W niniejszym artykule przedstawione zostały główne zasady dotyczące badań w zakresie odporności ogniowej przeszklonych przegród. Szeroko omówione zostały zarówno elementy próbne poddawane badaniom jak również wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia badania. Przedstawiona została procedura badawcza oraz sposób dokumentowania wyników badań, jak również wnioski z wieloletnich badań w zakresie odporności ogniowej elementów tego typu prowadzonych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

 

Wstęp

 

Powierzchnie przeszklone stanowią jeden z bardziej charakterystycznych elementów otaczającej nas nowoczesnej architektury [1]–[4]. Zapewniają one odpowiednie doświetlenie pomieszczeń, w których przebywamy oraz spektakularny efekt wizualny. Elementy, w których dominującym materiałem jest szkło stanowią zarówno wewnętrzne przegrody budynków [5]–[7], jak również ich zewnętrzne poszycie [8]–[10], mocowane są w pionie (ściany działowe [5], [6], [11]–[39], ściany osłonowe [2], [4], [8]–[10], [19], [22], [26]–[28], [33]–[35], [39]–[58], drzwi [7], [19], [26]–[28], [34], [35], [59]–[85]) i ukośnie lub poziomo (świetliki dachowe, stropy szklane, podłogi podniesione oraz kładki i balkony) [86], [87]. Przykładowe zastosowania elementów przeszklonych w praktyce zaprezentowano na rys. 1÷16.

 

 

2018 02 34 1

 

2018 02 34 2

 

 2018 02 34 3

Rys. 9. Przykładowe zastosowania przegród przeszklonych –
szklany strop (źródło: https://www.azahner.com)

 

2018 02 34 4

 

2018 02 34 5

Rys. 12. Przykładowe zastosowania przegród przeszklonych
– stalowe profilowe drzwi przeszklone (źródło: https://www.iqglassuk.com)

 

2018 02 34 6

 

 2018 02 34 7

 

 

Przegrody te stanowią elementy budynku i spełniać muszą wszystkie wymagania podstawowe, w tym również te związane z bezpieczeństwem pożarowym. Dlatego też przeszklonym przegrodom dosyć często stawiane są wymagania związane z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Ponieważ konstrukcje tego typu są z reguły niejednorodne i często składają się z wielu dodatkowych komponentów, jedynym sposobem na określenie ich rzeczywistej klasy odporności ogniowej jest przeprowadzenie odpowiedniego badania. Badanie odporności ogniowej ma na celu ocenę zachowania próbki elementu konstrukcji budowlanej poddanej określonym warunkom nagrzewania i ciśnienia. Pozwala ono na ilościową ocenę zdolności elementu do wytrzymania oddziaływania wysokiej temperatury poprzez ustalenie kryteriów za pomocą których można między innymi ocenić funkcje nośności, zdolności do powstrzymywania ognia (szczelności) i przenoszenia ciepła (izolacyjności).

 

Szkło, w zakresie szkła wzmacnianego na ciepło, hartowanego chemicznie, laminowanego i szkło zbrojone siatką drucianą zostało wymienione w załączniku do decyzji 96/603/WE z dnia 4.X.1996 r., co oznacza, że uwzględniając niski poziom palności zalicza się je do klasy A („Materiały niepalne”). Biorąc powyższe pod uwagę, kwestie reakcji na ogień w niniejszym artykule nie będą omawiane.

 

 

(...)

