W trakcie seminarium zostaną przedstawione kompleksowe informacje dotyczące specyfiki zasady wzajemnego uznawania w przypadku wyrobów budowlanych, bowiem obecność na rynku wyrobów bez oznakowania CE lub „B” stanowi wyzwanie dla odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie wyrobów budowlanych. Szanse i zagrożenia dla krajowych producentów wyrobów budowlanych związane ze stosowaniem zasady wzajemnego uznawania zostaną omówione w nawiązaniu do funkcjonowania Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów i systemu SOLVIT.

   Obecne zmiany w przepisach wynikają przede wszystkim z wprowadzania regulacji UE. Eksperci Instytutu Techniki Budowlanej, uczestnicząc w pracach organizacji i instytucji UE, zyskują informacje o kierunkach kolejnych zmian, które będą stanowić nowe ramy prawne działania wszystkich uczestników rynku budowlanego już w niedalekiej perspektywie. Seminarium będzie okazją do poznania specyfiki nowych inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej, głownie z zakresu efektywności energetycznej oraz kryteriów zrównoważonego budownictwa, które przekładają się na nowe wymagania stawiane wyrobom budowlanym. Odpowiedzią na te wyzwania jest oferta ITB w zakresie ocen środowiskowych wyrobów, technologii i budynków.

   Najważniejszym wyzwaniem dla krajowych producentów będzie spodziewana w pierwszej połowie br. publikacja rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych, które zastąpi dyrektywę 89/106/EWG.   

Wprowadzane zmiany obejmują m.in.:
- nowe wymagania podstawowe, przekładające się na nowe wymagania dla wyrobów budowlanych, związane z oceną pod kątem spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju,
- nowe obowiązki producentów związane z deklarowaniem właściwości użytkowych wyrobów,
- nowe obowiązki wszystkich uczestników łańcucha dostaw, w tym importerów i dystrybutorów,
- zasady weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych,
- procedury uproszczone,
- nowe obowiązki jednostek oceny technicznej i jednostek notyfikowanych.

   Funkcjonowanie na nowych zasadach wymaga odpowiedniego przygotowania, szczególnie, że nowe rozporządzenie będzie obowiązywało wprost w wersji opublikowanej w Dzienniku Ustaw UE, bez potrzeby transpozycji do prawa krajowego. Postanowienia rozporządzenia wymuszą też zmianę w dotychczasowych krajowych przepisach, definiując na nowo zakres wyrobów budowlanych, wzmacniając rolę oznakowania CE, ustalając zasady funkcjonowania systemów krajowych uzupełniających w stosunku do systemu europejskiego.

   W toku dwudniowego seminarium eksperci Instytutu Techniki Budowlanej są do Państwa dyspozycji zarówno
w trakcie wykładów jak i dyskusji kuluarowych.

PROGRAM

12 maja (czwartek)

11:00 – 12:00    Inicjatywy UE będące źródłem zmian wymagań stawianych wyrobom i producentom wyrobów budowlanych, mgr inż. Łukasz ADAMUS, Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

12:00 – 13:00    Polskie przepisy dotyczące wprowadzania  do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych – stan obecny i kierunki zmian, dr inż. Sebastian WALL, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

13:00 – 14:00    Obiad

14:00 – 15:00    Kryteria oceny wyrobów budowlanych pod kątem zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju - oferta ITB, dr inż. Michał PIASECKI, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska

15:00 – 16:00    Wzajemne uznawanie – wyzwanie dla odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie wyrobów budowlanych, mgr inż. Jadwiga TWOREK, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej

16:00 – 16:30    Przerwa na kawę

16:30 – 17:30    System krajowy na tle regulacji Unii Europejskiej, inż. Małgorzata GŁOWACZ, Zespół inż. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

17:30 – 18:30    Europejskie Aprobaty Techniczne w relacji do aprobat krajowych, rola dokumentów dobrowolnych, mgr inż. Anna PANEK, Zastępca Kierownika Zakładu Aprobat Technicznych

19:00                 Kolacja

13 maja (piątek)

09:00 – 10:00    Warunki oznakowania wyrobów budowlanych, mgr inż. Barbara DOBOSZ, Kierownik Zakładu Certyfikacji

10:00 – 11:00    Nowe regulacje dotyczące wyrobów budowlanych wynikające z rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106, mgr inż. Jadwiga TWOREK, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej

11:00 – 11:30    Przerwa na kawę

11:30 – 12:30    Europejska normalizacja w obszarze budownictwa – przegląd sytuacji i kierunki zmian (nowe mandaty), dr inż. Sebastian WALL, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

12:30                 Obiad

ORGANIZACJA SEMINARIUM

Seminarium odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie, ul. Żwanowiecka 20 (dogodny dojazd samochodem, autobusem, pociągiem podmiejskim; do dyspozycji uczestników bezpłatny parking przed hotelem).

Koszt pełnego uczestnictwa obejmuje część dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (obiady, kolacja, przerwy kawowe) i zakwaterowanie (1 nocleg 12/13.05.2011 – w cenę noclegu wliczone śniadanie).

Koszt uczestnictwa przy zakwaterowaniu w pok. 1-os. wynosi:     1.025,- PLN (+23% VAT)
Koszt uczestnictwa przy zakwaterowaniu w pok. 2-os. wynosi:        900,- PLN (+23% VAT)
Koszt udziału bez zakwaterowania wynosi:                                       755,- PLN (+23% VAT)

W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem seminarium koszty uczestnictwa mogą być zwrócone w wysokości 50% wniesionej wpłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem seminarium koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do 20 kwietnia 2011 r.

więcej informacji: http://www.itb.pl/wyroby-budowlane-nowe-regulacje

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.