Tegoroczne wydanie książki Glasbau 2020, jest kolejną, oczekiwaną publikacją wybranych prac naukowych, dotyczących aktualnego stanu wiedzy nt. konstrukcji ze szkła w budownictwie. Grono 75 autorów, pracujących głównie w Niemczech i w Austrii, ale pochodzących też z innych krajów, zaprezentowało 31 prac, podzielonych na 4 grupy tematyczne.

 

2020 06 4 1

 

W grupie pierwszej – „Budowle i projekty” – znajduje się 9 prac. Oto ich krótka charakterystyka:

 

1. Thomas Spitzer, Christoph Bauchinger, Stefan Peters, Stephan Engelsmann, Christoph Dengler, Christian Fischer: Wielkopowierzchniowe fasady dla ICONSIAM w Bangkoku.

Niezwykła geometria oszklenia tego wielkiego domu towarowego cechuje się konstrukcyjną samonośnością, co wykracza poza tradycyjne sposoby umieszczania szkła w stalowych nośnych elementach obramowania.

 

2. Klaas De Rycke, Jean-Rémy Nguyen, Justin Jégorel: Morland Mixité Capitale: Morland Mixité Capitale: szkło jako obiekt o niekończących się refleksach świetlnych.

Projekt prezentuje rozwiązanie architektoniczne wielkiego zespołu zabudowy miejskiej w Paryżu, które jest doskonałym przykładem udziału w nim różnych atrybutów sztuki.

 

3. Michael Stein, Eoin Casserly: Fasada linowo-siatkowa z wygiętym oszkleniem – Hudson Yards Art Wall.

Obiekt, zlokalizowany wśród piętnastu budynków o średniej i dużej wysokości Manhattanu w Nowym Jorku, reprezentuje wspólną ich ideę wyrażania konstrukcyjnej rzeźby inżynierskiej przez tradycje Indian.

 

4. Jürgen Einck: Cylindrycznie wygięte wielofunkcyjne oszklenie… nowa wieżowa fasada uniwersyteckiej kliniki Münster.

Zdwojone szklane wieże zabudowań szpitalnych zaopatrzono – w ramach modernizacji – w nowoczesne, wielofunkcyjne fasady z giętego szkła.

 

5. Friedhelm Haas: Altmarktgarten – budynek administracyjny z wbudowaną na dachu szklarnią, Oberhausen.

Wymieniona cieplarnia ogrodowa, o ambicjach naukowych, jest nowatorską wizją dostępnego ogrodu zimowego w mieście.

 

6. Barbara Siebert, Tobias Herrmann: Kładka Arnulfpark – szkło jako ochrona przed kontaktem z siecią energetyczną i element konstrukcyjny.

Zbudowana nad zelektryfikowanymi torami kolejowymi kładka, wiążąca komunikacyjnie dwa nowe osiedla miejskie w Monachium, wyróżnia się nie tylko ambitną konstrukcją, ale też architektonicznie dobrze wpasowanymi, szklanymi zabezpieczeniami przed możliwym kontaktem przechodniów z trakcją.

 

7. Felix Schmitt, Stefan Zimmermann: Szklany łącznik dla Akademickiego Muzeum Filmu.

Dla nowego muzeum w Los Angeles, umieszczonego w sąsiedztwie teatru, zbudowano szereg łączników mostowych o konstrukcji stalowo- szklanej. Zwykłe wymogi zostały uzupełnione koniecznością wzniesienia konstrukcji odpornych na trzęsienia ziemi.

 

8. Michael Engelmann, Helmut Schumacher, Stephan Schwenkkreis: Wielkogabarytowe szklane drzwi w rejonach sejsmicznych.

Przykładem jest tu wielki dom towarowy w Santa Clara (USA), gdzie szklane rozwiązania wielkich drzwi wymagały szczególnego podejścia konstrukcyjnego.

 

9. Lucio Blandini: Szklane fasady: nowe wyzwania i możliwości rozwoju w XXI wieku.

Obecne trendy rozwojowe ukierunkowane są na zapewnienie coraz większej transparentności fasad. Potrzebne jest tu szczególne podejście inżyniersko- konstrukcyjne i innowacyjna, digitalna technika obliczeniowa. Praca przywołuje kilka charakterystycznych przykładów: Dubaj, Kair, Wiedeń i Kuwejt.

 


Grupa druga – „Wymiarowanie i konstrukcja” – obejmuje 10 prac. Są tu:

 

1. Geralt Siebert: Zwiększone możliwości i odpowiedzialność wskutek zmienionych części 1 i 2 normy 18008.

Przedstawiono elementy zapowiedzianych zmian tej normy i ich skutki dla projektowania obiektów ze szkła.

