Bramy przeciwpożarowe spełniają istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych, stanowiąc zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia pożarowego o określonej odporności ogniowej.

 

Rozwiązania techniczne tych wyrobów, w tym także wielkogabarytowych i wyposażonych dodatkowo w drzwi przejściowe, umożliwiają komunikację pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi w budynkach oraz tworzą bezpieczną drogę dostępu dla towarów i pojazdów, a także drogę ewakuacji dla osób znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach.

  

Zagadnienia ogólne

 

Uregulowania prawne stosowania

Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia budownictwa w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 92, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Bardziej szczegółowym dokumentem, odnoszącym się bezpośrednio do wyrobów budowlanych, jest kolejna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).

 

W obu ustawach zostały wprowadzone zmiany uwzględniające postanowienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Rozporządzenie Nr 305/2011 wymaga dostosowania krajowych przepisów do jego postanowień, w tym w zakresie zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznakowania CE wyrobów objętych zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

 

Zgodnie z powyżej wymienionymi dokumentami, wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu m.in.: 

- gdy jest oznakowany CE, co oznacza, że jest objęty normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną (system europejski),

- gdy jest oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, że wyrób nie jest objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a producent sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych, zadeklarowanych zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową aprobatą techniczną, a od 2017 r. – krajową oceną techniczną (system krajowy).

 

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza ponadto do jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, oraz zgodnej z odpowiednimi przepisami.

 

W świetle powyżej przedstawionych uregulowań prawnych, obecnie (luty 2016 r.) nie można jeszcze bram przeciwpożarowych znakować CE, gdyż nie została dotychczas dokonana harmonizacja stosownej normy wyrobu. Zaznaczyć należy, że już w 2014 r. wprowadzono do Katalogu Polskich Norm normę PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Jednak do czasu jej harmonizacji, wprowadzanie bram przeciwpożarowych do obrotu w Polsce jest możliwe tylko po ich oznakowaniu znakiem budowlanym, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2002 r. o wyrobach budowlanych.

 

 

Podstawowe wymagania i badania

Norma PN-EN 16034:2014-11 zawiera wymagania eksploatacyjne i związane z bezpieczeństwem, które odnoszą się do wszystkich wyrobów przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, przeznaczonych do stosowania w przegrodach ogniowych i/lub dymoszczelnych i/lub na drogach ewakuacyjnych, w tym bram przeciwpożarowych. Ponadto opisuje wszystkie charakterystyczne właściwości drzwi, bram i okien otwieralnych związanych z odpornością ogniową i dymoszczelnością.

 

Jednak na jej podstawie nie można zdefiniować danego wyrobu przeciwpożarowego w kompleksowy sposób, gdyż niezbędne jest zadeklarowanie, albo udowodnienie przez uzyskanie odpowiednich wyników stosownych badań, podstawowych charakterystyk określonych w normach wyrobów bez właściwości dotyczących odporności ogniowej. Takim dokumentem w odniesieniu do bram jest norma PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.

 

Bramy przeciwpożarowe powinny być zdolne do osiągnięcia takiego położenia zamkniętego, w którym zapewniałyby uzyskanie deklarowanej skuteczności działania w zakresie odporności ogniowej lub dymoszczelności. Badanie odporności ogniowej przeprowadza się na specjalnie wybranej próbce, zgodnie z wymaganiami normy badawczej PN-EN 1634-1:2014 Badanie odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych. Część 1: Badanie odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien.

 

Przeprowadzające badania laboratorium określa odporność ogniową na podstawie porównania zakresu zastosowania podanego przez zlecającego (producenta) i zakresu zastosowania według wyników badań zdefiniowanych w wymienionej normie badawczej. Element próbny powinien być wyposażony w reprezentatywne wykończenie powierzchni oraz okucia budowlane i wyposażenie. Podczas badania odporności ogniowej są sprawdzane kryteria, takie jak szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa oraz promieniowanie.

 

(...)

 

Zgodnie z normą PN-EN 16034:2014-11 zamknięcia przeciwpożarowe, oprócz badań dotyczących m.in. odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, powinny zostać poddane także badaniom funkcjonalnym, w celu sprawdzenia ich zdolności do samoczynnego zamykania oraz zdolności do zwolnienia (jeśli jest to wymagane).

