We współczesnym budownictwie szkło jest bardzo popularnym materiałem. Dobierając poszczególne zestawy szklane oraz przeprowadzając obliczenia statyczne powinniśmy się opierać głównie na odpowiednich krajowych przepisach i normach, ale ze względu na brak szczegółowych uregulowań w polskich przepisach wielu projektantów i wykonawców konstrukcji szklanych korzysta z niemieckich zasad technicznych.

Zasady te bardzo kompleksowo omawiają różne typy przeszkleń. Opisane w nich wymagania są jasno i czytelnie sprecyzowane. Zasady te dotyczą przeszkleń przebadanych i znajdujących zastosowanie w praktyce.

 

Niemieckie zasady techniczne dotyczą trzech typów przeszkleń:
- przeszklenia mocowane liniowo – zasady TRLV (Technische Regeln für Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen),
- przeszklenia mocowane punktowo – zasady TRPV (Technische Regeln für die Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen).
- przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem – zasady TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen),

 

Diody LED wtopione w szkło laminowane (most w Tbilisi, Gruzja) (fot. GLAS-PLATZ)

 

Do wykonania oszkleń stosowane są głównie następujące rodzaje szkła:
- szkło float SPG (Spiegelglas),
- szkło hartowane ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas),
- szkło hartowane ESG-H poddane poddane obróbce termicznej Heat Soak Test (Heißgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas),
- szkło klejone warstwowo tzw. laminowane VSG (Verbund-Sicherheitsglas) z folią poliwinylobutyralową PVB,
- szkło wzmacniane termicznie tzw półhartowane TVG (Teilvorgespanntes Glas),
- szyby zespolone MIG (Mehrscheiben Isolierglas)

 

Stosowane są następujące sposoby mocowania tafli szklanych:
- mechaniczne
- liniowe wzdłuż krawędzi,
- punktowe za pomocą łączników (przelotowych lub obejmujących taflę szkła),
- za pośrednictwem klejenia przy użyciu spoiw konstrukcyjnych.

 

Ze względu na sposób usytuowania i użytkowania
w przepisach niemieckich stosowany jest też podział
oszkleń stosowanych w budownictwie na:
- pionowe,
- znajdujące się nad głowami użytkowników,
- zabezpieczające przed wypadnięciem,
- przystosowane do chodzenia

 

 

 

 

 

 

 

Balustrady budowlane przeznaczone są do zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem upadku osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni zabezpieczonej balustradą. Typowe balustrady mogą być stosowane do zabezpieczenia schodów, balkonów, logii, tarasów, portfenetrów lub krużganków w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

 

Balustrady mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, biurowych, szpitalach, domach opieki społecznej oraz obiektach użyteczności publicznej. Na powierzchniach ogólnie dostępnych dla tłumu, takich jak sale koncertowe, sale sportowe łącznie z trybunami i dojścia do peronów stacji kolejowych muszą być stosowane balustrady specjalne – o zwiększonej wytrzymałości.

 

Balustrady należy wykonać zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami budowlanymi. Jeśli takie bariery bezpieczeństwa mają być przeszklone, mówimy wtedy o przeszkleniach zabezpieczających przed wypadnięciem.

 

MINUSCO

 

Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem wg TRAV
Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem podlegają technicznym zasadom TRAV, które są rozwinięciem zasad TRLV i TRPV. Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem dzielimy na trzy kategorie:

 

Kategoria A – przeszklenia pionowe mocowane liniowo, bez nośnego rygla podokiennego lub bez przedniej poręczy, zamontowanej przed konstrukcją szklaną na wysokości wymaganej do przyjęcia poziomego obciążenia.

 

SANCO 

 

Kategoria B – nośne balustrady szklane, mocowane liniowo na dolnej krawędzi w konstrukcji zaciskowej, których poszczególne szyby połączone są za pomocą zamontowanej stałej poręczy.

 

 SANCO


Kategoria C – oszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem, które nie służą do przejmowania obciążeń poziomych na wysokości poręczy. Dzielimy je na podgrupy:
 

 

C1 – wypełnienia balustrad mocowane liniowo i/lub punktowo po przynajmniej dwóch przeciwległych stronach;

 

  SANCO


C2 – oszklenia pionowe mocowane liniowo po przynajmniej dwóch przeciwległych stronach, znajdujące się poniżej rygla poprzecznego, który przejmuje obciążenie poziome i usytuowany jest na wysokości poręczy;

 

  SANCO


C3 – oszklenia kategorii A z poręczą odprowadzającą obciążenia poziome, która zamontowana jest przed konstrukcją szklaną na wysokości określonej w przepisach prawa budowlanego.

