Badania szyb do pojazdów samochodowych w Instytucie Szkła i Ceramiki
– Filia w Krakowie rozpoczęto w końcu lat 60. ubiegłego wieku. Organizatorem wyposażenia w aparaturę i niezbędne urządzenia badawcze był mgr inż. Józef Ciepiela. 

Obowiązywały wówczas Polskie Normy: 
- PN-81/B-13153 Szyby bezpieczne do środków transportu drogowego – Metody badań, 
- PN-88/B-13056 Szyby bezpieczne hartowane do środków transportu drogowego, 
- PN-85/B-13064 Szyby bezpieczne klejone przednie dla środków transportu drogowego, 
opracowane na bazie tłumaczenia Regulaminu Nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, datowanego z 1958 r.Dla celów homologacji, w celu określenia, czy produkowane szyby do ówczesnych samochodów produkowanych w Polsce spełniają wymagania Regulaminu Nr 43 i czy można wysłać je do badań w laboratorium jednego z krajów, które podpisało porozumienie o honorowaniu homologacji europejskiej, prowadzono badania na zlecenie producentów szyb: Huty Szkła Okiennego „Sandomierz”, Huty Szkła Okiennego „Ząbkowice”. Homologacje wówczas uzyskiwano najczęściej we Francji.

 

 

Rozpoczęcie badań i udzielenia homologacji
    W roku 1992, już po zmianach ustrojowych, Uchwałą Nr 97/92 z dnia 11 sierpnia Rada Ministrów przyjęła niektóre Regulaminy stanowiące załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz.U. z 1979 r. Nr 16 poz.98).    Na rys. 1. pokazano kopię 1 i 4 strony wymienionej Uchwały RM (nb. niepublikowanej)

 

 
 

    Dokument ten był poprzedzony zgłoszeniem do notyfikacji w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, która w dokumencie TRANS/SC1/WP29/343 z dnia 6 sierpnia 1992 r. na str. 87 umieściła wstępną informację, że w zakresie Regulaminu Nr 43 dotyczącego homologacji szyb samochodowych Polsce przydzielono symbol ECE – E20 z datą przyjęcia 13 listopada 1992 r.Organem upoważnionym do udzielania homologacji pod numerem 20/A zostało Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, a instytutem upoważnionym do badań homologacyjnych szyb samochodowych pod numerem 20/F – Instytut Szkła i Ceramiki – Filia w Krakowie.Wykaz jednostek upoważnionych

    Wykaz jednostek upoważnionych do badań homologacyjnych podano w Załączniku nr 15 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz.U. Nr 91, poz. 1039).

 

 
 

Ratyfikacja Porozumienia przez Prezydenta i Rząd RP
    W Dzienniku Ustaw z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 opublikowano w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP do powszechnej wiadomości, że „w dniu 20 marca 1958 r. zostało sporządzone w Genewie Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań”.    Następnie podano przekład Porozumienia umawiających się stron.    W dniu 18 maja 2001 r. w tym samym Dzienniku Ustaw opublikowano OŚWIADCZENIE RZĄDOWE w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 

 
 
 

Rozporządzenia ministerialne
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz.U. Nr 21 poz. 91)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz.U. Nr 91 poz.1039)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 poz. 262)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz.U. Nr 5 z 2004 r. poz. 29)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 5 z 2004 r. poz. 30)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych (Dz.U. Nr 5 z 2004 r. poz. 31)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 238 z 2005 r. poz. 2010)    W rozporządzeniu tym, niezależnie od dotychczas obowiązujących homologacji wg Regulaminów EKG ONZ, przywołano analogiczne Dyrektywy EWG. Są to dyrektywy starego podejścia, a więc precyzujące szczegółowo metodykę badawczą i, jeśli chodzi o oszklenia do pojazdów kołowych, są w zasadzie merytorycznie identyczne z metodyką określoną w Regulaminie nr 43 EKG z tym, że zamiast jednego regulaminu wprowadzono trzy dyrektywy: oddzielną dla pojazdów samochodowych i przyczep, oddzielną dla ciągników do prac rolniczych i leśnych oraz oddzielną dla pojazdów mających dwa lub trzy koła oraz niektórych czterokołowych. Jak widać w pozycji 45 „Bezpieczne oszklenia” przywołano Dyrektywę 92/22EWG dla wszystkich kategorii pojazdów samochodowych.    W uzupełnieniach przywołano jednostki badawcze upoważnione do badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 29 z 2008 r. poz. 166)

