W poprzedniej części artykułu omówione zostały konstrukcje dachowe przeciwpożarowe wykonywane w postaci dachów w pełni przeszklonych lub przeszklonych i częściowo wypełnionych panelami nieprzeziernymi o konstrukcji nośnej wykonanej z odpowiednio zabezpieczonych profili stalowych.

 

Niniejsza część opisuje takie konstrukcje wykonane z profili aluminiowych.

 

 

Konstrukcja dachów przeszklonych


Konstrukcja dachu z profili aluminiowych


W skład systemów dachów o konstrukcji profilowej aluminiowej, podobnie jak w przypadku systemów profilowych stalowych, oprócz profili aluminiowych i wypełnień wchodzą systemowe akcesoria, zilustrowane na rys. 23 odpowiednio w przypadku: a) krokwi i b) płatwi.

 

Konstrukcję profili aluminiowych stosowanych w dachach przeszklonych przeciwpożarowych przedstawiono na rys. 24÷30.

 

Na rysunkach tych widoczne są profile wzmocnień krokwi i płatwi, wkłady izolacyjne, łączniki, uszczelki wewnętrzne i zewnętrzne (krokwiowe i płatwiowe), szyby przeciwpożarowe.

 

Wzmocnienia stanowią specjalne profile z płytami izolacyjnymi lub osadzoną rurą aluminiową prostokątną (pojedynczą lub zestawem rur) o szerokości systemowej zabezpieczoną płytami izolacyjnymi, np. Promaxon gr. 10 mm.

 

Dobór profili i wzmocnień odbywa się na podstawie obliczeń statycznych zgodnie obowiązującymi normami i innymi przepisami, przy czym profile wzmocnień powinny przenosić obciążenia konstrukcji co najmniej od ciężaru własnego (profile wraz wypełnieniami).

 

Na rys. 24 przedstawiono przykładowe osadzenie szyby typu E30.

 

Wypełnienia nieprzezierne to panele wykonane z płyt GKF (gipsowo-kartonowe ognioodporne), Promaxon lub Promatect H gr. min. 15 mm i blachy gr. maksymalnej 2 mm: aluminiowej lub stalowej.

 

Połączenie krokwi w kalenicy wykonywane jest jako spawane lub skręcane, a wypełnienie pomiędzy górnymi płatwiami w postaci panelu. Rozwiązanie takie zostało przedstawione na rys. 25.

 

Na rys. 26 z ilustrowano połączenie dachu z profili aluminowych ze ścianą zewnętrzną przeszkloną również z wykorzystaniem panelu.

 

Szyby i wypełnienia nieprzezierne mocowane są za pomocą dociskowych listew przykręconych do profili nośnych dachu, w rozstawie określonym w systemie.

 

Pomiędzy wypełnieniem a listwą dociskową umieszczona jest uszczelka: dla dachu klasy odporności ogniowej RE30 z trudno zapalnego silikonu, dla dachu klasy odporności ogniowej REI30 z EPDM.

 

Do przykręcania listew szklenia służą specjalne wkręty ze stali nierdzewnej i podkładki.

 

Długość wkrętów zależna jest od grubości wypełnienia i podkładki.

 

Uszczelnienie przestrzeni międzyszybowej stanowią taśmy pęczniejące przyklejone obustronnie do profili izolacyjnych z tworzywa sztucznego np. poliamidu PP. Krokwie mocowane są do konstrukcji budynku przy pomocy konsol lub kątowników stalowych.

 

Przykładowe mocowanie przedstawione zostało na rys. 27 i 28.

 

2019 05 08 1

 

2019 05 08 2

Rys. 23. Przekrój przez przykładowe rozwiązanie [22]: a) krokwi i b) płatwi (profile aluminiowe)

 

2019 05 08 3

 

 

2019 05 08 4

 

Rys. 24. Przykładowe rozwiązanie osadzenia szyb zespolonych typu E30 [21]

 

(...)

 

(...)


W przypadku montażu dachów do konstrukcji stalowej budynku musi być ona wyposażona w przyspawane lub przykręcone elementy montażowe, zabezpieczone ogniochronnie.

 

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej budynku, do której mocowane są dachy, musi być wykonane wg odrębnego opracowania według obowiązujących wymagań.

 

Połączenie dachów z elementami budynku musi być uszczelnione za pomocą wełny mineralnej, silikonów ognioodpornych, płyt Promaxon lub

 

Promatect H oraz obróbek blacharskich. Przykładowe uszczelnienie połączenia przedstawiono na rys. 27 i 28.

 

2019 05 08 5

Rys. 25. Przekrój przez kalenicę przykładowego rozwiązania dachu przeszklonego o konstrukcji profilowej aluminiowej [20]

 

2019 05 08 6

Rys. 26. Przekrój przez przykładowe połączenie dachu o konstrukcji profilowej aluminiowej ze ścianą zewnętrzną przeszkloną [20]

 

 

 2019 05 08 7

Rys. 27. Przykładowy jednospadowy dach o konstrukcji profilowej aluminiowej przekrój 1 – 1 przez krokwie

 

2019 05 08 8

Rys. 28. Przykładowy jednospadowy dach o konstrukcji profilowej aluminiowej

 

 

 

 

 

 

