PN-EN 14351-1:2006(U)
Właściwosci eksploatacyjne i klasyfikacja okien

Opublikowana w maju 2006 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny Norma Europejska PN-EN 14351-1:2006 (U) Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących ognioodporności ogniowej i/lub dymoszczelnosci jest do czasu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich jako normy zharmonizowanej, tylko prawem technicznym.

Pomimo tego, a przede wszystkim ze względu na fakt, że zawiera wszystkie wymagania, klasyfikację i oznaczenia dotyczące okien i drzwi, jej treść powinna być znana szerokiemu gronu zainteresowanych procesami budowlanymi z zakresu stolarki i ślusarki budowlanej. Jak powyżej przedstawiono, norma została opublikowana w postaci normy uznaniowej w języku angielskim, lecz przewiduje się, że we wrześniu 2006 r. zostanie ogłoszona w kraju ankietyzacja powszechna projektu PN-EN 14351-1 w języku polskim, a projekt będzie dostępny w PKN.

W dalszej części publikacji przedstawiono zakres normy w odniesieniu do właściwości eksploatacyjnych i klasyfikacji okien.

Uwagi szczegółowe
Omawiana Europejska Norma wyrobu podaje, że wymagania dotyczące okien zostały określone i wyrażone w rozdziale 4 ''Właściwości eksploatacyjne i wymagania specjalne''. W postanowieniach ogólnych tego rozdziału podano poniżej przedstawione trzy uwagi.

Uwaga 1
Nie wszystkie te właściwości (przedstawione w omawianej normie) odnoszą się do każdego wyrobu lub do wszystkich zamierzonych zastosowań finalnych. Tam, gdzie dane właściwości są wymagane, w niniejszej Normie Europejskiej podano środki do ich określania i sposoby wyrażania wyników, jak również oceny zgodności. Oznacza to, że okna powinny minimalnie spełniać tylko te wymagania, które wynikają z przypisanego systemu oceny zgodności. System oceny zgodności jest zależny od zamierzonego zakresu stosowania i jest podany w załączniku ZA do normy.

Uwaga 2
Kolejność, w której właściwości są podane w normie, nie odzwierciedla hierarchii ważności lub sekwencji badań.

Uwaga 3
Na końcu rozdziału 4 normy podane są wymagania specjalne, które dotyczą tylko pewnych wyrobów.

Wymagania
Odporność na obciążenie wiatrem Ten podrozdział normy podaje, że badanie okien ustalające ich odporność na obciążenie wiatrem powinno być prowadzone według PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania. Ugięcie elementów ramy (np. nadproża/ślemion i słupków okiennych) powinno być określone przez obliczenie lub przeprowadzenie badania (metoda referencyjna).

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być wyrażone zgodnie z normą PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. Badania i klasyfikacja przepuszczalności powietrza, które odnoszą się do normy PN-EN 12210:2001, powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi przepuszczalności powietrza, określonymi w dalszej części omawianej normy. Producent powinien ponadto zapewnić informacje umożliwiające ustalenie nośności wypełnienia okna np. poprzez podanie grubości i rodzaju szkła. Jeżeli na konkretne wypełnienie istnieje Norma Europejska, to nośność wypełnienia powinna być określana zgodnie z tą normą.

Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenia trwałe
Przy tym wymaganiu w normie jest zapis, że producent powinien zapewnić informacje wystarczające do ustalenia nośności wypełnienia np. informacje dotyczące grubości i rodzaju szkła. Zapisano także uwagę, że jeżeli są dostępne odpowiednie Normy Europejskie, to zaleca się, aby nośność wypełnienia była określona zgodnie z tymi Normami Europejskimi.

Właściwości ogniowe
Właściwości ogniowe określone w omawianej normie dotyczą tylko okien dachowych o odporności na działanie ognia zewnętrznego. Wymagania odnoszą się do:
·  reakcji na ogień - okna dachowe (materiały stosowane w oknach dachowych) powinny być badane i klasyfikowano zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień; ·  właściwości związanych z oddziaływaniem ognia zewnętrznego - okna dachowe powinny być badane i klasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 13501-5:2006(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachu.

 

Wodoszczelność
W normie podano, że badanie wodoszczelności powinno być prowadzone zgodnie z procedurami określonymi w PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność.

Klasyfikacja. Dla przypomnienia podać można, że wymieniona norma zawiera klasyfikację według metod badań:
·  metoda A – odpowiednia dla wyrobów, które są wystawione całkowicie na działanie czynników atmosferycznych;
·  metoda B – odpowiednia dla wyrobów częściowo osłoniętych.

