Początek obecnego wieku charakteryzuje się znacznym przyspieszeniem rozwoju efektywnego energetycznie budownictwa oraz poprawą charakterystyki energetycznej budynków.

 

Jest to następstwo systematycznego wzrostu cen energii, a w konsekwencji kosztów ogrzewania obiektów. Odzwierciedleniem tych tendencji jest realizacja tzw. domów pasywnych i energooszczędnych.

 

 

Ogólne zalety wyrobów

Istotą budownictwa pasywnego jest zwiększenie zysków energetycznych w budynku i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć, wszystkie ściany zewnętrzne, w tym także zamknięcia otworów budowlanych (drzwi, okna, bramy), powinny mieć bardzo niski współczynnik przenikania ciepła oraz wysokie parametry szczelności.

 

Powoduje to wyraźny wzrost zainteresowania inwestorów nowo budowanych lub remontowanych i modernizowanych mieszkań oraz całych budynków wyrobami budowlanymi o wysokich parametrach izolacyjności termicznej.

 

Jeden z najważniejszych producentów światowych w branży zamknięć otworów budowlanych – niemiecka firma HÖRMANN – opracowała i wdrożyła do produkcji nowe rozwiązania wyrobów otworowych, charakteryzujących się bardzo niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła.

 

Swoje nowatorskie rozwiązania techniczne w postaci drzwi zewnętrznych stalowych typu ThermoPro Plus oraz aluminiowych typu ThermoSafe przedstawiła na targach budownictwa w Monachium. Jednak największe uznanie fachowców zdobyły drzwi typu ThermoCarbon, których konstrukcja oparta jest o najnowocześniejszą i najbardziej zaawansowaną na dzień dzisiejszy technologię produkcji kształtowników z kompozytu na bazie karbonu wzmocnionego włóknem szklanym.

 

Dopełnieniem przedstawionego już asortymentu jest nowatorskie rozwiązanie energooszczędnej segmentowej bramy garażowej z izolowaną termicznie ościeżnicą typu ThermoFrame. Producent zastosował w konstrukcji nowoczesne kształtowniki prowadnic z wielokomorowymi podkładkami izolującymi z tworzywa sztucznego.

 

Wysokie parametry izolacyjności termicznej swych wyrobów firma HÖRMANN uzyskała m.in. dzięki ograniczeniu do minimum w konstrukcji drzwi i bram tzw. mostków cieplnych. Jest to negatywne zjawisko, polegające na istnieniu miejsc w przegrodzie budowlanej, którymi są również drzwi i bramy, w których przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż całej przegrody.

 

W miejscach mostków cieplnych i w ich pobliżu występuje niższa temperatura powierzchni zewnętrznej zamknięć budowlanych (drzwi lub bram), a na skutek różnicy temperatur (zwłaszcza zimą) może dochodzić do przekroczenia tzw. punktu rosy, co powoduje skraplanie się pary wodnej na skrzydle i ościeżnicy, a w warunkach skrajnego ochłodzenia, nawet do oblodzenia wyrobów.

 

Te niepożądane zjawiska są eliminowane poprzez zastosowanie „ciepłych” kształtowników (tj. z przekładką termiczną wykonaną z poliamidu), odpowiednią grubość skrzydła oraz właściwe uszczelnienie drzwi, np. dwustopniowymi uszczelkami wargowymi.

 

Ponadto w dolnej części kształtownika ościeżnicy mocowane są uszczelki szczotkowe, zapobiegające przedostawaniu się zimnego powietrza nawiewanego z zewnątrz do komór i szczelin między skrzydłem a ościeżnicą, powodującego wychłodzenie tych elementów. W przypadku drzwi przeszklonych są stosowane co najmniej potrójne szyby zespolone, gwarantujące utrzymanie wysokiej izolacyjności.

 

Duża grubość skrzydła (65÷100 mm) w radykalny sposób zmniejsza również możliwość jego odkształcenia się w ekstremalnych warunkach różnicy temperatur (co zdarza się często w naszym klimacie), czym charakteryzują się drzwi metalowe wykonane z „zimnych” kształtowników tzn. bez przekładki termicznej. Jest to zjawisko zwane „efektem bimetalicznym”.

 

 

Charakterystyka drzwi

Typ ThermoPro Plus

Drzwi ThermoPro Plus składają się z:

 • skrzydła gr. 65 mm, o konstrukcji ramowej wykonanej z kształtownika kompozytowego i pokrytej blachą stalową oraz wypełnienia z twardej pianki poliuretanowej (rys. 1),
 • aluminiowej ościeżnicy Roundstyle gr. 80 mm, wykonanej z kształtownika z przekładką termiczną.

 

2013-07-36-1

Rys. 1. Skrzydło drzwi ThermoPro Plus

 

Skrzydło drzwi może być wykonane w formie zlicowanej, pełnej płyty stalowej lub z wypełnieniem potrójną szybą zespoloną, przy czym od zewnątrz i wewnątrz instaluje się szyby bezpieczne.

 

Drzwi są wyposażone w potrójne uszczelnienie, próg o wys. 20 mm (również z uszczelnieniem) oraz 5-punktowy zamek i listwę zabezpieczającą po stronie zawiasów.

 

Taka konstrukcja powoduje, że drzwi typu ThermaPro Plus osiągają bardzo wysoką izolacyjność termiczną, co odzwierciedla współczynnik przenikania ciepła Umax wynoszący nawet 0,85 W/m2·K . Dla porównania podać można, że według obligatoryjnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami), współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax wynosi 2,6 W/m2·K.

 

Podczas badań na zgodność z wymaganiami normy EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacje drzwi uzyskały klasę odporności na włamanie RC3.

 

Typ ThermoSafe

W skład drzwi ThermoSafe wchodzą:

 • skrzydło gr. 73 mm, o konstrukcji ramowej wykonanej z aluminiowego kształtownika z przekładką termiczną i pokrytej blachą aluminiową oraz wypełnienia z twardej pianki poliuretanowej (rys. 2),
 • aluminiowa ościeżnica, wykonana z kształtownika z przekładką termiczną.

 

2013-07-37-1

Rys. 2. Przekrój poziomy drzwi ThermoPro Plus

 

Skrzydło drzwi może być wykonane jak w drzwiach typu ThermoPro Plus, w formie pełnej zlicowanej lub przeszklonej.

 

Drzwi są wyposażone w podwójne uszczelnienie czterostronną uszczelką obwiedniową oraz 5-punktowy zamek typu H5 i trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów.

 

Przedstawiona konstrukcja powoduje, że drzwi typu ThermoSafe osiągają:

 • współczynnik przenikania ciepła Umax wynoszący 0,8 W/m2·K,
 • odporność na włamanie wg normy EN 1627 w klasie RC3,
 • odporność na obciążenie wiatrem wg normy EN 12210 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja w klasie C2/B2,
 • wodoszczelność wg normy EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja w klasie 7A.

 

Typ ThermoCarbon

Drzwi ThermoCarbon składają się z:

 • skrzydła gr. 100 mm, o konstrukcji ramowej, wykonanej z kształtownika z kompozytu karbonu wzmocnionego włóknem szklanym i pokrytej blachą aluminiową oraz wypełnienia z twardej pianki poliuretanowej (rys. 3),
 • aluminiowej ościeżnicy gr. 111 mm, wykonanej z kształtownika z przekładką termiczną.

 

Zastosowane w ramie skrzydła kształtowniki charakteryzują się:

 • całkowitą odpornością na korozję,
 • wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną,
 • dobrą odpornością mechaniczną i na uderzenia,
 • wysoką sztywnością konstrukcji.

 

Skrzydło drzwi może być wykonane w formie zlicowanej pełnej płyty aluminiowej lub z wypełnieniem poczwórną szybą zespoloną (szyby skrajne ze szkła bezpiecznego).

 

Drzwi wyposażone są w potrójne uszczelnienie, w tym dwie czterostronne uszczelki obwiedniowe oraz 9-punktowy zamek typu ISEO-H9.