 

Normy badawcze

 

W zależności od tego, jaki przeszklony element konstrukcji budowlanej ma zostać poddany ocenie w zakresie odporności ogniowej, stosuje się odpowiednią metodę badawczą. W niektórych przypadkach znaczenie ma również to, w jaki sposób dana konstrukcja ma być zamocowana w obiekcie. Przeszklone ściany osłonowe mocowane do czoła stropu, powinny być badane zgodnie z normą PN-EN 1364-3 [88] (w przypadku pełnej konfiguracji) lub zgodnie z PN-EN 1364-4 [89] (w przypadku konfiguracji częściowej – np. badanie samego pasa międzykondygnacyjnego). Przeszklone ściany osłonowe wypełniające oraz przeszklone ściany działowe należy badać zgodnie z procedurą przedstawioną w normie PN-EN 1364-1 [90], drzwi przeszklone zgodnie z normą PN-EN 1634-1 [91] (oraz dodatkowo zgodnie z PN-EN 1634-3 [92] w przypadku drzwi dymoszczelnych), dachy oraz stropy zgodnie z normą PN-EN 1365-2 [93]. Metodykę badań podłóg podniesionych przedstawiono w normie PN-EN 1366-6 [94], a elementów balkonowych lub kładek w normie PN-EN 1365-5 [95]. W określonych przypadkach właściwe jest również badanie odporności ogniowej elementów balkonowych lub kładek wg norm PN-EN 1365-2 [93], PN-EN 1365-3 [96] lub PN-EN 1365-4 [97]. Dodatkowo, w przypadku każdego z badań, spełnione być muszą warunki opisane w normach podstawowych dotyczących badań odporności ogniowej tj. PN-EN 1363-1 [98] oraz PN-EN 1363-2 [99].

 

Każda z norm badawczych określa specyficzne wymagania dotyczące wyglądu elementu próbnego do badań, rodzaju konstrukcji mocującej oraz procedury badania, łącznie ze sposobem nagrzewania oraz rozmieszczeniem termoelementów mierzących przyrost temperatury na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych.

 

 

Elementy próbne i konstrukcje mocujące

 

Badania w zakresie odporności ogniowej przeszklonych przegród przeprowadzane są na ich elementach próbnych, które wykonane są w sposób w pełni reprezentatywny dla tych zastosowanych, czy też planowanych do zastosowania w praktyce lub w taki sposób, który zapewni możliwie najszerszy zakres zastosowania wyników badań. W pierwszym przypadku na stanowisku badawczym montowany jest element identyczny pod względem budowy i wymiarów z tym, który jest lub ma być zamontowany w danym obiekcie. W drugim natomiast, badaniu poddany zostaje element, którego schemat konstrukcyjny odbiega od tych stosowanych w praktyce, jednakże poprzez zastosowanie w nim różnych kombinacji połączeń oraz odpowiednich wymiarów możliwe jest przeniesienie wyników badań na szereg konstrukcji podobnych. Dobór odpowiedniego elementu do badań jest więc sprawą kluczową. Na rys. 18÷27 przedstawiono przykłady elementów próbnych przeszklonych konstrukcji przed badaniem w zakresie odporności ogniowej.

 

 

2018 02 36 1

Rys. 17. Element próbny przeszklonego dachu zamontowanego pod kątem 45o,
przed badaniem w zakresie odporności ogniowej [86] 

 

2018 02 36 2

Rys. 18. Element próbny przeszklonego dachu płaskiego, przed badaniem
w zakresie odporności ogniowej (źródło:Archiwum ITB)

 

2018 02 36 3

2018 02 37 1

 

 2018 02 37 2

Rys. 25. Element próbny przeszklonych, aluminiowych, profilowych drzwi jedno i
dwuskrzydłowych, przed badaniem w zakresie odporności ogniowej [85]

 

2018 02 37 3

 

 2018 02 37 4

 

 

Element próbny do badania w zakresie odporności ogniowej montowany jest do konstrukcji mocującej o odporności ogniowej przynajmniej współmiernej ze spodziewaną odpornością ogniową próbki. Konstrukcje tego typu montowane są w specjalnych ramach badawczych lub bezpośrednio przed czołowym otworem pieca do badań. Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje konstrukcji mocujących: konstrukcje standardowe oraz konstrukcje stowarzyszone.