Badanie wodoszczelności zestawów okienno-drzwiowych powinno być przeprowadzone na całych zestawach lub na ich poszczególnych elementach. W drugim przypadku oznaczenie zestawu powinno być ustalone w oparciu o element (elementy) o najbardziej niekorzystnych osiągach.


Substancje niebezpieczne
W zakresie tym w normie znajduje się zapis, że na ile umożliwia to stan techniczny, to producent powinien określić w wyrobie te materiały, które mogą ulegać emisji lub migracji podczas normalnego zamierzonego użytkowania, i w których przypadku emisja lub migracja do otoczenia jest potencjalnie niebezpieczna dla higieny, zdrowia lub środowiska. Producent powinien także określić ich zawartość i złożyć odpowiednią deklarację zgodnie z wymaganiami prawnymi zamierzonego kraju przeznaczenia.

W załączniku ZA normy PN-EN 14351-1:2006(U) podany jest adres internetowy informacyjnej bazy danych zawierającej europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące substancji niebezpiecznych.


Odporność na uderzenia
Okna wyposażone w oszklenie lub wypełnione innymi materiałami tłukącymi się powinny być badane, a wyniki powinny być wyrażone według zasad podanych w PN EN 13049:2004 Okna. Uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. Tam gdzie to ma znaczenie, badanie powinno być przeprowadzone z obu stron okna.

Dodać można, że PN-EN 13049:2004 obejmuje klasyfikację polegającą na ustalenia wysokości spadania elementu uderzającego, przy której nie następuje niedozwolone uszkodzenie. Występują klasy od 1 do 5, które odpowiadają wysokości spadania od 200 do 950 mm.

Nośność urządzeń zabezpieczających Urządzenia zabezpieczające (np. zaczepy/zapadki utrzymujące i odwracające skrzydło, ograniczniki i urządzenia mocujące – do celów czyszczenia), jeżeli je przewidziano w wyrobie, zazębione zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta, powinny być w stanie utrzymać skrzydło okienne na swoim miejscu przez 60 sekund, gdy do tego skrzydła przyłożone jest – w sposób najbardziej niekorzystny (np. położenie, kierunek) – obciążenie 350 N.

Ta wytrzymałość progowa powinna być wykazana za pomocą badań przeprowadzonych według Normy Europejskiej PN-EN 14609:2005(U) Okna. Oznakowanie odporności na skręcanie statyczne (metoda referencyjna) lub za pomocą obliczeń.


Właściwości akustyczne
W tym podrozdziale normy podano, że izolacyjność akustyczna powinna być określona wg Normy Europejskiej EN ISO 140-3 (metoda referencyjna), która nie weszła jeszcze do katalogu Polskich Norm, nawet jako uznaniowa (w języku oryginału) lub – dla specyficznych typów okien – zgodnie z załącznikiem B.

Wyniki badań powinny być oceniane według zasad podanych w PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Wspominany załącznik B podaje, że izolacyjność akustyczna okien pojedynczych (definicja podana w PN-EN 12519:2005(U) Okna i drzwi – Terminologia – p.2.2.10) wyposażonych w szyby zespolone izolacyjne – oznaczane skrótem IGU – może być określona za pomocą wartości tabelarycznych, przedstawionych w odpowiednich tablicach.

Wyniki powinny być wyrażone zgodnie z cytowaną już normą PN-EN 717-1:1999. Wartości izolacyjności akustycznej Rw≥39 dB lub Rw+Ctr≥35 dB powinny być określone z zastosowaniem badań.

Zasady rozszerzenia i ekstrapolacji wyników dla wartości izolacyjności akustycznej odniesione do wielkości okna przedstawione są w odpowiednich tablicach, a oznaczają one zasady dotyczące dopuszczalnych zmian komponentów bez zmiany wartości (zasada rozszerzenia) lub dotyczące zmiany wartości spowodowanej zmianą rozmiaru wyrobu (zasada ekstrapolacji).

Samo badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z podaną już normą EN ISO 140-3 na zalecanej próbce o wymiarach 1,23×1,48 m (odpowiadająca rozmiarom otworu badawczego 1,25×1,50 m). Okna o innych rozmiarach mogą być stosowane do badania, jeżeli to jest właściwe.