 

Tak bardzo technicznie i technologicznie zaawansowane rozwiązanie drzwi pozwala na osiągnięcie przez nie współczynnika przenikania ciepła Umax na poziomie 0,46 W/m2·K i odporności na włamanie w klasie RC4 (wg normy EN 1627). Ponadto drzwi charakteryzują się następującymi parametrami:

 • odpornością na obciążenie wiatrem wg normy EN 12210 – w klasie C2/B2,
 • przepuszczalnością powietrza wg normy EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja – w klasie 2,
 • wodoszczelnością wg normy EN 12208 – w klasie 7A.

 

 

Charakterystyka bram

Bramy garażowe

Garażowe bramy segmentowe firmy HÖRMANN z typowymi ościeżnicami spełniają wszystkie wymagania normy EN 13241-1 Brama. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności. Podkreślenia wymaga fakt uzyskania wysokich parametrów użytkowych zapewniających bezpieczeństwo działania i właściwą szczelność, co gwarantuje odporność bram na wszelkie wpływy atmosferyczne.

 

W zakresie izolacyjności termicznej stalowe bramy ocieplane ze skrzydłem grubości 42 mm osiągają współczynnik przenikania ciepła całego wyrobu na poziomie Umax = 1,4 W/m2·K. Z kolei w odniesieniu do parametrów szczelności, bramy takie uzyskują:

 • klasę 3 odporności na obciążenie wiatrem wg normy EN 12210,
 • klasę 3 wodoszczelności wg normy EN 12208,
 • klasę 2 przepuszczalności powietrza wg normy EN 12207.

 

Bramy z ościeżnicą typu ThermoFrame

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne garażowej bramy segmentowej z ościeżnicą typu ThermoFrame charakteryzuje się zastosowaniem wielokomorowej podkładki izolującej z tworzywa sztucznego, montowanej wraz z ościeżnicą pod stalowymi kształtownikami prowadnic (rys. 4).

 

Zapewnia to termicznie efektywne oddzielenie ościeżnicy od ściany budynku. Ponadto instaluje się z obu stron bramy i w jej górnym obszarze dodatkowe uszczelki wargowe. Zapobiega to wydostawaniu się ciepła z garażu na zewnątrz budynku i zwiększa izolacyjność cieplną bramy.

 

2013-07-38-1

Rys. 4. Ościeżnica typu ThermoFrame

 

Takie nowatorskie rozwiązanie techniczne powoduje, iż ww. brama może osiągać, jako kompletny, zamontowany wyrób, współczynnik przenikania ciepła Umax nawet wielkości 1,1 W/m2·K.

 

Podsumowanie

Przedstawione w publikacji drzwi i bramy firmy HÖRMANN, dzięki najkorzystniejszym parametrom izolacyjności termicznej kwalifikują się w najwyższym stopniu do stosowania w domach energooszczędnych oraz pasywnych.

 

Jest to tym bardziej istotne, iż obecnie na etapie planowania są odpowiednie zmiany przepisów prawnych zaostrzające wymagalne parametry cieplne przegród, w tym także drzwi i bram.

 

Łączy to się również z faktem przygotowywania do wdrożenia ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem ma być m.in. ograniczenie zużycia energii w budynkach oraz rozwój nowoczesnej technologii w budownictwie.

 

Dodać jeszcze można, że istniejące już obecnie przepisy umożliwiają uzyskanie, także indywidualnego dofinansowania z programu dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zastosowania materiałów energooszczędnych w budowie domu pasywnego.

 

Takimi materiałami, charakteryzującymi się najkorzystniejszymi parametrami izolacyjności i szczelności, są przedstawione w publikacji drzwi i bramy firmy HÖRMANN.

 

 

Literatura
Materiały informacyjne firmy HÖRMANN Polska sp. z o.o. Normy: NE 13241-1, EN 1627, EN 12207, EN 12208, EN 12210 Rozporządzenie M.I. z dnia 12.04.2002 r.

 

(...)

 

inż. Zbigniew Czajka
Dariusz Potrzebski

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 07-08/2013

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.