Jeden z najważniejszych europejskich producentów w branży zamknięć otworów budowlanych – niemiecka firma HÖRMANN, w swoim szerokim asortymencie produkcji posiada m.in. różnorakie rozwiązania bram garażowych. Do najnowszych wyrobów z tego zakresu zaliczyć można stalowe bramy do garaży zbiorczych: uchylne typu ET 500 oraz przesuwne typu ST 500. Bramy uchylne typu ET 500 producent zgłosił do konkursu organizowanego corocznie z okazji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. W bieżącym roku, po dokonaniu wnikliwej analizy przez ekspertów, Sąd Konkursowy przyznał Złote Medale MTP m.in. tym bramom, jako innowacyjnym wyrobom najwyższej jakości.

 

Zagadnienia ogólne

 

Brama jest urządzeniem służącym do zamykania otworu, przeznaczonego do ruchu pojazdów i pieszych. Głównym zamierzonym zastosowaniem bram instalowanych na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi jest stworzenie bezpiecznego dostępu do pojazdów wraz z kierującymi nimi osobami. Specyficznym rodzajem bram stosowanych w budynkach wielorodzinnych oraz w obiektach handlowych, usługowych, biurowcach, hotelach itp. są bramy do garaży zbiorczych.

 

Przy wyborze bramy i jej parametrów technicznoużytkowych, bardzo istotnym zagadnieniem jest miejsce jej zainstalowania oraz ścisłe określenie wymagań eksploatacyjnych. W celu dokonania właściwego wyboru bramy, szczególnie gdy przewidziana jest jej eksploatacja przez różnych użytkowników, brać należy pod uwagę co najmniej następujące czynniki:

 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • łatwość obsługi,
 • częstotliwość pracy,
 • tryb pracy,
 • zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych,
 • stopień automatyzacji,
 • sposób usytuowania bramy w budynku,
 • możliwość wyposażenia bramy w drzwi przejściowe.

 

Podkreślenia wymaga szczególnie fakt, aby do garaży zbiorczych stosować tylko bramy do nich przeznaczone, czyli mające zdolność do wykonywania od kilkudziesięciu do kilkuset cykli otwarć i zamknięć dziennie (w zależności od ilości miejsc parkingowych). Tak więc do garażu z 50 miejscami parkingowymi niezbędna jest brama, której konstrukcja oraz napęd pozwolą na minimum 100 otwarć i zamknięć dziennie, czyli około 36 500 cykli roczne. Producenci bram do garaży zbiorczych deklarują zazwyczaj 250000 cykli, co gwarantuje co najmniej 7 lat bezawaryjnej pracy takiej bramy.

 

Zdarzają się bowiem przypadki, gdy z powodu pozornej oszczędności (bramy do garaży zbiorczych są droższe), montuje się w garażach wielostanowiskowych bramy przeznaczone do domków jednorodzinnych, na jeden lub dwa samochody. Z dokumentów producenta wynika wówczas, że konstrukcja bramy i jej napęd są przewidziane do użytkowania na 10000 cykli, czyli na nie więcej niż 7 lat bezawaryjnej pracy przy częstotliwości 4 otwarć i zamknięć dziennie. Jeżeli taką bramę zainstalowano w budynku wielorodzinnym, np. z 20 miejscami parkingowymi, co wymaga dziennie co najmniej 40 cykli, to brama taka może przestać działać prawidłowo już po 9 miesiącach eksploatacji i takie przypadki mają miejsce. 

 

Drugą ważną sprawą w odniesieniu do tego typu bram, szczególnie instalowanych w garażach usytuowanych w podziemiach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jest ich montaż. Niewłaściwie realizowany montaż (np. brak gumowych podkładek lub nieskuteczna dylatacja) albo nieodpowiednio przygotowane ościeże, w tym najczęściej brak odrębnej konstrukcji wsporczo-montażowej, może być przyczyną zbyt wysokiego hałasu generowanego przez bramę. 

 

Prezentowane bramy do garaży zbiorczych charakteryzują się możliwością zastosowania bardzo różnorodnego wypełnienia skrzydła, a mianowicie: aluminiowych i stalowych blach gładkich, perforowanych i wytłaczanych, segmentów grubości 42 mm oraz częściowych, a nawet całościowych przeszkleń.

