Drzwi całoszklane znajdują coraz szersze zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych, szczególnie wewnątrz pomieszczeń.

 

Nadają przestrzeni otwarty i przyjazny charakter, a ich atrakcyjny i urozmaicony wygląd wprowadza do wnętrza szczególną atmosferę.

 

Dostępna jest coraz bogatsza oferta, charakteryzująca się nowymi rozwiązaniami, a jedno z nich przedstawia niniejsza publikacja.

 

2018 11 32 1

Fot. 1. Drzwi całoszklane GlassLine Raff 47

 

Ogólna charakterystyka drzwi całoszklanych
Drzwiami całoszklanymi lub pełnoszklanymi nazywane są otworowe wyroby budowlane, mające skrzydła (poza okuciami i innymi akcesoriami) wykonane całkowicie z tafli szklanych. Najczęściej są to szyby pojedyncze jednolite, warstwowe klejone albo zespolone.

 

Występuje szeroka gama skrzydeł drzwi, od utrzymanych w minimalistycznym stylu aż po bogato zdobione w geometryczne wzory czy kwiatowe ornamenty.

 

Podkreślić należy, że wyroby te mogą być powszechnie stosowane, gdyż wykonuje się je z bardzo bezpiecznego szkła odpornego na stłuczenie. 

 

Pojedyncze szyby jednolite stanowi zazwyczaj szkło hartowane, które po przekroczeniu jego wytrzymałości (choć z zasady jest wysoka) ulega rozbiciu i pęka na drobne, nieostre części, co minimalizuje ryzyko zranienia użytkownika drzwi.

 

Z kolei szyby warstwowe klejone, zwane także laminowanymi, składające się z pakietu powstałego w wyniku połączenia ze sobą dwóch lub więcej tafli szkła płaskiego za pomocą warstw sklejających, po uderzeniu i przekroczeniu ich wytrzymałości tworzą splot promieniście rozchodzących się pęknięć.

 

Tafla szkła zachowuje dotychczasowe ukształtowanie i nie rozsypuje się po rozbiciu, gdyż odłamki są przyklejone do warstwy sklejającej, co chroni użytkownika drzwi przed możliwością zranienia.

 

2018 11 33 1

Fot. 2. Drzwi ze skrzydłem z zastosowaniem sitodruku

 

2018 11 33 2
Fot. 3. Drzwi ze skrzydłem z powierzchnią piaskowaną

 

Szereg producentów oferuje różne konstrukcje drzwi całoszklanych, z których w ostatnim okresie czasu wyróżniło się nowe rozwiązanie firmy Hörmann. 

 

Są to drzwi rozwierane z serii GlassLine, ze skrzydłami charakteryzującymi się wysoką jakością techniki zdobienia szkła. Szklane skrzydła, w zależności od wzoru, mają powierzchnię zdobioną metodami: sitodruku, piaskowania, techniki laserowej lub szlifu rowkowego. 

 

Drzwi te, poza eleganckim wyglądem oraz zapewnieniem maksymalnego wprowadzenia światła naturalnego, cechują się także komfortową pielęgnacją. Pokazuje to fot. 1, przedstawiająca drzwi rozwierane GlassLine Raff 47.

 

Drzwiami rozwieranymi, w tym także całoszklanymi, określane są wyroby otworowe ze skrzydłem osadzonym z jednego boku na zawiasach lub czopach obrotowych (zawiasach trzpieniowych), których otwieranie następuje poprzez obrót skrzydła względem osi pionowej przechodzącej przez jego boczną krawędź.

 

Składają się głównie z ościeżnicy i zawieszonego na niej skrzydła.

 

W drzwiach będących przedmiotem publikacji skrzydło jest wykonane z tafli szklanej, w której są wykonane otwory pozwalające na zamontowanie okuć, zwykle w postaci zawiasów, zamka oraz klamek.

 

Ościeżnice drzwi całoszklanych są zazwyczaj drewniane lub wykonane z kształtowników stalowych zimnogiętych.

 

Dodać tutaj należy, że występują także drzwi całoszklane bezościeżnicowe, w których skrzydła osadza się na zawiasach mocowanych bezpośrednio do ścian, w tym często również szklanych, względnie na zawiasach trzpieniowych usytuowanych w posadzce i górnej części ściany lub w suficie.

 

(...)

 

(...)

 

2018 11 33 3

Fot. 4. Drzwi ze skrzydłem zdobionym laserem

 

2018 11 33 4
Fot. 5. Drzwi ze skrzydłem zdobionym szlifem rowkowym

 

 


Wymagania
Zasadniczym dokumentem obowiązującym w Polsce i określającym w sposób obligatoryjny wymagania dotyczące m.in. wyrobów budowlanych (do których zalicza się także drzwi), jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.


Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Problematyka drzwi ze skrzydłem wykonanym z przeźroczystej tafli, a takimi są drzwi całoszklane, zawarta jest w dziale VII „Bezpieczeństwo użytkowania”. Bezpośrednio do drzwi będących przedmiotem publikacji odnosi się §295, w którym stwierdza się: „Skrzydła drzwiowe wykonane z przeźroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia”.


Drzwi całoszklane powinny także spełniać wymagania ww. rozporządzenia odnoszące się do wszystkich rodzajów wyrobów otworowych, jak np. w zakresie wymiarów. Z zapisów §62.1 wynika m.in., że drzwi do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz mieszkań powinny mieć świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2,0 m.

 

Kolejne wymagania wymiarowe są zawarte w §75.1, 2, i 3, gdzie stwierdza się, iż drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz kuchni powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2,0 m w świetle ościeżnicy, natomiast stosowane w budynkach użyteczności publicznej – szerokość nie mniejszą niż 0,9 m i wysokość 2,0 m także w świetle ościeżnicy. Ponadto nie mogą mieć zainstalowanych progów.


Dalszymi dokumentami zawierającymi wymagania odnoszącymi się do drzwi są normy. Jak powyżej już stwierdzono, drzwi całoszklane są stosowane głównie jako wewnątrz lokalowe, a tego rodzaju wyroby obejmuje norma (jeszcze projekt) prPN-prEN 14351-2 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.


W programie prac Komitetu Technicznego ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć Polskiego Komitetu Normalizacyjnego umieszczony jest zapis, iż planowana data publikacji tej normy to 13.02.2018 r. Jednak do czasu opracowywania niniejszej publikacji (wrzesień 2018 r.), nie wprowadzono jej do Katalogu Polskich Norm. Projekt normy określa właściwości użytkowe, które są odpowiednie do drzwi wewnętrznych, niezależnie od materiałów, z jakich je wykonane, a więc odnoszą się także do drzwi całoszklanych.


Konstrukcja drzwi GlassLine
Skrzydła
Skrzydła rozwieranych drzwi całoszklanych serii GlassLine wykonywane są głównie z bezpiecznego szkła hartowanego (tzw. ESG) o grubości 8 mm. Jest to szkło poddane specjalnej obróbce termicznej, powodującej znaczny wzrost odporności na rozbicie nie wpływającej jednak na wizualne zmiany wyglądu. Dodatkową cechą szkła hartowanego jest jego odporność na gwałtowne zmieniającą się temperaturę.


Producent wykonuje drzwi całoszklane ze skrzydłami zdobionymi poniżej przedstawionymi czterema wysokiej jakości technikami.


Sitodruk. Sitodrukiem nazywamy technikę graficzną, w której pokryte światłoczułą emulsją sito jest naświetlane przez opracowany wcześniej motyw graficzny. W technologii sitodruku firma Hörmann oferuje drzwi ze skrzydłami z wzorem ceramicznym Satinato wypalanym w szkle. Prezentowany proces wytwórczy powoduje powstanie zamkniętej i odpornej powierzchni.

Podkreślić należy, iż powierzchnia wykonana metodą sitodruku jest:
- wyjątkowo odporna na zarysowania, ale jednocześnie przyjemna w dotyku,
- łatwa w pielęgnacji oraz odporna na zanieczyszczenia,
- odporna na obciążenia mechaniczne.

 

Przykładowe drzwi całoszklane ze skrzydłem z matowioną powierzchnią i przezroczystym pasem, zrealizowaną metodą sitodruku, pokazano na fot. 2.


Piaskowanie. Piaskowanie jest procesem mechanicznym polegającym na oddziaływaniu na powierzchnię szkła strumieniem drobnego piasku pod dużym ciśnieniem.
Umożliwia to realizację dowolnych pomysłów w zakresie wzorów na szklanych taflach skrzydła drzwi. Światło wpadające przez piaskowane drzwi całoszklane jest łagodne i sprawia wrażenie „przydymionego”.


Do dalszych cech charakterystycznych piaskowanej powierzchni szkła zaliczyć należy:
- jest subtelnie uszlachetniona i matowiona,
- łatwa w pielęgnacji dzięki nanopowłoce (cienka powłoka hydrofobowa) zabezpieczającej przed śladami palców.


Przykład drzwi całoszklanych wyposażonych w skrzydło z piaskowaną powierzchnią matowaną z przezroczystymi kwadratami przedstawia fot. 3.


Technologia laserowa. Jest to proces technologiczny, wykorzystujący oddziaływanie na taflę szkła silnej wiązki laserowej. Podczas obróbki tą metodą, minimalna część tafli szklanej ulega stopieniu, co powoduje utworzenie się małych punktów, które na skutek załamania światła sprawiają wrażenie białych. W efekcie na szklanej powierzchni skrzydła drzwi powstają szlachetne detale i cieniowania.

Podstawowe zalety laserowej technologii obróbki szkła stanowią:
- precyzyjne wykonanie powierzchni,
- duża odporność na uszkodzenia,
- efekt prześwitujących promieni.