 

  SANCO

 

Zgodnie z TRAV wolno stosować (w zależności od kategorii i rodzaju przeszklenia) tylko szyby hartowane (ESG) i laminowane (VSG) o budowie symetrycznej.

 

Inne rodzaje szkła mogą być stosowane tylko pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przy wykorzystaniu dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Zastosowanie szkła hartowanego (ESG) jako szkła pojedynczego lub jako szyby zewnętrznej w szybie zespolonej ponad powierzchniami, po których odbywa się ruch pieszy, wymaga zapewnienia dodatkowych środków ostrożności.

 

Reguły techniczne dotyczące przeszkleń podane w TRAV obowiązują dla przeszkleń zamocowanych mechanicznie, które mają zabezpieczać przed wypadnięciem osoby poruszające się po drogach w ruchu pieszym. Aby spełnić nadzwyczajne warunki użytkowania (np. stadiony piłkarskie) lub związane ze szczególnym ryzykiem narażenia na uderzenie (np. transportowanie ciężkich przedmiotów, stromo opadająca rampa przed przeszkleniem, itd.) potrzebne jest podjęcie dalszych środków bezpieczeństwa (np. zwiększenie wytrzymałości poręczy, odbojniki, itd.).

 

Według powyższych wytycznych TRAV w poszczególnych kategoriach należy stosować niżej podane rodzaje szkła:


Kategoria A
Pojedyncze przeszklenia kategorii A powinny być wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG. Natomiast w przypadku szyb zespolonych tzw. powierzchnie robocze, czyli szyby oszkleń izolacyjnych, które narażone są na bezpośrednie uderzenie, powinny być wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG, szkła hartowanego ESG lub szkła laminowanego bezpiecznego VSG wykonanego ze szkła hartowanego ESG.

Przeszklenia mocowane linowo muszą być zgodne z wytycznymi TRLV. Folia PVB stosowana w laminatach musi mieć grubość minimum 0,76 mm. Szyby zespolone w kategorii A są zasadniczo produkowane w budowie VSG/VSG, ESG/VSG lub VSG/ESG (układ strona wewnętrzna/zewnętrzna).

Tabela 1 przedstawia szyby, które zostały przetestowane na obiektach w ostatnich latach. Oznacza to, że w Niemczech można zamontować na obiekcie szkło o takiej samej budowie, jak podano w tabeli, bez potrzeby dokumentowania odporności na uderzenie ciałem miękkim wg EN 12600. Jednak obliczenia wytrzymałości z punktu widzenia statyki są w dalszym ciągu konieczne.

Wartości podane w tabelach nie mogą być odnoszone do innych sposobów montażu. Przedstawione w wytycznych minimalne wielkości szkła nie mogą być zaniżane, a maksymalne wielkości szkła nie mogą być przekraczane. Grubości szkła i folii mogą być zwiększane w stosunku do tych podanych w tabeli. Grubości szkła użytego do produkcji szyb laminowanych (VSG) mogą różnić się między sobą, jeśli nie przekraczają wartości mnożnika równego 1,5.

 

Kategoria B
Do budowy tego typu przeszklenia można zastosować tylko i wyłącznie szkło laminowane bezpieczne VSG. Poszczególne szyby połączone są ze sobą za pomocą poręczy nakładanej od góry, przebiegającej na całej długości balustrady. Oprócz funkcji zabezpieczającej górną krawędź balustrady, poręcz musi zapewniać właściwe odprowadzenie planowanych obciążeń poziomych, które mogą wystąpić na jej wysokości (obciążenie poręczy); również w takim przypadku, gdyby jedna z szyb wypadła z konstrukcji balustrady.

 

Warunki konstrukcyjne dotyczące balustrad kategorii B:
Przeszklenie musi być prostokątne o gładkiej powierzchni oraz nie może być osłabione żadnymi dodatkowymi otworami lub wycięciami poza otworami  konstrukcyjnymi wykonanymi pod okucie. Dane zawarte w tabeli dla tafli ze szkła laminowanego (VSG) muszą być bezwzględnie przestrzegane. Pojedyncze szyby hartowane (ESG) w szybie laminowanej (VSG) nie mogą być poddawane żadnej innej obróbce, która mogłaby osłabić powierzchnię szkła (np. emaliowanie).

