Ściany dwupowłokowe spełniają taką samą funkcję oddzielającą przestrzeń wewnętrzną budynku od otoczenia jak inne rodzaje ścian zewnętrznych, lecz mogą być wykorzystane do pełnienia kilku różnych funkcji jednocześnie. Rozwój ścian dwupowłokowych związany jest z rozwojem nowoczesnego budownictwa i związanych z tym rozwojem wymagań akustycznych, rosnących wymagań ochrony środowiska oraz coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie efektywności energetycznej.

 

 

Bezpieczeństwo pożarowe budynków ze ścianami dwupowłokowymi

 

Wymagania dotyczące ścian zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

 

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków, sformułowane w Rozporządzeniu [1] nie różnicują wymagań w odniesieniu do ścian zewnętrznych w zależności od ich konstrukcji.

 

W §207 w ust. 1, p. 2 i 3 Rozporządzenia [1] podano ogólne następujące wymaganie:

 

„§207.1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

 

(...)

 

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

 

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

 

(...)

 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.”

 

 

Ponieważ nie ma żadnych szczególnych przepisów odnoszących się wprost do ścian dwupowłokowych, należy rozumieć, że ściana dwupowłokowa, powinna ograniczać rozprzestrzenianie się pożaru w budynku co najmniej na takim samym poziomie, jak każda inna ściana zewnętrzna.

 

Przepisy określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości i liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz odległości do innych obiektów budowlanych [20].

 

W odniesieniu do ścian zewnętrznych oraz elementów i wyrobów budowlanych w nich stosowanych wymaga się, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, klasyfikacji ze względu na: 

 

 • reakcję na ogień, 
 • stopień rozprzestrzeniania ognia przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz, i 
 • odporność ogniową.

 

Wymagania w zakresie reakcji na ogień odnoszą się do scenariusza rozwoju pożaru w pomieszczeniu. Dotyczą one wyrobów budowlanych zastosowanych na powierzchni wszystkich ścian, podłogi i sufitu w pomieszczeniu. Zatem wymagania te odnoszą się również do wyrobów budowlanych zastosowanych na powierzchni ściany zewnętrznej od strony pomieszczenia.

 

Ogólnie, ściany zewnętrzne budynku, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym w niektórych przypadkach dopuszcza się ściany słabo rozprzestrzeniające ogień (§216.2 [1]).

 

Klasa odporności ogniowej ścian zewnętrznych wymagana w §216.1 Rozporządzenia [1] dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wymaganie to odnosi się do oddziaływania pożaru w pełni rozwiniętego w pomieszczeniu na element budynku, jakim jest pas międzykondygnacyjny. Wymaga się, aby przez określony czas spełnione były kryteria szczelności ogniowej (E) i izolacyjności ogniowej (I), co powinno zapobiec przedostaniu się pożaru na wyższą kondygnację poprzez pas międzykondygnacyjny i jego połączenie ze stropem.

 

Dodatkowo, ogólnie wymaga się, aby w budynkach wielokondygnacyjnych pasy międzykondygnacyjne miały wysokość co najmniej 0,8 m (§223 [1]). Przyjęto, że taka wysokość pasa międzykondygnacyjnego uniemożliwi przedostanie się pożaru na kondygnację wyższą po wypadnięciu okien na kondygnacji objętej pożarem.

 

Jeżeli zachowane są odpowiednie odległości pomiędzy budynkami, uważa się, że nie wystąpi rozprzestrzenianie ognia na budynek sąsiedni. Jeżeli wymagane odległości pomiędzy budynkami nie są zachowane oraz w przypadku, gdy ściana osłonowa stanowi oddzielenie przeciwpożarowe, wymagania w zakresie odporności ogniowej nie dotyczą tylko pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem, lecz odnoszą się do całej ściany osłonowej [1].

 

Ponadto, w Rozporządzeniu [1] postawiono dalsze, następujące wymagania dotyczące ścian zewnętrznych budynków: 

 

 • „Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane” (§ 225). 
 • „Okładzina szklana ścian zewnętrznych budynku wysokiego i wysokościowego powinna być wykonana ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki” (§ 304. 2).

 

Powyższe wymagania są związane bezpośrednio z bezpieczeństwem pożarowym i odnoszą się do ewakuacji ludzi z budynku oraz uwzględnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

 

 

(...)

 

Bezpieczeństwo pożarowe budynków ze ścianami dwupowłokowymi

 

Ściany dwupowłokowe należy traktować jako jeden z wariantów ścian zewnętrznych. Zatem, zgodnie z p. 3.1, podlegają one tym samym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jak każde inne ściany zewnętrzne.

