Szczegółowy program Konferencji SOLINA 2010 

Sesja

Data

Tytuł

Przewodniczący

 

 

26.05

Obiekty zabytkowe

prof. dr hab.

dr Jolanta

 I

środa

inż. Marek

 

 

1730-1930

i technologie budowlane

Gosztyła

Fieducik

 

 

27.05

Badania doświadczalne

prof. dr hab.

dr inż.

 II

czwartek

układów

inż. Dorota

Aleksander

 

 

830-1000

helioenergetycznych

Chwieduk

Starakiewicz

 

 

27.05

 

prof. dr hab.

prof. dr hab.

 

czwartek

Uroczyste rozpoczęcie

Elżbieta

inż.

 

1030-1130

Konferencji

Kossecka

Lech Lichołai

 

 

27.05

Architektura słoneczna

prof. dr hab.

dr inż.

 III

czwartek

i budownictwo pasywne

inż. Jan M.

Katarzyna

 

 

1200-1400

Olchowik

Klemm

 

 

27.05

Fotowoltaika

prof. dr hab.

dr inż. arch.

 IV

czwartek

inż. Janusz

Mirosława

 

 

1530-1700

i pompy ciepła

Sławiński

Górecka

 

 

27.05

Energetyczna przyszłość

prof. dr hab.

dr inż. Dariusz

 V

czwartek

i poszanowanie energii

inż. Leszek

Heim

 

 

1730-1900

Słyszko

 

 

28.05

Teoretyczne rozważania

prof. dr hab.

dr inż.

 VI

piątek

inż. Wiesław

Elżbieta

 

 

1730-1900

energetyczne

Piekarski

Miśniakiewicz

 

 

29.05

Wybrane zagadnienia

prof. dr hab.

 

 VII

sobota

energetyki odnawialnej,

inż. Jurij

doc. Tadeusz

 

 

830-1030

ochrony środowiska i

Dobriański

Noch

 

 

biomasy

 

 

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
(czwartek. 27. V. 2010 r. 1030 - 1130)

Prowadzący:
 
prof. dr hab. Elżbieta KOSSECKA
 
prof. dr hab. inż. lech LlCHOŁAI
 

GŁÓWNY REFERA T KONFERENCYJNY

prof. dr hab. inż. Dorota A. CHWIEDUK (Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, ISES - Europe Instytut Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska) - Czym jest współczesna energetyka słoneczna?

SESJA I
Obiekty zabytkowe i technologie budowlane

(środa, 26. V. 2010 r. 1730 - 1930)

 1. BUKOWSKA Maria Anna, RABCZAK Sławomir - Badania termowizyjne budynków  konstrukcji stalowej.

2. BUKOWSKA Maria Anna, NIEMCZVK Mateusz - Przykładowa analiza termowizyjna budynku pod kątem termomodemizacji.

3. GOSZTYŁA Marek, OlESZEK Rafał - Obraz Przemyśla w świetle nowych dokumentów.

4. KONKOL Janusz - Planowanie badań i statystyczna analiza wyników na przykładzie badań  betonów.

5. KOZAK Barbara - Wpływ rozwiązań technologicznych stosowanych w architekturze  proekologicznej na formę budynku.

6. MIŚNIAKIEWICZ Elżbieta - Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów skansenu.

7. SŁAWIŃSKI Janusz, CIESIELSKI Karol - Płyty poliuretanowo-gipsowe wzmocnione  łodygami miscanthus giganteus jako materiały konstrukcyjne.

8. WACHTA Henryk - Iluminowanie obiektów zabytkowych.

SESJA II
Badania doświadczalne układów helioenergetycznych

(czwartek, 27. V. 2010 r. 830 - 1000)

1. ADAMCZVK Jerzy, OlCHOWIK Jan M., TOMASZEWSKI Robert - Możliwość zapewnienia ciepłej wody przy pomocy kolektorów słonecznych na przykładzie instalacji zrealizowanej w Tuchowie.

2. GRABARCZVK Sławomir - Wpływ zmienności promieniowania słonecznego na zużycie  energii cieplnej w szklami.

3. HEIM Dariusz, SZCZEPAN SKA Eliza - Ocena jakości oświetlenia wnętrz o wysokim  natężeniu światła rozproszonego.

4. PIEClYKOLAN Bogusław, CHWlEDUK Dorota A. - Analiza energochłonności wybranego budynku.

5. PISAREV Vyacheslav, RABCZAK Sławomir - Koncepcja instalacj grzewczo-wentylacyjnej dla budynku energooszczędnego.

6. STARAKIEWICZ Aleksander A.- Eksploatacja instalacji C.W.U. z kolektorami słonecznymi w budynku mieszkalnym.

7. WILK-SŁOMKA Beata - Badania przepływu ciepła i masy w przegrodzie hybrydowej z  izolacją transparentną

SESJA III
Architektura słoneczna i budownictwo pasywne
(czwartek, 27. V. 2010 r. 1200 - 1400)

1. ADAMClYK Jerzy, OLCHOWlK Jan M., TOMASZEWSKI Robert, ADAMClYK Mateusz - Możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przy zastosowaniu rolet okiennych zewnętrznych.