 

Zdolność do samoczynnego zamykania należy obligatoryjnie weryfikować w przypadku każdego wyrobu objętego powyżej przedstawianą normą. Badanie polega głównie na tym, że na elemencie próbnym przeprowadza się 25 cykli otwierania/zamykania skrzydła tego elementu. 

 

Z kolei zdolność do zwolnienia sprawdza się tylko w przypadkach, gdy wyrób przeciwpożarowy jest wyposażony w element utrzymujący go w stałej pozycji. Taka sytuacja występuje w odniesieniu do bram przeciwpożarowych, które w trakcie normalnego użytkowania są utrzymywane w pozycji otwartej, a zamykają się jedynie w przypadku zaistnienia pożaru.

 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16034:2014-11, sprawdzenie zdolności zwolnienia należy wykonać przed badaniem odporności ogniowej przez trzykrotne zasymulowanie sygnału pożarowego (np. przez odcięcie dopływu prądu). Każdy zasymulowany sygnał powinien spowodować pełne zamknięcie bramy.

 

Funkcjonuje jeszcze norma PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja, przedstawiająca w szczegółowy sposób problematykę właściwości odporności ogniowej wyrobów, w tym bram przeciwpożarowych. W normie określono wymagania i metody oceny zgodności niezbędne do wykazania, że zamierzona zdolność odporności ogniowej może być przyjęta dla całego założonego okresu trwałości użytkowej. W tym celu zawarto w niej wymagania funkcjonalne i metody badań/kontroli przewidziane dla wykazania trwałości funkcji samoczynnego zamykania oraz zdolności do działania, w połączeniu z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością.

 

Oprócz norm związanych z odpornością ogniową drzwi, bram i otwieralnych okien, istnieją jeszcze przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów i zainstalowanych w nich wyrobów budowlanych. Najistotniejszym z nich jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Z rozporządzenia wynika szereg wymagań, w tym m.in., że ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi (bram) przeciwpożarowych. 

 

W stosownej tabeli podane są klasy odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć przeciwpożarowych (zaliczyć do nich należy bramy), które w zależności od klasy pożarowej budynku powinny wynosić od EI 30 do EI 120. Bramy o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Ponadto bramy zainstalowane na drogach ewakuacyjnych powinny być wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

  

Bramy przeciwpożarowe FST

 

Rozwiązanie konstrukcyjne 

Jednym z bardziej nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych są w tym zakresie przeciwpożarowe bramy przesuwne FST systemu TORTEC, które uhonorowano Złotym Medalem MTP na odbywających się w tym roku, w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2016.

 

Firma Hörmann oferuje te bramy m.in. typu FST 30/FST 60 w klasie odporności ogniowej EI2 30/EI2 60, w odmianach: jedno- i dwuskrzydłowych przesuwnych oraz w wersji teleskopowej. Dla tych wyrobów, producent uzyskał Aprobatę Techniczną ITB AT- 15-8266/2013 Przeciwpożarowe bramy przesuwne i teleskopowe systemu TORTEC.

 

Powyższe bramy składają się z następujących głównych elementów: skrzydła (dwóch skrzydeł) zawieszonego na górnej szynie jezdnej, przymyku (profilu) labiryntowego i przymyku (profilu) wlotowego, zespołu jezdnego oraz przeciwwagi. 

 

Ruch skrzydła odbywa się za pomocą przesuwających się po szynie wózków jezdnych z łożyskowanymi rolkami. Ponadto brama może być wyposażona w stosowny mechaniczny napęd elektryczny oraz w rozwierane drzwi przejściowe. 

 

Powyższa Aprobata Techniczna obejmuje następujący asortyment wymiarowy (pomiar w świetle przejścia) bram przeciwpożarowych typu FST 30/FST 60:

- bramy przesuwne liniowo jednoskrzydłowe:

-- szerokość (LW) od 1000 do 12000 mm,
-- wysokość (HW) od 2000 do 7500 mm,

- bramy przesuwne liniowo i teleskopowe dwuskrzydłowe:

-- szerokość od 1500 do 12000 mm,

-- wysokość od 2000 do 7500 mm.

