Drzwi przeciwpożarowe, w tym także z napędem, są przeznaczone do zamykania otworów w przegrodach budowlanych, stanowiących jednocześnie przegrodę ogniową. Ich podstawowym celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony otworów usytuowanych w ścianach o określonej odporności ogniowej, służących do ruchu pieszego.

 

2022 04 30 1

Fot. 1. Przeciwpożarowe drzwi przesuwne z automatycznym napędem T 30 (fot. Hörmann)

 

Podkreślić należy, iż drzwi przeciwpożarowe w pozycji zamkniętej chronią przed nieuprawnionym wejściem, nadmiernym dopływem chłodnego lub gorącego powietrza oraz stanowią barierę ogniową, a w pozycji otwartej umożliwiają – komunikację, i w razie potrzeby pozwalają na szybką ewakuację.

 

 

 

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
Zagadnienia odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej w budynkach są regulowane w Polsce stosownymi przepisami. Najważniejszy z nich stanowi Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). Podano w niej, że obiekt budowlany wraz z urządzeniami należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie wymagań podstawowych, do których należy także bezpieczeństwo pożarowe.

 

Najistotniejszym z tych przepisów, w którym sprecyzowano obligatoryjne wymagania pożarowe dotyczące obiektów oraz wyrobów budowlanych, w tym również drzwi, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

 

Problematyce bezpieczeństwa pożarowego jest poświęcony dział VI, zawierający m.in. zagadnienia związane z odpornością pożarową budynków, strefami pożarowymi i oddzieleniami przeciwpożarowych, drogami ewakuacyjnymi, wymaganiami przeciwpożarowymi dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

 

Szczegółowe wymagania odnoszące się tylko do drzwi oraz stanowiących ich wyposażenie napędów wraz z automatycznym sterowaniem, w tym przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej, zawarte są głównie w następujących normach europejskich:
- PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności,
- PN-EN 16005:2013 Drzwi z napędem – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania i metody badań,
- PN-EN 16361+A1:2016 Drzwi z napędem – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Drzwi inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem.

 

Ze stosownych przepisów oraz dokumentów normalizacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynika, że drzwi stosowane w ochronie pożarowej powinny pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej klasie odporności ogniowej, a także zapewnić odpowiednie warunki do ewakuacji.

 

Są to jednak co do zasady sprzeczne wymagania, gdyż w razie wybuchu pożaru w obiekcie budowlanym:
- drzwi przeciwpożarowe powinny być zamknięte, w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony pożarowej budynku,
- drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny być otwarte, aby zapewnić przebywającym w budynku i w pomieszczeniach ludziom sprawne oraz bezpieczne ich opuszczenie, a straży pożarnej i innym służbom ratunkowym umożliwić właściwą akcję ratunkową i gaśniczą.

 

Wymienioną sprzeczność można jednak wyeliminować poprzez zastosowanie specjalistycznych urządzeń automatyzujących działanie. Zarówno drzwi przeciwpożarowe, jak i drzwi stosowane na drogach ewakuacyjnych mogą spełniać wzajemnie uzupełniające się wymagania, przez co zapewnione zostaje bezpieczeństwo użytkowania oraz pożarowe w obiekcie i w poszczególnych pomieszczeniach.

 


Wymagania wynikające z „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki”

Szeroko rozumiane wymagania pożarowe dotyczące wyrobów budowlanych, w tym otworowych, wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych stwierdza się w nim m.in.:
- § 232:
   – otwory występujące w oddzieleniach przeciwpożarowych powinny m.in. być zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych,
   – w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, stosowane w nich drzwi przeciwpożarowe powinny mieć klasy odporności ogniowej od EI 120 do EI 30, a gdy są zainstalowane w przedsionku przeciwpożarowym, mieć klasy od EI 60 do EI 15,
- § 236:
   – z pomieszczeń budynku powinna być zapewniona możliwość ewakuacji bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”,
   – wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.

 

W kolejnych zapisach rozporządzenia zawarto szczegółowe wymagania odnoszące się do ilości drzwi, sposobów otwierania, ich wymiarów (w świetle ościeżnicy minimalna szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm), itp.