 

2. Frank Schneider, Michael Elstner, Steffen Müller- Braun, Johannes Franz: Aktualne ustalenia grupy roboczej „Wytrzymałość brzegowa” stowarzyszenia „Konstrukcje budowlane ze szkła”.

W roku 2009 zapoczątkowano prace w celu zbadania wpływu procesu obróbki krawędzi tafli szklanych na jego wytrzymałość. Opracowanie jest podsumowaniem tych prac – w obszarze analizy związku między rodzajem obróbki krawędzi szkła, długością rys. i wytrzymałością szkła.

 

3. Michael Elstner, Daniel Pauk: Szklane konstrukcje – efektywne wykorzystywanie światła dziennego.

Budowanie ze szkła oznacza pracę ze światłem. Opracowanie opisuje podstawy promieniowania światła dziennego i jego efekty – w sensie wpływu na człowieka, a także – w odniesieniu do charakterystyki materiałowej.

 

4. Frank Heyder, Franziska Paulu: Wytrzymałość elementów fasad „drukowanych” sposobem 3D.

Takie elementy plastyczne zapowiadają pojawienie się nowych możliwości projektowania fasad; rozważono tu głównie sześciokątne elementy w kształcie plastra miodu.

 

5. Carl Richter, Björn Abeln, Benjamin Schaaf, Markus Feldmann: Uproszczona antycypacja obliczeniowa stanu obciążenie- odkształcenie w budownictwie ze szkła konstrukcyjnego dla złącz klejonych przy hiperelastycznym zachowaniu się miejsc styku.

W pracy przedstawiono odnośne prognozowanie przy ściśle zdefiniowanych warunkach brzegowych; w analizie zastosowano MES.

 

6. Alireza Fadai, Daniel Stephan: Oszczędzające zasoby projektowanie wielkopowierzchniowych fasad szkło-drewno.

Ocena ekologiczna i energetyczna. Połowa energii zużywana jest dziś w Europie, USA i w Chinach. Stąd też w UE i USA trwają prace nad stosownymi ograniczeniami w budownictwie. Szczególnie dotyczy to potencjału wielkich połaciowo tafli ze szkła. Dane dotyczące takich fasad porównano z tymi, jakie charakteryzują fasady tradycyjne.

 

7. Alexander Pauli, Michael Kraus, Michael Drass, Geralt Siebert: Symulacja zachowania w stanie zniszczenia szkła laminowanego sporządzonego z tafli ze szkła hartowanego.

Dotyczy to szkieł LSG (Laminated Safety Glass) i FTG (Fully Tempered Glass). Wykonano analizę numeryczną i doświadczalną, przedstawiając odpowiednie wyniki.

 

8. Michael Drass, Michael A. Kraus: Semiprobabilistyczne wymiarowanie nośnych silikonowych połączeń klejonych z użyciem cząstkowych współczynników bezpieczeństwa.

Na podstawie przepisów ETAG002 (European Technical Approval Glass) wymagane jest dziś stosowanie globalnego współczynnika bezpieczeństwa równego 6, jednakże liczbowe tło tego założenia nie jest bliżej określone (niepewności materiałowe, błędy modelowania, uproszczone obliczenia, itp.). W pracy zostają zaproponowane odnośne cząstkowe współczynniki bezpieczeństwa.

 

9 . Frank Wellershoff, Marcus Illguth: Nośność pękniętych tafli szkła laminowanego.

Problem obliczania nośności konstrukcji szklanych rozwiązany jest dziś zadowalająco dla tafli niezniszczonych. W przypadku tych zniszczonych trzeba uwzględnić dodatkowo sztywność zginania i membranową tafli, które wynikają z lokalnej struktury zniszczenia elementów. Opracowano przynależną numeryczną metodę obliczeniową.

 

10. Christian Scherer, Thomas Scherer, Thomas Schwarz, Wolfgang Wittwer, Ernst Semar: Polimerowe materiały w konstrukcji ze szkła strukturalnego – propozycje obliczeń nieliniowych.

Obok prowadzonych już wcześniej badań eksperymentalnych, znaczenia nabierają dziś ekonomicznie tańsze numeryczne metody obliczeniowe. Określono ich podstawy materiałowe dla aluminium, stali i szkła, a także – przynależne działanie kleju w połączeniach.

 

W grupie trzeciej „Badania i rozwój” – znalazło się też 10 prac. Oto one:

 

1. Maximilian Laurs, Pietro Di Biase, Benjamin Schaaf, Markus Feldmann: Eksperymentalne i numeryczne badanie zginanego „na zimno” pojedynczego oszklenia podpartego liniowo.

Określono wpływ tego procesu na wytrzymałość szkła i na sztywność całego układu.