 

Maksymalna powierzchnia przeciwpożarowej bramy przesuwnej typu FST, zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8266/2013 nie powinna być większa niż 36 m². W innych przypadkach wymagane są procedury tzw. „jednostkowego zastosowania (dopuszczenia)”. 

 

Przeciwpożarowe bramy systemu TORTEC mogą mieć wbudowane jedne lub dwoje rozwieranych drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach w świetle przejścia:

- szerokość – od 625 do 1200 mm,

- wysokość – od 1750 do 2100 mm.

 

W odniesieniu do bram wyposażonych w drzwi przejściowe występują pewne ograniczenia wymiarowe, polegające na określeniu minimalnych wymiarów wynoszących:

- szerokość – 1650 mm (brama jednoskrzydłowa) lub 2750 mm (brama dwuskrzydłowa),

- wysokość – 2100 mm.

 

W zależności od przeznaczenia i powierzchni, bramy mogą być otwierane ręcznie przy pomocy uchwytu muszlowego lub pałąkowego, natomiast zamykanie następuje samoczynnie pod wpływem mechanizmu przeciwwagi.

 

Bramy wyposażone w napęd elektryczny otwierają się i zamykają automatycznie po podaniu sygnału ze sterownika, jednak w razie zaistnienia pożaru zamykają się zawsze – analogicznie jak w przypadku obsługi „ręcznej” – samoczynnie, za pomocą mechanizmu przeciwwagi. Po podaniu sygnału z centrali pożarowej „spada” pole elektromagnetyczne na cewce elektromagnesu, rozprzęgając tym samym mechanizm jezdny bramy od napędu elektrycznego.

 

W konsekwencji następuje przy pomocy siły przeciwwagi zamknięcie bramy, z jednoczesnym utrzymaniem stabilnej prędkości zamykania, uzyskanej dzięki specjalnemu regulatorowi szybkości zamykania.

 

Jednoskrzydłową przesuwną bramę przeciwpożarową systemu TORTEC typu FST 30, prezentowaną na tegorocznych targach BUDMA w Poznaniu, przedstawiono na fot. 1.

 

 

2016 12 26 1

Fot. 1. Jednoskrzydłowa przesuwna brama przeciwpożarowa system TORTEC typu FST 30

 

 

Skrzydła tych bram składają się z pionowych paneli o szerokości od 196 do 1598 mm i grubości 72 mm. Panele są połączone ze sobą na „pióro – wpust”, co przedstawiono na fot. 2, oraz skręcone prętami gwintowanymi M10. Liczba prętów jest zależna od wysokości bramy i wynosi od 1 szt. - dla bramy o wysokości do 3100 mm, do 4 szt. - dla bramy o wysokości od 7201 mm.

 

Zazębiający się nasadowy profil labiryntowy paneli zapewnia dużą stabilność skrzydła bramy, jak również efektowny, jednolity wygląd, charakteryzujący się równoległym wykonaniem styków poszczególnych elementów o idealnie równej szerokości.

 

 

2016 12 27 2

Fot. 2. Połączenie paneli skrzydła bramy

 

 

Poszycie paneli wykonuje się ze stalowej blachy ocynkowanej o grubości od 0,75 do 1,0 mm, które może być polakierowane w kolorach według RAL. 

 

Panele są wypełnione następującymi materiałami izolacyjnymi:

- wełną mineralną różnych producentów, grubości 70 mm i gęstości od 10,5 kg/m² do 52,5 kg/m²,

- płytami gipsowo-kartonowymi typu BF o grubości 9,5 mm i gęstości 9 kg/m² lub grubości 20 mm i gęstości 17,2 kg/m² oraz typu F o grubości 12,5 mm i gęstości 10 kg/m² albo o grubości 15 mm i gęstości 13 kg/m²,

- płytami Promina Damplatte o grubości 5 mm i gęstości 5,5 kg/m² lub o grubości 6 mm i gęstości 6,6 kg/m² oraz płytami PROMATECT – 100 albo Promaxon typ A o grubości 20 mm i gęstości 18,4 kg/m².

 

Materiały izolacyjne stanowiące wypełnienie paneli są sklejone z blachami poszycia stosownym klejem poliuretanowym. Poziomy i pionowy przekrój przeciwpożarowej bramy systemu TORTEC w wersji jednoskrzydłowej przedstawiono na rys. 1 oraz rys. 2. 

 

 

2016 12 27 1

Rys. 1. Przekrój poziomy jednoskrzydłowej bramy systemu TORTEC

 

2016 12 28 1

 

Rys. 2. Przekrój poziomy jednoskrzydłowej bramy systemu TORTEC

 

 

W poszczególnych panelach skrzydła bramy mogą być zainstalowane przeszklenia o wymiarach nie większych niż: szerokość – 524 mm i wysokość – 1024 mm. Przeszklenia te wykonuje się z szyb typu Pyrostop F30 lub Promat F30 o grubości 15 lub 16 mm.

 

Przymyki, zwane także profilami, labiryntowy i wpustowy są wyposażone w samoprzylepne uszczelki pęczniejące o grubości 1,5 albo 1,8 mm. 

 

Skrzydło bramy jest zawieszone na wózkach jezdnych wyposażonych w dwie rolki – cylindryczną bieżną oraz wklęsłą prowadzącą, poruszających się po, stanowiącej górną prowadnicę, nośnej szynie jezdnej. Szyna o opatentowanym kształcie, zapewniającym optymalne rozłożenie sił, wykonana jest z ocynkowanego zimnowalcowanego kształtownika stalowego.

 

Mocuje się ją do ściany lub stropu, za pomocą specjalnych konsoli lub wieszaków. Sposób mocowania nośnej szyny jezdnej bramy do ściany pokazano na rys. 2, natomiast rys. 3 przedstawia sposób mocowania do stropu. Górna prowadnica wraz z wózkami jezdnymi oraz konsole i wieszaki są osłonięte maskującą obudową, a wszystkie te elementy pokazano na fot. 3.

 

 

2016 12 29 2

Rys. 3. Sposób mocowania szyny jezdnej do stropu

 

2016 12 27 3

Fot. 3. Zespół jezdny, konsola z wieszakiem oraz maskująca obudowa

 

 

Jak już powyżej wspominano, w bramach mogą być wbudowane jednoskrzydłowe, rozwierane stalowe drzwi przejściowe, wykonane jako pełne lub przeszklone, lewe albo prawe. Ponadto mogą być otwierane w obu kierunkach – w zależności od założeń planu ewakuacji. Drzwi składają się z dwóch podstawowych elementów – ościeżnicy oraz skrzydła.

 

Płytę skrzydła wykonuje się ze stalowej blachy ocynkowanej grubości od 0,75 do 1,0 mm. Samo skrzydło wypełnione jest wełną mineralną różnych producentów o grubości 60 mm i gęstości od 9 kg/m² do 27 kg/m², płytami gipsowo-kartonowymi typu GKB lub GKF o grubości od 9,5 do 20 mm i gęstości od 9 kg/m² do 17,2 kg/m², oraz płytami Promina Damplatte, PROMATECT – 100 albo Promaxon typ A grubości od 5 do 20 mm i gęstości od 5,5 kg/m² do 18,4 kg/m². Wymienione wypełnienie jest sklejone z blachami poszycia odpowiednim klejem poliuretanowym.

 

Skrzydło drzwi może być także przeszklone, a rodzaje szkła oraz ich wymiary są takie same, jak w przypadku paneli skrzydła bramy. Ponadto ma zainstalowane samoprzylepne uszczelki pęczniejące o grubości 1,5 lub 1,8 mm.

 

Przykładowe przeszklone drzwi przejściowe, zainstalowane w przesuwnej bramie przeciwpożarowej systemu TORTEC przedstawiono na fot. 4.

 

 

2016 12 28 2

Fot. 4. Przykładowe przeszklone drzwi przejściowe zainstalowane w bramie

 

 

Drugim podstawowym elementem drzwi przejściowych jest ościeżnica, wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o grubości od 1,0 do 2,0 mm. Ościeżnica może być wykonana w wersji z progiem lub bez progu.

 

Prezentowane drzwi przejściowe są wyposażone w następujące okucia, zgodne ze stosownymi europejskimi normami wyrobu:

- dwa zawiasy , spełniające wymagania normy PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, spełniający wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań,

- klamki z rdzeniem stalowym lub uchwyt muszlowy, spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań,

- zamykacz, spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/AC:2010 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań

oraz w regulujące czopy przeciwwyważeniowe. 