Ocena dachów przeszklonych na kształtownikach metalowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
- W przypadku dachów przeszklonych o konstrukcji z elementów stalowych [13] nie następuje znacząca zmiana przekrojów nośnych profili w trakcie pożaru, natomiast zasadniczym problemem są skutki oddziaływania wysokiej temperatury na własności materiału profili oraz zachowanie szyb. W dachach przeszklonych o konstrukcji z elementów stalowych następuje interakcja pomiędzy wydłużeniem elementów stalowych, powodującym także ugięcie elementu oraz zachowaniem szyb, które deformują się i rozszerzają.
Destrukcja szyb, szczególnie tych o dużych rozmiarach, decyduje o uzyskanym wyniku badania. Należy jednak pamiętać, że cały dach jest projektowany do spełnienia wymagań określonej klasy odporności ogniowej, szyba, zatem jest również dobrana do tego założenia i nie można oczekiwać, że będzie w stanie spełniać wymagania kryteriów odporności ogniowej dłużej niż zakładano.
Rozszerzalność szyb oraz wydłużenia profili stalowych, skutkujące ugięciem elementu badanego, mają także podstawowe znaczenie dla wystąpienia zjawiska wysuwania się szyb z oparcia na profilach stalowych.

- W przypadku dachów przeszklonych o konstrukcji z elementów aluminiowych następuje znacząca zmiana przekrojów nośnych profili w trakcie pożaru. Zasadniczym problemem są skutki związane z topieniem się elementów profili oraz zachowanie szyb. W przypadku dobrze zaprojektowanych i wykonanych zabezpieczeń elementów nośnych profili uszkodzeniu ulegają jedynie zewnętrzne części profili i wówczas konstrukcja dachu nie ulega znaczącym ugięciom, a o uzyskanym wyniku decyduje destrukcja szyb lub zmniejszenie oparcia tafli na profilu (topienie się zewnętrznych części profili).

 

Należy zwrócić jeszcze uwagę na specyfikę dachów przeszklonych wykonywanych z profili metalowych, których zasadnicze elementy wykonywane są z materiałów niepalnych

 

 2019 05 08 9

Rys. 29. Przekrój przez kalenicę i połączenie ze ścianą zewnętrzną przykładowego rozwiązania dachu przeszklonego przeciwpożarowego dwuspadowego z profili aluminiowych [21]

 

Materiały palne to profile o niewielkim polu przekroju i rozwiniętej powierzchni:
- uszczelki EPDM, itp.,
- izolatory termiczne z PVC lub ze spienionego polietylenu (PE) lub spienionego (polipropylenu (PP), itp.,
- masa silikonowa do wypełnienia spoiny między szybami,
- taśma butylowa.

 

Elementy te przylegają do materiałów niepalnych dobrze przewodzących ciepło na skutek, czego akumulacja ciepła w materiale palnym jest utrudniona – w rezultacie następuje przerwanie spalania, (jeśli dojdzie do zapalenia).

 

Część elementów stosowana jest po zewnętrznej stronie przekrycia (część uszczelek, z EPDM, masa silikonowa do wypełniania spoiny między szybami i taśma butylowa) a więc jest możliwość odprowadzania ciepła bezpośrednio do otaczającego powietrza, co również prowadzi do przerwania spalania. Reasumując, mimo zastosowania w dachach przeszklonych, materiałów palnych, to ich kształt i rozmieszczenie nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia przez te przekrycia.

 

(...)

 

dr inż. Zofia Laskowska

dr Andrzej Borowy

 

Literatura
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/ 2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami).
3. PN-EN 1363-1:2012
4. PN-EN 1365-2:2014-12 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy
5. PN-EN 13830:2005 (norma zharmonizowana) Ściany osłonowe. Norma wyrobu
6. PN-EN 13830:2015 Ściany osłonowe. Norma wyrobu
7. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
8. PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
9. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
10. PKN-CEN/TS 1187:2014-03. Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. CEN/TS 1187:2012
11. Łukomski M.: Przekrycia dachów – wymagania w zakresie odporności ogniowej „Przegląd Budowlany” 9/2008
12. Kolbrecki A.: Zasady uwzględniania małych składników w klasyfikacjach reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia. „Materiały Budowlane” 10/2010
13. Borowy A., Wróblewski B., Musielak Z.: Ocena odporności ogniowej dachów przeszklonych o konstrukcji stalowej. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2012
14. Bagiński K., Dreger M.: Bezpieczeństwo pożarowe dachów. „Dachy” 5 (161) 2013
15. Sulik P., Roszkowski P.: Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Reakcja na ogień i rozprzestrzenianie ognia przez dachy - cz. I, „Inżynier Budownictwa” (06.05.2015)
16. Sulik P., Roszkowski P.: Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Odporność ogniowa dachów - cz. II, „Inżynier Budownictwa” (03.06.2015)
17. Cywiński Z.: Nowoczesne dachy ze stali i szkła. „Świat Szkła” 6/2011
18. Cywiński Z.: O znaczeniu szkła w budownictwie i architekturze. „Inżynieria i Budownictwo” 7/2012
19. Katalogi Jansena
a) Prospekt VISS Fasady – en, JANSEN STEEL SYSTEMS FAÇADES, 10.2018 https://www.koenigstahl.pl/pl/produkt/przeszklenie-dachowe-jansen-viss/
b) 3-11 VISS Fire 04/2014,
c) 2014409 Archkat Fassadensysteme objekte https://www.koenigstahl.pl/pl/referencje/zamek-novy-svetlov-bojkovice-2/,
d) 201409 Archkat VISS Fire, 01/2014.
20. Katalog Systemy ppoż. i oddymiające ALUPROF PL, ALUPROF – systemy przeciwpożarowe-09-2016
21. Katalog Schüco 12 Schueco FW50BF/FW60BF
22. Dokumentacja techniczna firmy ALUPROF (rys. 23a i 23b)

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 5/2019
  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.