Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 01 okladka

Świat Szkła 01/2021

User Menu

 

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 20210102RT Digital

Wyroby ze szkła giętego w ujęciu prawnym
Data dodania: 11.11.19

Najnowsze trendy architektoniczne potwierdzają, że materiały budowlane takie jak beton, stal, kamień czy szkło są we współczesnym budownictwie ważnymi materiałami elewacyjnymi.

 

Spośród wymienionych materiałów szkło cieszy się coraz większym zainteresowaniem, choćby z uwagi na fakt, że duże przeszklenia dodają lekkości i nowoczesności budynkowi.

 

Coraz bardziej przeszklone i doświetlone budynki zacierają również barierę pomiędzy tym co znajduje się wewnątrz i na zewnątrz, przybliżając dzięki temu nas, spędzających coraz więcej czasu w zamkniętych pomieszczeniach, do przyrody.

 

Z drugiej strony, pomimo wizualnego braku granic, szkło pełni funkcję oddzielającą i ochronną przed siłami natury.

 

W zaawansowanej technologii szkła wiele jego właściwości fizyko-chemicznych może być modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

 

Taką właściwością jest m.in. przezroczystość szkła, która może być zmieniana i dynamicznie dostosowywana poprzez przepływ promieniowania.

 

Obecnie duże, jednolite, szklane powierzchnie są energooszczędne i w zależności od potrzeb są w stanie utrzymać ciepło lub chłód w pomieszczeniu.

 

2019 11 68 1 

Rys. 1. Louis Vuitton Foundation for Creation, Paryż (http://vumag.pl)

 

 

Architekci w swoich wizjach nie poprzestają jednak na wykorzystywaniu wyłącznie prostych szklanych form. Przykładem realizacji nowoczesnej wizji architekta (Franka Gehry’ego), potwierdzającym możliwość zastosowania innowacyjnych, niekonwencjonalnych, bardziej miękkich i wygiętych szklanych form, jest muzeum Louis Vuitton „Foundation for Creation” w Paryżu (rys. 1.).

 

Przy budowie tego muzeum zostało wykorzystanych 3600 paneli wykonanych ze szkła giętego.

 

Produkcja szkła giętego wymaga wykorzystania nowych technologii wytwarzania, co czyni szkło gięte wyrobem innowacyjnym. Podstawowym celem wytwarzania każdego wyrobu do stosowania w budownictwie, w tym przede wszystkim innowacyjnego, jest późniejsza jego sprzedaż na rynku, a to nieodzownie łączy się z regulacjami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

 

Zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu są określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. [1].

 

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem producenci są zobowiązani do oznakowania wyrobu (budowlanego) znakiem CE, w przypadku gdy wyrób jest objęty zakresem stosownej normy zharmonizowanej lub dla którego producent uzyskał europejską ocenę techniczną (ang. European Technical Assessment, ETA), przy czym producent może ubiegać się o ETA, gdy wyrób nie jest objęty normą zharmonizowaną lub gdy zakres normy zharmonizowanej nie w pełni obejmuje wyrób i/lub jego zamierzone zastosowanie.

 

Wyroby ze szkła giętego spełniają definicję wyrobu budowlanego określoną w ww. rozporządzeniu, natomiast nie są objęte zakresem normy zharmonizowanej. Producenci wyrobów ze szkła giętego chcąc wprowadzić swój wyrób do obrotu ze znakiem CE muszą skorzystać ze ścieżki europejskiej oceny technicznej.

 

Procedura uzyskania ETA obejmuje opracowanie stosownej specyfikacji technicznej, tzw. europejskiego dokumentu oceny (ang. European Assessment Document, EAD), zgodnie z zapisami załącznika II do ww. rozporządzenia.

 

Opracowanie takiego dokumentu opiera się na współpracy uprawnionych jednostek oceny technicznej (JOT) zrzeszonych w organizacji EOTA [2] i jest inicjowane pierwszym wnioskiem o wydanie ETA.

 

Po opracowaniu i zatwierdzeniu EAD na szczeblu EOTA i przez Komisję Europejską, a w następstwie po publikacji odniesienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dokument EAD staje się ogólnie dostępny, jako podstawa do postępowań o wydanie ETA dla wszystkich zainteresowanych producentów.

 

Europejski dokument oceny jest specyfikacją techniczną, natomiast europejska ocena techniczna jest udokumentowaną oceną właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

 

Europejska ocena techniczna nie jest jednak dokumentem obowiązkowym. W przypadku, gdy producent wyrobu ze szkła giętego nie ubiega się o ETA, z mocy prawa podlega Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [3], regulującej zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym i znakowania ich znakiem budowlanym.

 

W świetle niniejszej ustawy producenci są zobowiązani do oznakowania wyrobu (budowlanego) znakiem budowlanym, w przypadku gdy wyrób jest objęty zakresem Polskiej Normy wyrobu lub dla którego producent uzyskał krajową ocenę techniczną (KOT), przy czym wyrób musi być ujęty w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych zamieszczonym w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [4].

 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że warunki do wydania KOT dla wyrobów ze szkła giętego są spełnione, gdyż wyroby te są ujęte w ww. wykazie oraz nie istnieje stosowna Polska Norma wyrobu. Jednocześnie należy podkreślić, że w odróżnieniu od europejskiej oceny technicznej KOT jest dokumentem obowiązkowym.

 

Krajowa ocena techniczna jest specyfikacją techniczną i stanowi udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

 

Europejskie i/lub krajowe oceny techniczne wydawane są przez Jednostki Oceny Technicznej posiadające uprawnienia do wydawania ocen technicznych dla grupy wyrobów budowlanych obejmujących wyroby ze szkła giętego.

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych posiada uprawnienia w tym zakresie. 

 

dr inż. Karolina Łączka
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

dr inż. Wojciech Drożdż
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz.Urz. UE, L 88/5.
[2] Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej EOTA, www.eota.eu
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 266.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. z 2016 r. poz.1966 z późn. zm.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 11/2019
  

 

 

 

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik