnego zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabeli
2.


W celu przybliżenia możliwości, jakie daje nam norma PN-EN 15254-4 [5]
w przypadku powiększenia wymiarów powierzchni tafli szklanych posłużymy się

konkretnym przykładem. Załóżmy, że przeszklona ściana działowa zbadana została
z dwóch stron w konfiguracji przedstawionej na Rys. 2.

 

54-tab4

 


3.1. Zwiększenie powierzchni tafli szklanych [5]
Jeżeli element próbny osiągnął podczas badania wymagane przekroczenie
czasu klasyfikacyjnego, w klasyfikacji możliwe jest zwiększenie wysokości, szerokości
i powierzchni tafli szklanych stosowanych w danym elemencie. W przypadku
przekroczeń odpowiadających drugiej kolumnie w tabeli 2, wysokość i szerokość
tafli szklanych zwiększyć można maksymalnie o 20%, należy jednak pamiętać
o tym, aby powierzchnia tafli po powiększeniu wymiarów nie przekraczała 121%
powierzchni przed zwiększeniem. W przypadku kiedy przekroczenie jest zgodne
z zastrzeżeniem *) lub **) w tabeli 2, szerokość i wysokość powiększyć można maksymalnie
o 10% przy dopuszczalnym zwiększeniu powierzchni do 110,5%.
Maksymalny wymiar tafli szklanej przedstawionej na rys. 2 wynosił (szerokość
x wysokość): 1445x2195 mm, co daje powierzchnię 3 171 775 mm2. Jeżeli przekroczenie
czasu klasyfikacyjnego w badaniu odniesienia było zgodne z zastrzeżeniem
*) lub **), możemy powiększyć wysokość szyby do 2414 mm, a szerokość
do 1589 mm. Nie oznacza to jednak możliwości zastosowania tafli szklanej
o wymiarach 2414x1589 mm, ponieważ powierzchnia takiej tafli przekroczyłaby
maksymalną dopuszczalną po rozszerzeniu powierzchnię tafli (3 504 811 mm2).
Natomiast, gdy przekroczenia czasu klasyfikacyjnego jest zgodne z kolumną
drugą tabeli 2, maksymalny wymiar wysokości po rozszerzeniu wynosić będzie
2634 mm, a szerokości 1734 mm. Podobnie jak w poprzednim przypadku zastosowanie
tafli o wymiarach 2634x1734 mm jest niedozwolone, ponieważ przekroczyłoby
dopuszczalną maksymalną powierzchnię (3 837 847 mm2). W tabelach
3 i 4 pokazano maksymalne dopuszczalne wymiary dla opisanych powyżej przekroczeń
czasu klasyfikacyjnego.


Jeżeli w badaniu odniesienia badane były tylko prostokątne tafle szklane, to
okrągłe, trójkątne lub czworokątne kształty można wyciąć z wewnątrz tafli szklanej
o wymiarach po rozszerzeniu. Wszelkie inne nieprostokątne kształty wyciąć
można tylko z wewnątrz tafli szklanej o wymiarach takich, jak przed rozszerzeniem.
Dopuszczalna jest również zmiana współczynnika kształtu prostokątnych tafli pod
warunkiem, że „nowa” tafla mieści się w wymiarach rozszerzonej tafli.
W przypadku szkła, dla którego właściwa jest klasyfikacja EW, należy stosować
kryteria odnoszące się do promieniowania zdefiniowane w dalszej części
artykułu.

 

54-rys4

Rys. 4. Wskaźnik przekroju HP/A


3.2. Zamiana szkła [5]
W przypadku, gdy Zleceniodawca chce zastąpić szkło badane w badaniu odniesienia
innym szkłem ognioodpornym, musi wykazać, że obydwa rodzaje szkła
znajdują się w tej samej grupie wyrobów (tego samego producenta). Ponadto,
szkło, którym chcemy zastąpić szkło badane musi posiadać tę samą lub większą
w stosunku do badanego grubość. Musi być również potwierdzone, że „nowe”
szkło osiąga co najmniej tę samą klasę odporności ogniowej, co szkło z badania
odniesienia.