 

Wymagania w zakresie reakcji na ogień w przypadku ścian dwupowłokowych będą dotyczyły wewnętrznej powierzchni powłoki wewnętrznej ścian dwupowłokowej i będą takie same jak w przypadku pozostałych ścian pomieszczenia. W tym przypadku nie ma powodu, aby w odniesieniu do ścian dwupowłokowych różnicować wymagania.

 

Wymaganie w zakresie rozprzestrzeniania ognia w odniesieniu do ścian dwupowłokowych w głównej mierze dotyczy powłoki zewnętrznej, ponieważ do klasyfikacji stosuje się oddziaływanie ognia od strony zewnętrznej powłoki zewnętrznej.

 

Taka interpretacja wymagania jest jednak sztuczna, ponieważ ściana dwupowłokowa konstrukcyjnie tworzy całość, a badań rozprzestrzeniania ognia ścian dwupowłokowych nie prowadzono. Jednopowłokowe przeszklone ściany zewnętrzne klasyfikowane są na ogół jako nierozprzestrzeniające ognia bez badań.

 

W odniesieniu do odporności ogniowej ściany dwupowłokowej zastosowanie wymagań podanych w Rozporządzeniu [1] nie w każdym przypadku jest właściwe z uwagi na inne oddziaływanie pożaru. Różnice w oddziaływaniu pożaru w przypadku jedno- i dwupowłokowych ścian zewnętrznych zilustrowano na rys. 10.

 

 

2017 10 26 1

Rys. 10. Scenariusze rozwoju pożaru w przypadkach ścian zewnętrznych: a) jednopowłokowej, b) dwupowłokowej 

 

 

Nie można rozdzielać w ścianie dwupowłokowej powłoki wewnętrznej od powłoki zewnętrznej. Zarówno w przypadku oceny odporności ogniowej, jak i rozprzestrzeniania ognia, ściana dwupowłokowa powinna być oceniana jako całość. Przestrzeń międzypowłokowa stanowi istotne zagrożenie z punktu widzenia rozprzestrzeniania ognia i dymu na kondygnacje wyższe.

 

Dotyczy to zarówno powstania pożaru w przestrzeni międzypowłokowej, jak i wydostania się pożaru z pomieszczenia i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na kondygnacje wyższe. Tym bardziej, że w przestrzeni międzypowłkowej mogą znajdować się wyroby palne, np. żaluzje i inne elementy systemów zacienienia.

 

Głębokość przestrzeni międzypowłokowej wynosi od kilu centymetrów do kilku metrów. Jeśli pożar wydostanie się z pomieszczenia, rozprzestrzenianie się ognia i dymu na kondygnacje wyższe w przestrzeni międzypowłokowej będzie przebiegało zupełnie inaczej, niż w przypadku otwartej przestrzeni po zewnętrznej stronie ściany zewnętrznej.

 

Ze względu na zamkniętą, wentylowaną przestrzeń zasięg rozprzestrzeniania się ciepła i dymu w przestrzeni międzypowłokowej będzie istotnie większy. Wymaganie dotyczące odporności ogniowej pasa międzykondygnacyjnego wraz z wymaganiem odpowiedniej wysokości tego pasa mogą być niewystarczające, aby zapobiec przedostaniu się pożaru na wyższą kondygnację.

 

Istniejące wymagania przepisów dotyczące zapewnienia odpowiedniej klasy odporności ogniowej pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem mogą być spełnione przy zastosowaniu następujących rozwiązań:

 

 • wewnętrzna powłoka wykonana w sposób zapewniający spełnienie kryterium szczelności ogniowej i kryterium izolacyjności ogniowej (EI) na kondygnacji wyższej oraz kryterium szczelności ogniowej (E) na kondygnacji poniżej (rys. 11),

 

 

2017 10 26 2

 Rys. 11. Rozwiązanie z powłoką wewnętrzną o określonej odporności ogniowej

 

 

albo 

 

 • przyjęcie rozwiązania według rys. 6 z zastosowaniem przegród pionowych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu w kierunku poziomym; w rozwiązaniu tym część nadprożowo-podokienną można kształtować jak dla ściany jednopowłokowej.

 

Ściana dwupowłokowa jest konstrukcją złożoną. Przy odpowiedniej technologii, w zależności od aktualnych wpływów zewnętrznych (dzień – noc, zima – lato), można zmieniać jej parametry fizyko-techniczne, takie jak: izolacyjność cieplna, transmisja energii światła słonecznego, wymiana powietrza, ochrona przed hałasem, jednocześnie zmniejszając zużycie energii. Skutkiem tej różnorodności i złożoności rozwiązań jest konieczność zindywidualizowanej oceny bezpieczeństwa pożarowego.