 

Znajdują się w nim także stwierdzenia dotyczące bezpośrednio drzwi wyposażonych w napęd, w tym stosowanych do celów ewakuacji:
- zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych,
- drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
   – otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,
   – samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi,


- drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru, przy czym należy zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji,

 

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób oraz drzwi na drogi ewakuacyjne z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne,

 

Dodać należy, iż rozporządzenie zawiera jeszcze zapis o wyjątkowej możliwości zastosowania drzwi obrotowych do celów ewakuacji. W § 62 ust. 2 stwierdza się, że w wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych. Ponadto drzwi rozsuwane powinny spełniać wymagania przewidziane dla wyjść na drogi ewakuacyjne, co powyżej przedstawiono.

 


Wymagania wynikające z norm
Wymagania odnoszące się bezpośrednio do drzwi przeciwpożarowych są w dość szczegółowy sposób przedstawione w europejskich dokumentach normalizacyjnych. Jednym z najistotniejszych jest zaprezentowana już w publikacji norma wyrobu PN-EN 16034:2014.

 

Określono w niej m.in. wymagania eksploatacyjne i związane z bezpieczeństwem oraz charakterystyczne właściwości wyrobów przeciwpożarowych, przeznaczonych do stosowania w przegrodach ogniowych i na drogach ewakuacyjnych, w tym uruchamianych ręcznie lub napędem drzwi rozwieranych i przesuwnych.

 

Do podstawowych wymagań zaliczyć należy zdolność do osiągnięcia takiego położenia zamkniętego, w którym drzwi uzyskują deklarowaną skuteczność działania w zakresie odporności ogniowej. Jest to określane poprzez przeprowadzenie stosownych badań dotyczących nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej.

 

W przypadku drzwi wyposażonych w element utrzymujący je podczas normalnego użytkowania w pozycji otwartej, a zamykających się tylko w przypadku wystąpienia pożaru, bada się także zdolność do zwolnienia. Bezpośrednio do drzwi z napędem odnosi się norma PN-EN 16361:2013, w której podano wymagania oraz metody dotyczące: badań, oceny i obliczeń w zakresie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych uruchamianych napędem, innych niż drzwi rozwierane.

 

Zaznaczyć należy, że obejmuje ona drzwi przeznaczone do zainstalowania z napędem, ale bez właściwości dotyczących odporności ogniowej. Dokument dotyczy następujących rodzajów drzwi z napędem: przesuwnych, obrotowych oraz zrównoważonych i składanych, ze skrzydłem poruszającym się poziomo, które mogą być uruchamiane elektromechanicznie, elektrohydraulicznie oraz pneumatycznie.

 

W normie sformułowano właściwości eksploatacyjne, takie jak odporność na obciążenie wiatrem i uderzenie, wodoszczelność i przepuszczalność powietrza, przenikalność cieplną, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania itp. Ponadto zawarto wymagania specjalne, odnoszące się m.in. do drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych i z funkcją „break-out”. Zapisy jednak są ograniczone tylko do stwierdzenia, że powinny być zgodne ze stosowną normą, przedstawioną poniżej.

 

Kolejnym dokumentem normalizacyjnym dotyczącym drzwi z napędem jest norma PN-EN 16005:2013, zawierająca wymagania projektowe oraz metody badań drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z napędem, uruchamianych elektromechanicznie, elektrohydraulicznie oraz pneumatycznie.

 

W jej zapisach uwzględnione jest zarówno bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem przeznaczonych do normalnego dostępu, jak również przewidzianych do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Dokument odnosi się do następujących typów drzwi z napędem: przesuwnych, rozwieranych, wahadłowych, obrotowych i składanych ze skrzydłem poruszającym się poziomo.

 

Prezentowana norma zawiera również wymagania związane z drzwiami wyposażonymi w funkcję „break-out” (wyłamywania). Funkcja ta dotyczy systemu, za pomocą którego np. w drzwiach przesuwnych, skrzydła i panele boczne (jeżeli występują), zwane także naświetlami bocznymi, mogą być w razie konieczności wypchnięte w celu otwarcia w kierunku ucieczki (ewakuacji).

 

Podane są także wymagania związane z szerokością rowków prowadzących, wysokością progów itp. oraz określona została wielkość siły potrzebnej do zwolnienia funkcji „break-out”, która nie powinna przekroczyć 220 N. Ponadto wymagane jest, aby po wypchnięciu skrzydła i paneli, jego automatyczny ruch został zatrzymany lub osiągnął ustalone bezpieczne położenie.