 

Kategoria C
Wszystkie pojedyncze przeszklenia kategorii C powinny być wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG. Jedynie przeszklenia kategorii C1 i C2 mocowane na wszystkich krawędziach, mogą być wykonane ze szkła hartowanego ESG. Do produkcji szyb oszkleń izolacyjnych, które są bezpośrednio narażone na uderzenie, można zastosować tylko szkło hartowane ESG lub szkło laminowane bezpieczne VSG.

 

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania balustrad kategorii C:
Wolne brzegi wypełnień balustrad mocowanych liniowo wzdłuż dwóch krawędzi, muszą być chronione przez konstrukcję balustrady lub przez przyległe tafle wypełnień przed niezamierzonymi uderzeniami. Warunek ten jest spełniony, gdy między elementami wypełnienia nie zostanie przekroczony odstęp 30 mm.
W przypadku wypełnień balustrad wykonanych ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG, mocowanego punktowo przy użyciu łączników mechanicznych przechodzących na wylot, można zrezygnować z ochrony krawędzi.

 

Warunki konstrukcyjne dla szkła w kategorii C1 dla przeszkleń mocowanego punktowo przy użyciu łączników mechanicznych przechodzących na wylot:
Tafla szkła (maksymalna wysokość 1,0 m) stanowiąca prostokątne wypełnienie szkieletu balustrady wykonana jest ze szkła laminowanego (VSG) zamontowanego we wnętrzu pomieszczenia (nie występują tu żadne statyczne obciążenia poprzeczne) przy pomocy okuć śrubowych z okrągłymi talerzykami mocującymi po obu jej stronach.

 

Okucia te przechodzą przez otwory wykonane w narożnikach szkła. Okucie śrubowe oraz talerzyki mocujące wykonane są ze stali. Odległość brzegu otworu od krawędzi szkła musi zawierać się w zakresie od 80 do 250 mm. Przeszklenia muszą być prostokątne i płaskie w swej strukturze oraz nie mogą być osłabione jakimikolwiek dodatkowymi otworami lub wycięciami poza otworami mocującymi.

Talerzyki mocujące muszą być większe przynajmniej o 10 mm od średnicy otworu w szkle. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie dopuścić do możliwości bezpośredniego zetknięcia się talerzyków mocujących, okuć śrubowych i szkła. Realizuje się to za pomocą specjalnych przekładek uszczelniających. Każdy uchwyt mocujący szkło musi być odporny na obciążenie statyczne o wielkości minimum 2,8 kN.

 

Tabela 1. Konstrukcje szklane z potwierdzoną wytrzymałością na uderzenie (wg TRAV)

 

 

Tabela 2. Wytyczne dla szyb VSG stanowiących wypełnienia balustrad mocowanych punktowo przez łączniki mechaniczne przechodzących na wylot

  

 

 

DuPont

 

 

SOLUTIA 

 

 PUJOL

Szkło laminowane w balustradach może być całkowicie przezroczyste (szkło odżelazione, folie o najwyższej transparentności, powłoki antyrefleksyjne) lub też zastosowana folia może być kolorowa, z naniesionym wzorem lub wydrukowanym zdjęciem

 

Szklane podesty w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

 

 SAVAM

Elementy mocowania szkła w balustradzie firmy SAVAM

 

PAULI+SOHN

Przykładowe spsosoby mocowania wypełnienia szklanego

 

GLASSLINE

Szklane balustrady zapewniają "lekkość optyczną" i nie stawiają bariery dla światła naturalnego

 

Wymagania techniczne dotyczące oszklenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg polskich przepisów budowlanych
Polskie przepisy budowlane zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami ) ograniczają się do ogólnie sformułowanych wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i nie uwzględniają podziału na poszczególne rodzaje przeszkleń (jak wymienione wyżej przepisy niemieckie).

Zapisy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania w odniesieniu do szkła stosowanego w balustradach są następujące:
§ 298.1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

 

 GLASMARTE

 

Portfenetr (inaczej balkon francuski)
Portfenetr, (fr. Porte-fenêtre porte - drzwi, fenêtre - okno) – występujące w pałacach z okresu XVII-XIX wieku wysokie okno sięgające od podłogi do sufitu, zabezpieczone zewnętrzną balustradą.
Obecnie wykorzystywane jest jako zamiennik balkonu, szczególnie w wysokich budynkach oraz tam, gdzie z założenia elewacja budynku ma być płaska. Można stosować nie wyżej niż 25 m nad terenem (Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Ustaw 75, poz. 690, §303 pkt 3). W pomieszczeniach głębokich, a szczególnie w wąskich umożliwia dobre doświetlenie wnętrza na całej długości i na całej wysokości pomieszczenia łącznie z podłogą i sufitem, dając efekt równomiernego rozkładu światła w części przyokiennej i w głębi pomieszczenia poprzez zachowanie zacienionych partii blisko ściany zewnętrznej i bardzo dobrą dalekosiężność.
W pomieszczeniach szerokich ale płytkich daje efekt odwrotny dzieląc pomieszczenie na część dobrze oświetloną w całej swojej wysokości i część zacienioną. W obu przypadkach daje pomieszczeniu oświetlenie dające znacznie większą plastyczność niż okno niskie a szerokie.

 

Okno stosowane głównie w pomieszczeniach mieszkalnych, znacznie rzadziej w biurowych i warsztatowych. Od zewnętrznej strony budynku okna typu portfenetr sprawiają optyczne wrażenie lekkości. Budynki takie zdają się być węższe a wyższe.

 

Szkło w balustradach może pełnić rolę wypełniającą z konstrukcją z ramy metalowej lub – w przypadku balustrad całoszklanych zwanych także samonośnymi – przenosić samodzielnie wszystkie obciążenia. Wyróżniamy również duże przeszklenia w ścianach osłonowych, które pełnią znaczącą rolę w zabezpieczaniu przed wypadnięciem.
Rozwiązaniem pośrednim między drzwiami balkonowymi z wyjściem na balkon z barierką szklaną, a samodzielnym przeszkleniem na wysokość całej kondygnacji jest portfenetr.

 

PF-GLASS POINT 

 

W balustradach stosowane jest głównie szkło hartowane ESG, wykazujące większą wytrzymałość od zwykłego szkła float, a w razie rozbicia rozpadające się na drobne, nieostre kawałki, które nie stanowią zagrożenia skaleczeniem – lub szkło warstwowe, również wykazujące większą wytrzymałość od szkła float, a razie rozbicia, kawałki szkła, przyklejone do folii laminującej, utrzymywane są na miejscu. Szkło hartowane oraz szkło laminowane zaliczane są do szkieł bezpiecznych, co weryfikuje się w badaniach wg normy PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie.
Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego. Badania prowadzone wg tej normy mają na celu sklasyfikowanie szkła budowlanego pod kątem bezpieczeństwa osób w przypadku zranienia ich w razie jego rozbicia.
Szkło warstwowe może składać się z dwóch lub więcej tafli szkła float, szkła półhartowanego lub hartowanego, połączonych ze sobą przekładkami z folii. Przegrody zabezpieczające przed wypadnięciem stanowiące jednocześnie część zewnętrzne ściany osłonowej – przeszklone są szybami zespolonymi izolacyjnymi w skład których wchodzą tafle szkła hartowanego lub laminowanego umiejscowione od strony zagrożonej uderzeniem.

 


  

 

Odporność szkła płaskiego na uderzenia
Ta cecha szkła płaskiego, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, określana jest wg normy PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego.

W normie tej opisano metodę badania wahadłem udarowym pojedynczych tafli szkła płaskiego, stosowanego w budownictwie w celu zaklasyfikowania wyrobów szklanych do jednej z trzech głównych klas w zależności od skutków jakie powoduje w tym oszkleniu upadek ciała udarowego z różnych wysokości oraz od oceny sposobu pękania.