2. GÓRECKA Mirosława - Nurt tradycjonalny w architekturze domu niskoenergochłonnego.

3. JAWORSKA-MICHAŁOWSKA Maria - Ściana z oknami: historyczne wzorce - współczesna interpretacja.

4. KOBYLARClYK Justyna - Współczesne zagrożenia środowiska - próba oceny komfortu przestrzeni mieszkaniowych na wybranych obszarach.

5. ORŁOWSKI Paweł - Architektura wież widokowych na terenie Sudetów.

6. OSTOJSKI Arkadiusz, ZABOROWSKA Ewa - Wpływ wybranych parametrów technicznych na charakterystykę energetyczną budynku.

7. WILK-SŁOMKA Beata - Budynek jednorodzinny niskoenergetyczny - propozycja zastosowania odnawialnych źródeł energii

SESJA IV
Fotowoltaika i pompy ciepła

(czwartek, 27. V. 2010 r. 1530 - 1700)

1. CHWIEDUK Michał, CHWlEDUK Dorota - Chłodzenie słoneczne.

2. CIESLAK Krystian, OLCHOWlK Jan M., GUŁKOWSKI Sławomir - Optymalizacja procesu epitaksji z fazy ciekłej do zastosowań fotowoltaicznych.

3. DĄBROWSKI Jarosław - Analiza porównawcza wydajności dolnych źródeł pompy ciepła typu glikol - woda.

4. DRYGAŁA Aleksandra, DOBRZAŃSKI Leszek A. - Ogniwa fotowoltaiczne z laserowo teksturowaną powierzchnią.

5. GUŁKOWSKI Sławomir, CIEŚLAK Krystian, OLCHOWlK Jan M. - Modelowanie procesu otrzymywania cienkich warstw epitaksjalnych w zastosowaniu do ogniw słonecznych.

6. NOCH Tadeusz - Problematyka współpracy pomp ciepła z siecią ciepłowniczą.

7. PISAREV Vyacheslav, CZARNIK Grzegorz, DRĄŻEK Ł. - Analiza współpracy pompy ciepła i obiegu Rankine'a dla wytwarzania energii elektrycznej w budownictwie jednorodzinnym.

8. SAŁACIŃSKI Bartosz, PISAREV Vyacheslav - Układy wykorzystania energii gromadzonej w elementach betonowych współpracujących ze sprężarkowymi pompami ciepła.

SESJA V
Energetyczna przyszłość i poszanowanie energii
(czwartek. 27. V. 2010 r. 1730 - 1900)

1. DOBRIANSKI Jurij - Szczyt światowego wydobycia ropy a wyzwania społeczeństwa.

2. lESIECKA-GOMUlA Magdalena, lESIECKI Janusz - Elektrotermiczne przetwarzanie i akumulacja energii w systemie ogrzewania obiektów budowlanych.

3. NIEMIEC Witold, STACHOWICZ Feliks, SZEWCZYK Mariusz, TRZEPIECIŃSKI Tomasz - Analiza możliwości kompleksowego wykorzystania OZE w gospodarstwie agroturystycznym.

4. OlCHOWlK Jan M. - Czy energia słoneczna może zabezpieczyć w energię elektryczną Lubelszczyznę?

5. PISAREV Vyacheslav, CZARNIK Grzegorz- Analiza ekonomiczna wykorzystania układu kogeneracyjnego dla małych osiedli (wsi).

6. RYBAK-WllUSZ Elżbieta, PRUC Krzysztof - Izolacja przewodów ogrzewania powietrznego w aspekcie wymagań techniczno-prawnych.

1. SUlIMA Romuald - Promocja energetyki słonecznej w projektach Ekofunduszu.

8. TOMASZEWSKI Robert, OlCHOWIK Jan M., ADAMCZYK Jerzy - Analiza klimatyczna Polski południowo-wschodniej a możliwości wykorzystania energii słońca.

SESJA VI
Teoretyczne rozważania energetyczne
(piątek. 28. V. 2010 r. godz: 1700 - 1900)

1. BIAlIK Wojciech, Gil Stanisław, MOCEK Piotr - Optymalizacja numeryczna konstrukcji akumulatora energii cieplnej o współpracy z kolektorem słonecznym.