 

Norma przewiduje możliwość zastosowania funkcji „break-out” również w drzwiach obrotowych, a jeżeli jest ona możliwa do realizacji w każdym położeniu takich drzwi, to można je instalować także na drogach ewakuacyjnych. Jednak w Polsce, zgodnie z przedstawionymi już w niniejszej publikacji wymaganiami, wynikającymi z „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki”, drzwi obrotowe można stosować w wejściach do budynków i ogólnodostępnych pomieszczeń tylko pod pewnymi warunkami.

 

 

Kryteria wyboru drzwi
W określonych przepisami przypadkach należy stosować drzwi przeciwpożarowe, których głównym zadaniem jest stworzenie bariery dla ognia, wysokiej temperatury i trującego dymu oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji.

 

Drzwi takie, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, mogą być wyposażone w mechaniczny napęd, automatycznie otwierający i zamykający skrzydło/skrzydła. Przykładowe przeciwpożarowe drzwi przesuwne z automatycznym napędem przedstawiono na fot. 1.

 

Wybór rodzaju drzwi z automatycznym napędem zależy od różnych kryteriów. Jako istotne czynniki przyjmuje się zazwyczaj: wywieraną siłę, częstotliwość otwierania i zamykania, wymaganą prędkość roboczą, skutki wynikające z przerw w zasilaniu prądem, pożądany komfort obsługi, możliwości ręcznego i automatycznego sterowania, a także niezawodność eksploatacji i bezpieczeństwo pracy. Ponadto drzwi powinny mieć wymaganą klasę odporności ogniowej.

 

O przydatności drzwi automatycznych decyduje w przeważającej mierze jego napęd. Typowy napęd - w najczęściej stosowanych drzwi przesuwnych - składa się z zespołu napędowego, układu sterującego, systemu zabezpieczeń strefy działania oraz systemu awaryjnego.

 

Z kolei w skład standardowego napędu drzwi rozwieranych wchodzi głównie usytuowany w obudowie napęd elektryczny wspomagany sprężyną, ramię lub dźwignia, programator oraz czujniki ruchu i bezpieczeństwa. Przykładowy napęd do drzwi rozwieranych przeciwpożarowych typu Slimdrive EMD-F z zabezpieczającą listwą podczerwieni pokazano na fot. 2.

 

2022 04 30 2

Fot. 2. Napęd do drzwi rozwieranych przeciwpożarowych Slimdrive EMD-F (fot. Geze)


Dobranie właściwego napędu do drzwi wymaga w pierwszej kolejności ustalenia cech przewidywanego użytkownika oraz dokładnych wymagań eksploatacyjnych i konstrukcyjnych. Sam napęd powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby był zdolny do poruszania i zatrzymania skrzydła/skrzydeł drzwiowych w bezpieczny sposób, we wszystkich warunkach użytkowania.

 

Powinien także zapewnić łatwość połączenia wszystkich związanych z tym urządzeń uruchamiających, zatrzymujących i zabezpieczających, zespół napędowy, układ sterujący oraz system bezpieczeństwa powinny być tak zaprojektowane, aby spełniały wszystkie wymagania i postanowienia wynikające z obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych i norm, powyżej przedstawionych.

 

 2022 04 30 3

Fot. 3. Charakterystyczny przekrój kształtowników drzwi systemu MB-78EI DPA (fot. Aluprof )

 

2022 04 30 4

Fot. 4. Kształtowniki automatycznych drzwi przesuwnych systemu SAPA SFB 2074 (fot. Isodomus)

 2022 04 30 5

Rys. 1. Przekrój poziomy drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych (fot. Archispace)

 

 

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne
Drzwi przesuwne
Najczęściej jako drzwi przeciwpożarowe z napędem stosuje się drzwi przesuwne. Wchodzą one przeważnie w skład systemów przegród przeciwpożarowych, zazwyczaj aluminiowych. Drzwi tego typu stanowią nowoczesny element wzorniczy cechujący się dużymi przeszklonymi płaszczyznami, które nadają architekturze wnętrza eleganckiego wyglądu.

 

Standardowo rozwiązania konstrukcyjne są bardzo trwałe (wytrzymują minimum 200 000 cykli otwierania i zamykania), z szerokim zakresem funkcjonalnym oraz wysokim komfortem użytkowania i bezpieczeństwa.

 

Bardzo często są wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak tryb automatyczny ustawiany w zależności od intensywności ruchu, tryb stałego otwarcia, a także funkcję zamknięcia, co pozwala na dostosowanie drzwi do niemal każdej sytuacji komunikacyjnej.