 

W Europie i na świecie problemy bezpieczeństwa pożarowego budynków z zastosowanymi różnymi rodzajami ścian dwupowłokowych są rozwiązywane indywidualnie. Z różnych prac [2, 6, 7, 8, 14, 16, 25] wynika, że poszczególne rodzaje ścian dwupowłokowych, określone na rys. 4 można, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, usystematyzować jak na rys. 12.

 

 

2017 10 27 1

Rys. 12. Współczynnik ryzyka rozprzestrzeniania pożaru z uwagi na schemat wentylacji różnego rodzaju ścian dwupowłokowych [7]: a) niski – ściana skrzynkowa, b) niski – ściana skrzynkowo-kanałowa, c) średni – ściana korytarzowa, d) wysoki – ściana wielokondygnacyjna.

 

 

Zgodnie z rys. 6÷9 i 12 można stwierdzić, że

 

1) ściany skrzynkowe (rys. 6 i 12 a) charakteryzują się niskim współczynnikiem ryzyka wystąpienia pożaru; stosowane w skrzynkowych ścianach dwupowłokowych pionowe i poziome przegrody przestrzeni międzypowłokowej, obok funkcji akustycznej, stanowią także dodatkowe przegrody ograniczające rozprzestrzenianie ognia i dymu, ułatwiając również lokalizację źródła ognia; ten rodzaj ścian jest stosowany najczęściej.

 

2) ściany skrzynkowo-kanałowe (rys. 7, 12 b) charakteryzują się również niskim współczynnikiem ryzyka wystąpienia pożaru. Wydzielenie kanału zbiorczego ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

 

3) ściany korytarzowe (rys. 8, 12 c) charakteryzują się średnim współczynnikiem ryzyka wystąpienia pożaru; stosowane przegrody poziome oraz przegrody w narożach można zaprojektować jako przegrody zapewniające określoną odporność ogniową.

 

4) ściany wielokondygnacyjne (rys. 9 i 12 d) charakteryzują się wysokim współczynnikiem ryzyka wystąpienia pożaru; brak przegród w przestrzeni międzypowłokowej oznacza także brak przegród o określonej odporności ogniowej i/lub barier dymowych, a więc wskutek występującego w przestrzeni międzypowłokowej ciągu powietrza łatwiejsze rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy kondygnacjami oraz możliwość zadymienia przestrzeni na całej wysokości ściany; w efekcie ten typ ściany stosowany jest z reguły w obiektach niskich (jednokondygnacyjnych) z nieotwieranymi oknami i mechaniczną instalacją nawiewną i wywiewną (pływalnie, hale sportowe, hale widowiskowe itp.).

 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków ze ścianami dwupowłokowymi mogą odnosić się do innych elementów, których zastosowanie powinno umożliwić osiągnięcie postawionego celu.

 

W przypadku ścian dwupowłokowych, z uwagi na ewakuację, można wymagać, na przykład aby: 

 

 • w budynku były co najmniej dwie klatki schodowe, 
 • ściana dwupowłokowa nie obejmowała klatek schodowych i przedsionków do klatek, hali wind dla straży pożarnej i korytarzy ewakuacyjnych, patrz przykład I (rys. 13) i II (rys. 14).

 

 

2017 10 28 1

Rys. 13. Schematyczne przekroje przez budynki: a) ściana dwupowłokowa nie obejmuje klatek schodowych b) wydzielone klatki schodowe i przedsionki do klatek

 

 

 2017 10 28 2

 Rys. 14. Schematyczny przekrój budynku.

 

 

Przykład I. Ściana dwupowłokowa po obwodzie prostokątnego budynku (rys. 13); klatki schodowe umieszczone: a) symetrycznie, b) w narożach. Schematyczny podział budynku i ściany dwupowłokowej na dwie strefy; etapowa ewakuacja ze strefy A do strefy B i odwrotnie w zależności od zagrożenia, a następnie przez klatkę schodową na zewnątrz.

 

Przykład II. Na rys. 14 zilustrowano możliwość zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na ewakuację w przypadku zastosowania ściany dwupowłokowej po obwodzie (1). Zastosowanie drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej i dymoszczelności w ścianie oddzielającej korytarz (3) od pomieszczeń biurowych (4) pozwala na zaakceptowanie dowolnego rozwiązania ściany dwupowłokowej, gdyż zapewnione zostanie bezpieczeństwo ewakuacji ludzi poprzez trzon komunikacyjny (2).