Przenikalność cieplna
Przenikalność cieplna okien, zgodnie z omawianą normą powinna być wyznaczana z zastosowaniem:
·  PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona → Tablica F1 lub drogą obliczeń, na podstawie:
·  PN-EN ISO 10077-1:2002, albo:
·  PN-EN ISO 10077-1:2002 i PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2 : Metoda komputerowa dla ram lub metodą skrzynki grzejnej na podstawie:
·  PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1 – Kompletne okna i drzwi, albo:
·  PN-EN ISO 12567-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 2 – Okna dachowe oraz inne projektowane okna zależnie od tego, które z nich są właściwe.

Norma PN-EN 12567-1:2004 powinna być stosowana jako metoda referencyjna dla okien elewacyjnych, a PN-EN ISO 12567-2:2006(U) jako metoda referencyjna dla okien dachowych.

Symbolem zbiorczym dla współczynników przenikania ciepła okna jest Uw, którego równoważnymi symbolami są: Ust – stosowany w normie PN-EN ISO 12567-1:2004 i Um stosowany w normie PN-EN ISO 12567-1:2004 i Um stosowany w normie PN-EN ISO 12567-3:2006(U).


Właściwości związane z promieniowaniem
Określenie całkowitej przenikalności energii słonecznej i przenikalności świetlnej oszkleń półprzezroczystych powinno być prowadzone według
·  PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia lub jeśli to właściwe według
· PN-EN 13363-1:2005 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem. Obliczenie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła. Część 1: Metoda uproszczona; lub
· PN-EN 13363-2:2005(U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem. Obliczanie współczynnika promieniowania słonecznego i światła. Część 2: Szczegółowa metoda obliczania” (metoda preferencyjna).


Przepuszczalność powietrza
Norma podaje, że powinny być przeprowadzone dwa badania przepuszczalności powietrza według normy PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza.

Metoda badania:
· z dodatnimi ciśnieniami próbnymi,
· z ujemnymi ciśnieniami próbnymi.

Badania przepuszczalności powietrza dla zestawów okienno-drzwiowych powinny być przeprowadzone na zestawie lub na jego poszczególnych elementach. W drugim przypadku przepuszczalność powietrza zestawu okienno-drzwiowego powinna być obliczana jako suma przepuszczalności poszczególnych elementów i ich połączeń.

Wynik badania, zdefiniowany jako średnia liczbowa z dwóch wartości przepuszczalności powietrza wyrażonych w (m³/h) i zmierzonych dla każdego stopnia ciśnienia, powinien być wyrażony według normy PN EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalności
powietrza. Klasyfikacja
.

Klasyfikacja oparta jest na porównaniu przepuszczalności powietrza badanej próbki w odniesieniu do powierzchni całkowitej oraz przepuszczalności powietrza w odniesieniu do długości szczeliny otworu i obejmuje klasy od 0 (dla której nie przeprowadza się badań) do klasy 4.


Trwałość
Ten podrozdział normy PN-EN 14351-1:2006(U) jest podzielony na dwa punkty:
1. Postanowienie ogólne;
2. Trwałość pewnych właściwości.

W pierwszym punkcie podano, ze Producent powinien zapewnić informacje dotyczące konserwacji oraz części podlegających wymianie. Producent powinien także zadeklarować, z jakich gatunków materiałów wyrób jest wykonany i jakie zastosowanie powłoki i/lub środki ochronne.

Deklaracja powinna dotyczyć wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobu w jego zamierzonych użytkowaniu. Wyjątkiem mogą być te części składowe okien, które spełniają wymagania indywidualnych norm wyrobu jak okucia, uszczelki itp. Tam, gdzie to możliwe, to Producent powinien powoływać Normy Europejskie.

Powinien także – stosując odpowiedni dobór materiałów (łącznie z powłokami, zabezpieczeniem, składem i grubością), elementów składowych i metod montażu – zapewnić trwałość jego wyrobu w uzasadnionym ekonomicznie okresie eksploatacji, z uwzględnieniem wydanych przez niego zaleceń dotyczących konserwacji.

Dodano również uwagę, że trwałość okien zależy od długotrwałych właściwości pojedynczych elementów składowych i materiałowych, jak również montażu wyrobu i jego konserwacji. Specyfikacji i klasyfikacji poszczególnych materiałów i komponentów należy szukać w odnośnych normach dotyczących materiałów i elementów składowych.

