"ISiC-Q" = wysoka jakość wyrobów ze szkła

 
Zakład Certyfikacji z przyjemnością informuje, że wydał pierwszy certyfikat uprawniający producenta do oznaczania wyrobów dobrowolnym znakiem jakości ''ISiC-Q''. Pierwszym wyrobem wyróżnionym znakiem zawierającym logo Instytytutu Szkła i Ceramiki zostało szkło float produkowane przez hutę szkła firmy Guardian Industries Poland w Częstochowie. Wydanie certyfikatu poprzedzone zostało przeprowadzeniem procesu certyfikacji obejmującym ocenę zgodności z wymaganiami zawartymi w kryteriach grupowych nr KG-36/S/2006, opracowanych dla szkła float. Wysoka jakość produktu, zgodna z wymaganiami w/w kryteriów, została potwierdzona wynikami badań, które przeprowadzono w akredytowanym laboratorium badawczym. Proces certyfikacji obejmował również wizytę zespołu ekspertów z Zakładu Certyfikacji ISiC, których zadaniem była ocena producenta pod kątem możliwości zagwarantowania stabilnej jakości produkcji na założonym wysokim poziomie wytwarzania i jakości.

Uroczyste wręczenie certyfikatu nr KG36-01/06, wydanego dla firmy Guardian Industries Poland Sp. z o. o. przez Instytut Szkła i Ceramiki dla szkła float na okres 3 lat, przewidziano na dzień 17 października 2006 roku, na seminarium organizowanym przez firmę Guardian, poruszającym problemy oznakowania CE (relację z uroczystości postaramy się przedstawić w kolejnym numerze ''Świata Szkła'').

Od momentu, kiedy zrodził się pomysł promowania wysokiej jakości wyrobów za pomocą znaku zawierającego logo Instytutu Szkła i Ceramiki, do momentu wydania pierwszego certyfikatu uprawniającego producenta do stosowania tego znaku, minęło kilka lat. Zakład Certyfikacji przez ten czas stał się akredytowaną jednostką certyfikującą nie tylko wyroby ze szkła i ceramiki, lecz również systemy zarządzania oraz został notyfikowaną jednostką komisji europejskiej w zakresie dyrektywy 89/106/EWG.

Porównując pierwszą wzmiankę na temat znaku ''ISiC-Q'' w numerze 5/2005 ''Szkła i Ceramiki'' (Znak ''ISiC-Q'' - promocja wyrobów wysokiej jakości - M. Kubicka, I. Mikołajczyk) zauważymy, że zmienił się wygląd samego znaku. Obecna forma znaku jest wynikiem współpracy z profesjonalnym studiem graficznym.

Podstawę przyznania znaku stanowią Kryteria Grupowe, które są sukcesywnie opracowywane zgodnie z obowiązującą procedurą dla wybranych grup wyrobów ze szkła lub ceramiki. Procedura ta uwzględnia udział Komitetów Technicznych współpracujących z Zakładem Certyfikacji, wiodących zakładów produkcyjnych danej branży wyrobów oraz laboratoriów badawczych.

Do tej pory opracowano Kryteria Grupowe dla wielu produktów m.in. dla:

·  porcelanowych wyrobów sanitarnych,
·  kryształowych naczyn stołowych i galanterii,
·  szyb zepolonych,
·  szkła float.

Celem Zakładu Certyfikacji ISiC jest prowadzenie działalności szerszej niż wyznaczona dla jednostki notyfikowanej w obowiazkowym Wspólnotowym Systemie Oceny Zgodności Wyrobów i Systemów Jakości. Dyrektywy wydane w Unii Europejskiej obowiązują wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów towarów wprowadzanych na wspólny rynek europejski. Symbolem zgodności z normami wskazanymi w dyrektywach jest oznakowanie CE, które potwierdza że producent lub importer przeprowadził ocenę swojego towaru zgodnie z wymaganą. Oznakowanie CE stanowi zapewnienie, że wyrób jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i nie zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i środowisku człowieka. Jest to warunek konieczny aby wyrób funkcjonował na rynku europejskim, ale czy powinien być wystarczający dla rynku krajowego. Oznakowanie CE zrównuje wyroby pod względem wymagań określonych w normach europejskich. Producent sam oznacza tym symbolem swój produkt deklarując, że wyrób spełnia podstawowe wymagania europejskiej dyrektywy. Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości.