Wymiary „nowego” szkła ograniczone są przez następujące warunki:
- jeżeli szkło zamienne zbadane zostało przy takim samym lub mniejszym wymiarze/
powierzchni, co szkło w badaniu odniesienia (przed rozszerzeniem),
to wymiar/powierzchnia „nowego” szkła nie może być większa od zbadanego
wymiaru/powierzchni;
- jeżeli szkło zamienne badane było przy takim samym wymiarze/powierzchni,
co szkło w badaniu odniesienia (po rozszerzeniu), można zastosować taki sam
wymiar/powierzchnię dla szkła „nowego”;
- jeżeli szkło zamienne badane było w większym wymiarze/powierzchni niż szkło
z badania odniesienia (po rozszerzeniu), maksymalny wymiar/powierzchnia
szkła „nowego” nie może być większy niż powiększony wymiar/powierzchnia
szkła z badania odniesienia.

 

54-tab5


3.3. Zmiana orientacji asymetrycznego szkła ognioodpornego [5]
Asymetryczne, ognioodporne szkło powinno być stosowane tylko w orientacji,
w której zostało przebadane. Jeżeli w badaniu odniesienia przebadano szkło
tylko z jednej strony, a Zleceniodawca potwierdził istniejącymi wcześniej wyni-

 

kami badań, że orientacja ta jest najgorszym przypadkiem, wtedy możliwe jest
stosowanie szkła również w tej drugiej, z punktu widzenia właściwości ogniowych
lepszej orientacji.
Tak więc, by zademonstrować, że kierunek oddziaływania nie ma wpływu na
klasyfikację z uwagi na właściwości ogniowe, wymagane są badania odniesienia
i/lub istniejące wcześniej wyniki badań.

 

54-tab6


3.4. Zwiększenie powierzchni pojedynczych okrągłych, trójkątnych lub czworokątnych nieprostokątnych tafli szklanych [5]
Jeżeli w badaniu odniesienia przebadano szkła o kształcie okrągłym, trójkątnym
lub czworokątnym nieprostokątnym, a przekroczenie czasu klasyfikacyjnego
było zgodne z tabelą 2, dopuszcza się w rozszerzonym zastosowaniu następujące
powiększenie powierzchni:
- maksymalnie o 10%, jeżeli przekroczenie czasu klasyfikacyjnego jest zgodne
z zastrzeżeniem *) lub **) w tabeli 2;
- maksymalnie o 20%, jeżeli przekroczenie czasu klasyfikacyjnego wynosiło tyle
co w drugiej kolumnie tabeli 2.


Należy tutaj pamiętać, że powiększona tafla musi być tego samego kształtu
i tej samej orientacji co tafla badana.


3.5. Zwiększenie powierzchni pojedynczych tafli szklanych dla których właściwa jest klasyfikacja EW [5]
Przedstawione poniżej reguły nie mają zastosowania dla szkła z klasyfikacją EI.
W przypadku szkła, dla którego właściwa jest klasyfikacja EW, stosuje się te same
reguły co w punktach 3.1. i 3.4. oraz przedstawione poniżej.

 

54-tab7


W celu ustalenia, o ile można zwiększyć taflę szklaną tak, żeby zachowała ona
klasyfikację EW, należy ustalić wartość Wext, czyli wartość promieniowania obliczonego
dla tafli o zwiększonej powierzchni. Dla zwiększonych prostokątnych i okrągłych
tafli wartość Wext obliczamy ze wzoru (3.1). Należy pamiętać że wartość ta nie
może przekroczyć wartości Wmax określonej w normie PN-EN 13501-2 [1] (p. 1.3).


54-wzo1        (3.1)


gdzie:
Wext – wartość promieniowania elementu badanego po rozszerzeniu;
WO – mierzona wartość promieniowania z elementu badanego w czasie
odpowiadającym klasyfikacji;
Φext – współczynnik konfiguracyjny dla elementu badanego po rozszerzeniu;
ΦO – współczynnik konfiguracyjny dla elementu badanego.
Współczynniki konfiguracyjne wyznaczamy ze wzorów (3.2) i (3.3) – dla prostokątnych
tafli szklanych oraz ze wzorów (3.4) i (3.5) – dla okrągłych tafli szklanych.