Sposób, w jaki poszczególne rodzaje szkła ulegają rozbiciu w przypadku przyłożenia obciążenia udarowego, jest zróżnicowany i w różnym stopniu stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu rozbijanej szyby. W normie wyodrębniono 3 typy pękania szkła płaskiego:
- Typ A – liczne spękania występujące w postaci rozdzielonych fragmentów o ostrych obrzeżach, niektóre fragmenty duże – typ charakterystyczny dla szkła odprężonego (czyli szkła float) – ten sposób pękania stwarza duże zagrożenie dla osób postronnych.
- Typ B – liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi – typ charakterystyczny dla szkła warstwowego (laminowanego) – zmniejszone ryzyko zranienia osób postronnych.
- Typ C – wystąpienie rozpadu obejmującego liczne małe odłamki stosunkowo nieszkodliwe – typ charakterystyczny dla szkła hartowanego – niewielkie ryzyko zranienia osób postronnych.
Wymagania i metodyka badań określone w tej normie przywoływane są gdy należy zagwarantować ochronę przed
poranieniem kawałkami szkła z przypadku rozbicia elementu szklanego w konstrukcji np. szklanej balustrady na schodach.

 

 ABP BAYERLE

 

 ABP BAYERLE

 

  

Elementy mocowania punktowego szkła w balustradach systemu ABP BAYERLE

 

Mocowania balustrad szklanych wytrzymują ekstremalne obciążenia, wymagane w kontrukcjach mocowanych na stadionach, a eleganckie wzornictwo pozwala stosować je stosować róznież w przestrzeni publicznej i rezydencjach mieszkalnych (fot. Q-RAILING)

 

Dane zawarte w tabeli dla tafli ze szkła laminowanego (VSG) muszą być bezwzględnie przestrzegane. Pojedyncze szyby hartowane (ESG) w szybie laminowanej (VSG) nie mogą być poddawane żadnej innej obróbce, która mogłaby osłabić powierzchnię szkła (np. emaliowanie).

 

Dopuszczalne naprężenia
Omawiane „dopuszczalne naprężenia” mogą występować tylko przez krótki czas, jak w badaniach odporności na uderzenia wg EN 12600. Powstałe w wyniku uderzenia naprężenia dla poszczególnych rodzajów szkła nie mogą przekraczać poniższych wartości:
- szkło float (SPG) - 80 N/mm2
- szkło półhartowane (TVG) -120 N/mm2
- szkło hartowane (ESG) - 170 N/mm2.

 

Tadeusz Michałowski

 

Literatura
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami
- Zasady techniczne dotyczące zastosowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem (TRAV – Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen) Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBt.
- Zasady techniczne dotyczące zastosowania przeszkleń mocowanych liniowo (TRLV – Technische Regeln für Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen) Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBt.
- Zasady techniczne dotyczące zastosowania przeszkleń mocowanych punktowo (TRPV – Technische Regeln für die Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen) Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBt.
- Materiały informacyjne SANCO

 

patrz też:  

Raport na temat balustrad ze szkła Część 3, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 11/2012

- Raport na temat balustrad ze szkła Część 2, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 9/2012

Raport na temat balustrad ze szkła Część 1, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2012

Dobór szkła na balustrady wg przepisów polskich i niemieckich, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 7-8/2012

 

oraz

 

Badanie laminowanego szkła meblowego, Iwona Kozubek, Świat Szkła 09/2013

Pilkington Spandrel Glass Laminowany, Świat Szkła 07-08/2013

Szkło o zmiennej przezierności, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 4/2013

Maxi-szyba na targach BAU, INTERPANE, Świat Szkła 4/2013

Szkło laminowane kontra materiały wybuchowe, Jens Schneider, John Kuntsche, Świat Szkła 3/2013

-  Laminacja szkła, Arkadiusz Krauschar, Świat Szkła 2/2013 

Raport na temat balustrad ze szkła Część 3, Tadeusz Michałowski , Świat Szkła 11/2012

Nośność zginanego szkła warstwowego, Paolo Foraboschi, Świat Szkła 5/2012

Dobór szkła na balustrady wg przepisów polskich i niemieckich, Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 5/2012

Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło hartowane i warstwowe, Anna Balon-Wróbel, Agnieszka Marczewska, Świat Szkła 3/2012

SGG STADIP SILENCE - hałas po kontrolą, Świat Szkła 10/2011

Szklane ekrany akustyczne , Jan Adamczyk, Dorota Szałyga-Osypanka, Świat Szkła 12/2010

Oszklenia bezpieczne w budownictwie , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 10/2010 

Folia do szkła warstwowego EVALAM 80-120 , Świat Szkła - portal

Materiały używane do budowy szkieł warstwowych , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 6/2010  