 

Przykład III. Ściana dwupowłokowa na części już istniejącego budynku z zastosowaniem odpowiedniego przeszklenia (rys. 15).

 

 

2017 10 28 3

Rys. 15. Widok budynku i przekroje

 

 

Budynek szpitalny 5- piętrowy, w którym do ściany z bloczków silikatowych gr. 240 mm zamocowana została na podkonstrukcji stalowej ściana osłonowa ryglowo- słupowa aluminiowa, przeszklona szkłem pojedyn- czym 88.4 ESG; trzy okna otwieralne w ścianie z bloczków po jednym na każdej kondygnacji, zamykane automatycznie w przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniu lub pomiędzy powłokami ściany.

 

W przykładach zilustrowane zostały możliwości wykorzystania biernych zabezpieczeń ogniochronnych z wykorzystaniem podziału na strefy pożarowe. Istnieje także możliwość wykorzystania systemu automatycznej detekcji dymu i/lub automatycznej instalacji tryskaczowej.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków z dwupowłokowymi ścianami zewnętrznymi należałoby uwzględnić:

 

 • w budynkach niskich i średniowysokich – system automatycznej detekcji dymu i/lub, dodatkowo, system wentylacji przestrzeni międzypowłokowej (w zależności od rodzaju budynku); 
 • w budynkach wysokich i wysokościowych – automatyczną instalację tryskaczową i/lub system automatycznej detekcji dymu w przestrzeni pomiędzy powłokami lub wewnątrz budynku, system wentylacji przestrzeni międzypowłokowej, system automatycznego zamykania okien.

 

Uwagi

 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, ściany dwupowłokowe nie są korzystne z następujących przyczyn (rys. 3): 

 

 • brak bezpośredniego dostępu do pomieszczeń z drabin straży pożarnej i utrudnienie rozwinięcia akcji gaśniczo-ratowniczej z zewnątrz, 
 • możliwość rozprzestrzeniania się ognia i dymu pomiędzy kondygnacjami lub pomieszczeniami na jednej kondygnacji i utrudnienie akcji gaśniczej a także ewakuacji wewnątrz budynku.

 

 

2017 10 28 4

 

 

Ściany dwupowłokowe projektowane są przede wszystkim z uwagi na: 

 

 • konieczność uwzględnienia wpływu pogody na wewnętrzną i zewnętrzną powłokę ściany poprzez rozpatrzenie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na obciążenia ciężarem własnym i wiatrem, 
 • zapewnienie oszczędności energii i komfortu cieplnego związanej z przepuszczalnością energii cieplnej i słonecznej, 
 • zapewnienia izolacji akustycznej przez tłumienie dźwięku, n światło: współczynnik dzienny i komfort wizualny.

 

Jednocześnie z powyższymi wymaganiami należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku.

 

Rozwiązania ścian dwupowłokowych są bardzo zróżnicowane i trudno jest wskazać jeden dominujący czynnik wpływający na poszczególne aspekty bezpieczeństwa pożarowego. Rodzaj zastosowanej wentylacji, geometria i rozwiązania przestrzenne czy przyjęty sposób cyrkulacji powietrza będą wpływały na sposób podejścia do bezpieczeństwa pożarowego budynków z dwupowłokową ścianą zewnętrzną.

 

Znamienne jest, że do dziś nie przyjęto żadnych jednolitych ustaleń umożliwiających sformułowanie w przepisach techniczno-budowlanych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego takich budynków.

 

Przy projektowaniu ścian dwupowłokowych, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, należy zwrócić uwagę na: 

 

 • materiały, z jakich wykonane zostaną obydwie powłoki ściany, 
 • głębokość przestrzeni międzypowłokowej, 
 • materiały w przestrzeni międzypowłokowej (żaluzje, inne elementy zacienienia itp.), 
 • czy przestrzeń międzypowłokowa będzie wentylowana (i jaki schemat cyrkulacji powietrza wybrano) czy też nie będzie wentylowana, 
 • czy w powłokach będą otwory wentylacyjne czy nie, 
 • ewakuację ludzi.

 

Każdy projekt należy rozpatrywać indywidualnie, a rozwiązania powinny być szczegółowo analizowane na etapie projektu. Wymaga to ścisłej współpracy projektantów w zakresie: architektury, konstrukcji budynku, wentylacji, fizyki budowli, bezpieczeństwa pożarowego.

 

Wymagana jest (co jest oczywiste) dobra współpraca pomiędzy inwestorem, projektantem i wykonawcą.

 

 

 

dr inż. Zofia Laskowska

 

dr Andrzej Borowy

 

 

Artykuł powstał na podstawie referatu prezentowanego przez współautorkę na 30. Konferencji Technicznej, zorganizowanej przez „Świat Szkła” w 2016 r.