54-wzo2   (3.2)


54-wzo3   (3.3)


54-wzo4   (3.4)


54-wzo5   (3.5)


gdzie:
Wext – szerokość elementu badanego po rozszerzeniu;
hext – wysokość elementu badanego po rozszerzeniu;
rext – promień elementu badanego po rozszerzeniu;
WO – szerokość elementu badanego;
hO – wysokość elementu badanego;
rO – promień elementu badanego;
d – odległość pomiędzy badanym elementem a miernikiem.


Załóżmy, że pod względem promieniowania oceniana była pojedyncza tafla
szklana o wymiarach takich jak w poprzednim przykładzie (2195x1495 mm) i że
mierzona wartość promieniowania w czasie odpowiadającym klasyfikacji wynosiła

 

54-wzo6

 


Z równania (3.1) wyznaczamy wartość maksymalną współczynnika konfiguracyjnego
dla elementu badanego po rozszerzeniu i na jej podstawie określamy
maksymalne dopuszczalne rozszerzenia wymiarów elementu. Należy tutaj pamiętać,
że wymiary te ciągle ograniczone będą także warunkami przedstawionymi
w p. 3.1. Podstawiając dane z przykładu w p 3.1 otrzymamy następujące
wyniki (tabele 5 i 6)


Wyniki w tabeli 5 są identyczne z tymi w tabeli 3. Oznacza to, że tak małe powiększenie
wymiarów nie wpływa zbytnio na zwiększenie promieniowania. Natomiast
wyniki z tabeli 6 różnią się od tych z tabeli 4, co oznacza, że jeśli element
zostałby poszerzony do maksymalnych możliwych wymiarów przedstawionych
w p. 3.1, wartość promieniowania po rozszerzeniu przekroczyłaby 15 kW/m2, a co
za tym idzie element nie mógłby być sklasyfikowany w klasie EW.

 

54-tab8


3.6. Zmiany w listwach przyszybowych [5]
Listwy przyszybowe wykonywane są z różnych materiałów. Podstawowy materiał,
z którego wykonywane są listwy to drewno lub metal (stal lub aluminium).
Zmiany w stosunku do badania odniesienia mogą polegać między innymi na:
- zmianie materiału (m.in. zmianie gatunku drewna),
- zmiany w kształcie przekroju listwy oraz ich wymiarach,
- zmianie sposobu mocowania.

 

Listwy drewniane
Przy zmianie gatunku drewna podstawowym parametrem, na podstawie którego
dokonywana jest zamiana, jest gęstość drewna i prędkość jego zwęglania.
Posługując się normą PN-EN 1995-1-2 [6] lub wartościami referencyjnymi należy
potwierdzić, że zamieniane listwy mają właściwości ogniowe takie same lub lepsze
od listwy zastosowanej w badaniu odniesienia.
Możliwości zmian pozostałych parametrów przedstawiono w Tabeli 7.
gdzie:
* – pod warunkiem wykazania skuteczności np. przez istniejące wcześniej wyniki
badań;
** – bez potrzeby dodatkowych badań dla elementów przeszklonych z klasyfikacją
EI (zmiana dla listew o tej samej wysokości) oraz dla ścian przeszklonych
z klasyfikacją E i EW, pod warunkiem wykazania braku negatywnego wpływu
na właściwości ogniowe potwierdzone odpowiednimi badaniami odniesienia
lub istniejącymi wynikami wcześniejszych badań;
*** – dla wszystkich ścian przeszklonych, pod warunkiem wykazania braku negatywnego
wpływu zmiany na właściwości ogniowe; dopuszczalne są istniejące
wyniki wcześniejszych badań.
**** – pod warunkiem, że powiększone osłonięcie brzegu szyby zakrytego listwą
przyszybową nie ma negatywnego wpływu na jej właściwości ogniowe;
Listwy metalowe


Zmiany w listwach metalowych nie są aż tak różnorodne jak zmiany dotyczące
listew drewnianych.
Norma mówi, że nie powinno się zamieniać typu materiałów stosowanych
w listwach przyszybowych. Zmiany w przypadku pozostałych parametrów przedstawiono
w Tabeli 8.


gdzie:
* – pod warunkiem wykazania braku negatywnego wpływu na właściwości ogniowe,
dopuszczalne są inne wyniki badań,
** – pod warunkiem, że szerokość brzegu szyby zakrytego listwą przyszybową
pozostanie niezmieniona.