 

2. Christian Louter, Manuel Santarsiero: Wytrzymałość zespolenia w połączeniach szkłometal za pomocą kleju PVB (polivinylbutyral).

Przedstawiono odpowiednie doświadczalne badania pilotujące i podano stosowne wyniki.

 

3. Thorsten Weimar, Sebastián Andrés López: Badania cienkich paneli kompozytowych szkło-poliwęglan jako elementu warstwowego.

Laminowane (warstwowe) panele z udziałem tafli szklanych mają dziś wielkie znaczenie ze względu na wzrastające wymiary tych tafli i zwiększające się w ten sposób niebezpieczeństwo awarii W pracy zbadano tafle z chemicznie wzmocnionego szkła i tafle w kombinacji z poliwęglanem. Wyniki porównano z tymi, jakie przynosi teoria płyt warstwowych.

 

4. Leonie Scheuring, Bernhard Weller: Wietrzenie naturalne – analiza energetyczna zautomatyzowanego systemu fasad.

Praca bada efekty różnych wielkości granicznych na zapotrzebowanie energetyczne i komfort cieplny – poprzez zmianę klimatycznych i konstrukcyjnych warunków brzegowych.

 

5. Fabian Fröhlich, Jörg Hildebrand, Jean Pierre Bergmann: Wykonywanie pojedynczych struktur z materiałów silikonowych za pomocą lasera.

Praca wskazuje na potrzebę zwiększonego uwzględniania w analizie dokładności wymiarów, homogeniczności i przezierności konstrukcji.

 

6. Katharina Lohr, Bernhard Weller: Wpływ szlifowania na stan naprężeń na brzegu płyty po jej zahartowaniu.

Praca przynosi potrzebne informacje na podstawie badań eksperymentalnych. Jest nacelowana na określenie rezydualnego stanu naprężeń na brzegu tafli ze szkła.

 

7. Tobias Rist, Alexander Kott, Günter Kleer: Możliwości obciążenia szkła płaskiego zależnie od obróbki (przygotowania) jego powierzchni.

Zwrócono uwagę na duże znaczenie tej technologii dla wyrazistości refleksyjnej szkła, jego kolorystyki oraz przewodnictwa elektrycznego.

 

8. Thorsten Weimar, Christian Hammer: Zastosowanie światłowodu w pomiarach odkształceń w eksperymentalnych badaniach szkła laminowanego.

Ustalono, że metoda ta jest korzystna przy modelowaniu nośności takiego szkła. Wynika to z odpowiedniej analizy Rayleigha dotyczącej odczytywania właściwych sygnałów.

 

9. Paulina Bukieda, Katharina Lohr, Jens Meiberg, Bernhard Weller: Wpływ szlifowania (tarcz polerskich) na jakość powierzchni krawędzi szkła.

Wpływ ten określono na podstawie badań eksperymentalnych. Zwrócono uwagę na powstające przy tym dodatkowe defekty szkła.

 

10. Jürgen Neugebauer, Markus Wallner-Novak, Marco Baumgartner, Simon Kalteis, Irma Kasumovic: Analiza ruchomych systemów wykonanych ze cienkiego szkła typu „Digital Workflow”.

Wszelkie prace przy cienkim szkle wymagają bardzo delikatnego podejścia obliczeniowego. Poczynając od analizy kinematycznej i lokalnej problematyki miejsca cięcia, aż do programów MES, zaprezentowano kolejne kroki postępowania.

 

Ostatnia grupa, czwarta – „Produkty i rodzaje konstrukcji” – zawiera tylko dwie prace:

 

1. Winfried Heusler, Ksenija Kadija: Fasady „inteligentne” – w centrum zainteresowania jest człowiek.

Fasady tego typu zawierają elementy digitalne. Pozwalają one regulować jakość życia człowieka oraz środowiska budynków i ich otoczenia. Fasady „inteligentne” są coraz bardziej popularne.

 

2. Steffen Bornemann, Nishanth Thavayogarajah, Kristin Riedel, Jasmin Weiß: Zastosowanie folii kompozytowych na bazie EVA (etylen-vinylacetat-copolymeren) w produkcji szkła laminowanego przy pomocy nowoczesnych technologii laminowania.

Przedstawiono ważne dla producentów ustalenia dotyczące nowoczesnego wytwarzania tafli szkieł z bezpiecznego szkła zespolonego. Opisano kilka już opanowanych i dobrze sprawdzonych odnośnych procesów produkcyjnych.

 

Omówiona tu książka ma dużą aktualność poznawczą, a przez to jest ważna dla każdego specjalisty w dziedzinie budownictwa ze szkła. Może być zatem, z pewnością, dużą pomocą w odpowiednim projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ze szkła także w Polsce.

 

prof. Zbigniew Cywiński

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 06/2020
   

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.