 

Występują konstrukcje niewymagające zastosowania szyny prowadzącej w posadzce, gwarantujące pełną swobodę poruszania się, w tym osobom niepełnosprawnym.

 

Wymienioną charakterystyką cechują się m.in. drzwi przeciwpożarowe przesuwne z automatycznym napędem T 30, oferowane przez firmę Hörmann, już przedstawione w publikacji na fot. 1.

 

Dostępny jest także system MB-78EI DPA, służący do wykonywania przegród przeciwpożarowych z automatycznie przesuwanymi drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi w klasach odporności ogniowej EI 15 i EI 30, oferowany przez firmę Aluprof.

 

Odporność jest zachowana zarówno w sytuacji oddziaływania ognia od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Konstrukcja drzwi bazuje na systemie MB-78EI, z którego pochodzą kształtowniki (profile) aluminiowe trzykomorowe o głębokości konstrukcyjnej 78 mm, wyposażone w przekładkę termiczną, listwy przyszybowe, uszczelki pęczniejące, szyby ognioodporne itp.

 

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi są następujące:
- wysokość – 2550 mm,
- szerokość – 1350 mm (drzwi jednoskrzydłowe) lub 2710 mm (drzwi dwuskrzydłowe).
Zastosowany w drzwiach napęd umożliwia sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie drzwi o masie skrzydła do 200 kg. Charakterystyczny przekrój kształtowników fragmentu drzwi obrazuje fot. 3.

 

Kolejne rozwiązanie automatycznych drzwi przesuwnych w klasach odporności ogniowej EI 15 i EI 30 stanowią drzwi systemu SAPA SFB 2074. System jest oparty na kształtownikach aluminiowych o grubości konstrukcyjnej 74 mm, których komory wypełniono wkładami izolującymi z gipsu i glinokrzemianu. Charakterystyczne przekroje tych kształtowników pokazano na fot. 4.

 

Oferowane są drzwi jednoskrzydłowe o maksymalnych wymiarach w świetle ościeżnicy: szerokość – 1400 mm i wysokość – 2400 mm oraz dwuskrzydłowe o wymiarach: szerokość – 2400 mm i wysokość – 2400 mm. Skrzydła drzwi mogą być przeszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi o grubości od 8 mm do 47 mm. Drzwi są przystosowane do współpracy z automatycznymi napędami firm: GEZE, DORMA, RECORD, BESAM itd.

 

 2022 04 30 6

Fot. 5. Drzwi rozwierane wyposażone w napęd Slimdrive EMD-F (fot. Geze)

2022 04 30 7


Fot. 6. Napęd drzwi przeciwpożarowych rozwieranych Tormax 1102 (fot. Tormax)

2022 04 30 8


Fot. 7. Drzwi rozwierane z automatycznym napędem ED 250 (fot. Dormakaba)

2022 04 30 9


Fot. 8. Drzwi przesuwne z automatycznym napędem Slimdrive SL-BO z funkcją break-out (fot. Geze)

 


Drzwi rozwierane
W odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych rozwieranych z napędem dominuje tendencja oferowania osobno drzwi oraz samodzielnych napędów przystosowanych do tego rodzaju wyrobów. Drzwi zazwyczaj także wchodzą w skład systemów przegród przeciwpożarowych, najczęściej aluminiowych.

 

Są to drzwi jedno- i dwuskrzydłowe o konstrukcji opartej na aluminiowych trzykomorowych kształtownikach (profilach) z przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.

 

Komory wypełnia się głównie wkładami izolacyjnymi silikatowo-cementowymi lub gipsowymi. Ilość wypełnionych komór uzależniona jest od klasy odporności ogniowej wyrobu. Skrzydła drzwi mogą być wypełnione panelami nieprzeziernymi lub przeszklone szybami, jak w drzwiach przesuwnych.

 

Drzwi rozwierane o powyższej charakterystyce i klasach odporności ogniowej od EI 15 do EI 60 produkuje m.in. firma Alufire. Asortyment obejmuje drzwi o wymiarach w świetle ościeżnicy: szerokość - 800÷1200 mm i wysokość – 2000 ÷2680 mm (jednoskrzydłowe) lub szerokość - 1050 ÷ 2200 mm i wysokość – 2000 ÷ 2680 mm (dwuskrzydłowe).

 

Ponadto cechują się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną oraz trwałością (minimalnie 200 000 cykli otwarć i zamknięć). Jak podaje producent, drzwi mogą być wyposażone w automatyczny napęd typu Slimdrive EDM-F, scharakteryzowany w dalszej części publikacji. Przekrój poziomy przykładowych drzwi jednoskrzydłowych w klasie odporności ogniowej EI 60 firmy Alufire pokazano na rys. 1.