 

Standardowe konstrukcje to takie, które mają możliwy do ilościowego określenia wpływ na przepływ ciepła między konstrukcją a elementem próbnym oraz znaną odporność na odkształcenie termiczne. Wyróżnia się dwa typy standardowych konstrukcji mocujących: konstrukcja sztywna i podatna.

 

Konstrukcje sztywne dodatkowo dzielą się na te o małej gęstości (650±200 kg/m3, do których zaliczyć możemy np. konstrukcje wykonane z bloczków lub płyt z betonu komórkowego, przykładowo rys. 22 i 25) oraz o dużej gęstości (powyżej 850 kg/m3, wykonywane najczęściej z pełnej cegły ceramicznej, betonu lub żelbetu, przykładowo rys. 20). Standardowe podatne konstrukcje mocujące wykonywane są z płyt gipsowo kartonowych typu F na ruszcie z profili stalowych (przykładowo rys. 21 i 26) . W zależności od oczekiwanej klasy odporności ogniowej dobierane są profile rusztu, grubość płyt g-k (12,5 lub 15 mm), ilość warstw obudowy wykonanej z płyt g-k oraz sposób wypełnienia przestrzeni pomiędzy płytami (gęstość oraz grubość zastosowanej wełny mineralnej). Specyfikacja standardowych podatnych konstrukcji mocujących została przedstawiona w tabeli 1.

 

 

Tabela 1. Specyfikacja podatnych konstrukcji mocujących [30]

2018 02 37 5 

 

 

Stowarzyszona konstrukcja mocująca jest specjalną konstrukcją mocującą, w której element próbny ma być montowany w warunkach rzeczywistych i która jest stosowana do zamknięcia pieca. Zapewnia odpowiednie zamocowania i przepływ ciepła, przyjęte w rzeczywistym użytkowaniu. Dobrym przykładem takiej konstrukcji jest przeszklona ściana działowa (rys. 28) lub osłonowa (rys. 29), w której zamontowane są drzwi stanowiące element próbny.

 

 

 

Bartłomiej Sędłak
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Badań Ogniowych

 

Paweł Sulik
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Badań Ogniowych

 

 

Bibliografia do wszystkich części artykułu

[1] A. Plotnikov: Architectural and engineering principles and innovations in the construction of glass-facade buildings, “Vestn. MGSU”, no. 11, pp. 7–15, Nov. 2015.

[2] B. Siebert: Modern Facades made of Glass, IABSE Congr. Rep., vol. 17, no. 9, pp. 342–343, Jan. 2008.

[3] W. Laufs, A. Luible: Introduction on use of glass in modern buildings, Rapport N° ICOM 462, 2003.

[4] P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński: Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych, w: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy, A. Halicka, Ed. Politechnika Lubelska, 2014, pp. 105–120.

[5] M. Kosiorek, Z. Laskowska: Bezpieczeństwo pożarowe – część XV, Ogniochronne przegrody przeszklone, „Materiały Budowlane”, vol. 1, pp. 117–119, 2007.

[6] P. Sulik, B. Sędłak: Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych, „Izolacje” vol. 20, no. 9, pp. 30–34, 2015.

[7] A. Borowy: Badania odporności ogniowej wewnętzrnych przegród budowlanych oraz stolarki otworowej, „Inżynier Budownictwa” vol. 11, pp. 64–68, 2013.

[8] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (Cz. 1) Elewacje szklane, wymagania, badania, przykłady, „Ochrona Przeciwpożarowa” vol. 50, no. 4/14, pp. 10–16, 2014.

[9] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (Cz. 2) Mocowanie okładzin elewacyjnych, „Ochrona Przeciwpożarowa” vol. 51, no. 1/15, pp. 9–12, 2015.

[10] J. Kinowski, P. Sulik: Bezpieczeństwo użytkowania elewacji, „Materiały Budowlane” vol. 9, pp. 38–39, 2014.