Folia do laminowania szkła poza autoklawem , Świat Szkła 6/2010  

Nowa seria pieców do laminowania bez użycia autoklawów , Świat Szkła 6/2010

Najnowsze trendy w przemyśle laminowanego szkła motoryzacyjnego , Michel Van Russel, Świat Szkła 3/2010

Laminowanie szkła, AB-GLASS, Świat Szkła 2/2009

Uchwycić światło. AGC Flat Glass łączy szkło z diodami LED , Świat Szkla 10/2008

Szkło + LED = nowa estetyka , Robert Sienkiewicz , Szklane inspiracje 9/2008  

Produkcja, wymagania i badania szkła warstwowego , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 9/2008   

Stone glass - dekoracyjne szyby laminowane, EPO, Świat Szkla 3/2008

Szyby zespolone w zastosowaniach specjalnych , Wojciech Dąbrowski, Świat Szkła 2/2008

Rozwój zastosowań szkła laminowanego z diodami LED , Tadeusz Michałowski, Świat Szkła 1/2008   

Parametry techniczne nowoczesnych przegród szklanych. Część 4 , Zbigniew Respondek, Świat Szkła 1/2008 

Szkła budowlane o podwyższonej wytrzymałości , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 11/2007

Oszklenia bezpieczne w przegrodach budowlanych a obowiązujące wymagania, Andrzej Bojęś, Świat Szkła 6/2007

Podstawowe zasady doboru szkła na fasadę Część 2 , Monika Magiera, Świat Szkła 7-8/2007

Podstawowe zasady doboru szkła na fasadę Część 1, Monika Magiera, Świat Szkła 5/2007

Szkło laminowane - bezpieczne, ochronne i dekoracyjne, Paweł Urbański, Świat Szkła 9/2006

Wymagania i badania szkła klejonego-warstwowego , Zofia Pollak, Świat Szkła 4/2006

Szkło klejone - technologia, właściwości, zastosowanie , Zofia Pollak, Świat Szkła 3/2006

Produkcja dekoracyjnych szyb bezpiecznych i antywłamaniowych, EPO, Świat Szkła 2/2006

Technologia wytwarzania oraz badania szkła hartowanego i laminowanego Część 2 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 5/2005

Technologia wytwarzania oraz badania szkła hartowanego i laminowanego Część 1 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 4/2005

Szkło warstwowe Pilkington Optilam, Świat Szkla 2/2005

 

Szkło laminowane - unikalna dekoracja w kuchni i łazience, BELMEB, Świat Szkła - portal

Szyby pod pełnym nadzorem, Świat Szkła - portal

No-Bar i najnowsze folie antywłamaniowe, Świat Szkła - portal

Zastosowanie folii okiennych w budynkach biurowych, Świat Szkła - portal

 

AGC Glass Europe przejmuje kontrolę nad FGT Polska, Świat Szkła - portal 

Nowy piec do hartowania dla FGT, Bernard Bulinski FGT, Świat Szkła - portal 

Największy jest w Ozorkowie!,  Friedrich Langenbach FGT, Świat Szkła - portal

Szkło laminowane, Bernard Buliński, Świat Szkła - portal

 

 oraz patrz też szkło laminowane motoryzacyjne:

Samochodowe szyby przednie Część 2 , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 1/2010

Samochodowe szyby przednie. Część 1 , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 7-8/2009 ż

Podstawy prawne homologacji typu oszkleń bezpiecznych , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 4/2009

Materiały oszkleniowe dla pojazdów mechanicznych wg amerykańskiej normy ANSI/SAE Z26.1:1996 , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła 9/2008

Szyby w nowoczesnych samochodach , Wiesław Wielgołaski, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

Przyciemnianie szyb samochodowych a homologacja , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

Najnowsze tendencje na rynku klejów poliuretanowych do montażu szyb , Maciej Nawrot, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

Wymagania jakościowe dla szyb samochodowych według normy amerykańskiej ANSI Z26.1 oraz norm w koncernach europejskich  , Tadeusz Tarczoń, Świat Szkła - Szyby samochodowe II 

Bezpieczeństwo w aucie , Świat Szkła - Szyby samochodowe II

Badania eksperymentalne różnych materiałów stosowanych w szkle laminowanym w charakterze przekładek , Bernhard Weller, Jan Wünsch, Kristina Härth, Świat Szkła - Szyby samochodowe II

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 więcej informacj: Świat Szkła 5/2012

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.