(...)

 

Normalizacja i wynikające z niej wymagania

 

Normy dotyczące bram 

 

W odniesieniu do bram stwierdzić można, że dotychczas ustanowiono około 50 norm europejskich, dotyczących całokształtu wymagań, badań i klasyfikacji tych wyrobów. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy normę PN-EN 13241-1:2005 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących ognioodporności lub dymoszczelności. Jest to norma zharmonizowana, stanowiąca dokument odniesienia do potwierdzania zgodności objętych nią wyrobów. Określono w niej wymagania eksploatacyjne oraz związane z bezpieczeństwem, dotyczące bram uruchamianych ręcznie lub z napędem, w tym także bram zawierających drzwi przejściowe oraz bram i krat zwijanych.

 

Pozostałe normy, tzw. związane lub wspierające, obejmują głównie metodykę badań oraz specjalistyczne wymagania (np. dotyczące napędów), a jako najczęściej stosowane wymienić można:

 • PN-EN 12433-1:2002 Bramy. Terminologia. Część 1: Typy bram;
 • PN-EN 12433-2:2002 Bramy. Terminologia. Część 2: Elementy bram;
 • PN-EN 12445:2002 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Metody badań;
 • PN-EN 12453:2002 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania;
 • PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania;
 • PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań;
 • PN-EN 61000-6-2:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych;
 • PN-EN 61000-6-3:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3:Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.

 

Podstawowe wymagania wg normy PN-EN 13241-1:2005

 

Wytrzymałość mechaniczna

 

Bramy powinny być zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z normą PN-EN 12604:2002, aby siły, uderzenia i naprężenia wynikające z normalnej eksploatacji nie spowodowały uszkodzenia ani pogorszenia ich mechanicznych właściwości. 

 

Trwałość mechaniczna

 

Osiągi mechaniczne bramy powinny być zapewnione pod warunkiem przestrzegania wymaganych zabiegów konserwacyjnych, w odniesieniu do liczby cykli pracy deklarowanej przez producenta zgodnie z normą PN-EN 12604:2000. W normie tej, w odniesieniu do trwałości zawarto postanowienie, że producent powinien określić, na żądanie, liczbę cykli wykonywanych przez bramę danego typ w badaniach trwałościowych według normy PN-EN 12605:2002. Producenci bram garażowych deklarują zazwyczaj trwałość użytkową w zakresie od 10 000 do 250 000 cykli.

 

Zabezpieczenie przed potknięciem

 

Elementy bram nie powinny stwarzać żadnego zagrożenia potknięciem. Jeżeli ze względów technicznych potrzebne są różnice wysokości większe niż 5 mm (do tej wysokości są dopuszczalne), np. progi drzwi przejściowych, to wystające części powinny być dobrze widoczne, co można uzyskać przez pomalowanie w żółto-czarne pasy.

 

Bezpieczne otwieranie

 

Bramy o ruchu pionowym, w razie awarii pojedynczego elementu ich zawieszenia (łącznie z napędem z przekładnią) lub układu równoważącego, powinny być zabezpieczone przed spadnięciem lub przed niekontrolowanym, niezrównoważonym ruchem (wg wymagań określonych w normie PN-EN 12604:2002). Z kolei bramy o ruchu poziomym powinny być zabezpieczone przed wykolejeniem.

 

Ochrona przed zgnieceniem, ścinaniem i wciągnięciem 

 

Powyżej wymienione punkty zagrożenia, stwarzane przez skrzydło bramy z napędem podczas normalnego użytkowania, powinny być wyeliminowane lub zabezpieczone. Wymagania dotyczące środków bezpieczeństwa są określone w normie PN-EN 12453:2002.

 

Geometria oszklenia/elementów szklanych 

Zastosowane w bramach materiały przejrzyste nie powinny, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek rozbicia, stwarzać niebezpieczeństwa. Ponadto skrzydła bramowe wykonane głównie z materiałów przejrzystych powinny być dobrze widoczne.