 

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

2. Oesterle, E., Lieb, R.-D., Lutz, G., and Heusler, B.: Double-skin facades: integrated planning: building physics, construction, aerophysics, airconditioning, economic viability, Prestel, Munich, 2001

3. Gogolok G.: Ściany osłonowe dwupowłokowe, materiały II konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne lekkie ściany osłonowe i okna”, Mrągowo, 13 – 15 października 1999 r.

4. Gogolok G., Korlaga J.: Dwupowłokowe ściany osłonowe, materiały III konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne lekkie ściany osłonowe”, Mrągowo, 13 – 16 listopada 2001

5. Kosiorek M.: Problemy bezpieczeństwa pożarowego budynków z dwupowłoko-wymi ścianami osłonowymi. „Architektura-Murator”, 02/2001, str. 96-99

6. Poirazis, H.: Double Skin Facades for Office Buildings, 1. vyd. Lund: Lund University, Lund Institute of Technology, Department of Construction and Architecture, KFS AB, Lund 2004. ISBN 91-85147-02-8

7. Poirazis H.: Double-Skin Facades for Office Buildings – Literature Review, Lund University, Sweden 2004

8. Jager, W.: Double Skin Facades – Sustainable Concepts, Presentation of Hydro for Syd Bygg, Malmo, Sweden, 2003

9. Kushelieva D.: Double skin facades. THA1240Technology 3: Materials and Tectonics, U1156880 BA(Hons) Architecture

10. Valoušková K.: Double skin transparent façades and natural ventilation, Roomvent 2014

11. Zielonko-Jung K.: Szklana ściana dwupowłokowa typu okno wywiewne, „Świat Szkła” 1/2005

12. Kosiorek M., Laskowska Z.: Kurtynowe ściany osłonowe z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, „Materiały Budowlane” 12/2006, str. 70-72

13. Laskowska Z., Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych, „Świat Szkła” 1/2008, str. 16-21

14. Reinhard Waldner (MCE – Austria), Gilles Flamant, Sabrina Prieus (BBRI – Belgia), Heike Erhorn-Kluttig (FhG-IBP – Germany), Ifigenia Farou (NKUA – Greece), Rogério Duarte (ISQ – Portugal), Christer Blomqvist (WSP – Sweden), Natalia Kiossefidi (Dimglas – Greece), Danny Geysels (Reynaers – Belgium), Gérard Guarracino and Bassam Moujalled (ENTPE – France: BESTFAÇADE. Best Practice for Double Skin Façades EIE/04/135/S07.38652, Åke Blomsterberg, Energy and Building Design, University of Lund, 2007

15. Bojęś A.: Przeszklone ściany osłonowe - prognozy rozwoju. „Świat Szkła” 9/2008

16. Brzezicki M.: Podwójna fasada w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie, „Świat Szkła” 4/2008

17. Junmei LI, Xuefei X, Cheng HU, Yanfeng LI, Chenchen YIN, Shanshan LIU: Numerical studies on effects of cavity width on smoke spread in double-skin façade, 2012 International Symposium on Safety Science and Technology

18. Zhaopeng Ni, Shichang Lu and Lei Peng: Experimental study on fire performance of double-skin glass facades

19. Lei Peng, Zhaopeng Ni and Xin Huang: Experimental and numerical study of fire spread upon double-skin glass facades, MATEC Web of Conferences 9, 03009 (2013)

20. C.L. Chow: A qualitative investigation on double-skin façade fires, MATEC Web of Conferences 9, 03007 (2013)

21. Bugaj A.: Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku (Double skin facade – an effective element of building ventilation system), “Rynek Instalacyjny” 11/2013

22. Laskowska Z.: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ścian osłonowych kurtynowych, w: Przegrody przeszklone w ochronie przeciwpożarowej II. Wydanie specjalne „Świata Szkła”, sierpień 2014;

23. Double Skin Transparent Facades and Natural Ventilation (PDF Download Available), www.researchgate.net/publication/270904664_
Double_Skin_Transparent_Facades_and_Natural_Ventilation  [accessed Jun 13, 2017]

24. Szmuryło K.: Podwójna fasada Część 4: bezpieczeństwo konstrukcji i ochrona p. poż., „Świat Szkła” 11/2015

25. Mostafa M. S. Ahmed, Ali K. Abel-Rahman, Ahmed Hamza H. Ali, and M. Suzuki: Double Skin Façade: The State of Art on Building Energy Efficiency, Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 4, No. 1, January 2016

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2017 
 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.