 

 

Otwieranie i zamykanie bram

Otwieranie przesuwnej bramy przeciwpożarowej systemu TORTEC, nie wyposażonej w mechaniczny napęd elektryczny, następuje poprzez ręczne przesuwania skrzydła w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany budynku, za pomocą uchwytu muszlowego lub pałąkowego.

 

Ręczne przesuwanie skrzydła bramy wyposażonej w uchwyt pałąkowy pokazano na fot. 5. W zależności od sposobu wbudowania, możliwy jest przesuw w lewą lub prawą stronę. Zamykanie takiej bramy następuje samoczynnie, pod wpływem przeciwwagi z ciężarkami, przedstawionej na fot. 6.

 

 

2016 12 28 3

Fot. 5. Ręczne przesuwanie skrzydła bramy przy pomocy uchwytu pałąkowego

 

2016 12 28 4

Fot. 6. Przeciwwaga z ciężarkami

 

 

Prezentowane bramy charakteryzują się specjalnym wyposażeniem, umożliwiającym realizację funkcji wysprzęglania. Funkcja ta pozwala na dowolne pozycjonowanie skrzydła bramy. Dzięki możliwości wysprzęglania, bramę bardzo łatwo się otwiera i można skrzydło przesunąć w wymagane przez użytkownika miejsce, na przykład do szerokości umożliwiającej swobodne przejście. Jest to rozwiązanie zalecane do stosowania w przypadku bram przeciwpożarowych, często uruchamianych w ciągu dnia.

 

Przesuwne bramy przeciwpożarowe systemu TORTEC typu FST 30 mogą być wyposażone także w mechaniczny napęd elektryczny. Szybkie otwieranie i zamykanie bramy podczas codziennej eksploatacji umożliwia napęd typu SupraMatic HT. Jest on szczególnie przydatny w strefach o dużym nasileniu ruchu i nie wymaga częstej konserwacji.

 

Automatyczne otwieranie bramy następuje w systemie czuwakowym za pomocą sterownika. Zintegrowany mechanizm blokujący bezpiecznie utrzymuje skrzydło bramy w położeniu otwartym. W przypadku wybuchu pożaru, brama zamyka się automatycznie na sygnał sterownika lub w razie awarii zasilania. Sam proces zamykania jest realizowany przez ciężarki przeciwwagi. Prędkość zamykania jest stabilna i może być płynnie regulowana poprzez wbudowany w skrzynkę przeciwwagi hydrauliczny regulator prędkości., przedstawiony na fot. 7.

 

 

2016 12 29 1

Fot. 7. Hydrauliczny regulator prędkości

 

 

Przeznaczenie i warunki stosowania

Przesuwne bramy przeciwpożarowe systemu TORTEC typu FST 30 są przeznaczone do stosowania jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach budowlanych i spełniają wymagania według normy PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej, przewidziane dla klasy odporności ogniowej EI2 30.

 

Z zapisów w Aprobacie Technicznej AT-15- 8266/2013 wynika, że stosowanie powyższych bram powinno odbywać się na podstawie projektu technicznego, opracowanego z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, szczególnie wymienionego już w publikacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wbudowanie bram, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją opracowaną przez producenta i dostarczoną odbiorcom z każdą dostawą wyrobów.

 

Przeciwpożarowe bramy typu FST 30 mogą być mocowane do ścian: 

- murowanych z cegły pełnej, silikatowej, z bloczków gazobetonowych lub betonowych, o grubości nie mniejszej niż 175 mm,

- betonowych, o grubości nie mniejszej niż 140 mm.

 

 

inż. Zbigniew Czajka

 

Dariusz Potrzebski
Hörmann Polska

 

 

Literatura

Ustawa z 7.07.1994, Prawo budowlane,
Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011,
Rozporządzenie M.I. z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,
Normy: PN-EN 16034:2014-11, PN-EN 13241-1+A1:2012, PN-EN 1634-1:2014,
PN-EN 14600:2005, PN-EN 1935:2003/AC:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006,
PN-EN 1906:2012, PN-EN 1154:1999/AC:2010, PN-EN 13501-2+A1:2010;
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8266/2013,
Materiały informacyjne firmy Hörmann.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2016

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.