 

Występuje szereg rozwiązań napędów drzwi rozwieranych przystosowanych do współpracy z drzwiami przeciwpożarowymi, które w przypadku wybuchu pożaru samoczynnie je zamykają. Dzieli się je głównie na elektromechaniczne i elektrohydrauliczne oraz instalowane w pozycji pchającej (dociskowej) ze zwykłym ramieniem lub w pozycji ciągnącej z szyną ślizgową.

 

Zazwyczaj charakteryzują się możliwością dostosowania do różnych konfiguracji drzwi, a wbudowane funkcje pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie. Napędy stosuje się w drzwiach jedno- i dwuskrzydłowych, przy czym w odniesieniu do drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych ważną sprawę stanowi właściwa kolejności zamykania, co zapewnia zintegrowany regulator.

 

Jedne z rozwiązań stanowią elektromechaniczne napędy do przeciwpożarowych jednoskrzydłowych drzwi rozwieranych typu Slimdrive EMD-F, oferowane przez firmę Geze. Są przeznaczone do zewnętrznych i wewnętrznych drzwi lewych lub prawych o szerokości skrzydła do 1400 mm i masie nieprzekraczającej 230 kg.

 

Producent poleca je szczególnie do drzwi instalowanych w przejściach o dużym nasileniu ruchu. Napędy cechują się możliwością indywidualnego dostosowywania prędkości otwierania i zamykania oraz funkcją niskiego zużycia prądu, otwierającą i zamykającą drzwi ze zredukowaną prędkością. Wyrób tego typu przedstawiono już na fot. 2, natomiast drzwi rozwierane w niego wyposażone obrazuje fot. 5.

 

Kolejnym przykładem są napędy typu Tormax 1102, przeznaczone do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych stosowanych w strefie wejściowej oraz wewnątrz budynków. Charakteryzują się wysokością wynoszącą tylko 85 mm i mogą być instalowane do skrzydeł o szerokości do 1200 mm i masie do 125 kg.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na dozbrajanie modułami modernizującymi i rozszerzającymi zakres ich stosowania. Jak podaje producent, napęd nadaje się także do drzwi przeciwpożarowych i usytuowanych na drogach ewakuacyjnych. Ponadto cechuje się spokojną pracą i dostosowanym do potrzeb harmonijnym ruchem, a przykładowy wyrób zaprezentowano na fot. 6.

 

Napędy do drzwi rozwieranych jedno-lub dwuskrzydłowych, instalowanych w wersji pchającej albo ciągnącej i dedykowanych m.in. do drzwi przeciwpożarowych, oferuje także firma Dormakaba. Ich cechą charakterystyczną jest modułowa budowa zapewniająca szeroki zakres funkcji, małe gabaryty oraz łatwość montażu.

 

Mogą to być napędy ED 100 (skrzydła o szerokości do 1100 mm i masie do 100 kg) lub ED 250 (skrzydła o szerokości do 1600 mm i masie do 250 kg), a drzwi z przykładowym wyrobem pokazano na fot. 7.

 


Drzwi ewakuacyjne
Ochrona przeciwpożarowa obejmuje także zagadnienia dróg ewakuacyjnych i usytuowanych na nich drzwiach.

 

Jednym z elementów tej ochrony jest wyposażenie drzwi ewakuacyjnych, szczególnie przesuwnych, w funkcję „break-out”, umożliwiającą – w razie konieczności - wypchnięcie skrzydeł i paneli bocznych (jeżeli występują) w celu ich otwarcia w kierunku ewakuacji. Automatyczny system drzwi przesuwnych do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych z funkcją „break-out” oferuje m.in. firma Geze.

 

Są to drzwi przesuwne z automatycznym napędem Slimdrive SL-BO, przeznaczone do drzwi jedno-i dwuskrzydłowych o masie pojedynczego skrzydła do 100 kg i maksymalnej szerokości otwarcia 3000 mm. Wspomniana funkcja umożliwia ręczne obracanie skrzydeł i paneli bocznych w kierunku ewakuacji, co obrazuje fot. 8. 

 

Zbigniew Czajka

 

Literatura:
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Polskie normy PN-EN
Materiały informacyjne firm: Hörmann, Aluprof, Sapa, Geze, Alufire, Tormax, Dormakaba, Archispace

 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.