 

Siły wywierane

 

Siły wywierane przez skrzydło bram uruchamianych napędem, jak również drzwi przejściowe uruchamiane napędem, tam gdzie przed zgnieceniem, ścinaniem lub uderzeniem chroni ograniczenie siły, powinny być utrzymane na bezpiecznym dla użytkownika poziomie, jak określono w normie PN-EN 12453:2002.

 

Bezpieczeństwo elektryczne

 

Napęd elektryczny, urządzenia sterujące oraz ich elementy składowe powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby po ich zainstalowaniu, w czasie normalnego użytkowania i przy dającym się przewidzieć niewłaściwym użytkowaniu, zagrożenia elektryczne były wyeliminowane lub aby istniała ochrona przed tymi zagrożeniami.

 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

 

Zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez bramy uruchamiane napędem nie powinny przekraczać poziomów określonych w normie PN-EN 61000-6-3:2004. Brama uruchamiana napędem powinna mieć wystarczającą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne, umożliwiającą jej działanie zgodnie z przeznaczeniem, gdy jest narażona na typy i poziomy zaburzeń określone w normie PN-EN 61000-6-2:2003.

 

Opis bram garażowych typu ET 500

 

Coraz więcej samochodów musi mieć miejsce do parkowania. Terenów do tego przeznaczonych jest jednak coraz mniej i optymalnym rozwiązaniem są garaże zbiorcze, najczęściej projektowane w podziemnych kondygnacjach budynków. Ich bramy, szczególnie stosowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, powinny działać cicho, bezpiecznie i niezawodnie. Takimi cechami charakteryzują się przedstawione na fot. 1 stalowe bramy uchylne firmy HÖRMANN typu ET 500, których konstrukcję oraz podstawowe parametry techniczno-użytkowe podano poniżej.

 

 

2014-06-29-1

Fot. 1. Stalowa brama uchylna typu ET 500 do garaży zbiorczych

 

Konstrukcja bramy

 

Brama do garaży zbiorczych typu ET 500 składa się z następujących podstawowych elementów: skrzydła, ościeżnicy, prowadnic, rolek jezdnych, przeciwwagi, napędu z szyną, uchwytów montażowych oraz – opcjonalnie – skrzydła drzwi przejściowych. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne bramy typu ET 500 przedstawiono na rys. 1. 

 

 

2014-06-29-2

Rys. 1. Konstrukcja przykładowej bramy uchylnej typu ET 500

 

 

Brama charakteryzuje się tym, że wszystkie jej ruchome elementy są osadzone na łożyskach tocznych, a rolki jezdne dokładnie spasowano z prowadnicami. Funkcję mechanizmu przeciwwagi w działaniu bramy zapewniają specjalne ciężarki, co pozwala na wyeliminowanie sprężyn skrętnych instalowanych w standardowych rozwiązaniach (ulegają szybkiemu zużyciu). Również zastosowano specjalny układ ułatwiający ruch bramy i jej wyhamowanie, eliminujący możliwość uderzenia w końcowym biegu.

 

Ważną cechą bramy jest to, że jej skrzydło wychyla się maksymalnie tylko na odległość 200 mm poza otwór, więc wymaga jedynie minimalnej wolnej przestrzeni.

 

Konstrukcja bram jest stalowa, zaś samo skrzydło może być w bardzo różnorodny sposób wypełnione, a mianowicie:

 • stalową lub aluminiową blachą perforowaną, z okrągłymi albo kwadratowymi otworami, które stanowią 45% powierzchni, co zapewnia bardzo dobrą wentylację,
 • gładką blachą aluminiową grubości 2 mm,
 • blachą stalową z przetłoczeniami, grubości 0,5 mm,
 • wykonanymi z blachy segmentami grubości 42 mm, z wariantowym wyposażeniem w tworzywowe wkładki wentylacyjne, elementy z blachy perforowanej,
 • elementami szklanymi,
 • dowolnym innym wypełnieniem, wg życzenia odbiorcy, uzgodnionym z producentem.