Nasza jednostka certyfikująca, jako wiodąca w zakresie wyrobów ze szkła i ceramiki stoi na stanowisku, że misją krajowych jednostek certyfikujących powinna być dbałość o krajowy rynek, poprzez zapewnienie informacji o jakości wyrobów i promowanie wyrobów wysokiej jakości.

Obecnie, po wstąpieniu Polski do UE, na krajowym rynku współistnieją wyroby o różnej jakości wprowadzane do obrotu w wyniku likwidowania barier gospodarczych i geograficznych. Nabywca najczęściej kieruje się ceną, uznając oznakowanie CE jako wystarczający znak europejskiego poziomu jakości danego wyrobu. Oznakowanie CE nie oznacza jednak jakości na poziomie ''europejskim'' (błędnie rozumianym jako wyższa jakość), oznacza najniższy, dopuszczalny poziom jakości wyrobów wprowadzanych na wspólny rynek, wynikający z podstawowych wymagań normy przedmiotowej.

Naszym zdaniem polski klient już w chwili zakupu powinien mieć pełną informację o jakości konkretnego wyrobu. Nawiązując do definicji Platona, nabywca powinien wiedzieć z jakim ''stopniem doskonałości'' ma do czynienia w danym wyrobie, aby świadomie dokonać wyboru pomiędzy wyrobem tanim, zwykle bez certyfikatu, a wyrobem o jakości potwierdzonej odpowiednim certyfikatem.

W przypadku wyrobów ze szkła i ceramiki ocena jakości jest bardzo trudna dla przeciętnego odbiorcy. Wady wyrobu mogą być ukryte i istnieć już w chwili zakupu, ale ujawniają się dopiero w trakcie użytkowania. Możliwe są do wykrycia poprzez zastosowanie specjalistycznych metod badań. Najprostszą formą dostarczenia informacji dotyczących jakości jest umieszczanie odpowiedniego znaku na wyrobie, wynikającego z uzyskanego certyfikatu, który świadczy o tym, że wyrób i proces jego wytwarzania został oceniony w sposób fachowy i rzetelny przez niezależną trzecią stronę, pod kątem cech jakości oraz podlega nadzorowi prowadzonemu przez stronę niezależną od producenta. Przyznawane certyfikaty zgodnie z zasadami systemu certyfikacji dobrowolnej wskazują, że zapewniony został odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób lub proces spełniają wymagania określone w normie lub innym dokumencie normatywnym.

 Znak jakości ''ISiC-Q'' to gwarancja wysokiego poziomu jakości, zgodnego z kryteriami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych grup wyrobów, które stawiają wyższe wymagania w stosunku do określonych w normie wyrobu.

Możliwość oznaczania wyrobu tym znakiem jest szczególnym wyróżnieniem ze strony Instytutu Szkła i Ceramiki. Założeniem naszym jest, aby prawo do oznaczenia wyrobu znakiem z logo Instytutu Szkła i Ceramiki dawało producentowi uprzywilejowaną pozycję w stosunku do konkurencji. Ambicją Zakładu Certyfikacji jest również, aby lista właścicieli certyfikatów ze znakiem ''ISiC-Q'' była wykazem zakładów należących do elity producentów wyrobów ze szkła i ceramiki.

Oprócz certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobów tym znakiem, Zakład Certyfikacji ISiC wydaje certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów:


 ·
  Znakiem zgodności z polską normą. Zakład Certyfikacji posiada licencję Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na wydawanie certyfikatów zgodności z ''Polską Normą'', z prawem oznaczania wyrobów znakiem ''PN''. Znak ten jest znakiem jakości uwzględniającym tam, gdzie ma to zastosowanie, klasy i poziomy wyrobu. Zakład Certyfikacji wydaje również certyfikaty zgodności wyrobu z Polską Normą bez prawa oznaczania wyrobu znakiem ''PN''.

 ·  Dobrowolnym znakiem bezpieczeństwa. Jest to symbol znaku bezpieczeństwa ''B'' uzupełniony o numer jednostki certyfikującej (numer naszej jednostki to 19), która podpisała umowę-licencję z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji.

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzeniem oceny zgodności z kryteriami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych rodzajów wyrobów, uwzględniającymi parametry bezpieczeństwa wyrobu.

mgr inż. Izabela Mikołajczyk
inż. Alicja Papier
mgr inż. Irena Witosławska
Instytut Szkła i Ceramiki, Zakład Certyfikacji

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.