[11] Z. Laskowska, M. Kosiorek: Bezpieczeństwo pożarowe ścian działowych przeszklonych – badania i rozwiązania, „Świat Szkła” vol. 1, pp. 16–21, 2008.

[12] P. Roszkowski, B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 16, no. 9, pp. 59–64, 2011.

[13] B. Sędłak, P. Roszkowski: Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 17, no. 7–8, pp. 54–59, 2012.

[14] Z. Laskowska, A. Borowy: Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4, „Materiały Budowlane” vol. 7, pp. 62–64, 2012.

[15] B. Sędłak: Systemy przegród aluminiowo szklanych o określonej klasie odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 18, no. 10, pp. 30–33, 41, 2013.

[16] B. Sędłak: Bezszprosowe szklane ściany działowe o określonej klasie odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 19, no. 11, p. 24, 26, 28, 30, 2014.

[17] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 19, no. 2, pp. 30–33, 2014.

[18] B. Sędłak: Ściany działowe z pustaków szklanych – badania oraz klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej, „Świat Szkła” vol. 19, no. 1, pp. 30–33, 2014.

[19] A. Borowy: Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements, w: POŽÁRNÍ OCHRANA 2014, 2014, pp. 15–17.

[20] B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik: Fire Resistance of timber glazed partitions, Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 85, pp. 221–225, 2014.

[21] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 7, pp. 28–30, Jul. 2015.

[22] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 2, „Świat Szkła” vol. 20, no. 9, pp. 31–32,34–35, 2015.

[23] B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 20, no. 5, pp. 34–40, 2015.

[24] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych, „Świat Szkła” vol. 20, no. 3, pp. 43–48, 56, 2015.

[25] B. Sędłak, P. Sulik, P. Roszkowski: Fire resistance tests of aluminium glazed partitions with timber insulation inserts, Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 92, pp. 395–398, 2015.

[26] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych, „Szkło i Ceramika” vol. 66, no. 5, pp. 8–10, 2015.

[27] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 1, „Świat Szkła” vol. 20, no. 7–8, pp. 37–38,40,42–43, 2015.

[28] B. Sędłak, P. Sulik, J. Kinowski: Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, BiTP, vol. 42, no. 2, pp. 167–171, 2016.

[29] B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik: Aluminium glazed partitions with timber insulation inserts – fire resistance tests results depending on the type of used wood, Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 92, pp. 102–106, 2016.

[30] B. Sędłak, P. Sulik: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych według wymagań nowego wydania normy badawczej. Cz. 1., „Świat Szkła” vol. 21, no. 2, pp. 38–40, 42, 2016.

[31] B. Sędłak, P. Sulik: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych zgodnie z wymaganiami nowego wydania normy badawczej. Cz. 2., „Świat Szkła” vol. 21, no. 5, pp. 27–28, 30–34, 2016.

[32] B. Sędłak, J. Kinowski, D. Izydorczyk, P. Sulik: Fire resistance tests of aluminium glazed partitions, Results comparison, Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[33] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, D. Izydorczyk: Fire resistance glazed constructions classification. Changes in the field of application, Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[34] B. Sędłak: Wymagania z zakresu nienośnych przegród przeciwpożarowych - przeszklone ściany osłonowe i działowe, drzwi i bramy, w: Budynek wielofunkcyjny z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym - w aspekcie projektowania, wykonawstwa i odbioru przez PSP: Materiały pomocnicze do wykładów, Warszawa: Grażyna Grzymkowska-Gałka „Archimedia”, 2016, pp. 43–62.

[35] J. Kinowski, P. Sulik, B. Sędłak: Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, BiTP, vol. 42, no. 2, pp. 135–140, 2016.

[36] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of walls with butt jointed glazing test specimens, w: IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, 2017.

[37] B. Sędłak, P. Roszkowski, P. Sulik: Fire insulation of aluminium glazed partitions depending on the infill solution, Civ. Environ. Eng. REPORTS, vol. 26, no. 3, pp. 91–107, 2017.