 

 
 

Podsumowanie
    Powstaje pytanie: jak ma się obowiązek homologacji oszkleń bezpiecznych do pojazdów samochodowych? Jak widać z przedstawionego materiału, od listopada 1992 roku w Polsce, analogicznie do innych krajów europejskich, obowiązują homologacje według Regulaminu Nr 43 EKG ONZ (pierwsza edycja z roku 1958, ostatnia aktualizacja 11 lutego 2004 roku).    Dyrektywy Unii Europejskiej wprowadzono w ostatnich latach jako obowiązek dostosowania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Dyrektywy te zachowują numerację kraju nadaną przez EKG ONZ i w wielu przypadkach odwołują się wprost do metodyki badań wg Regulaminu Nr 43.    Praktycznie nie spotyka się oznaczeń szyb samochodowych z małym „e” i z dokumentacją zgodną z wymaganiami Dyrektyw UE. Regulamin homologacji Nr 43 EKG ONZ ratyfikowało około 50 państw (także pozaeuropejskich). W związku z tym czy kraj pozaeuropejski, np. Japonia lub Australia może oznaczać szyby dla motoryzacji znakiem „e43” czy „e45”, jeśli badania wykonane są wg Regulaminu Nr 43 EKG oraz czy można, czy też należy oznakowywać szyby znakiem podwójnym np. E20 i e20 zwłaszcza, że numer homologacji jest identyczny dla danego typu oszklenia?

 

A jeśli tak, to dokumentacja homologacji wg Regulaminu Nr 43 wymaga załącznika w postaci wzoru oznakowania, a jego zmiana wymaga rozszerzenia homologacji bez dodatkowych badań. Jak dotąd obowiązującą i wystarczającą jest homologacja typu według Regulaminu homologacji Nr 43 EKG ONZ i ewentualnie na rynek amerykański i kanadyjski DOT według wymagań normy ANSI/SAE Z26.1–1996.

 

Tadeusz Tarczoń
ISCMOiB – Oddział Szkła w Krakowie

 

patrz też:

- Najnowsze trendy w przemyśle laminowanego szkła motoryzacyjnego , Michel Van Russel, Świat Szkła 3/2010

- Podstawy prawne homologacji typu oszkleń bezpiecznych , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 4/2009

- Materiały oszkleniowe dla pojazdów mechanicznych wg amerykańskiej normy ANSI/SAE Z26.1:1996 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 9/2008

- Szyby w nowoczesnych samochodach , Wiesław Wielgołaski, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

- Przyciemnianie szyb samochodowych a homologacja , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

- Najnowsze tendencje na rynku klejów poliuretanowych do montażu szyb , Maciej Nawrot, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

- Wymagania jakościowe dla szyb samochodowych według normy amerykańskiej ANSI Z26.1 oraz norm w koncernach europejskich  , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła - Szyby samochodowe II 

- Bezpieczeństwo w aucie , Świat Szkła - Szyby samochodowe II

- Badania eksperymentalne różnych materiałów stosowanych w szkle laminowanym w charakterze przekładek , Bernhard Weller, Jan Wünsch, Kristina Härth, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

 

inne artykuły tego autora:

- Oszklenia bezpieczne w budownictwie , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 10/2010  

- Podstawy prawne homologacji typu oszkleń bezpiecznych , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 4/2009

- Materiały oszkleniowe dla pojazdów mechanicznych wg amerykańskiej normy ANSI/SAE Z26.1:1996 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 9/2008

- Produkcja, wymagania i badania szkła warstwowego , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 9/2008

- Fasady. Rozwój i nowoczesność , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 1/2007

- Przyciemnianie szyb samochodowych a homologacja , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 7-8/2005

- Technologia wytwarzania oraz badania szkła hartowanego i laminowanego Część 2 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 5/2005

- Technologia wytwarzania oraz badania szkła hartowanego i laminowanego Część 1 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 4/2005

 

więcej informacji : Świat Szkła 4/2009 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.