Drugi punkt podrozdziału podaje, że trwałość poniższych właściwości w odniesieniu do okien powinna być zapewniona w następujący sposób:
·  wodoszczelność i przepuszczalność powietrza – trwałość tych właściwości zależy głównie od uszczelek, które powinny być wymienialne.
·  przenikalność cieplna – trwałość niniejszej właściwości jest głównie związana z długotrwałością parametrów oszklenia, zwłaszcza szyb zespolonych izolacyjnych, a szkło spełniające wymagania wymienionych w załączniku C norm, powinno być uważane za spełniające wymagania dotyczące trwałości.


Siły operacyjne
W normie podano, ze okna uruchamiane ręcznie powinny być badane zgodnie z procedurami zawartymi w normie PN-EN 12046-1:2004(U) Siły operacyjne. Metoda badań. Część 1: Okna. Wyniki badań powinny być wyrażone według zasad określonych w normie PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.

Norma ta podaje klasyfikację sił operacyjnych w odniesieniu do skrzydła oraz okuć i przewiduje klasy 0, 1, 2 oraz klasyfikację wytrzymałości mechanicznej (odporność na obciążenia pionowe i okręcenie statyczne), która obejmuje klasy od 0 do 4. Dla klas 0 nie przewiduje się żadnych obciążeń lub odporności.


Wytrzymałość mechaniczna
W zakresie tego wymogu okna powinny być badane według norm :
·   PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznakowanie odporności na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła,
·   PN-EN 14609:2005(U) Okna. Oznakowanie odporności na skręcanie statyczne.

Przed tymi badaniami oraz po tych badaniach okna uruchamiane ręcznie powinny być także badane według normy PN-EN 12046-1:2004(U) Siły operacyjne. Metoda badań. Część 1: Okna. Wyniki wszystkich wymienionych badań powinny być wyrażone zgodnie z wymienioną przy „siłach operacyjnych” normą PN-EN 13115:2002.


Wentylacja
Urządzenia do przepływu powietrza zintegrowane z oknem powinny być badane według normy PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. Połączenia i otwory nie podlegające badaniu powinny być zaklejone taśmą.

Wyniki powyższych badań powinny obejmować:
·   charakterystykę przepływu powietrza (K) i eksponentę (wykładnik) przepływu (n):
·   natężenie przepływu powietrza przy różnicy ciśnień o wielkości 4, 8, 10 i 20 Pa.

Dodano tutaj uwagę, że mogą być ustalone dodatkowe różnice ciśnień.

Wielkość objętościowego natężenia przepływu powietrza qv powinna być wyznaczona przy pomocy wzoru:


qv = K(Δ p)n


gdzie:
K – charakterystyka przepływu powietrza dla urządzenia ;
n – eksponenta (wykładnik) przepływu;
Δp – różnica ciśnień.

Po tym zapisie jest następujące uwaga: oddzielne urządzenia, przeznaczone do zainstalowania w okna w późniejszym terminie, nie są objęte niniejszą Normą Europejską.


Kuloodporność
Po badaniach przeprowadzonych według normy PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań, właściwości dotyczące kuloodporności okien powinny być wyrażone zgodnie z zasadami przedstawionymi w normie PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja.

 

Odporność na wybuch
Dla określenia tej właściwości należy przeprowadzić badania według norm:
·  PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 1: Rura uderzeniowa;
·  PN-EN 13124-2:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 2: Próba poligonowa.

Odporność na wybuch okien powinna być wyrażona zgodnie z normami:
·  PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Część 1: Rura uderzeniowa;
·  PN-EN 13123-2:2004(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Część 2: Próba poligonowa.


Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Badanie wielokrotnego otwierania i zamykania okien powinno być prowadzone według wymogów określonych w normie PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwierania i zamykanie. Metoda badania. W normie tej podano, że badanie obejmuje ościeżnicę, skrzydła (łącznie z elementami pomocniczymi) i wszystkie podstawowe okucia, łącznie z okuciami manewrującymi. Zakłada się, że cykl roboczy przenosi ruch na takie okucia, jak zawiasy, ograniczniki, przeciwwagi i inne mechanizmy.

Wyniki badań tej odporności powinny być wyrażone zgodnie z norma PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.


Zachowanie się między różnymi klimatami
W omawianej normie zapisano, że badania klimatyczne okien z ościeżnicami wykonanymi z kombinacji różnych materiałów, powinno być prowadzone według prenormy (normy do tymczasowego stosowania) ENV 13420, która nie została wprowadzona do katalogu Polskich Norm. W chwili obecnej opracowano już projekt Normy Europejskiej prEN 13420. Dodano również uwagę, że prenorma ENV 13420 nie może być stosowana do oceny rutynowej kontroli jakości, jak również nie ma zastosowania do rozwiązań tradycyjnych.