[38] B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 7, pp. 17–20, Jul. 2017.

[39] P. Sulik and B. Sędłak: Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego, J. Civ. Eng. Environ. Archit., vol. 64, pp. 17–29, 2017.

[40] W. K. Chow, Y. Gao, C. L. Chow: A Review on Fire Safety in Buildings with Glass Façade, J. Appl. Fire Sci., vol. 16, no. 3, pp. 201–223, Jan. 2006.

[41] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2., „Świat Szkła” vol. 17, no. 10, pp. 53–58,60, 2012.

[42] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1., „Świat Szkła” vol. 17, no. 9, pp. 52–54, 2012.

[43] B. Sędłak, J. Kinowski: Badania odporności ogniowej ścian osłonowych – przyrosty temperatury na szybach, „Świat Szkła” vol. 18, no. 11, pp. 20–25, 2013.

[44] J. Anderson, R. Jansson: Façade fire tests – measurements and modeling, MATEC Web Conf., vol. 9, p. 2003, 2013.

[45] B. Sędłak, J. Kinowski, A. Borowy: Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens - Results comparison, in MATEC Web of Conferences, 2013, vol. 9, p. 02009.

[46] B. Sędłak: Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1., „Świat Szkła” vol. 19, no. 3, pp. 16–19,25, 2014.

[47] B. Sędłak: Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 2., „Świat Szkła” vol. 19, no. 5, pp. 28–31, 2014.

[48] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3, „Świat Szkła” vol. 19, no. 7–8, pp. 49–53, 2014.

[49] P. Sulik, B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 9, pp. 20–22, Sep. 2015.

[50] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego, „Izolacje” vol. 20, no. 2, pp. 48–53, 2015.

[51] P. Sulik, B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad, Inf. Bud. Murator - Fasady, pp. 38–42, 2015.

[52] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Large glazing in curtain walls. Study on impact of fixing methods on fire resistance, w: MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 05004.

[53] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski: Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of curtain wall test specimens, w: MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 02006.

[54] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo- szklanych ścian osłonowych, „Izolacje” vol. 21, no. 1, pp. 66–73, 2016.

[55] P. Sulik, J. Kinowski, B. Sędłak: Fire resistance of aluminium glazed curtain walls, Test results comparison depending on the side of fire exposure, Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[56] P. Sulik, G. Kimbar, B. Sędłak: Fire resistance of spandrels in aluminium glazed curtain walls, w: IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017, 2017.

[57] B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik: Miejsca krytyczne elementów próbnych przeszklonych ścian osłonowych pod względem izolacyjności ogniowej, BiTP, vol. 45, no. 1, pp. 38–50, 2017.

[58] P. Sulik, B. Sędłak: Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego, w: 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Krynica Zdrój, 17-22.09.2017, 2017.

[59] O. Korycki, K. Kuczyński: Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej w świetle PN-EN 14351-1:2006, „Materiały Budowlane” vol. 8, pp. 94–96, 2007.

[60] M. Jakimowicz: Okna i drzwi balkonowe w świetle obowiązującego prawa, „Świat Szkła” vol. 7–8, pp. 61–65, 2010.

[61] B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2., „Świat Szkła” vol. 17, no. 4, pp. 55–58,60, 2012.

[62] B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1, „Świat Szkła” vol. 17, no. 3, pp. 50–52,60, 2012.

[63] B. Sędłak: Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności, „Świat Szkła” vol. 18, no. 4, pp. 35–38, 2013.

[64] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Fire Resistance of timber doors - Part II: Technical solutions and test results, Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 86, pp. 129–132, 2014.

[65] P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk: Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja, „Logistyka”, no. 6, pp. 10104–10113, 2014.

[66] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Fire Resistance of timber doors - Part I: Test procedure and classification, Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 86, pp. 125–128, 2014.

[67] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych, „Materiały Budowlane” no. 11, pp. 62–64, 2014.