 

Jedynym ograniczeniem dotyczącym wypełnienia skrzydła bramy jest jego masa, która może maksymalnie wynosić: w wersji lekkiej – 140 kg, a w wersji ciężkiej – 200 kg. 

 

Producent gwarantuje, iż konstrukcja prezentowanej bramy przeznaczona jest na wykonanie co najmniej 250 000 cykli otwarć i zamknięć. Dotyczy to również zalecanych do tego rodzaju bram napędów, przedstawionych w dalszej części publikacji. 

 

Wymiary

 

Uchylne bramy garażowe typu ET 500 są produkowane w bardzo szerokim asortymencie wymiarowym, zależnym od wersji i rodzaju wypełnienia. Poniżej przedstawiono minimalne i maksymalne wymiary montażowe, przy czym oznaczenia poszczególnych wymiarów pokazano na rys. 2 i 3.

 

2014-06-30-1

Rys. 2. Oznaczenie wymiar.w montażowych bramy typu ET 500 – przekrój pionowy

 

2014-06-30-2

 

Rys. 3. Oznaczenie wymiar.w montażowych bramy typu ET 500 – przekrój poziomy

 

 

Wersja lekka

 

Szerokość zestawcza, określająca szerokość otworu w świetle (LB) – od 2250 do 4250 mm, przy czym bramy ze skrzydłem wypełnionym aluminiową blachą perforowaną mogą mieć szerokość 5250 mm (ale tylko przy wysokości 2000 mm). 

 

Wysokość zestawcza, określająca wysokość otworu w świetle (LH) – od 2000 do 3000 mm. 

 

Wymagana przestrzeń z boku bramy (SPB) – minimum 140 mm.

 

Wersja ciężka

 

Szerokość zestawcza, określająca szerokość otworu w świetle (LB) – od 3000 do 6000 mm, przy czym bramy ze skrzydłem wypełnionym segmentami mają maksymalną szerokość 5500 mm. 

 

Wysokość zestawcza, określająca wysokość otworu w świetle (LH) – od 2000 do 3000 mm. 

 

Wymagana przestrzeń z boku bramy (SPB) – minimum 250 mm.

 

Dodać tutaj należy, że maksymalne wymiary zestawcze tj. 6000x3000 mm mogą mieć tylko bramy ze skrzydłem wypełnionym aluminiową blachą perforowaną. 

 

Wersja lekka i ciężka 

 

Wymagana głębokość zabudowy (EST) – od 3200 do 4840 mm (w zależności od rodzaju szyny napędu). 

 

Wymagana wysokość nadproża (SB) – od 100 do 140 mm (w zależności od typu napędu i wyposażenia w drzwi przejściowe).

 

Wysokość przejazdu w świetle (LDH):

 • przy wysokości otworu w świetle LH < 4500 mm – od 1980 do 2980 mm,
 • przy wysokości otworu w świetle LH ≥ 4500 mm– od 1940 do 2940 mm,
 • w bramie wyposażonej w drzwi przejściowe – od 1930 do 2930 mm.

 

Drzwi przejściowe

 

Wyposażenie omawianych bram w drzwi przejściowe jest szczególnie praktycznym rozwiązaniem, gdyż eliminuje konieczność pozostawiania dodatkowego miejsca obok bramy. Ponadto drzwi zapewniają dostęp bez konieczności całkowitego otwarcia bramy, co pozwala na szybkie wejście do garażu przy minimalnych stratach ciepła. Konstrukcja bramy umożliwia montaż takich drzwi zarówno z lewej, jak i z prawej strony, a także centralne usytuowanie. 

 

Skrzydło drzwi jest wypełnione takim samym materiałem, jak skrzydło bramy, które powyżej przedstawiono. Drzwi przejściowe są standardowo wyposażone w samozamykacz montowany w ich części górnej, a opcjonalnie mogą mieć zainstalowane kryte zawiasy. W odniesieniu do pozostałych okuć, to typowym rozwiązaniem jest instalowanie kompletu klamek wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz zamków wyposażonych we wkładkę bębenkową. 

 

Przykład uchylnej bramy garażowej typu ET 500 z drzwiami przejściowymi usytuowanymi z prawej strony pokazano na fot. 2.