Listwy dekoracyjne
Dla walorów estetycznych używane są różnego rodzaju dodatki – pokrycia
dekoracyjne. Zamiana lub dodatkowe dekoracyjne pokrycie powierzchni listew
przyszybowych jest możliwe pod warunkiem, że zostanie wykazane, iż materiał
pokrycia uzyskuje co najmniej klasę A2 zgodnie z PN-EN 13501-1 [7]. Dodatkowo,
należy wykazać, że nie przyczyniają się one do pogorszenia właściwości z uwagi
na odporność ogniową ściany przeszklonej.


3.7. Zmiany w systemie konstrukcji ramy [5]


3.7.1. Symetria konstrukcji ramy
Dla ram symetrycznych do określenia odporności ogniowej ściany przeszklonej
z obu stron wystarczy badanie z jednej strony. W przypadku asymetrycznego
systemu konstrukcji ramy, klasa odporności ogniowej z obydwu stron może być
nadana, jeżeli Zleceniodawca dostarczy dokumentację badawczą odporności
ogniowej dla oddziaływania z obu stron, chyba że można określić, który kierunek
oddziaływania jest najgorszym przypadkiem. W przypadku braku odpowiedniej
dokumentacji badawczej odporności ogniowej, system konstrukcji ramy powinien
być stosowany tylko dla kierunku oddziaływania ognia jaki był badany.


3.7.2. Zmiana ramy
Nie powinno się zamieniać typu materiału stosowanego w konstrukcji ramy
(np. stali zamiast drewna i aluminium zamiast stali).
Konfiguracja badania powinna być tak dobrana, aby zakres zastosowania był
jak najszerszy. Element badawczy powinien mieć w miarę możliwości jak najwięcej
typów złączy. Rodzaje typów złączy stosowanych w badaniach ścian przeszklonych
pokazano na rys. 3.


Szerokość brzegu szyby, zakrytego listwą przyszybową, powinna pozostać
w granicach określonych w dokumentacji badawczej, chyba że inna możliwość
potwierdzona jest przez istniejące wcześniej wyniki badań.

 

Ognioodporne szkło powinno pochodzić z tej samej grupy wyrobów szklanych,
co zastosowane w badaniu odniesienia.


Ramy drewniane
Zamiana typu gatunku drewna zastosowanego w ramie dopuszczalna jest
w przypadku:
- drewna o tej samej lub wyższej gęstości i/lub wilgotności,
- drewna o tej samej lub niższej szybkości zwęglania i identycznym profilu,
- zwiększonej grubości ramy.


Podstawą do zmiany jest badanie odniesienia, łącznie z danymi o gęstości, i/lub
badanie porównawcze szybkości zwęglania, obliczenia zgodne z PN-EN 1995-1-2
lub wartości referencyjne dla zamienionego typu drewna i jego gęstości.
Zamiana ram drewnianych na laminowane ramy drewniane może być dokonana
wyłącznie wtedy, gdy ma to potwierdzenie w badaniu odporności ogniowej
wg PN-EN 1364-1, lub w istniejących wcześniej wynikach badań. Również
warstwowe ramy drewniane powinny być badane, chyba że na podstawie zwymiarowanych
rysunków i reprezentowanych przekrojów ramy zostanie wykazane,
iż przekrój drewna jest odpowiedniej wielkości, (tzn. takiej, że linia zwęglania
w wymaganym czasie nie osiągnie zamocowań listew przyszybowych). Aby to
ustalić należy dostarczyć dane dotyczące zwęglania rozpatrywanego drewna.
Wymagane jest również co najmniej jedno badanie wg PN-EN 1364-1, chyba że
można wykorzystać wcześniejszą dokumentację badawczą.