[68] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami, „Świat Szkła” vol. 20, no. 3, pp. 38–42, 2015.

[69] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak: Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych, w: XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 20-23.05, Szczecin – Międzyzdroje, 2015, pp. 771–778.

[70] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 11, pp. 67–69, Nov. 2015.

[71] D. Izydorczyk, P. Sulik: Odporność ogniowa drzwi stalowych, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 7, pp. 33–36, Jul. 2015.

[72] P. Sulik, B. Sędłak: Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi, „Inżynier Budownictwa” no. 11, pp. 90–97, 2015.

[73] A. Schmidt: Projekt normy wyrobu dla drzwi wewnętrznych: prEN 14351- 2–stan prac, „Świat Szkła” vol. 5, 2015.

[74] P. Sulik, B. Sędłak: Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych, „Świat Szkła” vol. 20, no. 2, pp. 46–49,56, 2015.

[75] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych, „Izolacje” vol. 21, no. 1, pp. 52–63, 2016.

[76] B. Sędłak, A. Frączek, P. Sulik: Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 7, pp. 26–29, Jul. 2016.

[77] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Thermal insulation of single leaf fire doors, Test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets, Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[78] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak: Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych, w: Problemy techniczno- prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, 2016, pp. 147–150.

[79] B. Sędłak, P. Sulik: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 1, „Świat Szkła” vol. 2, pp. 30–35, 2017.

[80] B. Sędłak, P. Sulik: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz.2, „Świat Szkła” vol. 3, pp. 40,42–43, 2017.

[81] D. Izydorczk, B. Sędłak, P. Sulik: Thermal insulation of single leaf fire doors: Test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets, Applications of Structural Fire Engineering. 2017.

[82] B. Sędłak and P. Sulik: Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 3, pp. 68–70, Mar. 2017.

[83] D. Izydorczyk, B. Sędłak, B. Papis, P. Turkowski: Doors with Specific Fire Resistance Class, Procedia Eng., vol. 172, pp. 417–425, 2017.

[84] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Fire doors in tunnels emergency exits – smoke control and fire resistance tests, w: IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017, 2017, pp. 1–8.

[85] B. Sędłak, P. Sulik: Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Część 1, „Świat Szkła” vol. 2, pp. 30–35, 2017.

[86] P. Roszkowski, B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej dachów przeszklonych, „Świat Szkła” vol. 16, no. 6, pp. 50–52, 2011.

[87] P. Roszkowski, B. Sędłak: Badania odporności ogniowej poziomych elementów

[88] EN 1364-3:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Curtain walling. Full configuration (complete assembly).

[89] EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Curtain walling. Part configuration.

[90] EN 1364-1:2015 Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Part 1: Walls.

[91] EN 1634-1:2014 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows.

[92] EN 1634-3:2004 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Smoke control test for door and shutter assemblies.

[93] EN 1365-2:2014 Fire resistance tests for loadbearing elements. Floors and roofs.

[94] EN 1366-6:2004 Fire resistance tests for service installations. Raised access and hollow core floors.

[95] EN 1365-5:2004 Fire resistance tests for loadbearing elements. Balconies and walkways.

[96] EN 1365-3:2000 Fire resistance tests for loadbearing elements. Beams.

[97] EN 1365-4:1999 Fire resistance tests for loadbearing elements. Columns.

[98] EN 1363-1:2012 Fire resistance tests. General requirements.

[99] EN 1363-2:1999 Fire resistance tests. Alternative and additional procedures.

[100] EN 60584-1:2013 Thermocouples. EMF specifications and tolerances.

[101] EN 13501-1:2007+A1:2009 Fire classification of construction products and building elements. Classification using test data from reaction to fire tests.

[102] P. Sulik: Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych - nośność ogniowa R, „Materiały Budowlane” vol. 1, no. 1, pp. 82–83, Jan. 2017.

[103] EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.

[104] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Poz.690).

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2018

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.