Drzwi całoszklane z przykładowym skrzydłem zdobionym z wykorzystaniem technologii laserowej, z efektem przezroczystej powierzchnią z matowymi napisami, obrazuje fot. 4.


Szlif rowkowy. Ten sposób techniki zdobienia powierzchni szklanych skrzydeł drzwi polega na wykonaniu delikatnego rowka w kształcie litery V. W zależności od wymaganego stopnia przejrzystości stosuje się tafle szkła przezroczystego lub satynowanego (o powierzchni matowanej przez trawienie kwasami).


Szczególnymi cechami szlifu rowkowego są:
- wyjątkowe wzory,
- faktura, którą czuć w dotyku,
- wyjątkowe barwne refleksy, powstające dzięki zjawisku rozszczepienia światła.

Przykładowe rozwiązanie drzwi całoszklanych ze skrzydłem zdobionym szlifem rowkowym V i matową powierzchnią z przezroczystymi paskami prezentuje fot. 5.

 

 

2018 11 33 5

Rys. 1. Przekrój ościeżnicy drewnianej

 

2018 11 34 1

Rys. 2. Przekrój ościeżnicy VarioFix

 

 


Ościeżnice
Drzwi całoszklane z serii GlassLine są wyposażane w ościeżnice drewniane lub stalowe. Ościeżnice drewniane charakteryzują się standardową konstrukcją. Ich rdzeń jest wykonywany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, natomiast opaska ozdobna z płyty MDF (drewnopochodna, z włókien o średniej gęstości) o grubości 12 mm. Występują ościeżnice drewniane obejmujące oraz blokowe. Przekrój ościeżnicy drewnianej obejmującej z krawędziami zaokrąglonymi pokazano na rys. 1.

 

Nowocześniejszym rozwiązaniem cechują się ościeżnice stalowe typu VarioFix. Są wykonane ze stalowych kształtowników zimnogiętych, co gwarantuje wysoką wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na uszkodzenia. Lico ościeżnic ma z obu stron szerokość 55 mm, dzięki czemu komponują się także z ościeżnicami drewnianymi.

 

Do istotnych zalet zaliczyć należy możliwość instalowania ich w otworach ściennych, z tolerancją w wymiarach ściany dochodzącą nawet do 20 mm. Regulowana przylga ozdobna pozwala w prosty sposób zniwelować różnice w grubości ściany zarówno w remontowanych, jak i nowych budynkach.

 

Ponadto wyróżnić można jeszcze następujące cechy charakterystyczne ościeżnic VarioFix:
- odporność na działanie wody, wynikająca z zabezpieczenia stalowych kształtowników w wysokiej jakości powłokę cynkową,
- niewidoczne łączenia naroży, powstałe dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów spawania, a następnie szlifowania do uzyskania gładkiej i płaskiej powierzchni oraz malowania farbą proszkową,
- równa szerokość szczeliny w drzwiach bezprzylgowych, gwarantowana przez nie podlegającą wypaczaniu po zamontowaniu ościeżnicę wykonaną ze stabilnych stalowych kształtowników, co pozwala na zachowanie z każdej strony równych odległości pomiędzy ościeżnicą a bezprzylgowym skrzydłem.


Poglądowy przekrój stalowej ościeżnicy VarioFix przedstawiono na rys. 2.

 

2018 11 34 2

Fot. 6. Zamek typu Aronda

2018 11 34 3
Fot. 7. Zamek typu Purista

2018 11 34 4
Fot. 8. Klamka typu Dee

2018 11 34 5
Fot. 9. Klamka typu Apart


Okucia
Prawidłowe funkcjonowanie drzwi jest możliwe dzięki wyposażeniu ich w stosowne okucia. Drzwi całoszklane wymagają zastosowania specyficznego rodzaju okuć, uwzględniającego właściwości materiału z jakiego jest wykonane skrzydło.

Mocowanie okuć następuje głównie metodą skręcania, poprzez otwory wywiercone w tafli szklanej jeszcze przed procesem hartowania. Ponadto stosowane do zawieszania skrzydeł zawiasy powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, uwzględniającą zwiększoną masę tafli szklanej.


Producent oferuje drzwi całoszklane z serii GlassLine z zainstalowanymi zestawami zamków z zewnętrznymi kształtami zaokrąglonymi (typu Aronda) lub prostokątnymi (typu Purista), pokazanymi na fot. 6 oraz fot. 7. Każdy z tych typów jest dostępny w wersji zapadkowej (nie zamykanej na klucz) lub w wersji zasuwkowej (zamykanej na klucz).


Zamki mogą być wyposażone w jedną z ośmiu dostosowanych klamek wykonanych ze stali nierdzewnej. Przykładowe klamki typu Dee i Apart przedstawiono na fot. 8 oraz fot. 9.

 

inż. Zbigniew Czajka

 

Literatura
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
Norma prPN-prEN 14351-2
Katalog Hörmann „Drzwi wewnętrzne do mieszkań”

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2018

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.