 

2014-06-30-3

Fot. 2. Przykładowa brama garażowa uchylna typu ET 500 z drzwiami przejściowymi

 

 

Prezentowane w publikacji bramy mogą być wyposażone w drzwi przejściowe o maksymalnej wysokości zestawczej wynoszącej 2635 mm, co daje wysokość przejścia w świetle – max 2440 mm.

 

Napęd 

 

Wszystkie napędy do bram garażowych firmy HÖRMANN charakteryzują się bezpiecznym działaniem w każdej fazie otwierania i zamykania. Napęd zatrzymuje ruch skrzydła bramy natychmiast po napotkaniu na przeszkodę. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają fotokomórki, rozpoznające bezdotykowo obecność osób i przedmiotów. Napędy są wysokiej jakości i wykonane odpowiednio solidnie, co pozwala im sprostać znacznym obciążeniom mechanicznym. Materiały, z których je wykonano charakteryzują się odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz długotrwałą żywotnością, dzięki czemu napęd może pracować bezawaryjnie przez wymagany okres czasu.

 

Firma HÖRMANN oferuje do bram uchylnych stosowanych do garaży zbiorczych trzy typy napędów, których charakterystyki przedstawiono poniżej.

 

Napęd typu SupraMatic T

 

Napęd ten stanowi system automatyki optymalnie dostosowanej do bram montowanych w garażach zbiorczych i jest szczególnie zalecany do większych budynków z pomieszczeniami na wynajem, hoteli, biurowców itp. Przewidziany jest do garaży o maksymalnej ilości 100 miejsc parkingowych.

 

Napęd typu SupraMatic T charakteryzuje siła ciągnienia i nacisku w wysokości 1000 N, przy czym dopuszczalne jest krótkotrwałe obciążenie maksymalne 1200 N. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu stosowania napędu o dodatkowe układy, jak złącze sygnalizacji świetlnej i sterowanie pasem ruchu.

 

W odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa, napęd wyposażony jest w wewnętrzne odryglowanie awaryjne oraz opatentowane ryglowanie bramy w szynie napędu. Ponadto funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania zapewnia cichą pracę i oszczędza mechanizm bramy. 

 

Napęd typu SupraMatic T przedstawiono na fot. 3.

 

2014-06-31-1

Fot. 3. Napęd typu SupraMatic T do bram uchylnych garaży zbiorczych

 

 

Napęd typu SupraMatic H

 

Napęd ten zalecany jest do garaży zbiorczych o niewielkiej częstotliwości użytkowania, jak np. usytuowanych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych lub hotelach średniej wielkości. Mogą to być garaże zbiorcze z maksymalnie 50 miejscami parkingowymi. Napęd charakteryzuje się siłą ciągnienia identyczną jak przy napędzie typu SupraMatic T. Zapewnia prędkość otwierania bramy około 220 mm/s. 

 

Również wyposażenie związane z bezpieczeństwem jest takie same w obu typach napędów, przy czym napęd SupraMatic H może mieć zintegrowane oświetlenie z fabrycznie ustawionym dwuminutowym czasem.

 

Napęd typu ITO 400 FU

 

Jest to napęd łańcuchowy, nadający się zarówno do bram montowanych w garażach zbiorczych o dużym natężeniu ruchu, jak i usytuowanych w obiektach przemysłowych. Producent podaje, że napęd ten może być stosowany w garażach, gdzie znajduje się ponad 50 miejsc parkingowych i zapewnia prędkość otwierania około 210 mm/sek. 

 

Napęd ITO 400 FU jest prowadzony pod samym stropem i zajmuje niewiele miejsca, dlatego jest szczególnie polecany do garaży, w których przestrzeń z prawej i lewej strony bramy jest ograniczona. Ponadto jest wyposażony w silny łańcuch i bardzo wytrzymałą szynę napędu, co umożliwia jego stosowania w większych i często uruchamianych bramach.

 

Funkcjonalność i bezpieczeństwo tych napędów jest zapewnione m.in. przez możliwość odryglowania awaryjnego cięgnem Bowdena na suwaku oraz łatwą i wygodną regulacją oddzielnym sterowaniem.