2. CHWlEDUK Dorota A. - Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego transportu ciepła przez przegrody nieprzezroczyste.

3. HEIM Dariusz, JANICKI Marcin - Korzyści energetyczne zastosowania wentylowanych fasad podwójnych w warunkach klimatycznych Polski środkowej.

4. HEIM Dariusz, KlEMM Katarzyna, SZCZEPAŃSKA Eliza - Metoda oceny komfortu cieplno-wizualnego w sztucznym środowisku pracy.

5. KOSSECKA Elżbieta, KOŚNY Jan - Dynamie thermal performance of the frame wall with PCM-enhanced thermal insulation.

6. MIĄSIK Przemysław - Numeryczna symulacja procesów termicznych zachodzących w przegrodzie budowlanej.

7. OBSTAWSKI Paweł, CZEKALSKI Dariusz, KORUPCZYŃSKI Rafał - Analiza jakości regulacji pracą segmentu słonecznego z wykorzystaniem regulatora PlO.

8. PEŁCZYŃSKI Janusz - Jakościowa analiza wpływu akumulacji ciepła na przebieg wymiany termicznej między przegrodą a pomieszczeniem.

9. SZKARŁAT Kamil, MRÓZ Tomasz - Analiza porównawcza metod optymalizacji regulacji temperatury w budynku pasywnym na podstawie wyznaczenia obciążeń.

SESJA VII
Wybrane zagadnienia energeryki odnawialnej. ochrony środowiska i biomasy
(sobota, 29. V. 2010 r. 830 - 1030)

1. BEDNARSKA Anita, STĘPlEN Andrzej - Biopaliwa emulsyjne do zasilania źródeł ciepła małej i średniej mocy.

2. CZEKALSKI Dariusz, OBSTAWSKI Paweł, KORUPCZVŃSKI Rafał - Mikroelektrownia wodna jako producent energii na potrzeby własne - studium przypadku.

3. DUDA Michał, CHlUDZIŃSKI Daniel - Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej na przykładzie biogazowi w Pau~nitz w południowych Niemczech.

4. FIEDUCIK Jolanta, GAWROŃ SKI Adam - Suszenie i spalanie osadów ściekowych jako metoda ich utylizacji na przykładzie spalarni w Olsztynie.

5. HAJTO Marek, GÓRECKI Wojciech - Możliwości zagospodarowania wód termalnych w rejonie powiatu gorlickiego.

6. JANOWSKI T., HOlUK M. - Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł w mikrokogeneracji.

7. KORUPCZVŃSKI Rafał, CZEKALSKI Dariusz, OBSTAWSKI Paweł - Ocena zmienności zasobów energii wiatrowej w rejonie RZD SGGW Żelazna.

8. lESIECKA-GOMUŁA Magdalena, lESIECKI Janusz - Hydrozespół nowej generacji w budowie mikroelektrowni na górskich ciekach.

9. TURLEJ Zbigniew - Prozdrowotne środowisko świetlne we wnętrzu.

 

Komitet Naukowy:

 prof. Elżbieta Kossecka  - Przewodnicząca Komitetu, Kierownik Zakładu Problemów Eko-Budownictwa,   Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa
 
 prof. Dorota Chwieduk   - Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, IPPT PAN, Politechnika Warszawska 

 prof. Wojciech Dzieniszewski  - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 

 prof. Piotr Klemm  - Kierownik Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka 

 prof. Wojciech Marks   - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 

 prof. Halina Garbalińska - Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w  Szczecinie, Kierownik Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych,  Kierownik Zakładu Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
 
 prof. Jan Olchowik  - Dyrektor Instytutu Fizyki Politechniki Lubelskiej, Kierownik Zakładu Fizyki Technicznej 

 prof. Henryk Nowak  - Kierownik Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania, Politechnika Wrocławska 

 dr Dariusz Heim  - Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka,  Prezes Stowarzyszenia IBPSA - POLAND
 
 dr Ryszard Wnuk - Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, Warszawa

 Komitet Organizacyjny:

 prof. Lech Lichołai - Przewodniczący Komitetu

 prof. Marek Gosztyła

 dr Aleksander Starakiewicz

 mgr Joanna Krasoń - Sekretarz organizacyjny

 mgr Bernardeta Dębska

 mgr Przemysław Miąsik

 mgr Jerzy Szyszka

  Informacji udziela Joanna Krasoń, tel. (17) 865 17 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Opłata konferencyjna wynosi 980 zł brutto.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.