Odporność na włamanie
Badania odporności na włamanie okien należy przeprowadzić według prenorm:
·  ENV 1628:1999 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne;
·  ENV 1629:1999 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne;
·  ENV 1630:1999 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.

Wyniki z tych badań powinny być wyrażone zgodnie z zasadami podanymi w prenormie ENV 1627:1999 i ENV 1628:1999 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.

Wymienione prenormy nie zostały wprowadzone do Katalogu Polskich Norm, a wiec nie są opublikowane.


Wymagania specjalne
W tym zakresie norma podaje wymagania dla okien z napędem, które obejmują:
1. Bezpieczeństwo użytkowania
Jednostki napędowe oraz inne okucia i elektryczne elementy składowe instalowane w oknach o napędzie elektrycznym powinny być zaprojektowane, badane i kontrolowane zgodnie z normą PN-EN 60335-2-103:2004(U) Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-103. Wymagania szczegółowe dotyczące układów napędowych do bram, drzwi i okien.

Sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny do okien dodatkowo powinien być zaprojektowany, badany i kontrolowany zgodnie z normą PN-EN 12453:2002 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania, szczególnie z p. 5.2.3 oraz 5.2.4.
2. Inne wymagania
Napędy elektryczne powinny być zaprojektowane, badane i kontrolowane zgodnie z normami:
·  PN-EN 6100-6-3:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-3: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionym.
·  PN-EN 6100-6-1:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-1: Normy ogólne. Wymagania dotyczące odporności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym.

Zapisano w tym miejscu normy uwagę, że jeżeli wyrób jest przeznaczony do specjalnych zastosowań, lokalizacji itp., to mogą mieć zastosowanie inne normy.


Klasyfikacja
Ten rozdział podaje, że zestawienie klasyfikacji właściwości okien objętych Normą Europejską PN-EN 14351-1:2006(U) podano w tablicy 1, której wypis przedstawiono na końcu publikacji.

Ponadto zawarto w nim kilka uwag, z których najważniejsze wraz z ewentualnym komentarzem przedstawiono poniżej:

1. Właściwości podane w kolumnie pionowej tablicy 1 są niezależne od siebie (koincydentalne). Producent powinien wyszczególnić, które właściwości zostały określone i podać deklarowany poziom osiągów. Dana właściwość powinna być określona zarówno za pomocą jej nazwy, jak i numeru referencyjnego podanego w pierwszej kolumnie tablicy.

W celu umożliwienia kompletatorowi określenia czy wyrób jest – czy nie jest – odpowiedni do podanego zamierzonego zastosowania, producent powinien zapewnić niezbędny opis wyrobu, np. zamierzone użytkowanie, asortyment wyrobu, zakres zastosowań, informacje dotyczące trwałości.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu może być wyrażone za pomocą pojęć ogólnych, w miarę możliwości za pomocą odwołań do określonych właściwości.

3. Zaleca się, aby przy określeniu wymaganych poziomów właściwości eksploatacyjnych (klas/właściwości deklarowanych) okien dla danego zastosowania finalnego (np. lokalizacji, przeznaczenia i wielkości budynku) kompletator wziął pod uwagę zamierzone użytkowanie, np. o ochronę przed hałasem, utratę ciepła, warunki klimatyczne.

Powinno być spełnione każde określone wymaganie, tzn. „profil właściwości” powinien być zgodny z „profilem wymagań” lub od niego korzystniejszy. W przeciwnym razie wyrób nie jest wystarczająco sprawny dla danego finalnego zastosowania, np. jeżeli cecha nie została określona, a obowiązują przepisy krajowe, które wymagają podania wartości jako części przepisowego oznakowania tej cechy dla danego budynku.

4. Nieprzydatność jakiegoś wyrobu do danego zastosowania finalnego nie wyklucza przydatności tego wyrobu do innego, określonego zastosowania. Jest to przedmiotem badania w każdym, indywidualnym przypadku.

5. Wytyczne dotyczące właściwości poziomów osiągów różnych przeznaczeń i lokalizacji można znaleźć w dokumentach krajowych. 

inż. Zbigniew Czajka
ITB Oddział Wielkopolski, Poznań

 Klasyfikacja właściwości okien (wypis z tablicy 1 normy)
 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.