 

Opis bram garażowych typu ST 500

 

Stalowe bramy przesuwne typu ST 500 do garaży zbiorczych charakteryzują się małą głębokością zabudowy, są więc optymalnym rozwiązaniem w przypadku pomieszczeń garażowych o ograniczonej przestrzeni w obszarze nadproża. Kolejną zaletą jest przystosowanie konstrukcji do pełnego przeszklenia skrzydła bramy, co zapewnia właściwą orientację użytkownika o przestrzeni znajdującej się poza bramą, a więc o ewentualnych utrudnieniach w ruchu pojazdu. Przykładową przeszkloną bramę przesuwną typu ST 500 przedstawiono na fot. 4.

 

2014-06-31-2

Rys. 4. Oznaczenia wymiar.w montażowych bramy typu ST 500 – przekrój

 

 

Konstrukcja bramy

 

W skład bramy garażowej przesuwnej typu ST 500 wchodzą następujące podstawowe elementy: skrzydło, ościeżnica, prowadnica, rolki bieżne górne, rolki prowadzące dolne, profile bezpieczeństwa, fotokomórka oraz opcjonalnie drzwi przejściowe. 

 

Konstrukcja bramy pozwala na pełne wykorzystanie powierzchni użytkowej, gdyż nie zachodzi potrzeba podwieszania jakichkolwiek elementów bramy pod stropem garażu. Brama nadaje się więc nawet do instalowania w garażach, gdzie nie występuje nadproże. Wymagana jest jedynie 450 mm głębokość na zabudowę bramy łącznie z napędem.

 

Zastosowane nowoczesne rozwiązania powodują, iż brama nie wymaga równoważenia ciężaru, co minimalizuje konieczność napraw spowodowanych pęknięciem sprężyn naciągowych, a także ułatwiają dostęp do wszelkich części wymagających konserwacji.

 

Prezentowana brama charakteryzuje się spokojnym i cichym działaniem, zapewniającym bezdźwiękowe otwieranie i zamykanie. Jest to wynikiem zastosowania podwójnych rolek bieżnych poruszających się w prowadnicy przymocowanej do górnej części ościeżnicy, oraz łożyskowanych dolnych rolek prowadzących na posadzce.

 

W skład konstrukcji bramy przesuwnej wchodzą także elementy związane z jej bezpieczeństwem. Są to specjalne profile zainstalowane do krawędzi zamykającej bramy i na wpuście oraz standardowe fotokomórki działające w obszarze jej otwierania .

 

Tak jak w przypadku bramy uchylnej typu ET 500, producent gwarantuje trwałość bramy przesuwnej typu ST 500 na 250 000 cykli otwarć i zamknięć. 

 

Skrzydło bramy przesuwnej może być w bardzo różnorodny sposób wypełnione, co już podano przy bramie uchylnej, lecz dodatkowo bramę typu ST 500 można w pełni przeszklić (fot. 4).

 

2014-06-31-4

Fot. 4. Stalowa przeszklona brama przesuwna typu ST 500 do garaży zbiorczych

 

 

Pozostałe parametry 

 

Pozostałe parametry techniczno-użytkowe stalowych bram przesuwnych typu ST 500 do garaży zbiorczych są podobne, a i często identyczne, jak odnoszące się do bram uchylnych typu ET 500, które już przedstawiono w niniejszej publikacji. Dotyczy to również wymiarów, przy czym charakterystyczne ich oznaczenie pokazano na rys. 4 i 5.

 

2014-06-31-3

Rys. 5. Oznaczenie wymiar.w montażowych bramy typu ST 500 – przekrój poziomy

 

 

inż. Zbigniew Czajka

Dariusz Potrzebski
HÖRMANN Polska

 

 

Literatura

Materiały informacyjne firmy HÖRMANN Polska
Certyfikaty Instytutu IFT w Rosenheim
Normy: PN-EN 13241-1:2005, PN-EN 12604:2002, PN-EN 12453:2002, PN-EN 61000-6-3:2004, PN-EN 61000-6-2:2003

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 6/2014 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.