1.    Nowe regulacje prawne UE dot. rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie o wyrobach budowlach"

-         Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wynikające z stosowania od 13 maja br. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.

-         Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i ich skutki dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku.

wykładowca - Andrzej Wiśniewski ekspert fundacji

2.  Ustalanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu - kolejna wersja zmiany ustawy

-         Obszar urbanizacji, obszar rozwoju zabudowy i obszar kontynuacji zabudowy

-         Przepisy urbanistyczne jako akt prawa miejscowego

-         Decyzja o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego

-         Umowy: urbanistyczna lub infrastrukturalna

-         Zmiana sposobu użytkowania terenu, obiektu budowlanego lub jego części

wykładowca - Mariola Berdysz - ekspert fundacji

3.  Przepisy budowlane - nieustające zmiany przepisów

-         Świadectwa charakterystyki energetycznej - ostatnie zmiany

-         Rejestracja zgłoszenia budowy a zgłoszenie robót budowlanych

-         Decyzja o rejestracji budowy a pozwolenie na budowę

-         Spec ustawy: drogowa, gazowa i inne

wykładowcy - Mariola Berdysz - ekspert Fundacji, Krzysztof Antczak - ekspert Fundacji

W pierwszym półroczu 2010 r Fundacja Wszechnicy Budowlanej, współorganizator seminarium na targach BUDMA 2010, zapraszamy na seminaria z zakresu przepisów obowiązujących w budownictwie a związanych z Prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym, Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o ochronie przyrody, przepisami dot. ocen oddziaływania na środowisko oraz wyrobami budowlanymi. Nasze szkolenia są rejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury zarejestrowanego uczestnik seminariumotrzymuje zaświadczenie potwierdzające doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.

więcej informacji: www.szkolenia.com.pl

seminarium nr 632 w rejestrze Ministra Infrastruktury

26 stycznia 2010 - wtorek a także 15 kwietnia lub 24 czerwca

PROCES INWESTYCYJNY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

zgodnie z przepisami urbanistycznymi i Prawem budowlanym po zmianach

Wymagalność decyzji o wzizt - jakie inwestycje można realizować bez decyzji przypadku braku mpzp?

Wymagalność pozwolenie na budowę, jakie roboty realizujemy na zgłoszenia a jakie bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz konsekwencje nieprzestrzeganie prawa

Kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowaniu a kiedy zawiadomienie o zakończeniu budowy?Jakie dokumenty sa niezbędne?

Wykładowca - Mariola Berdysz architekt, ekspert Fundacji

2 lutego 2010 - wtorek a także 13 kwietnia

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH

zgodnie ze spec ustawą drogową i Prawem budowlanym

Inwestycje drogowe i inwestycje niedrogowe w budownictwie drogowym?

Kiedy stosujemy ustawę Prawo budowlane a kiedy Spec ustawę drogową?

Jakie ustawy szczególne stosujemy , a których stosowanie jest wyłączone.

Postępowanie środowiskowe w ramach postępowania o zezwolenie na realizację drogi

Odbiory budowanych dróg - problemy prawne.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie inwestycji drogowych?

Jak poradzić sobie z istotnym odstąpieniem przy realizacji inwestycji drogowych ?

Wykładowca - Krzysztof Antczak, prawnik, ekspert fundacji

seminarium 636 w rejestrze Ministra Infrastruktury

11 lutego 2010r - czwartek a także 25 marca lub 20 maja

WYROBY BUDOWLANE - nowe regulacje prawne UE dot. rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych

Zmiany w procedurach kontrolnych wyrobów budowlanych wprowadzonych ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych od 13 maja 2009r

Planowane zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych od 1 stycznia 2010r

Wykładowca: Andrzej Wiśniewski,ekspert fundacj

seminarium nr 633 w rejestrze Ministra Infrastruktury

16 lutego 2010 - wtorek a także 18 maja

PRAKTYCZNE ASPEKTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Prawo budowlane po zmianach

Kiedy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa użytkowania obiektu?

Kto może a kto powinien prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Co każdy właściciel powinien wiedzieć o katastrofie budowlanej.

Uprawnienia nadzoru budowlanego do właścicieli obiektów budowlanych.

Wykładowca: Mariola Berdysz - architekt, ekspert fundacji

seminarium 1202 w rejestrze Ministra Infrastruktury

3 marca 2010 - środa a także 11 maja lub 29 czerwca

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Jakie zmiany wprowadzono w ustawie a jakie zmiany planuje Sejm i Rząd?

Jak orzekają organy i Sąd Administracyjny na podstawie zmienionych przepisów?Jak stosuje i interpretuje zmienione przepisy GINB?

Jaki wpływ na stosowanie przepisów mają wyroki Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia Sądu Najwyższego?

Co zmieni się po wejściu w życie zmian uchwalonych przez Sejm 23 kwietnia 2009r?

Wykładowca - Krzysztof Antczak, prawnik, ekspert fundacji

seminarium 634 w rejestrze Ministra Infrastruktury

4 marca 2010 - czwartek a także 17 czerwca

PRAWO WODNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM- prawne aspekty korzystania z wód

Jakie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawne już do pozwolenia na budowę a jakie dopiero do eksploatacji.

Jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne? Zakazy lub warunki wprowadzania ścieków do wód i gruntu.

Budowa urządzeń wodnych. Legalizacja urządzeń wodnych.

Wykładowca: Maria Pełda-Sypuła - ekspert fundacji

seminarium 635 w rejestrze Ministra Infrastruktury

9 marca 2010 - wtorek a także 12 maja lub 10 czerwca

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

od wniosku do decyzji: nowe procedury i zmienione przepisy

Jak sprawnie przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko?Ponad 20% kraju to obszary NATURA 2000.

Wykonywanie robót budowlanych na obszarach Natura 2000lub w ich pobliżu wymaga pozwolenia na budowę i oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Jak przeprowadzić ocenę oddziaływania dla inwestycji podprogowych i inwestycji miejskich współfinansownych z UE.

Wykładowca - Artur Kawicki ekspert Fundacji

seminarium 1204 w rejestrze Ministra Infrastruktury

18 marca 2010 - czwartek a także 13 maja lub 22 czerwca

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU - warsztaty

Wymagalność decyzji i zakres wniosku. Postępowanie administracyjne: strony postępowania, analiza i analiza urbanistyczna.

Przepisy szczególne jako źródło ustaleń decyzji - zakres ustaleń decyzji

Lex specialis w postępowaniach odwoławczych i nadzwyczajnych

Wykładowca: Mariola Berdysz - urbanista, ekspert fundacji

Uczestnik seminarium zarejestrowanego w Ministerstwie Infrastruktury, otrzyma zaświadczenie na podstawie § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2008 roku w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 80, poz.475).

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.