Ramy metalowe
W celu dokonania modyfikacji w ramach metalowych również stosuje się dodatkowe reguły.
Zamiana stali w stalowych ramach lub aluminium w aluminiowych ramach
jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
- zamienna rama ma tę samą specyfikacje materiałową. Dla porównania, specyfikacje
dwóch systemów konstrukcji ramy powinny być włączone do raportu
z rozszerzonego zastosowania.
- zamienna rama ma takie same właściwości ogniowe jak rama w badaniu odniesienia.
Powinno to być potwierdzone przez odniesienie do danych z badania
ogniowego przy tym samym czasie klasyfikacyjnym
- ugięcie ramy, rozważanej w rozszerzonym zastosowaniu, nie może być większe
niż ugięcie zmierzone w badaniu odniesienia. Ugięcie tej ramy powinno
być znane albo z istniejących wcześniej wyników badań, albo z obliczeń teoretycznych.
Jeśli te dane są niedostępne lub nie można poprawnie obliczyć
ugięcia, zamiana jest niedopuszczalna.
- alternatywna rama ma pozytywną dokumentację badawczą, która potwierdza,
że wszystkie konieczne aspekty projektowe (np. złącza, mocowania) ognioodpornego
elementu przeszklonego można wbudować w alternatywną ramę
nie osłabiając wymaganych właściwości ogniowych w badaniu ognioodpornego
elementu przeszklonego. Istniejące wcześniej wyniki badań mogą zostać
wykorzystane.
- w szczególności raport z badania powinien zawierać informacje o rozszerzalności
złączy, jeśli mają być objęte rozszerzonym zastosowaniem.


Przekrój ramy metalowej może zostać zmieniony, pod warunkiem wykazania,
że:
- poziomy osiowych naprężeń w elementach pionowych oraz naprężenia zginające
w elementach poziomych w temperaturze otoczenia nie są zwiększane,
- wskaźnik przekroju HP/A dla ramy i listwy przyszybowej nie jest zwiększony,
- głębokość przekroju nie jest zmniejszona,
- grubość ścianki i liczba komór w profilu ramy nie są zmniejszone.


3.8. Dekoracyjne pokrycia powierzchni elementów ramy [5]
Zasady dotyczące zamiany lub dodawania pokryć dekoracyjnych powierzchni
elementów ramy są analogiczne jak w przypadku zasad odnoszących się do
listew dekoracyjnych opisanych w p. 3.6.


3.9. Zmiany w ognioodpornym elemencie przeszklonym [5]
Zasady zwiększania wymiarów całego elementu przeszklonego są analogiczne
do zmian rozmiarów tafli szklanej opisanych w p. 3.1. i p. 3.5.


3.10. Konstrukcja mocująca i zamocowanie ram [5]
Rozszerzone zastosowanie jest dopuszczalne dla każdej innej konstrukcji mocującej
tego samego typu (np. konstrukcja sztywna o dużej gęstości lub sztywna
o niskiej gęstości lub podatna) i takiej, która ma tę samą lub wyższą klasyfikację
w zakresie odporności ogniowej, o ile w badaniu odniesienia zastosowano jedną ze
standardowych konstrukcji mocujących opisanych w PN-EN 1363-1 [4]. Jednakże
zastosowany system mocowania należy sprawdzić poprzez badanie odniesienia
i/lub istniejące wcześniej wyniki badań.


mgr inż. Paweł Roszkowski
Zakład Badań Ogniowych ITB

mgr inż. Bartłomiej Sędłak
Zakład Badań Ogniowych ITB
Wojskowa Akademia Techniczna

 

[1] PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych
[2] PN-EN 1364-1 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 1: Ściany
[3] PN-EN 1363-2 Badania odporności ogniowej – Cześć 2: Procedury alternatywne i dodatkowe
[4] PN-EN 1363-1 Badania odporności ogniowej – Cześć 1: Wymagania Ogólne
[5] PN-EN 15254-4 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej Ściany nienośne – Część 4: Konstrukcje przeszklone
[6] PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-2: Podstawy ogólne Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
[7] PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 7-8/2012

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.